Dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ sản xuất Chitin- Chitozan từ phế liệu chế biến thủy sản (vỏ tôm, vỏ ghẹ )

MUC LUC

Trang

MỞ ĐẦU.5

A - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆNQUY TRÌNH SẢN XUẤT CHITIN-CHITOZAN.7.

B- KẾT QUẢ SẢN XUẤT THỬ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ.15

C- HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN.16

D - GI?I TRÌNH CÁC KHOẢN CHI17

IV- KẾT LUẬN.18

V-KIẾN NGHỊ.19

TÀI LIỆU THAM KHẢO.20

PHỤ LỤC 1.21

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ SẢN PHẨM VÀ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN TẠI

TRUNG TÂM CHẾ BIẾN THỦY SẢN

PHỤ LỤC 2.22

MỘT SỐ HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHITIN-

CHITOZAN CHO CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT

PHỤ LỤC 3.23

BÁO CÁO TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊNCỨU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CÔNG

NGHỆ SẢN XUẤT CHITIN- CHITOZAN

 

pdf31 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1949 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ sản xuất Chitin- Chitozan từ phế liệu chế biến thủy sản (vỏ tôm, vỏ ghẹ ), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfSản xuất Chitin- Chitozan từ phế liệu chế biến thủy sản (vỏ tôm, vỏ ghẹ ).pdf
Tài liệu liên quan