Giáo án Lớp 2 - Trần Thị Thúy Vân (Học kỳ 2 - Tuần 31)

MÔN: TẬP ĐỌC

Tiết: CÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁC

I. Mục tiêu

1Kiến thức:

- HS đọc lưu loát được cả bài, đọc đúng các từ khó, dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ.

- Ngắt, nghỉ hơi đúng sau dấu chấm, dấu phẩu, giữa các cụm từ.

- Giọng đọc trang nghiêm, thể hiện niềm tôn kính của nhân dân ta đối với Bác.

2Kỹ năng:

- Hiểu ý nghĩa của các từ mới: uy nghi, tụ hội, tam cấp, non sông gấm vóc, tôn kính.

- Hiểu nội dung bài: Cây và hoa đẹp nhất từ khắp miền đất nước tụ hội bên lăng Bác thể hiện niềm tôn kính của nhân dân ta đối với Bác.

II. Chuẩn bị

- GV: Tranh minh hoạ bài tập trong SGK. Tranh ảnh sưu tầm về Quảng Trường Ba Đình, nhà sàn, các loài cây, hoa xung quanh lăng Bác.

 

doc30 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Lượt xem: 2157 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 2 - Trần Thị Thúy Vân (Học kỳ 2 - Tuần 31), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
eän taäp. Haùt HS laøm baøi treân baûng, caû lôùp laøm baøi ra giaáy nhaùp. Theo doõi vaø tìm hieåu baøi toaùn. HS phaân tích baøi toaùn. Ta thöïc hieän pheùp tröø 635 – 214 Coøn laïi 4 traêm, 2 chuïc, 1 hình vuoâng. Laø 421 hình vuoâng. 635 – 214 = 421 2 HS leân baûng lôùp ñaët tính, caû lôùp laøm baøi ra giaáy nhaùp. Theo doõi GV höôùng daãn vaø ñaët tính theo. 635 - 124 2 HS leân baûng laøm baøi. HS caû lôùp laøm baøi ra giaáy nhaùp. 635 - 124 421 Caû lôùp laøm baøi, sau ñoù 8 HS noái tieáp nhau baùo caùo keát quaû cuûa töøng con tính tröôùc lôùp. Ñaët tính roài tính. 4 HS leân baûng lôùp laøm baøi, caû lôùp laøm baøi vaøo vôû baøi taäp. 548 732 592 395 - 312 -201 -222 - 23 236 531 370 372 Tính nhaåm, sau ñoù ghi keát quaû nhaåm vaøo vôû baøi taäp. Laø caùc soá troøn traêm. Ñaøn vòt coù 183 con, ñaøn gaø ít hôn ñaøn vòt 121 con. Hoûi ñaøn gaø coù bao nhieâu con? Toùm taét: 183con Vòt Gaø 121 con ? con Baøi giaûi: Ñaøn gaø coù soá con laø: 183 – 121 = 62 (con) Ñaùp soá: 62 con gaø. MOÂN: KEÅ CHUYEÄN Tieát: CHIEÁC REà ÑA TROØN I. Muïc tieâu 1Kieán thöùc: Saép xeáp laïi caùc böùc tranh theo ñuùng thöù töï noäi dung caâu chuyeän. Döïa vaøo tranh minh hoaï vaø gôïi yù cuûa GV ñeå keå laïi töøng ñoaïn vaø toaøn boä caâu chuyeän. 2Kyõ naêng: Bieát phoái hôïp lôøi keå vôùi ñieäu boä, cöû chæ, neùt maët. 3Thaùi ñoä: Bieát nhaän xeùt, laéng nghe baïn keå. II. Chuaån bò GV: Tranh minh hoaï trong baøi. Caùc caâu hoûi gôïi yù töøng ñoaïn. III. Caùc hoaït ñoäng Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. Baøi cuõ (3’) Ai ngoan seõ ñöôïc thöôûng. Goïi HS keå laïi caâu chuyeän Ai ngoan seõ ñöôïc thöôûng. Qua caâu chuyeän con hoïc ñöôïc nhöõng ñöùc tính gì toát cuûa baïn Toä? Nhaän xeùt cho ñieåm HS. 3. Baøi môùi Giôùi thieäu: (1’) Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng (27’) v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn keå chuyeän a) Saép xeáp laïi caùc tranh theo traät töï Gaén caùc tranh khoâng theo thöù töï. Yeâu caàu HS neâu noäi dung cuûa töøng böùc tranh. Yeâu caàu HS suy nghó vaø saép xeáp laïi thöù töï caùc böùc tranh theo trình töï caâu chuyeän. Goïi 1 HS leân daùn laïi caùc böùc tranh theo ñuùng thöù töï. Nhaän xeùt, cho ñieåm HS. b) Keå laïi töøng ñoaïn truyeän