Giáo án lớp Mầm - Chủ đề nhánh I vườn rau của bé (rau, củ)

Giảng nội dung bài thơ: Bài thơ ''hoa kết trái'' nói về các loại hoa với hình dáng, màu sắc khác nhau: Hoa cà có màu tím, hoa mướp có màu vàng, hoa lựu có màu đỏ chói chang, hoa vừng thì nhỏ nhắn đáng yêu, hoa đỗ thì rất xinh sắn, còn hoa mận lại có màu trắng tinh, . mỗi loại hoa lại kết thành một loại quả.

b. Trích dẫn -Đàm thoại.

-Các con vừa nghe cô đọc bài thơ gì?

-Bài thơ ''hoa kết trái'' của tác giả nào?

*Giải thích từ '' hoa kết trái'' có nghĩa là từ bông hoa sẽ kết thành quả.

-Bạn nào giỏi cho cô biết trong bài thơ có những loại hoa gì?

-Hoa cà và hoa mướp ở trong bài thơ có màu sắc như thế nào?

(câu thơ nào cho chúng mình biết màu sắc của hoa cà và hoa mướp)

- ''tim tím'' có nghĩa là màu tím nhạt.

- ''Vàng vàng'' có nghĩa là vàng nhạt.

-Hoa lựu ở trong bài thơ như thế nào?

*Giải thích từ ''chói chang'' có nghĩa là màu tươi sáng như ánh nắng mặt trời.

-Hoa vừng và hoa đỗ ở trong bài thơ như thế nào? (Câu thơ nào nói lên điều đó)

 

