Giáo án Lớp 4 Tuần 1, 2, 3 - Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt

Tiết: 1 TOÁN (Tiết 9)

So sánh các số có nhiều chữ số

I. Mục tiêu

 - Giúp học sinh biết so sánh các số có nhiều chữ số; biết sắp xếp 4 số tự nhiên có không quá sáu chữ số theo thứ tự từ bé đến lớn.

 - Rèn kĩ năng nhận biết so sánh các số có nhiều chữ số.

 - Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác.

II.Phương tiện: SGK, bảng phụ ghi bài tập1.

III. Các hoạt động dạy học

 

doc105 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 420 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 4 Tuần 1, 2, 3 - Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
µng cña sè cã 6 ch÷ sè nh­ bµi häc SGK. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Hoạt động khởi động: (1 phút) 2.Hoạt động kiểm tra bµi cò (5 phút) - Häc sinh lªn b¶ng ch÷a bµi tËp - Gi¸o viªn nhËn xÐt.. KiÓm tra mét sè vë cña häc sinh 3.Hoạt động dạy bài mới (30 phút) 3.1.Hoạt động 1: Giíi thiÖu bài: Giê häc h«m nay c¸c em sÏ häc: - LuyÖn tËp vÒ biÓu thøc cã chøa mét ch÷. - Hµng vµ líp cña sè cã 6 ch÷ sè. 3.2.Hoạt động 2:Giíi thiÖu líp ®¬n vÞ, líp ngh×n. + Nªu tªn c¸c hµng ®· häc theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín: - Gi¸o viªn nªu vµ chØ trªn b¶ng phô: - Líp ®¬n vÞ gåm hµng ®¬n vÞ hµng chôc hµng tr¨m Líp ngh×n gåm: hµng ngh×n hµng chôc ngh×n hµng tr¨m ngh×n - Líp ®¬n vÞ gåm mÊy hàng, lµ nh÷ng hµng nµo? - Gi¸o viªn viÕt sè 321 vµo cét sè vµ yªu cÇu häc sinh ®äc. - Gäi häc sinh lªn b¶ng viÕt c¸c ch÷ sè cña sè 321 vµo c¸c hµng. - Yªu cÇu häc sinh lµm t­¬ng tù víi c¸c sè: 654 000; 654 321. 3.3.Hoạt động 3: Thùc hµnh *Bµi 1: Nªu néi dung cña c¸c cét trong b¶ng sè cña bµi tËp H·y ®äc sè ë dßng thø nhÊt Yªu cÇu häc sinh viÕt sè? + Nªu c¸c ch÷ sè ë c¸c hµng cña sè 54 312. - Yªu cÇu HS viÕt c¸c ch÷ sè cña sè 54 310 vµo cét thÝch hîp trong b¶ng. Gi¸o viªn yªu cÇu lµm tiÕp phÇn cßn l¹i. - Gi¸o viªn hái líp ngh×n cña sè 45 213 gåm nh÷ng ch÷ sè nµo? - Líp ®¬n vÞ cña sè 654 300 gåm nh÷ng ch÷ sè nµo? *Bµi 2a: - Gi¸o viªn gäi HS lªn b¶ng ®äc cho c¸c b¹n viÕt c¸c sè trong bµi tËp. - Gi¸o viªn hái: + Trong sè 46 307, ch÷ sè 3 ë hµng nµo, líp nµo? + Hái t­¬ng tù víi c¸c sè cßn l¹i. *Bµi 2b: Yªu cÇu häc sinh ®äc b¶ng thèng kª bµi 2b vµ hái: + Dßng thø nhÊt cho biÕt g×? Dßng thø hai cho biÕt g×? - Gi¸o viªn viÕt lªn b¶ng sè 38 753 yªu cÇu HS ®äc sè. + Trong sè 38 753, ch÷ sè 7 thuéc hµng nµo, líp nµo? - VËy gi¸ trÞ cña ch÷ sè 7? - T­¬ng tù GV yªu cÇu HS lµm phÇn cßn l¹i. Gi¸o viªn nhËn xÐt. * Bµi 3: - GV viÕt sè 52 314 lªn b¶ng vµ hái: sè nµy gåm mÊy chôc ngh×n, mÊy ngh×n, mÊy tr¨m... ®¬n vÞ. - H·y viÕt sè nµy thµnh tæng c¸c chôc ngh×n, ngh×n, tr¨m, chôc, ®¬n vÞ. -Y/c HS tù lµm phÇn cßn l¹i. - Gi¸o viªn nhËn xÐt. 4.Hoạt động cñng cè dÆn dß : (3 phút) - Nªu c¸c líp vµ hµng cña c¸c sè cã 6 ch÷ sè? - VÒ nhµ hoµn chØnh l¹i nh÷ng bµi tËp SGK và chuẩn bị bài: “So sánh các số có nhiều chữ số” - GV nhËn xÐt tiÕt häc. Hát - 2 em lªn b¶ng viÕt sè cã 6 ch÷ sè cho s½n: a. 893.210,.. b. 107.698,... - Häc sinh kh¸c nhËn xÐt - Häc sinh l¾ng nghe. - Häc sinh nªu - Häc sinh nªu - 4 - 5 em nªu: ba tr¨m hai m­¬i mèt. - 1 em lªn viÕt: Häc sinh kh¸c nhËn xÐt. - Häc sinh tr¶ lêi: N¨m m­¬i t­ ngh×n Ba tr¨m m­êi hai - Häc sinh