Böôùc 1: Keå trong nhoùm GV yeâu caàu HS keå chuyeän trong nhoùm. Böôùc 2: Keå tröôùc lôùp Yeâu caàu caùc nhoùm cöû ñaïi dieän leân trình baøy tröôùc lôùp. Sau moãi löôït HS keå, goïi HS nhaän xeùt. Ñoaïn 1 Baùc Hoà thaáy gì treân maët ñaát? Nhìn thaáy chieác reã ña Baùc Hoà noùi gì vôùi chuù caàn vuï? Ñoaïn 2 Chuù caàn vuï troàng caùi reã ña ntn? Theo Baùc thì phaûi troàng chieác reã ña ntn? Ñoaïn 3 Keát quaû vieäc troàng reã ña cuûa Baùc ntn? Moïi ngöôøi hieåu Baùc cho troàng chieác reã ña thaønh voøng troøn ñeå laøm gì? c) Keå laïi toaøn boä truyeän Yeâu caàu 3 HS noái tieáp nhau keå laïi toaøn boä caâu chuyeän. Goïi HS nhaän xeùt. Yeâu caàu keå laïi chuyeän theo vai. Goïi HS nhaän xeùt. Cho ñieåm töøng HS. 4. Cuûng coá – Daën doø (3’) Nhaän xeùt cho ñieåm HS. Daën HS veà nhaø taäp keå cho ngöôøi thaân nghe. Chuaån bò: Chuyeän quaû baàu. Haùt 3 HS keå noái tieáp, moãi HS keå moät ñoaïn. 1 HS keå toaøn truyeän. Khi coù loãi caàn duõng caûm nhaän loãi. Quan saùt tranh. Tranh 1: Baùc Hoà ñang höôùng daãn chuù caàn vuï caùch troàng reã ña. Tranh 2: Caùc baïn thieáu nhi thích thuù chui qua voøng troøn, xanh toát cuûa caây ña non. Tranh 3: Baùc Hoà chæ vaøo chieác reã ña nhoû naèm treân maët ñaát vaø baûo chuù caàn vuï ñem troàng noù. Ñaùp aùn: 3 – 2 – 1 Moãi nhoùm 4 HS, laàn löôït moãi HS trong nhoùm keå laïi noäi dung moät ñoaïn cuûa caâu chuyeän. Caùc HS khaùc nhaän xeùt, boå sung cuûa baïn. Ñaïi dieän caùc nhoùm HS keå. Moãi HS trình baøy moät ñoaïn. HS nhaän xeùt theo caùc tieâu chí ñaõ neâu. Baùc nhìn thaáy moät chieác reã ña nhoû, daøi. Baùc baûo chuù caàn vuï cuoán reã laïi roài troàng cho noù moïc tieáp. Chuù caàn vuï xôùi ñaát roài vuøi chieác reã xuoáng. Baùc cuoán chieác reã thaønh moät voøng troøn roài baûo chuù caàn vuï buoäc noù töïa vaøo hai caùi coïc, sau ñoù môùi vuøi hai ñaàu reã xuoáng ñaát. Chieác reã ña lôùn thaønh moät caây ña coù voøng laù troøn. Baùc troàng reã ña nhö vaäy ñeå laøm choã vui chôi maùt meû vaø ñeïp cho caùc chaùu thieáu nhi. 3 HS thöïc haønh keå chuyeän. Nhaän xeùt baïn theo tieâu chí ñaõ neâu ôû tuaàn 1. 3 HS ñoùng 3 vai: ngöôøi daãn chuyeän, Baùc Hoà, chuù caàn vuï ñeå keå laïi truyeän. Nhaän xeùt. MOÂN: CHÍNH TAÛ Tieát: VIEÄT NAM COÙ BAÙC I. Muïc tieâu 1Kieán thöùc: Nghe vaø vieát laïi chính xaùc, ñeïp baøi thô Vieät Nam coù Baùc. Trình baøy ñuùng, ñeïp theå thô luïc baùt. 2Kyõ naêng: Bieát caùch vieát hoa caùc danh töø rieâng. Laøm ñuùng caùc baøi taäp chính taû phaân bieät r/d/gi vaø daáu hoûi/daáu ngaõ. II. Chuaån bò GV: Baøi thô Thaêm nhaø Baùc, cheùp saün vaøo baûng phuï. Baøi taäp 3 vieát vaøo giaáy to vaø buùt daï. III. Caùc hoaït ñoäng Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. Baøi cuõ (3’) Chaùu nhôù Baùc Hoà. Goïi 5 HS leân baûng ñaët caâu coù töø chöùa tieáng baét ñaàu baèng c h/tr hoaëc töø chöùa tieáng coù vaàn eât/eâch. Nhaän xeùt, chöõa baøi, cho ñieåm HS. 3. Baøi môùi Giôùi thieäu: (1’) Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng (27’) v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn vieát chính taû a) Ghi nhôù noäi dung GV ñoïc toaøn baøi thô. Goïi 2 HS ñoïc laïi baøi. Baøi thô noùi veà ai? Coâng lao cuûa Baùc Hoà ñöôïc so saùnh vôùi gì? Nhaân daân ta yeâu quyù vaø kính troïng Baùc Hoà ntn? b) Höôùng daãn caùch trình