doc109 trang | Chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 309 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp Mầm - Chủ đề nhánh I vườn rau của bé (rau, củ), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trưởng nhãm giíi thiÖu vÒ nhãm ch¬i cña m×nh. - Cho c¸c trÎ ë nhãm ch¬i kh¸c nhËn xÐt nhãm ch¬i cña b¹n - C« nhận xét và ®ưa ra ý kiÕn rót kinh nghiÖm cho lÇn ch¬i sau. CHƠI NGOÀI TRỜI Đi dạo - Quan sát : Hoa hồng –Hoa cúc. -TCV Đ: Bắt bướm. -TCTD: Chơi tự do trên sân. I.Mục đích: 1: Kiến thức: - Trẻ biết đưa ý kiến nhận xét về tên gọi ,các đặc điểm cấu tạo,mùi thơm ,tác dụng của cây hoa hồng ,hoa cúc. Biết chơi TC thành thạo ,nhanh nhẹn linh hoạt. 2: Kĩ năng: - Phát triển khả năng chú ý quan sát của trẻ mở rộng vốn hiểu biết cho trẻ về hoa hồng ,hoa cúc . Rèn ngôn ngữ nói mạch lạc ,phát triển sự ghi nhớ có chủ định .Trẻ biết chơi phối hợp nhịp nhàng trong trò chơi. 3: Thái độ: - Góp phần GD trẻ yêu quý chăm sóc bảo vệ hoa . Có ý thức bảo vệ vườn hoa do cô giáo và bố mẹ trồng ra. GD trẻ chơi đoàn kết cùng nhau và biết cất đồ chơi sau khi chơi. II.Chuẩn bị : - Địa điểm quan sát ngoài sân ,đảm bảo an toàn cho trẻ khi quan sát,một số đồ chơi ngoài trời. - Hoa hồng ,hoa cúc. III.Tổ chức hoạt động. Dù kiÕn ho¹t ®éng cña c« DK Ho¹t ®éng cña trÎ 1- D¹o ch¬i, quan S¸t: - C« tô tËp trÎ xung quanh c«, dÆn dß trÎ khi ra d¹o ch¬i ngoµi trêi ®Ó b¶o vÖ m«i trường chóng m×nh kh«ng ®ưîc ng¾t hoa bÎ l¸, kh«ng ch¹y lung tung ®Ó ®¶m b¶o an toµn. - C« cïng trÎ h¸t bµi " Khóc h¸t d¹o ch¬i” ®i d¹o ch¬i trªn s©n. - C« gîi ý trÎ cïng nhau quan s¸t c¶m nhËn vÒ bÇu trêi, thêi tiÕt: + Con thÊy thêi tiÕt h«m nay nh­ thÕ nµo? + Cßn ý kiÕn cña con vÒ bÇu trêi thÕ nµo? (Hái nhiÒu trÎ) + Con cã dù ®o¸n g× vÒ thêi tiÕt cña ngµy h«m nay? Quan sát -đàm thoại : Hoa hồng –Hoa cúc. - C« ®­a hoa Hång ra cho trÎ quan s¸t vµ hái trÎ + C« ®è chóng m×nh ®©y lµ hoa g× ? ( hoa Hång ) + Con biÕt g× vÒ loµi hoa nµy ? ( Cã nhiÒu c¸nh, cã cuèng hoa, cã l¸ hoa) + C¸nh hoa nh­ thÕ nµo ? ( C¸nh hoa to, mịn mµng, mµu ®á ) + Cuèng hoa nh­ thÕ nµo ? ( Cuèng hoa dµi, ch¾c, mµu xanh ) -Tương tự cho trẻ quan sát hoa cúc. - So sánh: Hoa cúc- hoa hồng.. + Giống nhau: + Khác nhau: -GD trẻ yêu quí ,chăm sóc các loài hoa. Hoa tô đẹp cho cuộc sống . Muốn cho roa tươi tốt chùng mình phải tưới nước, bắt sâu... 2- TCV§: 2.TCV Đ:Bắt bướm. -Cô giới thiệu tên TC,cách chơi,luật chơi với trẻ. -Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. 3. Ch¬i tù chän: C« gîi ý mét sè ®å ch¬i vµ trß ch¬i trªn s©n: NhÆt l¸ rông quanh s©n tr­êng. C« cho trÎ chän ®å ch¬i theo ý thÝch vµ ch¬i víi ®å ch¬i m×nh chän. C« quan s¸t, h­íng dÉn trÎ ch¬i ®oµn kÕt, nh¾c trÎ cÊt ®å ch¬i sau khi ch¬i. - TrÎ tô tËp cïng l¾ng nghe c« dÆn dß. - TrÎ h¸t vµ ®i d¹o ch¬i. - TrÎ quan s¸t bÇu trêi, c¶m nhËn vÒ thêi tiÕt vµ ®ưa ý kiÕn, dù ®o¸n cña m×nh. - Trẻ quan sát, nhận xét và trả lời. - Trẻ so sánh. - Trẻ lắng nghe. - TÝch cùc tham gia ch¬i. - TrÎ ch¬i ®oµn kÕt - TrÎ ch¬i xong cÊt dän ®å ch¬i, vÖ sinh tay ch©n. CHƠI NGOÀI TRỜI. Đi dạo, quan s¸t: Bầu trời Chơi trò chơi VĐ: Bịt mắt bắt dê. Ch¬i TD: VÏ phấn trên sân, nhặt lá rụng, t­íi c©y, ®u quay, I. Môc ®Ých 1. KiÕn thøc. - TrÎ biết bầu trời hôm nay như thế nào, trả lời câu hỏi của cô. 2. Kü n¨ng. - Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng chó ý quan s¸t, më réng vèn hiÓu biÕt vÒ các hiện tượng thời tiết. 3. Th¸i ®é: - GPGD TrÎ biết giữu vệ sinh môi trường, biết mặc trang