viÕt 54.312 - Gäi 2 em nªu - 1 em lªn b¶ng viÕt, häc sinh kh¸c nhËn xÐt. - Häc sinh lµm. - Gåm ch÷ sè 5 vµ 4. - Gåm ch÷ sè 3, 0, 0. - 1 HS ®äc, 1 HS viÕt, HS kh¸c viÕt b¶ng con. - Ch÷ sè 3 ë hµng tr¨m, líp ®¬n vÞ. - Dßng1 nªu c¸c sè. Dßng 2 nªu gi¸ trÞ cña ch÷ sè 7 trong tõng sè ë dßng trªn. - Ba m­¬i t¸m ngh×n b¶y tr¨m n¨m m­¬i ba. - Thuéc hµng tr¨m, líp ®¬n vÞ. - Lµ 700 - Häc sinh lµm. - Häc sinh tr¶ lêi. - Häc sinh lµm: 52 314 = 50 000 + 2000 + 300 + 10 + 4 - Häc sinh tù lµm. TiÕt: 2 TẬP ĐỌC (TiÕt 4) TruyÖn cæ n­íc m×nh I. Môc tiªu - HiÓu ND: Ca ngîi kho tµng truyÖn cæ cña n­íc ta võa nh©n hËu, th«ng minh, võa chøa ®ùng kinh nghiÖm quý b¸u cña cha «ng (tr¶ lêi ®­îc c¸c CH trong SGK; thuéc 10 dßng th¬ ®Çu hoÆc 12 dßng th¬ cuèi). - B­íc ®Çu biÕt ®äc diÔn c¶m mét ®o¹n th¬ víi giäng tù hµo, t×nh c¶m. - Giáo dục HS yêu thích các câu chuyện cổ tích II.Phương tiện: - Tranh minh häa trong bµi häc SGK. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Hoạt động khởi động: (1/) 2.Hoạt động kiểm tra bài cũ: (5/) - 3 em nèi tiÕp nhau ®äc 3 ®o¹n bµi. DÕ MÌn bªnh vùc kÓ yÕu vµ tr¶ lêi. - Sau khi häc xong toµn bµi nµy, em nhí nhÊt h×nh ¶nh nµo? V× sao? - Gi¸o viªn nhËn xÐt. 3.Hoạt động dạy bµi míi (30/) 3.1.Hoạt động 1: Giíi thiÖu bµi: dïng tranh. - Trong tranh em thÊy nh÷ng g×? - Gi¸o viªn giíi thiÖu: víi bµi th¬ truyÖn cæ n­íc m×nh, c¸c em sÏ hiÓu v× sao t¸c gi¶ rÊt yªu nh÷ng truyÖn cæ tõ rÊt xa x­a cña cha «ng. 3.2.Hoạt động 2: LuyÖn ®äc - Gọi HS đọc bài - Gi¸o viªn chia bµi thµnh 5 ®o¹n. - Gäi 5 em ®äc nèi tiÕp (2 l­ît) Gi¸o viªn kÕt hîp nh¾c nhá, uèn n¾n nh÷ng em ph¸t ©m sai, ng¾t nghØ h¬i ch­a ®óng. - L­u ý c¸ch ng¾t nhÞp c¸c c©u th¬; nhÊn giäng ë c¸c tõ ng÷ (-) - Yêu cầu HS đọc bài theo cặp - Gi¸o viªn ®äc mÉu và hướng dẫn cách đọc 3.3.Hoạt động 3: T×m hiÓu bµi - Gäi 2 em ®äc to - häc sinh kh¸c ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái: + V× sao c¸c em yªu truyÖn cæ n­íc nhµ. + Em hiÓu c©u th¬: vµng c¬n n¾ng, tr¾ng c¬n m­a nh­ thÕ nµo? + Tõ “nhËn mÆt” ë ®©y nghÜa lµ thÕ nµo? + §o¹n th¬ nµy nãi lªn ®iÒu g×? + Gi¸o viªn ghi ý 1 lªn b¶ng. - Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ®äc thÇm ®o¹n cßn l¹i vµ tr¶ lêi c©u hái: + Bµi th¬ gäi cho em nhí ®Õn nh÷ng truyÖn cæ nµo? Chi tiÕt nµo cho em biÕt ®iÒu ®ã? + H·y nªu ý nghÜa cña 2 truyÖn TÊm C¸m vµ §Ïo cµy gi÷a ®­êng? + Em biÕt nh÷ng truyÖn cæ nµo thÓ hÞªn lßng nh©n hËu cña ng­êi ViÖt Nam ta? - Gäi 2 häc sinh ®äc 2 c©u th¬ cuèi bµi. + Em hiÓu 2 dßng th¬ cuèi bµi nh­ thÕ nµo? + §o¹n th¬ cuèi bµi nãi lªn ý g×? + Ghi ý 2 - Bµi th¬ truyÖn cæ n­íc m×nh nãi lªn ®iÒu g×? - Ghi néi dung bµi th¬. 3.4.Hoạt động 4: §äc diÔn c¶m vµ häc thuéc lßng bµi th¬? - Yªu cÇu häc sinh ®äc toµn bµi. - Bµi nµy ta ph¶i ®äc giäng nh­ thÕ nµo? - Yªu cÇu häc sinh ®äc diÔn c¶m - Tæ chøc thi ®äc thuéc lßng - Nhận xét. 4.Hoạt động cñng cè dÆn dß: (3 phút) * Qua nh÷ng c©u chuyÖn cæ «ng cha ta khuyªn con ch¸u ®iÒu g×? - Gi¸o viªn dÆn vÒ nhµ häc thuéc bµi th¬ và chuẩn bị bài: “Thư thăm bạn” - GV nhËn xÐt tiÕt häc Hát - 3 em ®äc thµnh tiÕng. - Häc sinh tr¶ lêi theo ý häc sinh. - Häc sinh tr¶ lêi tù do. - Häc sinh nghe gi¸o viªn giíi thiÖu. 1 HS đọc - 5 em ®äc nèi tiÕp. + §äan 1: Tõ ®Çu - phËt.. ®é tr×. + §o¹n 2: tiÕp - dõa nghiªng soi. + §o¹n 3: ....