baøy Baøi thô caù maáy doøng thô? Ñaây laø theå thô gì? Vì sao con bieát? Caùc chöõ ñaàu doøng ñöôïc vieát ntn? Ngoaøi caùc chöõ ñaàu doøng thô, trong baøi chuùng ta coøn phaûi vieát hoa nhöõng chöõ naøo? c) Höôùng daãn vieát töø khoù Yeâu caàu HS ñoïc caùc tieáng khoù vieát. Yeâu caàu HS vieát caùc töø naøy. Chænh söûa loãi cho nhöõng HS vieát sai chính taû. d) Vieát chính taû GV ñoïc baøi cho HS vieát. e) Soaùt loãi g) Chaám baøi v Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn laøm baøi taäp chính taû Baøi 2 Goïi HS ñoïc yeâu caàu. Goïi HS leân baûng laøm baøi, moãi HS laøm 1 ñoaïn thô. Goïi HS nhaän xeùt, sau ñoù chöõa baøi vaø cho ñieåm HS. Baøi 3 Goïi HS ñoïc yeâu caàu. Daùn 2 tôø giaáy coù ghi ñeà baøi leân baûng, yeâu caàu 2 nhoùm thi laøm baøi theo hình thöùc noái tieáp. Moãi HS chæ ñieàn 1 töø roài ñöa phaán cho baïn. Nhoùm naøo nhanh vaø ñuùng seõ thaéng. 4. Cuûng coá – Daën doø (3’) Nhaän xeùt tieát hoïc. Daën HS veà nhaø laøm baøi taäp chính taû. Chuaån bò: Caây vaø hoa beân laêng Baùc. Haùt Thöïc hieän yeâu caàu cuûa GV. Theo doõi baøi trong SGK. Theo doõi vaø ñoïc thaàm theo. 2 HS ñoïc laïi baøi. Baøi thô noùi veà Baùc Hoà. Coâng lao cuûa Baùc Hoà ñöôïc so saùnh vôùi non nöôùc, trôøi maây vaø ñænh Tröôøng Sôn. Nhaân daân ta coi Baùc laø Vieät Nam, Vieät Nam laø Baùc. Baøi thô coù 6 doøng thô. Ñaây laø theå thô luïc baùt vì doøng ñaàu coù 6 tieáng, doøng sau coù 8 tieáng. Caùc chöõ ñaàu doøng thì phaûi vieát hoa, chöõ ôû doøng 6 tieáng luøi vaøo 1 oâ, chöõ ôû doøng 8 tieáng vieát saùt leà. Vieát hoa caùc chöõ Vieät Nam, Tröôøng Sôn vì laø teân rieâng. Vieát hoa chöõ Baùc ñeå theå hieän söï kính troïng vôùi Baùc. Tìm vaø ñoïc caùc töø ngöõ: non nöôùc, Tröôøng Sôn, nghìn naêm, luïc baùt. 2 HS leân baûng vieát, HS döôùi lôùp vieát vaøo nhaùp. 1 HS ñoïc, caû lôùp ñoïc thaàm. 3 HS laøm baøi noái tieáp, HS döôùi lôùp laøm vaøo Vôû Baøi taäp Tieáng Vieät 2, taäp hai. Ñieàn tieáng thích hôïp vaøo choã troáng. 2 nhoùm cuøng laøm baøi. a) Taøu rôøi ga Sôn Tinh dôøi töøng daõy nuùi ñi Hoå laø loaøi thuù döõ Boä ñoäi canh giöõ bieån trôøi. b) Con coø bay laû bay la Khoâng uoáng nöôùc laõ Anh trai em taäp voõ Voû caây sung xuø xì MOÂN: TÖÏ NHIEÂN XAÕ HOÄI Tieát: MAËT TRÔØI I. Muïc tieâu 1Kieán thöùc: Bieát ñöôïc nhöõng ñieàu cô baûn veà Maët Trôøi: Coù daïng nhöõng daïng khoái caàu, ôû raát xa Traùi Ñaát, phaùt ra aùnh saùng vaø söùc noùng, chieáu saùng Traùi Ñaát. 2Kyõ naêng: HS coù thoùi quen khoâng nhìn tröïc tieáp vaøo Maët Trôøi ñeå traùnh laøm toån thöông maét. II. Chuaån bò GV: Tranh, aûnh giôùi thieäu veà Maët Trôøi. Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. Baøi cuõ (3’) Nhaän bieát caây coái vaø caùc con vaät. Keå teân caùc haønh ñoäng khoâng neân laøm ñeå baûo veä caây vaø caùc con vaät? Keå teân caùc haønh ñoäng neân laøm ñeå baûo veä caây vaø caùc con vaät? GV nhaän xeùt. 3. Baøi môùi Giôùi thieäu: (1’) Maët Trôøi. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng (27’) v Hoaït ñoäng 1: Haùt vaø veõ veà Maët Trôøi theo hieåu bieát. Goïi 1 HS leân haùt baøi “Chaùu veõ oâng Maët Trôøi”. v Hoaït ñoäng 2: Em bieát gì Maët Trôøi? Em bieát gì Maët Trôøi? GV ghi nhanh caùc yù kieán (khoâng truøng laëp) leân baûng vaø giaûi thích theâm: Maët Trôøi coù daïng hình caàu gioáng quaû boùng. Maët Trôøi coù maøu ñoû, saùng röïc, gioáng quaû boùng löûa khoång loà. Maët Trôøi ôû raát xa Traát Ñaát. Khi ñoùng kín cöûa lôùp, caùc em coù hoïc ñöôïc khoâng? Vì sao? Vaøo nhöõng ngaøy naéng, nhieät ñoä cao hay thaáp, ta thaáy noùng hay laïnh? Vaäy Maët Trôøi coù taùc duïng gì? v Hoaït ñoäng 3: Thaûo luaän nhoùm. Neâu 4 caâu hoûi, yeâu caàu HS thaûo luaän: Khi ñi naéng, em caûm thaáy theá naøo? Em neân laøm gì ñeå traùnh naéng? Taïi sao luùc trôøi naéng to, khoâng neân nhìn tröïc tieáp vaøo Maët Trôøi? Khi muoán quan saùt Maët Trôøi, em laøm theá naøo? Yeâu caàu HS trình baøy. Tieåu keát: Khoâng ñöôïc nhìn tröïc tieáp vaøo Maët Trôøi, phaûi ñeo kính raâm hoaëc nhìn qua chaäu nöôùc, phaûi ñoäi muõ khi ñi naéng. v Hoaït ñoäng 4: Troø chôi: Ai khoeû nhaát Hoûi: Xung quanh Maët Trôøi coù nhöõng gì? GV giôùi thieäu caùc haønh tinh trong heä Maët Trôøi. Toå chöùc troø chôi: “Ai khoeû nhaát?” 1 HS laøm Maët Trôøi, 7 HS khaùc laøm caùc haønh tinh, coù ñeo caùc bieån gaén teân haønh tinh. Maët Trôøi ñöùng taïi choã, quay taïi choã. Caùc HS khaùc chuyeån dòch moâ phoûng hoaït ñoäng cuûa caùc haønh tinh trong heä Maët Trôøi. Khi HS Chuaån bò xong, HS naøo chaïy khoeû nhaát seõ laø ngöôøi thaéng cuoäc. GV choát kieán thöùc: Quanh Maët Trôøi coù raát nhieàu haønh tinh khaùc, trong ñoù coù Traùi Ñaát. Caùc hình tinh ñoù ñeàu chuyeån ñoäng xung quanh Maët Trôøi vaø ñöôïc Maët Trôøi chieáu saùng vaø söôûi aám. Nhöng chæ coù ôû Traùi Ñaát môùi coù söï soáng. toån thöông ñeán maét. 4. Cuûng coá – Daën doø (3’) Yeâu caàu HS veà nhaø söu taàm theâm nhöõng tranh aûnh veà Maët Trôøi ñeå giôø sau trieån laõm. Chuaån bò: Maët Trôøi vaø phöông höôùng. Haùt HS trình baøy. Baïn nhaän xeùt. 5 HS leân baûng veõ (coù toâ maøu) veà Maët Trôøi theo hieåu bieát cuûa mình. Trong luùc ñoù, caû lôùp haùt baøi “Chaùu veõ oâng Maët Trôøi” HS döôùi lôùp nhaän xeùt hình veõ cuûa baïn ñeïp/ xaáu, ñuùng/ sai. Caù nhaân HS traû lôøi. Moãi HS chæ neâu 1 yù kieán. HS nghe, ghi nhôù. Khoâng, raát toái. Vì khi ñoù khoâng coù Maët Trôøi chieáu saùng. Nhieät ñoä cao ta thaáy noùng vì Maët Trôøi ñaõ cung caáp söùc noùng cho Traùi Ñaát. Chieáu saùng vaø söôûi aám. HS thaûo luaän vaø thöïc hieän nhieäm vuï ñeà ra. 1 nhoùm xong tröôùc trình baøy. Caùc nhoùm khaùc theo doõi, nhaän xeùt vaø boå sung. Traû lôøi theo hieåu bieát. + Xung quanh Maët Trôøi coù maây. + Xung quanh Maët Trôøi coù caùc haønh tinh khaùc. + Xung quanh Maët Trôøi khoâng coù gì caû. ThÓ dôc ChuyÒn cÇu.NÐm bãng tróng ®Ých (GVchuyªn d¹y) Ngµy so¹n:12/4/2009 Thø t­ ngµy 22 th¸ng 4 n¨m 2009 MOÂN: TAÄP ÑOÏC Tieát: CAÂY VAØ HOA BEÂN LAÊNG BAÙC I. Muïc tieâu 1Kieán thöùc: HS ñoïc löu loaùt ñöôïc caû baøi, ñoïc ñuùng caùc töø khoù, deã laãn do aûnh höôûng cuûa phöông ngöõ. Ngaét, nghæ hôi ñuùng sau daáu chaám, daáu phaåu, giöõa caùc cuïm töø. Gioïng ñoïc trang nghieâm, theå hieän nieàm toân kính cuûa nhaân daân ta ñoái vôùi Baùc. 2Kyõ naêng: Hieåu yù nghóa cuûa caùc töø môùi: uy nghi, tuï hoäi, tam caáp, non soâng gaám voùc, toân kính. Hieåu noäi dung baøi: Caây vaø hoa ñeïp nhaát töø khaép mieàn ñaát nöôùc tuï hoäi beân laêng Baùc theå hieän nieàm toân kính cuûa nhaân daân ta ñoái vôùi Baùc. II. Chuaån bò GV: Tranh minh hoaï baøi taäp trong SGK. Tranh aûnh söu taàm veà