Giáo án Lớp Một - Tuần 26

TOÁN

Tiết 103: So sánh số có 2 chữ số

A. Mục tiêu

 - Bước đầu giúp học sinh biết so sánh các số có 2 chữ số ( Chủ yếu dựa vào cấu tạo của các số có 2 chữ số )

- Nhận ra các số lớn nhất, số bé nhất trong 1 nhóm số

- Tăng cường khả năng vận dụng kiến thức toán học vào cuộc sống.

 * Trọng tâm: Biết so sánh số có 2 chữ số

B. Đồ dùng

GV: Các bó chục que tính và các que tính rời ( Có thể dùng hình vẽ của bài học )

HS: Sử dụng bộ đồ dùng học toán lớp 1

C. Các hoạt động dạy học

 

doc36 trang | Chia sẻ: binhan19 | Lượt xem: 333 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp Một - Tuần 26, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
0 que tÝnh rêi HS: C¸c bã chôc vµ que tÝnh rêi. Vë, b¶ng C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc I æn ®Þnh líp II. KiÓm tra bµi III. Bµi míi Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu c¸c sè tõ 50®60 Mt: Giíi thiÖu c¸c sè tõ 50 š 60 * C¸c b­íc t­¬ng tù tiÕt tr­íc – Gi¸o viªn nªu : “ Cã 5 chôc vµ 4 ®¬n vÞ tøc lµ cã n¨m m­¬i t­.’’ - ViÕt lµ 54 :GV viÕt lªn b¶ng : 54 *Lµm t­¬ng tù nh­ vËy ®Ó häc sinh nhËn biÕt sè l­îng, ®äc, viÕt c¸c sè 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60 . Ho¹t ®éng 2 : Giíi thiÖu c¸c sè tõ 60® 69 Mt : Giíi thiÖu c¸c sè tõ 60 š 69 *GV h­íng dÉn t­¬ng tù nh­ giíi thiÖu c¸c sè tõ 50 š 60 Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh Bµi 1 + 2: ViÕt sè Bµi tËp 3: ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm - Gi¸o viªn cho häc sinh ®äc l¹i b¶ng sè tõ 30 š 69 Bµi 4 : ( Bµi tËp tr¾c nghiÖm ) - Hai nhãm HS thi ®iÒn §, S IV. Cñng cè V. DÆn dß ¤n bµi vµ chuÈn bÞ bµi: “ C¸c sè cã 2 ch÷ sè’’ ( TiÕp ) - HS h¸t - HS ®äc c¸c sè sau: 34, 25, 41 - ViÕt c¸c sè sau: 50, 23, 37 - Häc sinh thùc hµnh trªn que tÝnh - Häc sinh nh×n sè 54 gi¸o viªn chØ ®äc l¹i : N¨m m­¬i t­ - HS ®äc c¸c sè tõ 50 ®Õn 69 - HS viÐt sè vµo b¶ng con + 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 + 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 - HS lµm vë - 30, .....33,....................................38 - ..., 41, .........45,.............................. - ........., 