«ng cha cña m×nh. + §o¹n 4: ch¼ng ra viÖc g× + §o¹n 5: cßn l¹i. - Võa nh©n hËu/ l¹i tuyÖt vêi s©u xa. Th­¬ng ng­êi/råi míi th­¬ng ta. Yªu nhau dï mÊy c¸ch xa còng... RÊt c«ng b»ng/rÊt th«ng minh. Võa ®é l­îng/l¹i ®a t×nh/®a mang. - Các cặp luyện đọc Theo dõi 2 em ®äc tõ ®Çu à ®a mang. + V× truyÖn cæ rÊt nh©n hËu vµ cã ý nghÜa s©u xa. TruyÖn cæ ®Ò cao phÈm ch¸t tèt ®Ñp cña cha «ng, c«ng b»ng, th«ng minh, ®é l­îng, ®a t×nh, ®a mang. TruyÖn cæ lµ nh÷ng lêi khuyªn d¹y cña «ng cha ta: ë hiÒn, ch¨m lµm, tù tin... - ¤ng cha ta ®· tr¶i qua bao m­a n¾ng, thêi gian - Bµi häc kinh nghiÖm cho con ch¸u. + Gióp con ch¸u nhËn ra truyÒn thèng tèt ®Ñp, b¶n s¾c d©n téc cña cha «ng. - Ca ngîi truyÖn cæ ®Ò cao lßng nh©n hËu, ¨n ë hiÒn lµnh. - Häc sinh theo dâi. ý1: Ca ngîi truyÖn cæ ®Ò cao lßng nh©n hËu, ¨n ë hiÒn lµnh. - Häc sinh ®äc l­ít. - Häc sinh nèi tiÕp nhau tr¶ lêi: Nhí ®Õn TÊm C¸m - §Ïo cµy gi÷a ®­êng qua chi tiÕt ThÞ th¬m thÞ giÊu ng­êi th¬m/ §Ïo cµy theo ý ng­êi ta. + TÊm c¸m: thÓ hiÖn sù c«ng b»ng trong cuéc sèng, ch¨m chØ hiÒn lµnh th× ®­îc phï hé ®é tr×. + §Ìo cµy gi÷a ®­êng khen ta ph¶i tù tin, kh«ng nªn thÊy ai nãi g× còng lµm theo. - Th¹ch Sanh; Nµng tiªn èc; TrÇu C©u, Sù tÝch Hå Ba BÓ. - 1 em ®äc to, líp ®äc thÇm. - Lµ lêi «ng cha r¨n d¹y con ch¸u ®êi sau: H·y sèng nh©n hËu, ®é l­îng, c«ng b»ng, ch¨m chØ, tù tin. - Lµ nh÷ng bµi häc quÝ b¸u cña cha «ng ta muèn r¨n d¹y con ch¸u ®êi sau. ý 2: Ca ngîi kho tµng truyÖn cæ cña ®Êt n­íc. Nội dung: Ca ngîi kho tµng truyÖn cæ cña ®Êt n­íc.TruyÖn cæ ®Ò cao phÈm chÊt tèt ®Ñp cña cha «ng ta. - 2 em nh¾c l¹i. - 2 em ®äc thµnh tiÕng - §äc nhÑ nhµng, thiÕt tha, trÇm l¾ng pha lÉn niÒm tù hµo. - 2 em. - Häc sinh thi c¸ nh©n Tiết: 3 KỂ CHUYỆN (TiÕt 2) KÓ chuyÖn ®· nghe ®· häc I. Môc tiªu: - HS hiểu c©u chuyÖn th¬ “Nµng tiªn èc”, kÓ l¹i ®ñ ý b»ng lêi cña m×nh . - HiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn: Con ng­êi cÇn th­¬ng yªu, gióp ®ì lÉn nhau. - Gi¸o dôc HS yªu th­¬ng gióp ®ì lÉn nhau. II. Phương tiện: Tranh minh ho¹ truyÖn SGK III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Hoạt động khởi động: (1 phút) 2.Hoạt động kiểm tra bµi cò (5 phút) - Gọi HS lên bảng kÓ l¹i chuyÖn “Sù tÝch Hå Ba BÓ”. - Nªu ý nghĩa c©u chuyÖn - Nhận xét 3.Hoạt động dạy bµi míi (30 phút) 3.1.Hoạt động 1: Giíi thiÖu bµi 3.2.Hoạt động 2: Tìm hiểu câu chuyện - Gi¸o viªn ®äc diÔn c¶m bµi th¬. - Y/c Häc sinh ®äc thµnh tiÕng. - Häc sinh ®äc thÇm, tr¶ lêi c¸c c©u hái, gi¸o viªn ghi b¶ng gióp häc sinh ghi nhí néi dung tõng ®o¹n. + Bµ l·o nghÌo lµm nghÒ g× ®Ó sinh sèng? + Bµ l·o lµm g× khi b¾t ®­îc èc? + Tõ khi cã èc, bµ l·o thÊy trong nhµ cã g× l¹? + Khi r×nh xem, bµ l·o ®· nh×n thÊy g×? + Sau ®ã bµ l·o ®· lµm g×? + C©u chuyÖn kÕt thóc nh­ thÕ nµo? 3.3.Hoạt động 3: H­íng dÉn kÓ chuyÖn vµ trao ®æi vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn. * Häc sinh kÓ l¹i c©u chuyÖn b»ng lêi cña m×nh - ThÕ nµo lµ kÓ l¹i c©u chuyÖn b»ng lêi cña em? (Em ®ãng vai ng­êi kÓ, kÓ l¹i c©u chuyÖn cho ng­êi kh¸c nghe. KÓ b¼ng lêi cña em lµ dùa vµo néi dung truyÖn th¬, kh«ng ®äc l¹i tõng c©u th¬). - 1 em kÓ toµn truyÖn (dùa vµo 6 c©u hái trªn). - Häc sinh kÓ theo cÆp -Trao ®æi ý nghÜa cña c©u chuyÖn. 