Quaûng Tröôøng Ba Ñình, nhaø saøn, caùc loaøi caây, hoa xung quanh laêng Baùc. III. Caùc hoaït ñoäng Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. Baøi cuõ (3’) Chieác reã ña troøn Goïi HS ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi veà noäi dung baøi taäp ñoïc Chieác reã ña troøn. Nhaän xeùt cho ñieåm HS. 3. Baøi môùi Giôùi thieäu: (1’) Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng (27’) v Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc a) Ñoïc maãu GV ñoïc maãu toaøn baøi laàn 1. b) Luyeän phaùt aâm Yeâu caàu HS ñoïc baøi theo hình thöùc noái tieáp, moãi HS ñoïc 1 caâu, ñoïc töø ñaàu cho ñeán heát baøi. Hoûi: Trong baøi coù nhöõng töø naøo khoù ñoïc? Ñoïc maãu caùc töø treân vaø yeâu caàu HS ñoïc baøi. Yeâu caàu HS noái tieáp nhau ñoïc laïi caû baøi. Yeâu caàu HS ñoïc chuù giaûi vaø chuyeån sang ñoïc ñoaïn. c) Luyeän ñoïc ñoaïn Neâu yeâu caàu ñoïc ñoaïn sau ñoù hoûi: Baøi vaên coù theå chia laøm maáy ñoaïn? Phaân chia caùc ñoaïn ntn? Yeâu caàu HS luyeän ñoïc töøng ñoaïn. Sau moãi laàn coù 1 HS ñoïc, GV döøng laïi ñeå höôùng daãn ngaét gioïng caâu vaên daøi vaø gioïng ñoïc thích hôïp. Yeâu caàu HS ñoïc noái tieáp theo ñoaïn tröôùc lôùp, GV vaø caû lôùp theo doõi ñeå nhaän xeùt. Chia nhoùm HS vaø theo doõi HS ñoïc theo nhoùm. d) Thi ñoïc e) Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh v Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu baøi GV ñoïc maãu caû baøi laàn 2. Keå teân caùc loaïi caây ñöôïc troàng phía tröôùc laêng Baùc? Nhöõng loaøi hoa noåi tieáng naøo ôû khaép moïi mieàn ñaát nöôùc ñöôïc troàng quanh laêng Baùc? Tìm nhöõng töø ngöõ hình aûnh cho thaáy caây vaø hoa luoân coá gaéng laøm ñeïp cho laêng Baùc? Caâu vaên naøo cho thaáy caây vaø hoa cuõng mang tình caûm cuûa con ngöôøi ñoái vôùi Baùc? 4. Cuûng coá – Daën doø (3’) Goïi 1 HS ñoïc toaøn baøi vaø hoûi: Caây vaø hoa beân laêng Baùc töôïng tröng cho ai? Nhaän xeùt tieát hoïc. Daën HS veà nhaø ñoïc laïi baøi. Chuaån bò:Baûo veä nhö theá laø raát toát. Haùt 3 HS ñoïc baøi noái tieáp, moãi HS moät ñoaïn. 1 HS ñoïc toaøn baøi. Sau ñoù traû lôøi caâu hoûi 1, 2, 3, 4 cuûa baøi. HS theo doõi vaø ñoïc thaàm theo. HS ñoïc baøi. Töø: laêng Baùc, lòch söû, nôû löùa ñaàu, khoeû khoaén, vöôn leân, töôïng tröng,… Moät soá HS ñoïc baøi caù nhaân, sau ñoù caû lôùp ñoïc ñoàng thanh. Ñoïc baøi noái tieáp, ñoïc töø ñaàu cho ñeán heát, moãi HS chæ ñoïc moät caâu. Ñoïc chuù giaûi ñeå hieåu nghóa caùc töø môùi. Baøi ñöôïc chia laøm 3 ñoaïn. + Ñoaïn 1: Treân quaûng tröôøng … höông thôm. + Ñoaïn 2: Ngay theàm laêng … ñaõ nôû löùa ñaàu. + Ñoaïn 3: Sau laêng … toaû höông ngaøo ngaït. + Ñoaïn 4: Phaàn coøn laïi. Ñoïc töøng ñoaïn keát hôïp luyeän ngaét gioïng caùc caâu: Caây vaø hoa khaép mieàn ñaát nöôùc veà ñaây tuï hoäi,/ ñaâm choài,/ phoá saéc,/ toaû ngaùt höông thôm.// Caây vaø hoa cuûa non soâng gaám voùc/ ñang daâng nieàm toân kính thieâng lieâng/ theo ñoaøn ngöôøi vaøo laêng vieáng Baùc.