52, .............................57, .... - 60, ..............................................69 - §óng ghi §, sai ghi S a) Ba m­¬i s¸u viÕt lµ : 306 S -Ba m­¬i s¸u viÕt lµ 36 § b) 54 gåm 5 chôc vµ 4 ®¬n vÞ § - 54 gåm 5 vµ 4 S - HS ®Õm nèi tiÕp tõ 50 ®Õn 69 ChÝnh t¶ TiÕt 3 : Bµn tay mÑ A. Môc ®Ých yªu cÇu - HS chÐp l¹i chÝnh x¸c, tr×nh bµy ®óng mét ®o¹n trong bµi “ Bµn tay mÑ’’ - Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶: §iÒn vÇn an hoÆc at; gh hay g - Gãp phÇn rÌn ch÷ viÕt, nÕt ng­êi cho HS. * Träng t©m: HS chÐp l¹i chÝnh x¸c mét ®o¹n trong bµi “ Bµn tay mÑ’’ B. §å dïng GV: Bµi viÕt mÉu, bµi tËp chÝnh t¶ HS: b¶ng, vë C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc I. æn ®Þnh tæ chøc: - HS h¸t II. KiÓm tra bµi cò: NhËn xÐt bµi viÕt tiÕt tr­íc. - HS ch÷a bµi tËp III. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi : 2. H­íng dÉn HS viÕt a, GV ®äc mÉu b, HD viÕt Hái: Bµn tay mÑ ph¶i lµm nh÷ng viÖc g×? - GV ph©n tÝch trªn b¶ng: + h»ng: h + ¨ng + huyÒn + nhiªu: nh + iªu + nÊu : n + ©u + s¾c ( n / l) + giÆt: gi + ¨t + nÆng 3. HS viÕt bµi. - GV nh¾c HS c¸ch ngåi ®óng, nh¾c nhë HS viÕt hoa ch÷ ®Çu mçi c©u 4. Ch÷a lçi - GV ®äc so¸t lçi: §äc thong th¶, chØ vµo tõng ch÷, dõng l¹i ë ch÷ khã viÕt. - H­íng dÉn HS g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai, söa bªn lÒ vë - GV ch÷a trªn b¶ng nh÷ng lçi phæ biÕn. - GV chÊm 1 sè bµi - NhËn xÐt 5. HD lµm bµi tËp chÝnh t¶ a, §iÒn vÇn an hay at b, §iÒn ch÷ g hay gh IV. Cñng cè - Khen nh÷ng HS häc tèt, chÐp bµi ®óng, ®Ñp. V. DÆn dß ChÐp l¹i ®o¹n v¨n cho ®óng. HS ®äc tªn bµi: Bµn tay mÑ - HS ®äc bµi viÕt “ H»ng ngµy.... t· lãt ®Çy’’ - HS tù ph¸t hiÖn tõ dÔ viÕt sai - HS luyÖn ®äc, ph©n tÝch cÊu t¹o tiÕng khã - HS tËp viÕt b¶ng c¸c tiÕng, tõ khã - HS chÐp bµi vµo vë - HS dïng bót ch× so¸t bµi viÕt cña m×nh - HS ghi sè lçi ra lÒ vë - HS ®æi vë söa lçi cho nhau - HS lµm b¶ng con - 2 nhãm HS lªn b¶ng ®iÒn kÐo ®... t... n­íc nhµ ...a c¸i ....