4.Hoạt động cñng cè dÆn dß: (3 phút) Câu chuyện giúp em hiểu ra điều gì? - VÒ nhµ häc thuéc lßng bµi th¬ vµ kÓ cho ng­êi th©n nghe và chuẩn bị bài : “Kể chuyện đã nghe đã học” - GV nhËn xÐt tiÕt häc Hát - 2 em nèi tiÕp nhau kÓ. - 1 em nªu ý nghÜa truyÖn. Nghe - 3 em ®äc nèi tiÕp nhau 1 l­ît, 1 em ®äc l¹i toµn bµi. - Häc sinh ®äc thÇm vµ tr¶ lêi. §o¹n 1: + Bµ l·o kiÕm sèng b»ng nghÒ mß cua b¾t èc. + ThÊy èc ®Ñp bµ th­¬ng, kh«ng b¸n th¶ vµo chum nu«i. §o¹n 2: + §i lµm vÒ bµ thÊy trong nhµ quÐt dän s¹ch sÏ, ®µn lîn ®· ®­îc cho ¨n, c¬m n­íc ®· nÊu s½n, v­ên rau ®· ®­îc nhÆt s¹ch cá. §o¹n 3: + Bµ thÊy mét nµng tiªn tõ trong chum n­íc b­íc ra. + Bµ bÝ mËt ®Ëp vì vë èc råi «m lÊy nµng tiªn. + Bµ l·o vµ nµng sèng rÊt h¹nh phóc bªn nhau.Hä th­¬ng yªu nhau nh­ hai mÑ con. * Häc sinh tiÕp nèi nhau kÓ tr­íc líp vµ nªu ý nghÜa cña c©u chuyÖn C©u chuyÖn nãi vÒ t×nh th­¬ng yªu lÉn nhau gi÷a bµ l·o vµ nµng tiªn èc. C©u chuyÖn gióp ta hiÓu r»ng: Con ng­êi ph¶i th­¬ng yªu nhau. Ai sèng nh©n hËu, th­¬ng yªu mäi ng­êi sÏ cã cuéc sèng h¹nh phóc. Tiết 4 MỸ THUẬT ----------------------------------------------------- Tiết 5 Khoa học Trao ®æi chÊt ë ng­êi I. Môc tiªu - BiÕt kÓ ®­îc tªn mét sè c¬ quan trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt ë ng­êi: tiªu ho¸, h« hÊp, tuÇn hoµn, bµi tiÕt. - BiÕt ®­îc nÕu 1 trong c¸c c¬ quan trªn ngõng ho¹t ®éng, c¬ thÓ sÏ chÕt. - Giáo dục HS ham hiểu biết khoa học. II.Phương tiện : - H×nh minh häa trang 8/SGK. - PhiÕu häc tËp theo nhãm. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Hoạt động khởi động : (1 phút) 2.Hoạt động kiểm tra bµi cò(5 phút) - Häc sinh lªn b¶ng tr¶ lêi - Gi¸o viªn nhËn xÐt ghi ®iÓm. 3. Hoạt động dạy bài mới (25 phút) 3.1.Hoạt động 1: Giíi thiÖu bµi: Hát - 3 em lªn b¶ng. a. ThÕ nµo lµ qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt? b. Con ng­êi, thùc vËt, ®éng vËt sèng ®­îc lµ nhê nh÷ng g×? c. VÏ l¹i s¬ ®å qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt? - Häc sinh l¾ng nghe. 3.2.Ho¹t ®éng 2: Chøc n¨ng cña c¸c c¬ quan tham gia qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt * Ho¹t ®éng c¶ líp: - Yªu cÇu häc sinh quan s¸t tranh minh häa SGK/8 vµ tr¶ lêi c©u hái: + C¬ quan nµo trong qóa tr×nh trao ®æi chÊt? + C¬ quan ®ã cã chøc n¨ng g× trong qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt? - Häc sinh quan s¸t SGK/8. + H1: C¬ quan tiªu ho¸, nã cã chøc n¨ng trao ®æi thøc ¨n. + H2: VÏ c¬ quan h« hÊp. - Cã chøc n¨ng trao ®æi khÝ. + H3: C¬ quan tuÇn hoµn. - Cã chøc n¨ng: vËn chuyÓn c¸c chÊt dinh d­ìng ®Õn c¸c c¬ quan. + H4: C¬ quan bµi tiÕt. - Cã chøc n¨ng: th¶i n­íc tiÓu. GV kết luËn: Trong qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt, mçi c¬ quan ®Òu cã mét chøc n¨ng. §Ó t×m hiÓu râ vÒ c¸c c¬ quan, c¸c em cïng lµm phiÕu bµi tËp. 3.3.Ho¹t ®éng 2 : S¬ ®å qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt - Chia nhãm - Ph¸t phiÕu häc tËp - Yªu cÇu c¸c nhãm th¶o luËn vµ hoµn thµnh phiÕu. - Gäi häc sinh d¸n phiÕu lªn b¶ng vµ tr×nh bµy - 5 nhãm. - §¹i diÖn nhËn phiÕu. - TiÕn hµnh th¶o luËn theo néi dung phiÕu. - 2 nhãm d¸n vµ 2 em tr×nh bµy, c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. * Yªu cÇu nh×n vµo phiÕu häc tËp vµ tr¶ lêi: - Qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt khÝ do c¬ quan nµo thùc hiÖn? Nã lÊy vµo