// Noái tieáp nhau ñoïc caùc ñoaïn 1, 2, 3, 4. (Ñoïc 2 voøng) Theo doõi vaø ñoïc thaàm theo. Caây vaïn tueá, caây daàu nöôùc, caây hoa ban. Hoa ban, hoa ñaøo Sôn La, hoa söù ñoû Nam Boä, hoa daï höông, N hoahaøi, hoa moäc, N hoagaâu. Tuï hoäi, ñaâm choài, phoâ saéc, toaû ngaùt höông thôm. Caây vaø hoa cuûa non soâng gaám voùc ñang daâng nieàm toân kính thieâng lieâng theo ñoaøn ngöôøi vaøo laêng vieáng Baùc. Caây vaø hoa beân laêng Baùc töôïng tröng cho nhaân daân Vieät Nam luoân toû loøng toân kính vôùi Baùc. MOÂN: TOAÙN Tieát:LUYEÄN TAÄP. I. Muïc tieâu 1Kieán thöùc: Giuùp HS: Luyeän kó naêng thöïc hieän tính tröø caùc soá coù 3 chöõ soá (khoâng nhôù) theo coät doïc. OÂn luyeän veà teân goïi thaønh phaàn vaø keát quaû cuûa pheùp tröø. OÂn luyeän caùch tìm soá bò tröø, soá tröø, hieäu. OÂn luyeän veà giaûi baøi toaùn veà ít hôn. 2Kyõ naêng: Cuûng coá bieåu töôïng, kó naêng nhaän daïng hình töù giaùc. II. Chuaån bò GV: Baûng phuï, boä thöïc haønh Toaùn. III. Caùc hoaït ñoäng Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. Baøi cuõ (3’) Pheùp tröø khoâng nhôù trong phaïm vi 1000. Goïi HS leân baûng laøm baøi taäp sau: Ñaët tính vaø tính: a) 456 – 124 ; 673 – 212 GV nhaän xeùt 3. Baøi môùi Giôùi thieäu: (1’) Luyeän taäp. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng (27’) v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn luyeän taäp: Baøi 1: Yeâu caàu HS töï laøm baøi. Sau ñoù goïi HS noái tieáp nhau ñoïc keát quaû cuûa baøi toaùn. Baøi 2: Yeâu caàu HS nhaéc laïi quy taéc ñaët tính vaø thöïc hieän tính tröø caùc soá coù 3 chöõ soá. Yeâu caàu HS caû lôùp laøm baøi. Chöõa baøi vaø cho ñieåm HS. Baøi 3: Yeâu caàu HS tìm hieåu ñeà baøi. Chæ baûng vaø cho HS ñoïc teân caùc doøng trong baûng tính: Soá bò tröø, soá tröø, hieäu. Muoán tìm hieäu ta laøm theá naøo? Muoán tìm soá bò tröø ta laøm theá naøo? Muoán tìm soá tröø ta laøm theá naøo? Yeâu caàu HS laøm baøi. Chöõa baøi vaø cho ñieåm HS. Baøi 4: Goïi HS ñoïc ñeà baøi. Höôùng daãn HS phaân tích baøi toaùn vaø veõ sô ñoà baøi toaùn, sau ñoù vieát lôøi giaûi. Chöõa baøi, nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. Baøi 5: Veõ hình nhö phaàn baøi taäp leân baûng vaø ñaùnh soá töøng phaàn cuûa hình. Hoûi: Hình töù giaùc coù maáy caïnh vaø coù maáy ñænh? Yeâu caàu HS tìm taát caû caùc hình töù coù trong hình treân. Vaäy coù taát caû maáy hình töù giaùc? Ñaùp aùn naøo ñuùng? 4. Cuûng coá – Daën doø (3’) Nhaän xeùt tieát hoïc. Chuaån bò: Luyeän taäp chung. Haùt HS laøm baøi treân baûng, caû lôùp laøm baøi ra giaáy nhaùp. HS caû lôùp laøm baøi, sau ñoù 2 HS ngoài caïnh nhau ñoåi cheùo vôû ñeå kieåm tra baøi laãn nhau. 2 HS traû lôøi. 3 HS leân baûng laøm baøi. Caû lôùp laøm baøi vaøo vôû baøi taäp. Muoán tìm hieäu ta laáy soá bò tröø tröø ñi soá tröø. Ta laáy hieäu coäng vôùi soá tröø. Ta laáy soá bò tröø tröø ñi hieäu. 1 HS leân baûng laøm baøi, caû lôùp laøm baøi vaøo vôû baøi taäp. Toùm taét: 865HS Thaønh Coâng /------------/------/ 32HS Höõu Nghò /------------/ ? HS Baøi giaûi: Tröôøng Tieåu hoïc Höõu Nghò coù soá hoïc sinh laø: 865 – 32 = 833 ( HS ) Ñaùp soá: 833 hoïc sinh. 1 2 3 Hình töù giaùc coù 4 caïnh vaø 4 ñænh. Caùc hình töù giaùc trong hình treân laø: hình 1, hình (1+2), hình (1+3), hình (1+2+3) Coù taát caû 4 hình töù giaùc. Ñaùp aùn D. MOÂN: LUYEÄN TÖØ Tieát:TÖØ NGÖÕ VEÀ BAÙC HOÀ. DAÁU CHAÁM, DAÁU PHAÅY. I. Muïc tieâu 1Kieán thöùc: Môû roäng vaø heä thoáng hoaù voán töø veà Baùc Hoà. 2Kyõ naêng: Luyeän taäp veà daáu chaám, daáu phaåy. II. Chuaån bò GV: Baøi taäp 1 vieát treân baûng. Theû ghi caùc töø ôû BT1. BT3 vieát vaøo baûng