Õ TËp viÕt Bµi 2: T« ch÷ hoa C, D, § A. Môc ®Ých yªu cÇu - HS biÕt t« c¸c ch÷ hoa: C, D, § - LuyÖn kÜ n¨ng viÕt ®óng c¸c vÇn an, at, anh, ach; c¸c tõ ng÷: bµn tay, h¹t thãc, g¸nh ®ì, s¹ch sÏ - Gi¸o dôc ý thøc cÈn thËn, rÌn ch÷ gi÷ vë cho hs. * Träng t©m: - BiÕt t« c¸c ch÷ : C , D, § - ViÕt ®óng c¸c vÇn vµ tõ øng dông B. §å dïng - Ch÷ mÉu, bµi viÕt mÉu B¶ng con, vë tËp viÕt. C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc I. æn ®Þnh tæ chøc HS h¸t II. KiÓm tra bµi cò KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS - HS viÕt b¶ng: thø hai, d¹y III.D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi: B»ng bµi viÕt mÉu 2. H­íng dÉn t« ch÷ hoa. *GV g¾n b¶ng ch÷ mÉu: C - NhËn xÐt vÒ sè l­îng nÐt, kiÓu nÐt: - GV t« l¹i ch÷ mÉu trong khung - GV viÕt mÉu * H­íng dÉn t« ch÷: D, § t­¬ng tù. 3. H­íng dÉn viÕt vÇn vµ tõ ng÷ øng dông - GV ®­a bµi viÕt mÉu 4. H­íng dÉn viÕt vë: a, T« ch÷ hoa * L­u ý t« theo ®óng quy tr×nh b, ViÕt vÇn, tõ øng dông * L­u ý viÕt ®óng kü thuËt, ®óng kho¶ng c¸ch c¸c ch÷. 5. ChÊm - ch÷a bµi - GV chÊm 1 sè bµi - NhËn xÐt - HS ®äc bµi. - HS quan s¸t nhËn xÐt. Ch÷ C gåm 1 nÐt cong th¾t - HS ®å ch÷ theo GV - HS so s¸nh D, § + Gièng nhau vÒ quy tr×nh t«. Kh¸c ch÷ § cã thªm nÐt ngang - HS ®äc bµi viÕt - HS nªu c¸c kü thuËt viÕt trong c¸c tõ ng÷. - HS tËp viÕt b¶ng con - §äc l¹i bµi viÕt - T« ch÷ hoa - ViÕt vÇn, tõ IV. Cñng cè Trß ch¬i “ ViÕt tiÕp søc’’ Mçi nhãm 4 HS - ViÕt “ Bµn tay s¹ch sÏ’’ V. DÆn dß - VÒ tËp viÕt b¶ng con c¸c ch÷ hoa ®· häc ®¹o ®øc TiÕt 26: Bµi 12. C¶m ¬n vµ xin lçi (TiÕt 1). A. Môc tiªu - HS hiÓu khi nµo cÇn nãi lêi c¶m ¬n , khi nµo cÇn nãi lêi xin lçi - RÌn hs biÕt nãi lêi c¶m ¬n, xin lçi trong c¸c t×nh huèng giao tiÕp hµng ngµy. - Gi¸o dôc hs cã ý t«n träng , ch©n thµnh khi giao tiÕp. * Träng t©m: HS hiÓu khi nµo cÇn nãi lêi c¶m ¬n, khi nµo cÇn nãi lêi xin lçi .B. §å dïng: Tranh minh häa c¸c bµi tËp - Vë bµi tËp, ®å dïng ch¬i s¾m vai C. C¸c kÜ n¨ng sèng ®­îc gi¸o dôc trong bµi: - KÜ n¨ng giao tiÕp/ øng xö víi mäi ng­êi, biÕt chµo hái khi gÆp gì vµ t¹m biÖt khi chia tay. D. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc I. æn ®Þnh tæ chøc - HS h¸t II. Bµi cò - §i bé nh­ thÕ nµo lµ ®óng qui ®Þnh? - 2 HS tr¶ lêi III. Bµi míi Ho¹t ®éng 1: Bµi tËp 1. - C¸c b¹n trong tranh ®ang lµm g×? - V× sao c¸c b¹n lµm nh­ vËy? * KÕt luËn: Tranh 1: C¶m ¬n khi ®­îc b¹n tÆng quµ Tranh 2: Xin lçi c« gi¸o khi ®Õn líp muén. Ho¹t ®éng 2: Bµi tËp 2 - Cho hs nªu yªu cÇu bµi. - Chia nhãm, giao nhiÖm vô th¶o luËn. - GVKL: +Tranh 1, 3: CÇn nãi lêi c¶m ¬n. + Tranh 2,4: CÇn nãi lêi xin lçi. Ho¹t ®éng 3: §ãng vai( Bµi tËp 4) Chia nhãm giao nhiÖm vô. * Gîi ý: - Em c¶m thÊy thÕ nµo khi ®­îc b¹n c¶m ¬n? - Em c¶m thÊy thÕ nµo khi nhËn ®­îc lêi xin lçi? * GVKL: CÇn nãi lêi c¶m ¬n khi ®­îc ng­êi kh¸c quan t©m, gióp ®ì. CÇn nãi lêi xin khi m¾c lçi, lµm phiÒn ng­êi kh¸c. IV. Cñng cè - Nªu l¹i néi dung bµi V.DÆn dß Nhí vµ kÓ l¹i xem em ®· nãi lêi c¶m ¬n, xin lçi trong nh÷ng t×nh huèng nµo. - Quan s¸t tranh bµi tËp 1 - HS tr¶ lêi - Th¶o luËn nhãm . - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. - Th¶o luËn nhãm. - C¸c nhãm lªn s¾m vai. - Em thÊy rÊt vui - HS nh¾c l¹i KL trªn - ChuÈn bÞ bµi sau: TiÕt 2. Thø t­ ngµy 14 th¸ng 3 n¨m 2012 TËp ®äc Bµi 5 : c¸i bèng A. Môc ®Ých yªu cÇu - HS ®äc tr¬n c¶ bµi ph¸t ©m ®óng: khÐo s¶y, tr¬n, g¸nh ®ì. BiÕt nghØ ng¬i ®óng sau mçi dßng th¬. HiÓu tõ ng÷ trong bµi: ®­êng tr¬n, g¸nh ®ì, m­a rßng. HiÓu t×nh c¶m yªu mÑ, sù hiÕu th¶o cña Bèng ®èi víi mÑ. - ¤n c¸c vÇn anh, ach. BiÕt kÓ viÖc em lµm theo tranh, häc thuéc bµi th¬. - Gi¸o dôc hs tÝnh hiÕu th¶o, ch¨m chØ, gióp ®ì cha mÑ. * Träng t©m: - HS ®äc ®óng, ®äc tr¬n toµn bµi. - RÌn ®äc vµ t×m hiÓu néi dung bµi. B. §å dïng GV: Tranh minh ho¹ HS: sgk C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc I. æn ®Þnh tæ chøc: - HS h¸t II. KiÓm tra bµi cò: - Bµn tay mÑ lµm nh÷ng c«ng viÖc g×? - §äc l¹i bµi SGK - 2 HS tr¶ lêi III. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi 2. H­íng dÉn luyÖn ®äc a, GV ®äc mÉu: b, HD luyÖn ®äc - GV g¹ch trªn b¶ng c¸c tõ: Bèng bang, khÐo s¶y, ®­êng tr¬n, g¸nh ®ì - GV gi¶ng tõ: + ®­êng tr¬n: ®­êng ­ít n­íc m­a dÔ ng·. + g¸nh ®ì: g¸nh gióp mÑ + m­a rßng: m­a nhiÒu kÐo dµi 3. ¤n vÇn anh, ach a, T×m tiÕng trong bµi cã vÇn anh b, T×m tiÕng(tõ)ngoµi bµi cã vÇn anh, ach. c, Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn anh, ach TiÕt 2 4. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi a. T×m hiÓu bµi ®äc: Hái: C1. Bèng lµm g× gióp mÑ? C2. Bèng lµm g× khi mÑ ®i chî vÒ? - GV ®äc mÉu lÇn 2 b, Häc thuéc lßng bµi th¬ c, LuyÖn nãi - ë nhµ em gióp bè mÑ lµm c«ng viÖc g×? * Yªu cÇu nãi thµnh c©u. c¸c tranh vÏ chØ lµ gîi ý * GD: BiÕt gióp ®ì bè mÑ nh÷ng c«ng viÖc nhá. IV. Cñng cè - Bèng ch¨m chØ nh­ thÕ nµo? V. DÆn dß ¤n bµi, chuÈn bÞ bµi: Hoa ngäc lan HS ®äc: C¸i Bèng - HS ®äc thÇm - HS ®äc c¶ bµi - HS tù ph¸t hiÖn tõ khã ®äc - HS luyÖn ®äc, ph©n tÝch cÊu t¹o tiÕng khã - HS luyÖn ®äc tõng c©u - §o¹n - §äc ®ång thanh c¶ bµi - 1 HS ®äc c¶ bµi * HS më SGK - g¸nh - HS ®äc vµ ph©n tÝch tiÕng trªn - HS ®äc mÉu - HS tù t×m c¸c tiÕng ( tõ ) - HS nèi tiÕp mçi em nãi 1 c©u - HS ®äc 2 dßng ®Çu - Bèng sµng, s¶y g¹o - HS ®äc 2 dßng cuèi - Bèng ra g¸nh ®ì mÑ - HS ®äc theo nhãm ®«i - §äc nèi tiÕp - §äc CN - Tõng HS tËp nãi - HS ®äc l¹i bµi- tr¶ lêi c©u hái Tù nhiªn x· héi TiÕt 26: Con gµ A. Môc tiªu - Quan s¸t vµ ph©n biÖt c¸c bé phËn bªn ngoµi cña con gµ. - Nãi vÒ ®Æc ®iÓm cña con gµ, Ých lîi cña viÖc nu«i gµ. Ph©n biÖt gµ trèng, gµ m¸i, gµ con. - Gi¸o dôc HS cã ý thøc ch¨m sãc gµ. * Träng t©m: HS nãi tªn c¸c bé phËn bªn ngoµi cña con gµ. B. ChuÈn bÞ 1. Gi¸o viªn: C¸c h×nh vÏ SGK 2. Häc sinh: Quan s¸t con gµ ë gia ®×nh, vë bµi tËp. C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc I. æn ®Þnh tæ chøc II.KiÓm tra bµi cò - KÓ tªn c¸c bé phËn bªn ngoµi cña con c¸? III. Bµi míi * H§1: Quan s¸t - Môc tiªu: Gióp häc sinh biÕt c¸c bé phËn bªn ngoµi cña con gµ. ? H·y m« t¶ mÇu l«ng cña con gµ. ? Khi ta vuèt bé l«ng gµ c¶m thÊy nh­ thÕ nµo. ? ChØ vµ nãi tªn c¸c bé phËn bªn ngoµi cña con gµ ? Con gµ di chuyÓn nh­ thÕ nµo. ? Gµ trèng , gµ m¸i vµ gµ con kh¸c nhau ë ®iÓm nµo. GVKL: Toµn th©n con gµ ®­îc bao phñ b»ng mét líp l«ng m­ît. Gµ cã ®Çu, m×nh, ®u«i, cã 2 ch©n, cã m¾t to, cã mµu mÇu ®á, gµ di chuyÓn nhanh chóng cã thÓ nhÈy lªn cµnh c©y. * H§2: Th¶o luËn - Môc tiªu: BiÕt lîi Ých cña viÖc nu«i gµ, m« t¶ tiÕng g¸y cña gµ. Gîi ý: ? Ng­êi ta nu«i gµ ®Ó lµm g×. ? Em cho gµ ¨n g×. ? Ai thÝch ¨n thÞt gµ, trøng gµ. GVKL: Ng­êi ta nu«i gµ ®Ó lÊy trøng, thÞt vµ gµ b¸o thøc mçi khi trêi s¸ng. * H§2: Trß ch¬i - §ãng vai IV. Cñng cè - Nªu c¸c bé phËn bªn ngoµi cña con gµ? - GV tãm t¾t l¹i néi dung bµi häc. - NhËn xÐt giê häc. V. DÆn dß Quan s¸t con mÌo