phục theo thời tiết . TrÎ ch¬i ®oµn kÕt víi b¹n bÌ vµ cã nÒ nÕp khi häc. II. ChuÈn bÞ - S©n s¹ch sÏ, tho¸ng,an toµn, c©y trong s©n tr­êng. III. TC ho¹t ®éng H§ cña c« H§ cña trÎ a. Quan s¸t: C« cho trÎ ®i nhÑ nhµng hÝt thë kh«ng khÝ trong lµnh vµ vÒ thêi tiÕt ngày hôm nay ntn? Daọ quanh sân trường kết hợp hát: Đi dạo . Hỏi trẻ cô con mình đang đi dạo ở đâu? -> H­íng trÎ tíi ®èi t­îng quan s¸t - C« cho trÎ ng¾m nh×n bầu trời. - Các con nhìn xem bầu trời hôm nay ntn? - Hôm nay trời nắng không? - Trời nắng còn có những gì nữa? - Đám mây màu gì?.... - Thời tiết hôm nay ntn? - hôm qua thời tiết ntn? - Con có dự đoán gì về thời tiết ngày mai? - C« hái nhiÒu c©u hái ®Ó trÎ tr¶ lêi vµ më réng sù hiÓu biÕt. §èi víi c©u hái khã c« gîi ý ®Ó trÎ TL b. TCV§: Bịt mắt bắt dê Cô giới thiệu trò chơi, tæ chøc cho trÎ ch¬i TC 2-3 lÇn ( kk – Đv trẻ chơi) c. Ch¬i TD: C« giíi thiÖu vµ h­íng trÎ tíi c¸c ho¹t ®éng ch¬i TD ( ®u quay, cÇu tr­ît, xÝch ®u) -> C« bao qu¸t trÎ ch¬i. -Trẻ hít thở không khí và trò chuyện cùng cô - TrÎ hµo høng vµ tÝch cùc chñ ®éng khi §T cïng c« - TrÎ l¾ng nghe c« giíi thiÖu TC và hứng thú chơi - TrÎ ch¬i hµo høng, vui vÎ, ®oµn kÕt CHƠI NGOÀI TRỜI Đi dạo – quan sát: Vườn hoa. -TCV Đ: Dung dăng dung dẻ. -TCTD: Chơi tự do trên sân. I.Mục đích: 1: Kiến thức: - Trẻ biết đưa ý kiến nhận xét về tên gọi ,các đặc điểm cấu tạo,mùi thơm ,tác dụng của hoa đối với cuộc sống con người,biết chăm sóc cây. Biết chơi TC thành thạo ,nhanh nhẹn linh hoạt. 2: Kĩ năng: - Phát triển khả năng chú ý quan sát của trẻ mở rộng vốn hiểu biết cho trẻ về các loại hoa.Rèn ngôn ngữ nói mạch lạc ,phát triển sự ghi nhớ có chủ định . Rèn khả năng chơi phối hợp nhịp nhàng trong trò chơi. 3: Thái độ: - Góp phần GD trẻ yêu quý chăm sóc bảo vệ hoa .Có ý thức bảo vệ vườn hoa do cô giáo và bố mẹ trồng ra. GD trẻ chơi đoàn kết cùng nhau và biết cất đồ chơi sau khi chơi. II.Chuẩn bị : -Địa điểm quan sát ngoài sân ,đảm bảo an toàn cho trẻ khi quan sát,một số đồ chơi ngoài trời. -Vườn hoa III. TC ho¹t ®éng 1.D¹o ch¬i,quan sát. - “Xúm xít, xúm xít” C« KT sức khỏe trẻ và dÆn dß trÎ khi ra d¹o ch¬i ngoµi trêi các con phải chú ý lắng nghe kh«ng ch¹y lung tung ®Ó ®¶m b¶o an toµn. ĐÓ b¶o vÖ m«i trường chóng m×nh kh«ng ®ưîc ng¾t hoa bÎ l¸ đấy, nào chúng ta cùng đi - C« cïng trÎ h¸t “ Khóc h¸t d¹o chơi” ®i d¹o ch¬i trªn s©n. - C« gîi ý trÎ cïng nhau quan s¸t c¶m nhËn vÒ bÇu trêi, thêi tiÕt: - Con thÊy thêi tiÕt h«m nay như thÕ nµo? - Con cã dù ®oµn g× vÒ thêi tiÕt cña ngµy h«m nay? ( Cho nhiều trẻ dự đoán) *Quan sát – đàm thoại +Con đang quan sát gì vậy? +Con quan sát thấy vườn hoa ntn?Hoa gì đây?Hoa hồng có đặc điểm gì?(Cô hỏi nhiều trẻ)Ở vườn trường có hoa gì nữa?Con thấy hoa Hồng ntn?(Cô hỏi nhiều trẻ). - So sánh : Cô cho trẻ so sánh 2 loại hoa trong vườn. + Giống nhau: + Khác nhau: 2.TCV Đ:Dung dăng dung dẻ. Cô hỏi trẻ hằng ngày được cô cho chơi Tc dân gian nào? -Cô giới thiệu tên TC,cách chơi,luật chơi và cho trẻ chơi TC.(Cô động viên kk trẻ tích cực chơi). 