phuï. Giaáy, buùt daï. III. Caùc hoaït ñoäng Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. Baøi cuõ (3’) Töø ngöõ veà Baùc Hoà. Goïi 3 HS leân vieát caâu cuûa baøi taäp 3 tuaàn 30. Goïi HS döôùi lôùp ñoïc baøi laøm cuûa baøi taäp 2. GV nhaän xeùt. 3. Baøi môùi Giôùi thieäu: (1’) Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng (27’) v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn laøm baøi taäp Baøi 1 Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu. Goïi 2 HS ñoïc caùc töø ngöõ trong daáu ngoaëc. Goïi 1 HS leân baûng gaén caùc theû töø ñaõ chuaån bò vaøo ñuùng vò trí trong ñoaïn vaên. Yeâu caàu HS caû lôùp laøm baøi vaøo Vôû Baøi taäp Tieáng Vieät 2, taäp 2. Nhaän xeùt choát lôøi giaûi ñuùng. Baøi 2 Goïi HS ñoïc yeâu caàu. Chia lôùp thaønh 4 nhoùm, phaùt giaáy cho töøng nhoùm vaø yeâu caàu HS thaûo luaän ñeå cuøng nhau tìm töø. GV coù theå boå sung caùc töø maø HS chöa bieát. Baøi 3 Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì? Treo baûng phuï. Yeâu caàu HS töï laøm. Vì sao oâ troáng thöù nhaát caùc con ñieàn daáu phaåy? Vì sao oâ troáng thöù hai caùc con ñieàn daáu chaám? Vaäy coøn oâ troáng thöù 3 con ñieàn daáu gì? Daáu chaám vieát ôû cuoái caâu. 4. Cuûng coá – Daën doø (3’) Goïi 5 HS ñaët caâu vôùi töø ngöõ tìm ñöôïc ôû BT 2. Goïi HS nhaän xeùt caâu cuûa baïn. Nhaän xeùt tieát hoïc. Daën doø HS veà nhaø tìm theâm caùc töø ngöõ veà Baùc Hoà, taäp ñaët caâu vôùi caùc töø naøy. Chuaån bò: Töø traùi nghóa. Daáu chaám, daáu phaåy. Haùt HS thöïc hieän yeâu caàu cuûa GV. 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. 2 HS ñoïc töø. HS laøm baøi theo yeâu caàu. HS ñoïc ñoaïn vaên sau khi ñaõ ñieàn töø. Baùc Hoà soáng raát giaûn dò. Böõa côm cuûa Baùc ñaïm baïc nhö böõa côm cuûa moïi ngöôøi daân. Baùc thích hoa hueä, loaøi hoa traéng tinh khieát. Nhaø Baùc lôû laø moät ngoâi nhaø saøn khuaát trong vöôøn Phuû Chuû tòch. Ñöôøng vaøo nhaø troàng hai haøng raâm buït, haøng caây gôïi nhôù hình aûnh mieàn Trung queâ Baùc. Sau giôø laøm vieäc, Baùc thöôøng töï tay chaêm soùc caây, cho caù aên. Tìm nhöõng töø ngöõ ca ngôïi Baùc Hoà. Ví duï: taøi ba, loãi laïc, taøi gioûi, yeâu nöôùc, thöông daân, giaûn dò, hieàn töø, phuùc haäu, khieâm toán, nhaân aùi, giaøu nghò löïc, vò tha,… Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta ñieàn daáu chaám, daáu phaåy vaøo oâ troáng. 1 HS leân baûng, HS döôùi lôùp laøm vaøo Vôû Baøi taäp. Vì Moät hoâm chöa thaønh caâu. Vì Baùc khoâng ñoàng yù ñaõ thaønh caâu vaø chöõ ñöùng lieàn sau ñaõ vieát hoa. Ñieàn daáu phaåy vì Ñeán theàm chuøa chöa thaønh caâu. 5 HS ñaët caâu. Baïn nhaän xeùt. H¸t nh¹c ¤n bµi:B¾c Kim Thang.TËp lêi míi (GV chuyªn d¹y ) Ngµy so¹n:13/4/2009 Thø n¨m ngµy 23 th¸ng 4 n¨m 2009 MOÂN: TOAÙN Tieát: LUYEÄN TAÄP CHUNG I. Muïc tieâu 1Kieán thöùc: Giuùp HS: Oân luyeän kó naêng thöïc hieän tính coäng, tröø caùc soá coù 2, 3 chöõ soá. Oân luyeän kó naêng tính nhaåm. 2Kyõ naêng: Luyeän veõ hình theo maãu. II. Chuaån bò GV: Baûng veõ baøi taäp 5 (coù chia oâ vuoâng) III. Caùc hoaït ñoäng Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. Baøi cuõ (3’) Goïi HS leân baûng laøm baøi taäp sau: Ñaët tính vaø tính: a) 457 – 124 ; 673 + 212 b) 542 + 100 ; 264 – 153 c) 698 – 104 ; 704 + 163 Chöõa baøi vaø cho ñieåm HS. 3. Baøi môùi Giôùi thieäu: (1’) Luyeän taäp chung. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng (27’) v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn luyeän taäp. Baøi 1, 2, 3: Yeâu caàu HS töï laøm baøi. Sau ñoù goïi HS noái tieáp nhau ñoïc keát quaû cuûa baøi toaùn. Baøi 4: Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì? Yeâu caàu HS töï laøm baøi. Chöõa baøi, sau ñoù yeâu caàu HS neâu caùch ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính. Baøi 5: Toå chöùc cho HS thi veõ hình. Höôùng daãn HS noái caùc ñieåm noác tröôùc, sau ñoù môùi veõ hình theo maãu. Toå naøo coù nhieàu baïn veõ ñuùng, nhanh nhaát laø toå thaéng cuoäc. 4. Cuûng coá – Daën doø (3’) GV cho HS laøm baøi taäp boå trôï nhöõng phaàn kieán thöùc coøn yeáu. Toång keát tieát hoïc. Chuaån bò: Tieàn Vieät Nam. Haùt 3 HS laøm baøi treân baûng, caû lôùp laøm baøi ra giaáy nhaùp. HS caû lôùp laøm baøi, sau ñoù 2 HS ngoài caïnh nhau ñoåi cheùo vôû ñeå kieåm tra baøi laãn nhau. Ñaët tính roài tính. 3 HS leân baûng laøm baøi, caû lôùp laøm baøi vaøo vôû baøi taäp. MOÂN: CHÍNH TAÛ Tieát: CAÂY VAØ HOA BEÂN LAÊNG BAÙC I. Muïc tieâu 1Kieán thöùc: Nghe ñoïc vieát laïi ñuùng, ñeïp ñoaïn Sau laêng … toaû höông ngaøo ngaït. 2Kyõ naêng: Laøm ñuùng caùc baøi taäp chính taû phaân bieät r/d/gi, daáu hoûi/ daáu ngaõ. II. Chuaån bò GV: Baûng phuï, phaán maøu. III. Caùc hoaït ñoäng Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. Baøi cuõ (3’) Vieät Nam coù Baùc. Goïi 3 HS leân baûng. Moãi HS tìm 3 töø ngöõ. GV nhaän xeùt. 3. Baøi môùi Giôùi thieäu: (1’) Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng (27’) v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn vieát chính taû a) Ghi nhôù noäi dung ñoaïn caàn vieát GV ñoïc baøi laàn 1. Goïi 2 HS ñoïc baøi. Ñoaïn vaên mieâu taû caûnh ñeïp ôû ñaâu? Nhöõng loaøi hoa naøo ñöôïc troàng ôû ñaây? Moãi loaøi hoa coù moät veû ñeïp rieâng nhöng tình caûm chung cuûa chuùng laø gì? b) Höôùng daãn caùch trình baøy Baøi vieát coù maáy ñoaïn, maáy caâu? Caâu vaên naøo coù nhieàu daáu phaåy nhaát, con haõy ñoïc to caâu vaên ñoù? Chöõ ñaàu ñoaïn vaên ñöôïc vieát ntn? Tìm caùc teân rieâng trong baøi vaø cho bieát chuùng ta phaûi vieát ntn? c) Höôùng daãn vieát töø khoù Ñoïc cho coâ caùc töø ngöõ maø con khoù vieát trong baøi. Yeâu caàu HS vieát caùc töø naøy. Chöõa cho HS neáu sai. d) Vieát chính taû e) Soaùt loãi g) Chaám baøi v Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn laøm baøi taäp chính taû Baøi 2 Troø chôi: Tìm töø Chia lôùp thaønh 2 nhoùm. Moãi nhoùm coù moät nhoùm tröôûng caàm côø. Khi GV ñoïc yeâu caàu nhoùm naøo phaát côø tröôùc seõ ñöôïc traû lôøi. Traû lôøi ñuùng ñöôïc 10 ñieåm, traû lôøi sai tröø 5 ñieåm. Toång keát troø chôi, tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc. 4. Cuûng coá – Daën doø (3’) Nhaän xeùt tieát hoïc. Chuaån bò: Chuyeän quaû baàu. Haùt Tìm 3 töø ngöõ coù tieáng chöùa aâm ñaàu r/d/g, 3 töø coù tieáng chöùa daáu hoûi/ daáu ngaõ. Yeâu caàu HS döôùi lôùp vieát vaøo baûng. Theo doõi. 2 HS ñoïc baøi. Caûnh ôû sau laêng Baùc. Hoa ñaøo Sôn La, söù ñoû Nam Boä, hoa daï höông, hoa moäc, hoa ngaâu. Chuùng cuøng nhau toaû höông thôm ngaøo ngaït, daâng nieàm toân

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan 31.doc
Tài liệu liên quan