HS H¸t - TiÕn hµnh: Cho häc sinh quan s¸t vµ m« t¶ con gµ trong tranh SGK - Häc sinh tr¶ lêi - Cã ®Çu, m×nh, ®u«i vµ 2 ch©n. - Kh¸c nhau kÝch th­íc, mµu l«ng vµ tiÕng kªu. - TiÕn hµnh: Chia líp thµnh nhãm quan s¸t tranh, th¶o luËn vµ tr¶ lêi c©u hái. - C¸c nhãm tr×nh bµy + ThÞt gµ vµ trøng gµ cung cÊp nhiÒu chÊt ®¹m. + Nu«i gµ ®em l¹i lîi Ých kinh tÕ cho gia ®×nh. + Ng«, thãc, c¸m.... - 1 HS diÔn t¶ tiÕng g¸y cña gµ trèng. - Gµ m¸i côc t¸c vµ ®Î trøng - Gµ con kªu chiÕp chiÕp - HS h¸t bµi “ §µn gµ con” Thñ c«ng TiÕt 26: C¾t, d¸n h×nh vu«ng A. Môc tiªu: - HS biÕt kÎ, c¾t h×nh ch÷ vu«ng theo qui ®Þnh. - C¾t, d¸n ®­îc h×nh vu«ng theo 2 c¸ch. - Cã ý thøc trong sö dông kÐo ®Ó khái bÞ tai n¹n. * Träng t©m: C¾t, d¸n ®­îc h×nh vu«ng theo 2 c¸ch. .B. §å dïng d¹y häc: - H×nh vu«ng mÉu d¸n trªn tê giÊy tr¾ng - Th­íc kÎ, bót ch×, kÐo, giÊy kÎ « cã kÝch th­íc lín C. Ho¹t ®éng d¹y häc: - GiÊy, th­íc, bót ch×, kÐo. - Vë thñ c«ng I. æn ®Þnh tæ chøc: II.KiÓm tra bµi cò: KiÓm tra ®å dïng cña HS. III. Bµi míi: 1.Giíi thiÖu bµi: 2.D¹y bµi míi: Ho¹t ®éng1: - GV ghim h×nh mÉu lªn b¶ng + H×nh vu«ng cã mÊy c¹nh? + §é dµi c¸c c¹nh thÕ nµo? GV kÕt luËn: H×nh vu«ng cã c¸c c¹nh dµi b»ng nhau vµ cã (7 « ) Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn mÉu - H­íng dÉn HS c¸ch kÎ h×nh ch÷ nhËt: - Thao t¸c mÉu ( ghi giÊy kÎ « lªn b¶ng) + LÊy1 ®iÓm A trªn giÊy. Tõ ®iÓm A ®Õm xuèng 7 « theo ®­êng kÎ, ®­îc ®iÓm D + Tõ A, ®Õm qua ph¶i 7 « theo ®­êng kÎ ®­îc ®iÓm B,. Nèi A víi B, B víi C, D víi A ®­îc h×nh vu«ng. * H­íng dÉn c¾t rêi vu«ng Ho¹t ®éng 3: Cho HS thùc hµnh - GV ®i tõng bµn h­íng dÉn HS c¾t * H­íng dÉn c¾t kÎ h×nh vu«ng ®¬n gi¶n - Cã c¸ch c¾t kÎ ®¬n gi¶n h¬n - Võa h­íng dÉn võa ®i tõng bµn gióp HS lµm IV. Cñng cè: - Nh¾c l¹i néi dung bµi. - NhËn xÐt, khen ngîi nh÷ng HS c¾t vu«ng ®Òu, ®Ñp. V. DÆn dß: - VÒ nhµ chuÈn bÞ dông cô bót ch×, th­íc kÎ, kÐo, giÊy ®Ó tiÕt sau häc bµi c¾t d¸n h×nh vu«ng tiÕp H¸t. KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS. - Líp quan s¸t tr¶ lêi - Cã 4 c¹nh - C¸c c¹nh b»ng nhau vµ cã 7 « Líp ®ång thanh nh¾c l¹i c©u kÕt luËn cña GV C¶ líp quan s¸t GV lµm mÉu * Nh­ s¸ch h­íng dÉn thñ c«ng - HS dïng