vµ th¶i ra nh÷ng g×? - Qu¸ tr×nh trao ®æi thøc ¨n do c¬ quan nµo thùc hiÖn, nã diÔn ra nh­ thÕ nµo? - Qu¸ tr×nh bµi tiÕt do c¬ quan nµo thùc hiÖn vµ nã diÔn ra nh­ thÕ nµo? NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña häc sinh vµ kÕt luËn: 3.4 Ho¹t ®éng 4: Sù phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a c¸c c¬ quan tiªu ho¸, h« hÊp, tuÇn hoµn, bµi tiÕt trong viÖc thùc hiÖn qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt. * Ho¹t ®éng c¶ líp - 3 HS nèi tiÕp nhau tr¶ lêi. -C¬ quan h« hÊp... - C¬ quan tiªu ho¸... - C¬ quan bµi tiÕt - Dµn s¬ ®å phãng to (T9) - ViÕt c¸c tõ cho tr­íc vµo chç chÊm. 1 em lªn g¾n thÎ cã ghi ch÷ vµo chç... phï hîp. - NhËn xÐt, tuyªn d­¬ng nh÷ng em thùc hiÖn tèt * Ho¹t ®éng: theo cÆp, quan s¸t s¬ ®å SGK/9 vµ nªu: - Vai trß cña tõng c¬ quan trong qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt. - Gi¸o viªn nhËn xÐt tuyªn d­¬ng. GV kÕt luËn: 4.Ho¹t ®éng củng cố (3 phút) - 2 em ®äc phÇn thùc hµnh trang 9/SGK. - Häc sinh viÕt ch× vµo SGK. + 1 em lªn chän vµ g¾n c¸c tõ chÊt dinh d­ìng, khÝ « xi, cacbonic, c¸c chÊt th¶i.. - 2 häc sinh th¶o luËn, 1 häc sinh hái, 1 häc sinh tr¶ lêi. Sau ®¶o l¹i: Vd: C¬ quan tiªu hãa cã vai trß g×? - C¬ quan h« hÊp lµm nhiÖm vô g×? - §iÒu g× x¶y ra nÕu mét trong c¸c c¬ quan ngõng ho¹t ®éng? - Gäi häc sinh ®äc môc b¹n cÇn biÕt SGK/9 5.Hoạt động dặn dò : (1 phút) Về häc phÇn b¹n cÇn biÕt vµ vÏ s¬ ®å T9/SGK và chuẩn bị bài: “Các chất bột đường” - GV nhËn xÐt chung tiÕt häc. - Khi 1 c¬ quan ngõng ho¹t ®éng th× qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt sÏ kh«ng diÔn ra, con ng­êi sÏ chÕt, 2 - 3 em ®äc. - 2 em ®äc. Thø n¨m ngµy 08 th¸ng 09 n¨m 2016 TiÕt: 1 TOÁN (TiÕt 9) So s¸nh c¸c sè cã nhiÒu ch÷ sè I. Môc tiªu - Gióp häc sinh biÕt so s¸nh c¸c sè cã nhiÒu ch÷ sè; biÕt s¾p xÕp 4 sè tù nhiªn cã kh«ng qu¸ s¸u ch÷ sè theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín. - Rèn kĩ năng nhận biết so sánh các số có nhiều chữ số. - Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác. II.Phương tiện: SGK, bảng phụ ghi bài tập1. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Hoạt động khởi động: (1 phút) 2.Hoạt động kiểm tra bµi cò:(5 phút) - Häc sinh lªn ch÷a bµi 5. - Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ chÊm vë. 3.Hoạt động dạy bµi míi (30 phút) 3.1.Hoạt động 1: Giíi thiÖu bµi 3.2.Hoạt động 2: H­íng dÉn so s¸nh c¸c sè cã nhiÒu ch÷ sè * So s¸nh c¸c sè cã sè ch÷ sè kh¸c nhau - GV viÕt b¶ng 2 sè 99 578 vµ 100 000 - Gi¸o viªn kÕt luËn: sè nµo cã nhiÒu ch÷ sè lín h¬n th× sè ®ã lín h¬n vµ ng­îc l¹i. * So s¸nh c¸c sè cã sè ch÷ sè b»ng nhau - GV viÕt b¶ng: 693 251 vµ 693 500. - Yªu cÇu häc sinh ®äc vµ so s¸nh - Sè ch÷ sè cña 2 sè nµy nh­ thÕ nµo? - So s¸nh c¸c ch÷ sè theo thø tù tõ tr¸i sang ph¶i - GV cho häc sinh so s¸nh c¸ch kh¸c. - VËy khi so s¸nh c¸c sè cã nhiÒu ch÷ sè víi nhau, ta lµm? 3.3.Hoạt động 3: Thùc hµnh *Bµi 1: Yªu cÇu bµi tËp lµm g×? - Yªu cÇu häc sinh tù lµm vµo vë. - Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ gi¶i thÝch. *Bµi 2: - Bµi tËp yªu cÇu chóng ta lµm g×? - Muèn t×m ®­îc sè lín nhÊt trong c¸c sè ®· cho chóng ta ph¶i lµm g×? - Sè nµo lµ sè lín nhÊt trong c¸c sè ®ã v× sao? - Gi¸o viªn nhËn xÐt. *Bµi 3: S¾p xÕp c¸c sè ®· cho theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín: - §Ó s¾p xÕp c¸c sè ®· cho theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín ta ph¶i lµm g×? - Häc sinh so s¸nh vµ s¾p xÕp. - V× sao xÕp ®­îc nh­ thÕ? - Gi¸o viªn nhËn xÐt. 4.Hoạt động cñng cè dÆn dß: (3 phút) Em h·y nªu l¹i c¸ch so s¸nh c¸c sè cã nhiÒu ch÷ sè. - VÒ nhµ hoµn thµnh bµi tËp vµo vë: TÝnh tæng c¸c sè cã 3, 4, 5 ch÷ sè bÐ nhÊt và chuẩn bị bài: “Triệu và lớp triệu”. - GV nhận xét tiết học - Hát - 3 em lªn b¶ng lµm 5/12 - 10 em nép bµi - HS nhắc lại - Häc sinh so s¸nh: 99 578 < 100 000 v× sè 99 578 chØ cã 5 ch÷ sè; sè 100 000 cã 6 ch÷ sè mµ 5< 6. - 2 em nh¾c l¹i. - HS ®äc vµ nªu kÕt qu¶ so s¸nh cña m×nh: + 693 251<693 500 - B»ng nhau vµ ®Òu cã 6 ch÷ sè. - Hai sè cïng cã hµng tr¨m ngh×n (6); hµng chôc ngh×n (9); hµng ngh×n (3); hµng tr¨m 2<5, do ®ã 693 251<693 500. - Häc sinh so s¸nh: 693 500 > 693 251. - Th× so s¸nh c¸c cÆp ch÷ sè cïng hµng tõ tr¸i - ph¶i. - So s¸nh sè vµ ®iÒn dÊu >, <, = thÝch hîp ... - 2 em lµm. 9 999<10 000 v× 9 999 cã Ýt ch÷ sè h¬n. - T×m sè lín nhÊt trong c¸c sè ®· cho. - Ph¶i so s¸nh c¸c sè ®ã víi nhau. - Häc sinh khoanh trßn vµo sè lín nhÊt. - 902 011 v× sè nµy cã hµng tr¨m ngh×n lín nhÊt. - So s¸nh c¸c sè víi nhau. - 1 em lªn b¶ng viÕt: 2 467, 28 092, 932 018, 943 567. - Häc sinh tù tr¶ lêi theo hiÓu biÕt. TiÕt: 2 TẬP LÀM VĂN (TiÕt 3) KÓ l¹i hµnh ®éng cña nh©n vËt I. Môc tiªu - HiÓu: Hµnh ®éng cña nh©n vËt thÓ hiÖn tÝnh c¸ch cña nh©n vËt; n¾m ®­îc c¸ch kÓ hµnh ®éng cña nh©n vËt (ND Ghi nhí). - BiÕt dùa vµo tÝnh c¸ch ®Ó x¸c ®Þnh hµnh ®éng cña tõng nh©n vËt (Chim SÎ, Chim ChÝch), b­íc ®Çu biÕt s¾p xÕp c¸c hµnh ®éng theo thø tù tr­íc- sau ®Ó thµnh c©u chuyÖn. - Gi¸o dôc HS yªu thÝch m«n häc nµy. II.Phương tiện: III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Hoạt động khởi động: (1 phút) 2. Hoạt động kiểm tra bài cũ: (5phút) - Gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi: - Nhận xét Hát - 2 em TL: Thế nào là kể chuyện? Những điều gì thể hiện tính cách của nhân vật trong chuyện? 3.Hoạt động dạy bài mới (30 phút) 3.1.Hoạt động 1: Giíi thiÖu bµi: Khi kÓ vÒ hµnh ®éng cña nh©n vËt cÇn chó ý ®iÒu g×? Bµi häc h«m nay gióp c¸c em tr¶ lêi c©u hái. 3.2.Hoạt động 2: NhËn xÐt - Gäi häc sinh ®äc truyÖn. - Gi¸o viªn ®äc diÔn c¶m truyÖn. * Th¶o luËn nhãm - Ph¸t phiÕu cho c¸c nhãm. - Yªu cÇu c¸c nhãm th¶o luËn vµ hoµn thµnh phiÕu. - Gäi 2 nhãm d¸n phiÕu - Gi¸o chèt l¹i lêi gi¶i ®óng: - L¾ng nghe. - 2 häc sinh nèi tiÕp nhau ®äc. - L¾ng nghe. - Chia líp 6 nhãm nhá. - §¹i diÖn nhãm nhËn phiÕu. - Häc sinh hoµn thµnh phiÕu. - 2 em tr×nh bµy. - Häc sinh nhËn xÐt bæ sung. Hµnh ®éng cña cËu bÐ ý nghÜa cña ho¹t ®éng - Giê lµm bµi: kh«ng t¶, kh«ng viÕt, nép giÊy tr¾ng - Giê tr¶ bµi: lµm thinh khi c« hái, m·i sau míi tr¶ lêi. “Th­a c«, con kh«ng cã ba” - Lóc ra vÒ: khãc khi b¹n hái: “Sao mµy kh«ng t¶ ba cña ®øa kh¸c?” - CËu bÐ rÊt trung thùc, rÊt th­¬ng cha. - CËu rÊt buån v× hoµn c¶nh cña m×nh. - T©m tr¹ng buån tñi cña cËu v× cËu rÊt yªu cha cña m×nh dï ch­a biÕt mÆt. - Qua mçi hµnh ®éng cña cËu bÐ, em nµo cã thÓ kÓ l¹i c©u chuyÖn Gi¶ng: T×nh cha con lµ mét t×nh c¶m tù nhiªn rÊt thiªng liªng. H×nh ¶nh cËu bÐ khãc khi b¹n hái sao kh«ng tả ba cña ng­êi kh¸c ®· g©y xóc ®éng trong lßng ng­êi ®äc, bëi t×nh yªu cha, lßng trung thùc, t©m tr¹ng buån tñi v× mÊt cha cña cËu bÐ. - 2 häc sinh kÓ +Trong giê lµm v¨n.. +Khi tr¶ bµi... + Lóc ra vÒ - C¸c hµnh ®éng cña cËu bÐ ®­îc kÓ theo thø tù nµo? - Em cã nhËn xÐt g× vÒ thø tù kÓ c¸c hµnh ®éng nãi trªn? - Khi kÓ l¹i hµnh ®éng cña nh©n vËt cÇn chó ý ®iÒu g×? Gi¸o viªn gi¶ng thªm: hµnh ®éng tiªu biÓu lµ hµnh ®éng quan träng nhÊt trong 1 chuçi hµnh ®éng cña nh©n vËt. - Häc sinh nèi tiÕp nhau tr¶ lêi cho ®Õn khi cã c©u ®óng. - Hµnh ®éng x¶y ra tr­íc, kÓ tr­íc, hµnh ®éng x¶y ra sau, kÓ sau. - Chó ý kÓ hµnh ®éng tiªu biÓu cña nh©n vËt. 3.3.Hoạt động 3: Ghi nhí Gäi häc sinh ®äc ghi nhí SGK 3.4.Hoạt động 4: LuyÖn tËp Gäi häc sinh ®äc bµi tËp Bµi tËp yªu cÇu g×? * C¸c em th¶o luËn theo cÆp: - Yªu cÇu häc sinh thi g¾n tªn nh©n vËt phï hîp víi hµnh ®éng. - Yªu cÇu th¶o luËn vµ s¾p xÕp c¸c hµnh ®éng thµnh mét c©u chuyÖn. - Gäi häc sinh nhËn xÐt vµ ®­a ra kÕt luËn ®óng. - Gäi häc sinh kÓ l¹i theo dµn ý ®· s¾p xÕp. - Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ tuyªn d­¬ng. 4.Hoạt động cñng cè dÆn dß: (3 phút) - §Ó x©y dùng nh©n vËt em dùa vµo ®©u? §äc l¹i phÇn ghi nhí. - VÒ viÕt l¹i chuyÖn: Chim sÎ vµ chim chÝch và chuẩn bị bài: “Tả ngoại hình nhân vật trong văn kể chuyệ”. - GV nhận xét tiết học 3 - 4 em ®äc thµnh tiÕng 2 em ®äc - Yªu cÇu ®iÒn ®óng tªn nh©n vËt: ChÝch hoÆc SÎ vµo tr­íc hµnh ®éng Êy thµnh 1 c©u chuyÖn: - 2 em th¶o luËn vµ thèngnhÊt c¸ch ®iÒn tªn nh©n vËt. - 2 em thi, häc sinh kh¸c nhËn xÐt. - Häc sinh lµm vµo SGK, 1 em lªn b¶ng. - C¸c hµnh ®éng xÕp l¹i theo thø tù: 1 - 5 - 2 - 4 - 7 - 3 - 6 - 8 - 9. 3 häc sinh kÓ. TiÕt: 3 LUYỆN TỪ VÀ CÂU (TiÕt 4) DÊu hai chÊm I. Môc tiªu - HiÓu t¸c dông cña dÊu hai chÊm trong c©u (ND Ghi nhí). - NhËn biÕt t¸c dông cña dÊu hai chÊm (BT1); b­íc dÇu biÕt dïng dÊu hai chÊm khi viÕt v¨n (BT2). - Gi¸o dôc HS ý thøc sö dông dÊu hai chÊm khi viÕt. II.Phương tiện: B¶ng phô viÕt néi dung cÇn ghi nhí trong bµi; SGK III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Hoạt động khởi động: (1 phút) 2.Hoạt động kiểm tra bµi cò: (5/) - Gọi 2 em lªn b¶ng lµm l¹i bµi 1 vµ 4 tiÕt LTVC tr­íc. - NhËn xÐt vµ ghi ®iÓm 3.Hoạt động dạy bµi míi (30 phút) 3.1.Hoạt động 1:Giíi thiÖu bµi: Bµi häc h«m nay gióp c¸c em biÕt t¸c dông vµ c¸ch dïng dÊu 2 chÊm. 3.2.Hoạt động 2: PhÇn nhËn xÐt *Bµi 1: + NhËn xÐt t¸c dông cña dÊu hai chÊm trong c¸c c©u a, b, c. - Gäi nhiÒu em tr¶ lêi. 3.3.Hoạt động 3: PhÇn ghi nhí - DÊu 2 chÊm cã t¸c dông g×? - Häc sinh ®äc phÇn ghi nhí, gi¸o viªn ghi b¶ng, nh¾c häc sinh thuéc. 3.4.Hoạt động 4: LuyÖn tËp * Bµi 1 (cÆp) -Gọi HS ®äc néi dung bµi 1. - Yªu cÇu lµm viÖc theo cÆp. - Gäi nhiÒu em tr¶ lêi. - Nªu t¸c dông cña dÊu 2 chÊm trong c©u a? - Nªu t¸c dông cña dÊu hai chÊm trong c©u b? *Bµi 2: (c¸ nh©n) - Häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi. - Gi¸o viªn nh¾c nhë häc sinh. §Ó b¸o hiÖu lêi nãi cña nh©n vËt, cã thÓ dïng dÊu hai chÊm phèi hîp víi dÊu ngoÆc kÐp hoÆc dÊu g¹ch ®Çu dßng (nÕu lµ nh÷ng lêi ®èi tho¹i) - Gi¸o viªn cïng c¶ líp nhËn xÐt (vd: SGK/70) 4.Hoạt động cñng cè dÆn dß: (3 phút)?