3.TCTD:Cô gợi ý đồ chơi ,trò chơi có trên sân trường .Cô cho trẻ chọn đồ chơi theo ý thích và chơi với đồ chơi mình chọn.Cô quan sát hướng dẫn trẻ chơi đoàn kết ,nhắc trẻ cất đồ chơi sau khi chơi 3: Kết thúc - Cô cho trẻ cất đồ chơi và rửa chân tay sạch sẽ. - TrÎ lại gần cô cïng l¾ng nghe c« dÆn dß. - TrÎ h¸t vµ ®i d¹o ch¬i. - TrÎ quan s¸t bÇu trêi, c¶m nhËn vÒ thêi tiÕt vµ ®ưa ý kiÕn, dù ®o¸n cña m×nh - TrÎ quan s¸t vµ ®ưa ý kiÕn nhËn xÐt cña m×nh. - TrÎ tr¶ lêi c©u hái cña c«. - Trẻ so sánh. - TrÎ l¾ng nghe c« giíi thiÖu trß ch¬i. - TÝch cùc tham gia ch¬i - TrÎ ch¬i xong cÊt dän ®å ch¬i, vÖ sinh tay ch©n. CHƠI HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH I.Mục đích 1.Kiến thức: - Trẻ được ôn lại bài học cũ :Biết được tên ,đặc điểm tác dụng của các loại hoa.Thực hiện các bài tạo hình theo chủ đề .Biết chơi các trò chơi trong chủ đề thành thạo .Làm quen với bài học mới :Biết đọc các bài thơ ,bài hát mới trong chủ đề. 2.Kỹ năng: - Trẻ tự phân vai chơi ,biết đoàn kết không tranh giành đồ chơi, biết tự lấy và cất đồ chơi . - Biết cách ngồi, cầm bút đúng tư thế . - Biết tổ chức hát, múa, biểu diễn các bài hát trong chủ điểm. 3.Thái độ: - Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động - Đoàn kết, vui vẻ với bạn bè khi HĐ nhóm. II.Chuẩn bị : -Đồ chơi có đầy đủ ở các góc chơi ,vở bé làm quen với toán, vở tập tô ,bút chì ,sáp vẽ ,đồ dùng âm nhạc. III.Tổ chức hoạt động Hoạt động của cô Dự kiến HĐ của trẻ * ND1 Trò chuyện vớí trẻ về một số loại hoa.... Trẻ chơi với đồ chơi ở các góc * ND2 - LQV câu truyện“ Hoa râm bụt „ - Trẻ chơi tự do ở các góc * ND3 - Hoạt động với vở LQVT“ Ôn Gộp và đếm trong phạm vi 4 „ - Chơi với đồ chơi ở các góc chơi * ND4 - Tạo hình: „ xé dán hoa „. - Chơi hoạt động góc. - Thực hành rửa tay * ND5   - Hát – VĐMH“ màu hoa ." - TrÎ ch¬i tù do ë c¸c gãc ch¬i. - S¾p xÕp vÖ sinh c¸c gãc ch¬i cña líp. Tæ chøc ho¹t ®éng PTTC-QHXH Tròchuyện về kỹ năng giao tiếp lịch sự văn hóa , kính trọng lễ phép với mọi người +BiÓudiÔn, Hoạt động văn nghệ cuối tuần. + Khen th­ëng vµ ph¸t phiÕu bÐ ngoan cuèi tuÇn  -Trẻ trò chuyện cùng cô -Trẻ chọn góc chơi -Trẻ thực hiện -Trẻ chơi ở các góc chơi -Trẻ thực hiện - Chơi tự do -Trẻ nặn -Trẻ chơi tự do -Trẻ thực hành - Trẻ thực hiện -Trẻ chơi -Trẻ vs đồ chơi cùng cô TRẺ CHUẨN BỊ RA VỀ VÀ Tr¶ trÎ - TrÎ thu dän ®å dïng, ®å ch¬i ®óng n¬i quy ®Þnh - VÖ sinh c¸ nh©n - ChuÈn bÞ ®å dïng c¸ nh©n cho trÎ khi ra vÒ... - Trao ®æi víi cha mẹ ( người chăm sóc trẻ ) vÒ t×nh h×nh søc kháe, kiÕn thøc cña trÎ. HOAT §¤NG HOC Thứ 2 ngày 28 tháng 01 năm 2019 Tìm hiểu về một số loại hoa, so sánh sự giống và khác nhau, nhận xét những đặc điểm nổi bật của 2,3 loại hoa. ( MT39.......................) I. Mục đích: 1. Kiến thức: - Trẻ nhận biết và phân biệt được các dấu hiệu đặc trưng về cấu tạo, hình dáng, màu sắc và lợi ích của hoa hồng, hoa cúc, hoa huệ, hoa đồng tiền - Phát triển ngôn ngữ cho trẻ về các từ chỉ đặc điểm các loại hoa: cuống hoa, đài hoa, nhụy hoa, 2. Kĩ năng: - Trẻ biết quan sát: nhìn, ngửi, sờ, chú ý lắng nghe và phán đoán - Trẻ biết so sánh, ghi nhớ, trả lời trọn câu - Rèn luyện sự nhanh nhẹn, khéo léo trong khi chơi 3. Thái độ: - Trẻ tích cực, hứng thú tham gia hoạt động - Giáo dục trẻ biết chăm sóc, bảo vệ và yêu quý các loài hoa II.Chuẩn bị: -Tranh ảnh và một số loại cây hoa thật :Hoa hồng ,hoa cúc,hoa đồng tiền, hoa huệ. II: Tổ chức hoạt động. Dự kiến ho¹t ®éng cña c« Dự kiến ho¹t ®éng trÎ 1. HĐ 1: Gây hứng thú. - Cô cùng trẻ hát bài “ Màu hoa” cho trẻ đi quan sát mô hình vườn hoa của bạn thỏ. + Vườn hoa của bạn thỏ rất đẹp đấy các con ạ, chúng mình hãy cùng nhau quan sát xem vườn hoa của bạn thỏ có những loại hoa gì và có màu gì nhé ! + C« ®è chóng m×nh ®©y lµ hoa g× ? + Hoa cã mµu g× ? + §Ó hoa ®­îc ®Ñp nh­ thÕ nµy th× chóng m×nh ph¶i lµm g× ?( Ch¨m sãc..) -> C¸c con ¹ ! §Ó hoa ®­îc t­¬i ®Ñp th× chóng m×nh ph¶i nhí ch¨m sãc c©y vµ kh«ng ®­îc bÎ cµnh h¸i hoa c¸c con nhí ch­a nµo ! 