giÊy cã kÎ « kÎ, c¾t h×nh v«ng theo 2 c¸ch. - Nhí l¹i c¸ch vÏ c¾t h×nh ch÷ nhËt ®¬n gi¶n - Sö dông hai c¹nh cña tê giÊy lµm hai c¹nh cña h×nh vu«ng7«. ChØ cÇn c¾t 2 c¹nh BC DC xÏ ®­îc h×nh vu«ngABCD - 2 HS nh¾c l¹i néi dung bµi L¾ng nghe Thø n¨m ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 2012 TËp ®äc «n tËp To¸n TiÕt 102: C¸c sè cã 2 ch÷ sè ( TiÕp ) A. Môc tiªu - B­íc ®Çu gióp häc sinh nhËn biÕt vÒ sè l­îng, ®äc, viÕt c¸c sè tõ 70 ®Õn 99. BiÕt ®Õm vµ nhËn ra thø tù cña c¸c sè tõ 70 ®Õn 99. - RÌn kü n¨ng ®Õm, ®äc , viÕt c¸c sè cã 2 ch÷ sè. - T¨ng c­êng kh¶ n¨ng vËn dông kiÕn thøc to¸n häc vµo cuéc sèng. * Träng t©m: NhËn biÕt, ®äc, viÕt c¸c sè tõ 70 ®Õn 99 B. §å dïng GV: 9 bã chôc que tÝnh vµ 10 que tÝnh rêi HS: C¸c bã chôc vµ que tÝnh rêi. Vë, b¶ng C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc I æn ®Þnh líp II. KiÓm tra bµi III. Bµi míi Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu c¸c sè tõ 70®80 Mt: Giíi thiÖu c¸c sè tõ 70 š 80 * C¸c b­íc t­¬ng tù tiÕt tr­íc – Gi¸o viªn nªu : “Cã 7 chôc vµ 2 ®¬n vÞ tøc lµ cã b¶y m­¬i hai’’ ViÕt lµ 72 : GV viÕt lªn b¶ng : 72 *Lµm t­¬ng tù nh­ vËy ®Ó häc sinh nhËn biÕt sè l­îng, ®äc, viÕt c¸c sè tõ 70 ®Õn 80 Ho¹t ®éng 2 : Giíi thiÖu c¸c sè tõ 80® 99 Mt : Giíi thiÖu c¸c sè tõ 80 š 99 *GV h­íng dÉn t­¬ng tù nh­ giíi thiÖu c¸c sè tõ 70 ®Õn 80 Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh Bµi 1 : ViÕt sè * L­u ý häc sinh ®äc c¸c sè, ®Æc biÖt lµ 71, 74, 75 . Bµi 2: ViÕt c¸c sè råi ®äc c¸c sè ®ã Bµi 3 : ViÕt theo mÉu Bµi 4 : - Cho häc sinh quan s¸t h×nh vÏ råi tr¶ lêi “ Cã 33 c¸i b¸t’’. Sè 33 gåm 3 chôc vµ 3 ®¬n vÞ . (Còng lµ ch÷ sè 3, nh­ng ch÷ sè 3 ë bªn tr¸i chØ 3 chôc hay 30; ch÷ sè 3 ë bªn ph¶i chØ 3 ®¬n vÞ ) IV. Cñng cè V. DÆn dß ¤n bµi chuÈn bÞ bµi: So s¸nh c¸c sè cã 2 ch÷ sè - HS h¸t - HS ®äc viÕt c¸c sè sau: 54, 61, 45 - HS thùc hµnh trªn que tÝnh - §äc : B¶y m­¬i hai . - HS ®äc c¸c sè tõ 70 ®Õn 99 - HS lµm b¶ng 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 - 2 nhãm HS lµm b¶ng a, 80, .....83, .........................90 b, ..., 90, ............97, ..........99 - HS lµm vë Sè 95 gåm 9 chôc vµ 5 ®¬n vÞ Sè 83 gåm .. chôc vµ .. ®¬n vÞ Sè 