- DÊu 2 chÊm cã t¸c dông g×? - VÒ nhµ häc thuéc phÇn ghi nhí vµ t×m trong c¸c bµi ®äc 3 tr­êng hîp dïng dÊu 2 chÊm, gi¶i thÝch t¸c dông cña c¸c c¸ch dïng ®ã.và chuẩn bị bài: “Từ đơn và từ phức” Hát - Häc sinh 1: Bµi 1 - Häc sinh 2: Bµi 4 - L¾ng nghe gi¸o viªn giíi thiÖu. - 3 em, mçi em ®äc 1 ý. - Häc sinh kh¸c ®äc thÇm. a. DÊu 2 chÊm b¸o hiÖu phÇn sau lµ lêi nãi cña B¸c Hå (dÊu 2 chÊm dïng phèi hîp víi dÊu ngoÆc kÐp). b. DÊu 2 chÊm b¸o hiÖu cÊu sau lµ lêi nãi cña DÕ MÌn (dÊu 2 chÊm dïng phèi hîp víi dÊu g¹ch ®Çu dßng). c. DÊu 2 chÊm b¸o hiÖu bé phËn ®i sau lµ lêi gi¶i thÝch nh÷ng ®iÒu l¹... - 2 em ®äc phÇn ghi nhí SGK. - 2 em, mçi em ®äc 1 ý. - Tõng cÆp c¸c em ®äc thÇm vµ trao ®æi vÒ t¸c dông cña dÊu 2 chÊm trong c¸c c©u: 3-4 HS tr¶ lêi: C©u a: DÊu 2 chÊm thø nhất (phèi hîp dÊu g¹ch ®Çu dßng) b¸o hiÖu bé phËn c©u ®øng sau lµ lêi nãi cña nh©n vËt “t«i“ (cha) DÊu 2 chÊm thø 2 (phèi hîp víi dÊu “ “) b¸o hiÖu phÇn sau lµ c©u hái cña c« gi¸o. C©u b: dÊu 2 chÊm cã t¸c dông gi¶i thÝch cho bé phËn ®øng tr­íc. PhÇn ®i sau lµm râ nh÷ng c¶nh tuyÖt ®Ñp cña ®Êt n­íc. - 1 em ®äc to, häc sinh kh¸c ®äc thÇm. - Häc sinh thùc hµnh viÕt ®o¹n v¨n vµo vë 1- 2 em ®äc tr­íc líp vµ gi¶i thÝch t¸c dông cña dÊu 2 chÊm. TiÕt: 4 KHOA HỌC (TiÕt 2) C¸c chÊt dinh dưìng cã trong thøc ¨n. Vai trß cña chÊt bét ®­êng. I.Môc tiªu: - KÓ tªn c¸c chÊt dinh dưìng cã trong thøc ¨n: chÊt bét ®ưêng, chÊt ®¹m, chÊt bÐo, vi- ta- min, chÊt kho¸ng; KÓ tªn nh÷ng thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt bét ®ưêng: g¹o, b¸nh m×, khoai, ng«, s¾n, - Nªu ®ưîc vai trß cña chÊt bét ®êng ®èi víi c¬ thÓ: cung cÊp n¨ng lưîng cÇn thiÕt cho mäi ho¹t ®éng vµ duy tr× nhiÖt ®é c¬ thÓ. - Giáo dục HS có ý thøc ¨n ®Çy ®ñ c¸c lo¹i thøc ¨n ®Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng sèng. II.Phương tiện: III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Hoạt động khëi ®éng:(1 phút) 2.Hoạt động kiểm tra bài cũ:(5 phút) - Gäi 2 em lªn b¶ng - NhËn xÐt häc sinh. 3.Hoạt động dạy bài mới (25 phút) 3.1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài 3.2 Ho¹t ®éng 2: Ph©n lo¹i thøc ¨n vµ ®å uèng - Yªu cÇu häc sinh quan s¸t h×nh minh häa SGK/10. + Thøc ¨n, ®å uèng nµo cã nguån gèc thùc vËt, ®éng vËt? - Tuyªn dư¬ng em nµo t×m ®ưîc nhiÒu vµ ph©n lo¹i nguån gèc ®óng. - Yªu cÇu häc sinh ®äc phÇn b¹n cÇn biÕt SGK/10 - Ngưêi ta cßn c¸ch ph©n lo¹i thøc ¨n nµo kh¸c? - Theo c¸ch nµy, thøc ¨n ®ưîc chia thµnh mÊy nhãm. - VËy cã mÊy c¸ch ph©n lo¹i thøc ¨n? - Gi¸o viªn kÕt luËn: như môc b¹n cÇn biÕt. 3.3. Ho¹t ®éng 3: C¸c lo¹i thøc ¨n cã chøa nhiÒu chÊt bét ®ưêng vµ cã vai trß cña chóng Hát - KÓ tªn c¸c c¬ quan tham gia vµo qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt. - Gi¶i thÝch s¬ ®å sù trao ®æi chÊt cña c¬ thÓ ngưêi víi m«i trưêng. HS nhắc lại - LÇn lưît gäi häc sinh lªn g¾n thÎ vµ ghi bæ sung tªn c¸c lo¹i thøc ¨n, ®å uèng. Nguån gèc Thùc vËt §Ëu c« ve, níc cam, s÷a ®Ëu nµnh, tái t©y, rau c¶i, chuèi, t¸o, bón.... §éng vËt Trøng, t«m, gµ, thÞt l¬n, thÞt bß, cua, trai, sß, èc.... - 2 em ®äc to, häc sinh kh¸c theo dâi. - Cßn c¸ch dùa vµo chÊt dinh dưìng chøa trong thøc ¨n. - 4 nhãm: + Nhãm chøa nhiÒu bét ®ưêng + Nhãm chøa nhiÒu bÐo + Nhãm chøa nhiÒu kho¸ng, cßn cã chÊt x¬ vµ nưíc. - Cã 2 c¸ch ph©n lo¹i thøc ¨n: dùa vµo nguån gèc; vµo lưîng c¸c chÊt dinh dưìng chøa trong thøc ¨n

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an Tuan 123 Lop 4_12419969.doc
Tài liệu liên quan