2. HĐ 2: Nội dung. *. Hoa Hång : - C« ®­a hoa Hång ra cho trÎ quan s¸t vµ hái trÎ + C« ®è chóng m×nh ®©y lµ hoa g× ? ( hoa Hång ) + Con biÕt g× vÒ loµi hoa nµy ? ( Cã nhiÒu c¸nh, cã cuèng hoa, cã l¸ hoa) + C¸nh hoa nh­ thÕ nµo ? ( C¸nh hoa to, mịn mµng, mµu ®á ) + Cuèng hoa nh­ thÕ nµo ? ( Cuèng hoa dµi, ch¾c, mµu xanh ) + Ngoµi ra con cßn thÊy hoa Hång cã nh÷ng mµu g× ? ( ®á, tr¾ng, vµng ) ( C« ®­a hoa hång mµu mµu ®á, tr¾ng, vµng.. cho trÎ quan s¸t ) -> Hoa Hång c¸nh mÞn mµng, ®Ñp, cuèng hoa cã mµu xanh cøng ch¾c, l¸ hoa cã nhiÒu l¸ trªn mét cuèng l¸ nªn ng­êi ta gäi lµ l¸ kÐp ®Êy. - Nh÷ng hoa në to, chóng ta thÊy nhÞ hoa cã mµu g× ? ( NhÞ mµu vµng ) - Hoa hång cã mét mïi ®Æc biÖt ®ã lµ mïi h­¬ng, chóng ta h·y cïng ngửi xem mùi hương đó như thế nào nhé ! ( Cho trÎ ngöi mïi hoa ) + Chóng m×nh thÊy h­¬ng hoa nh­ thÕ nµo ? - Ng­êi ta dïng hoa hång ®Ó lµm g× ?( Hoa hång dïng lµm c¸c lo¹i n­íc hoa,trang trí ) *Hoa cóc ; -C« ®äc bµi th¬ “ Hoa cóc vµng ” - bµi th¬ nãi vÒ loµi hoa g× ? ( Hoa cóc vµng ) C« ®­a hoa cóc vµng ra cho trÎ quan s¸t - H·y kÓ nh÷ng ®iÒu con biÕt vÒ loµi hoa nµy ? + C¸nh hoa cóc nh­ thÕ nµo ? ( C¸nh nhá, dµi, nhiÒu c¸nh ) + C¸nh hoa cóc cã mµu g× ? ( Mµu vµng ) + Cuèng hoa th× sao ? ( Cuèng mµu xanh, cøng, ch¾c ) + L¸ hoa th× sao ? ( L¸ mµu xanh, to, xÎ thïy ) C« giíi thiÖu : Hoa cóc lµ mét loµi hoa rÊt ®Ñp. Hoa cóc mµu vµng cã c¸nh dµi vµ nhá, rÊt nhiÒu c¸nh xÕp l¹i thµnh mét b«ng hoa thËt lµ to, cuèng hoa mµu xanh cøng vµ ch¾c, l¸ xanh ng¾n xÎ thïy.Th­êng ®­îc mäi nhµ trang trÝ vµo nh÷ng ngµy tÕt. Ng«i nhµ cña chóng ta sÏ Êm ¸p h¬n víi nh÷ng vÇng mÆt trêi nhá nµy. - Hoa cóc b¾t ®Çu në vµo mïa nµo ? ( Mïa thu ) + Hoa cóc cã nh÷ng mµu g× ? ( Mµu vµng, vµng tr¾ng ) C« ®­a hoa cóc mµu tr¾ng ra cho trÎ quan s¸t - Hoa cóc thËt ®Ñp ®óng kh«ng nµo ? Nh­ng cßn thËt nhiÒu loµi hoa kh¸c còng ®Ñp kh«ng kÐm ®©u. *Hoa huệ ; C« ®­a hoa Huệ ra cho trÎ quan s¸t hái trÎ ; - Hoa g× ®©y ? - Hoa Huệ cã ®Æc ®iÓm g× ? C« giíi thiÖu : - Hoa Huệ mµu ®Æc tr­ng lµ mµu trắng,cã nhiều bông hoa trên một cuống, hoa nhỏ nhưng rất thơm, cuống hoa dài, lá hoa nhỏ màu xanh Hoa Huệ thường được cắm vào bình để trang trí. Để hoa được tươi đẹp chúng ta phải làm gì ? ( Chúng ta phải chăm sóc hoa, bảo vệ hoa ) - Ở nhà nếu các con cắm hoa thì phải nhờ người lớn thay nước cho hoa hàng ngày để hoa được tươi lâu nhé. + Khi hoa tàn chúng ta phải bỏ hoa ở đâu?( Cho vào thùng rác ) - Khi hoa tàn chúng ta phải bỏ hoa vào thùng rác như vậy là đã góp phần bảo vệ cho môi trường xanh- sạch- đẹp rồi đấy các con ạ * Hoa §ång TiÒn ; - C« ®­a b«ng hoa §ång tiÒn ra : - Hoa g× ®©y ? ( Hoa §ång TiÒn ) - Con biÕt g× vÒ loµi hoa nµy ? - Hoa §ång TiÒn rÊt ®Æc biÖt. C¸nh hoa rÊt nhá dµi, Hoa §ång tiÒn cã mét cuèng dµi, nh­ng mäng n­íc, rçng vµ yÕu v× vËy khi c¾m hoa chóng ta ph¶i thËt nhÑ nhµng. *So s¸nh *Cho trẻ so sánh hoa Hồng với Hoa Đồng Tiền - Giống nhau: - Khác nhau: * Cho trẻ so sánh hoa Đồng Tiền với hoa cúc - Ai có nhận xét gì về sự giống nhau của các loài hoa này ? ( Cho trẻ kể ) - Ai có nhận xét gì về sự khac nhau của các loài hoa này ? ( Cho trẻ kể ) -> Cô kết luận : Hoa đồng tiền khác các loài hoa khác, chúng không có lá mọc ở cuống, cuống rỗng mềm nhưng cũng dùng để trang trí và tặng người thân. - Những loài hoa này rất đẹp và có nhiều tác dụng nên các con hãy giúp bố mẹ chăm sóc,bảo vệ cây hoa nhé. * Mở rộng ; - Ngoài những loài hoa trên. Ai có thể kể cho cô và các bạn nghe tên của những loài hoa khác mà các con biết nào ? ( Trẻ kể ) - Cô cho trẻ quan sát ảnh các loài hoa trên màn hình. *Củng cố. - Hôm nay cô con mình quan sát những loại hoa gì ? ( Hoa Hồng, hoa Cúc, hoa Đồng Tiền...) - Hoa dùng để làm gì ? ( Để trang trí và tặng người thân - Muốn nhiều hoa đẹp chúng ta phải làm gì ? ( trồng cây hoa, tưới nước cho hoa, bắt sâu..) - Khi hoa tàn thì chúng mình phải làm gì ? ( Bỏ hoa vào thùng rác ) + vì sao phải bỏ hoa vào thùng rác ? ( Để môi trường luôn sạch đẹp ) 3.Trò chơi củng cố “ Tìm hoa cho cây ” - Hôm nay các con học rất giỏi nên cô sẽ tặng chúng mình một trò chơi. Đó chính là trò chơi “Tìm hoa cho cây “ + Các con lắng nghe cô phổ biến cách chơi nhé ! Cô chia chúng mình làm 2 tổ. Mỗi tổ có 1 bức tranh có các cây hoa hồng, hoa cúc, hoa đồng tiền..Nhiệm vụ của chúng mình là phải tìm hoa cho những cây. Khi có hiệu lệnh “ Bắt đầu ’’ thì chúng mình lần lượt từng bạn đầu hàng đi lên phía rổ hoa . Khi đến rổ hoa thì lấy 1 bông hoa và đi đến bức tranh tìm cây thích hợp với bông hoa mà các con cầm trên tay thì chúng mình dán bông hoa vào cây đó, rồi chạy về cuối hàng đứng và bạn tiếp theo sẽ đi lên để lấy hoa tiếp. Khi hết bản nhạc đội nào dán được nhiều hoa và dán đúng hoa là đội thắng cuộc. + Luật chơi : Phải gắn đúng hoa cho cây, hoa phải đúng với cây. - Các con hãy quan sát cô chơi thử 1 lần cho chúng mình quan sát nhé ! - Cho trẻ chơi 2 – 3 lan ( Bật nhạc cho trẻ khi chơi ) - Trẻ chơi xong cô nhận xét kết quả chơi và đội nào gắn đúng bao nhiêu bông hoa thì cô và các bạn vỗ tay to bằng số bông hoa gắn đúng. 3. HĐ 3: Kết thúc : - Hôm nay các con học bài gì ? - Cô cùng trẻ hát “ Ra vườn hoa em chơi” đi ra ngoài. -TrÎ đi thăm mô hình. -Trẻ lắng nghe. -Trẻ trả lời. -Trẻ lắng nghe. -Trẻ quan sát. -Trẻ trả lời. -Trẻ lắng nghe. -Trẻ trả lời. -Trẻ lắng nghe. -Trẻ trả lời. -Trẻ trả lời. -Trẻ lắng nghe. -Trẻ trả lời. -Trẻ quan sát. -Trẻ trả lời. -Trẻ lắng nghe. -Trẻ trả lời. -Trẻ lắng nghe. Trẻ trả lời. -Trẻ lắng nghe. -Trẻ so sánh. -Trẻ lắng nghe. -Trẻ lắng nghe. -Trẻ trả lời. -Trẻ trả lời. -Trẻ trả lời. -Trẻ lắng nghe. -Trẻ lắng nghe. -Trẻ chơi TC. -Trẻ trả lời. NhËt ký ngµy: Tæng sè trÎ trong líp lµ:.....h/s §i.........V¾ng............................................. Tình trạng sức khỏe của trẻ: ......................................................................... Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ. ............................ ........................................................................................................................ Kiến thức, kĩ năng của trẻ............................................................... ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Thø 3 ngµy 29 th¸ng 01 n¨m 2019 PTTC: VĐCB:Chuyền bóng qua đầu. TCV Đ:Thi xem ai nhanh. ( MT6: Trẻ biết tung bắt bóng với gười đối diện..............) I.Mục đích. 1; Kiến thức: -Trẻ biết đi nhanh ,đi chậm các kiểu ,biết tập bài tập PTC,tâp đúng động tác kết hợp với lời ca.Trẻ biết chuyền bóng qua đầu . 2: Kĩ năng: -Phát triển và rén sự phối hợp vận động các nhóm cơ chính trong cơ thể. -Trẻ biết chuyền, phản ứng nhanh theo tín hiệu TC. 3: Thái độ: - Góp phần giáo dục trẻ yêu thích tập thể dục. -Giúp trẻ khỏe mạnh ,nhanh nhẹn ,giúp trẻ yêu cây xanh , các loại hoa. II.Chuẩn bị. -Sân rộng bằng phẳng ,kiểm trả sức khỏe trước khi tập,mô hình vườn hoa. -Bóng III. Tổ chức hoạt động Dự kiến ho¹t ®éng cña c« DK hoạt động của trẻ 1.HĐ 1: Gây hứng thú. - Cô trò chuyện với trẻ về vườn hoa . Cô gt cô con mình cùng đi thăm vườn hoa . 2 HĐ 2. Nội dung. a: Khëi ®éng - C« cïng trÎ lµm ®oµn tµu ®i theo c¸c kiÓu ®i th­êng, ®i kiÔng gãt...theo hiÖu lÖnh cña c« råi vÒ hµng theo tæ gi·n c¸ch ®Òu nhau b. Träng ®éng * BTPTC - §éi h×nh: 2 hµng ngang gi·n c¸ch ®Òu nhau - C« cïng trÎ tËp BTPTC ( tập theo nhạc bài “ Màu hoa” +ĐT tay: Hai tay thay nhau quay dọc thân.( 4lx 4n) +ĐT chân :Bước khuỵu chân trái sang phải,chân phải thẳng.( 2l x 4n) +ĐT bụng: Đứng nghiêng người sang 2 bên.( 2l x4n) +ĐT bật : Bật tiến về phía trước. .( 2l x 4n) Cô khuyến khích động viên trẻ tâp tích cực. *.V ĐCB: - Giờ học hôm nay cô cùng các con thi nhau chuyền bóng qua đầu xem ai chuyền giỏi nhé. - Để thực hiện tốt vận động này các con cùng quan sát các bạn tập mẫu nhé. (Cô mời 4 trẻ lên tập mẫu) * Lần 1: Cho trẻ quan sát bạn chuyền bóng, cô không phân tích. * Lần 2: Cho trẻ quan sát bạn chuyền bóng kết hợp cô phân tích cách tập. - Tư thế chuẩn bị: Hai tay cô cầm bóng rồi đưa lên đầu đưa ra phía sau, lưng hơi ngửa ra phía sau chuyền bóng cho bạn đứng phía sau, bạn đứng ở phía sau đón lấy bóng chuyền cho bạn đứng phía sau cứ như vậy chuyền cho đến bạn cuối cùng, bạn cuối cùng đem bóng lên phía trước, đội nào đem bóng lên trước là đội đó thắng, khi chuyền không để cho bóng rơi xuống đất. * Lần 3: Cô nhấn mạnh “khi cầm bóng chuyền cho bạn cần cầm 2 tay 2 bên quả bóng, khi đưa bóng cho bạn người hơi ngả ra sau, tay hơi gập khuỷu tay,bạn đón bóng cần cầm dọc quả bóng tay trên tay dưới sao cho không chạm vào tay bạn để không làm rơi bóng. - Cô hỏi lại tên vận động. * Trẻ thực hiện. - Cô cho 2 tổ thi nhau chuyền. - Trong khi trẻ làm cô chú ý sửa sai cho trẻ. - Cô động viên và khuyến khích trẻ làm.       => Trong quá trình trẻ thực hiện cô vừa hướng dẫn vừa quan sát sửa sai cho trẻ, khích lệ trẻ. *TCVĐ:Thi xem ai nhanh. - Cô giới thiệu tên TC ,cách chơi ,luât chơi với trẻ sau đó cô cùng trẻ chơi 2-3 lần . - Cô kk –đv trẻ tích cực tham gia chơi. 3.  Hồi tĩnh:      - Cho trẻ đi nhẹ nhàng, hít thở 1-2 vòng.      - Nhận xét, tuyên dương TrÎ lµm theo hiÖu lÖnh cña c« - Trẻ tập theo yêu cầu của cô. TrÎ qs c« lµm mÉu -TrÎ TH - TrÎ ch¬i TC høng thó cïng c« T chó ý nghe c« phæ biÕn LC, CC -CÇm tay nhau d¹o quanh s©n tr­êng NhËt ký ngµy: Tæng sè trÎ trong líp lµ:.....h/s §i.........V¾ng............................................. Tình trạng sức khỏe của trẻ: ......................................................................... Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ. ............................ ................................................................................................................................................................................................................................................ Kiến thức, kĩ năng của trẻ............................................................... ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Thứ 4 ngµy 30 th¸ng 01 n¨m 2019 PTNN: V¡N HỌC Kể truyện: Hoa râm bụt. ( MT66...) I. Môc ®Ých 1.Kiến thức: - Trẻ hiểu được nội dung câu chuyện . Biết đặc điểm đặc trưng của một số loài hoa trong truyện. - Phân biệt loại hoa dâm bụt, một lồi hoa thường được trồng để làm hàng rào xung quanh nhà. 2. Kỹ năng: - Phát triển khả năng chú ý, cảm xúc, tư duy, ngôn ngữ văn học, tưởng tượng sáng tạo thẩm mỹ 3. Thái độ - Giáo dục trẻ về ý nghĩa của cái đẹp trong cuộc sống. II. ChuÈn bÞ - Tranh minh họa nội dung câu chuyện. III. Tổ chức hoạt động: Dù kiÕn hoạt động của cô DK hoạt động của trẻ 1.HĐ 1: G©y høng thó. Cô cùng trẻ hát bài “ Màu hoa” . Cô trò chuyện cùng trẻ về nội dung bài hát. - Không chỉ có bài hát mà còn có câu chuyện về loài hoa đấy. Muốn biết nội dung câu chuyện như thế nào các con lắng nghe cô kể câu chuyện “ hoa râm bụt”. 2. HĐ 2: Nội dung. - Lần 1: Giới thiệu câu chuyện và tác giả - Lần 2: Cô đọc kết hợp tranh minh họa. - Trích dẫn – Đàm thoại- giảng từ khó. + Trong vườn có các lòai hoa nào? ( hoa huệ, hoa hồng, hoa thược dược ...) + Vì sao gọi là Hoa Hồng Nhung nhỉ ? + Hoa Huệ được mô tả thế nào trong câu chuyện ? + Hoa thược dược ở đây có màu sắc ra sao? + So với những loại hoa trên, hoa dâm bụt thế nào? + Hoa dâm bụt được mô tả thế nào? ( trồng ở bờ ao, không dám chơi với chị em nhà hoa ... ) + Chủ vườn đã làm gì với những cây hoa dâm bụt? ( chặt cành làm củi, lá ủ làm phân ... ) + Và chuyện gì đã xảy ra? ( các lòai hoa bị gió tàn phá ... ) + Như vậy trồng hoa dâm bụt có ích lợi gì ? cho trẻ di chuyển đội hình với bài vè về các lòai hoa .. => Cô giáo dục trẻ biết yêu quý lòai hoa đồng nội . Loài hoa đó không dùng để chưng, để tặng nhau nhưng mang lại vẻ đẹp chothiên nhiên * Dạy trẻ kể chuyện - Cô cho trẻ kể lại chuyện theo tranh. Cô gợi ý cho trẻ. - Cô cho trẻ đóng kịch theo nội dung câu chuyện. 3 HĐ 3: Kết thúc: - Cô cùng trẻ hát bài: “ Màu hoa” và đi ra ngoài - Trẻ quan sát gọi tên - Trẻ trả lời - Trẻ chú ý lắng nghe cô đọc thơ. - Trẻ chú ý lắng nghe - Trẻ trả lời Rong và cá - Trẻ trả lời theo hiểu biết Đàn cá - Trẻ đọc cùng cô - Trẻ nhận xét - Trẻ trả lời - Lắng nghe - Cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân. - Trẻ đọc. - Cả lớp cùng hát vá đi ra ngoài NhËt ký ngµy: Tæng sè trÎ trong líp lµ:.....h/s §i.........V¾ng............................................. Tình trạng sức khỏe của trẻ: ......................................................................... Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ. ............................ ........................................................................................................................ Kiến thức, kĩ năng của trẻ............................................................... ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Thø 5 ngµy 31 th¸ng 02 n¨m 2019 PTTM : Tạo hình Xé d¸n hoa(ĐT) ( MT104) I. Mục đích 1. KiÕn thøc - Trẻ biết sử dụng phối hợp các kỹ năng đã học như: cách gấp và vÏ lượn cong tạo thành nh÷ng c¸nh hoa. 2. Kü n¨ng. - Trẻ biết gấp, xé nhích dần theo hình lượn cung, phết hồ và dán cân đối. 3. Th¸i ®é - Gi¸o dôc trẻ biết bảo vệ , chăm sóc v­ên hoa. II. Chuẩn bị: - Tranh mẫu gợi ý của cô. - Giấy màu các loại, hồ dán, khăn lau cho trẻ III. Tổ chức hoạt động Dự kiến hoạt động của cô DK hoạt động của trẻ 1. HĐ 1: Gây hứng thú. - C« vµ trÎ móa h¸t bµi “ Mïa xu©n ®Õn råi ”®Õn th¨m v­ên hoa mïa xu©n. - ChÞ mïa xu©n muèn biÕt v­ên hoa t­¬i ®Ñp nµy cã nh÷ng loµi hoa g× ? - Hoa ®µo , hoa mai . Khoe s¾c cña m×nh b»ng nh÷ng mÇu g× Muèn cã nh÷ng b«ng hoa ®Ñp chóng m×nh ph¶i ch¨m sãc , b¶o vÖ kh«ng bÎ cµnh , bÎ hoa .Hoa cßn cã t¸c dông trang trÝ vµ lµm cho cuéc sèng t­¬i ®Ñp h¬n n÷a ®Êy c¸c con ¹ . - Mïa xu©n ®Õn rồi chóng m×nh cùng xé dán những bông hoa thật đẹp để mùa xuân thêm tươi thắm nhé. 2. HĐ 2: Nội dung. - Cô cho trẻ quan sát tra

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doclam quen voi toan 4 tuoi_12527900.doc
Tài liệu liên quan