90 gåm .. chôc vµ .. ®¬n vÞ - HS tr¶ lêi miÖng - Nªu cÊu t¹o c¸c sè sau: 45, 62, 51, 83 vµ 94. Thø s¸u ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 2012 ChÝnh t¶ TiÕt 4 : C¸i Bèng A. Môc ®Ých yªu cÇu - HS nghe viÕt l¹i chÝnh x¸c, tr×nh bµy ®óng bµi ®ång dao “ C¸i Bèng’’ - Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶: §iÒn tiÕng cã vÇn anh hay ach §iÒn ngh hay ng - Gãp phÇn rÌn ch÷ viÕt, nÕt ng­êi cho HS. * Träng t©m: HS nghe viÕt l¹i chÝnh x¸c, tr×nh bµy ®óng bµi ®ång dao “ C¸i Bèng’’ B. §å dïng GV: Bµi viÕt mÉu, bµi tËp chÝnh t¶ HS: b¶ng, vë C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc I. æn ®Þnh tæ chøc: - HS h¸t II. KiÓm tra bµi cò: NhËn xÐt bµi viÕt tiÕt tr­íc. - HS ch÷a bµi tËp - ViÕt: nhµ ga, c¸i ghÕ III. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi : 2. H­íng dÉn HS viÕt a, GV ®äc mÉu b, HD viÕt Hái: Bèng ®· gióp mÑ c«ng viÖc g×? - GV ph©n tÝch trªn b¶ng: + khÐo: kh + eo + s¾c ( eo / oe ) + sµng: s + ang + huyÒn + nÊu : n + ©u + s¾c ( n / l ) + tr¬n : tr + ¬n ( tr / ch ) + rßng : r + ong + huyÒn ( r/ d, gi ) 3. HS viÕt bµi. - GV nh¾c HS c¸ch ngåi ®óng, nh¾c nhë HS viÕt hoa ch÷ ®Çu mçi dßng - GV ®äc tõng dßng th¬ ( 3 lÇn ) 4. Ch÷a lçi - GV ®äc so¸t lçi: §äc thong th¶, dõng l¹i ë ch÷ khã viÕt. - H­íng dÉn HS g¹ch ch©n ch÷ viÕt sai, söa bªn lÒ vë - GV ch÷a trªn b¶ng nh÷ng lçi phæ biÕn. - GV chÊm 1 sè bµi - NhËn xÐt 5. HD lµm bµi tËp chÝnh t¶ a, §iÒn vÇn anh hay ach b, §iÒn ch÷ ngh hay ng IV. Cñng cè - Khen nh÷ng HS häc tèt, chÐp bµi ®óng, ®Ñp. V. DÆn dß ChÐp l¹i ®o¹n v¨n cho ®óng. HS ®äc tªn bµi: C¸i Bèng - HS ®äc bµi viÕt “ C¸i Bèng’’ - HS tù ph¸t hiÖn tõ dÔ viÕt sai - HS luyÖn ®äc, ph©n tÝch cÊu t¹o tiÕng khã - HS tËp viÕt b¶ng c¸c tiÕng, tõ khã - HS nghe vµ viÕt bµi - HS dïng bót ch× so¸t bµi viÕt cña m×nh - HS ghi sè lçi ra lÒ vë - HS ®æi vë söa lçi cho nhau - HS lµm b¶ng con - 2 nhãm HS lªn b¶ng ®iÒn hép b..... tói x.... tay ....µ voi chó ....Ð ______________________________________________________________________ KÓ chuyÖn KiÓm tra ®Þnh k× To¸n TiÕt 103: So s¸nh sè cã 2 ch÷ sè A. Môc tiªu - B­íc ®Çu gióp häc sinh biÕt so s¸nh c¸c sè cã 2 ch÷ sè ( Chñ yÕu dùa vµo cÊu t¹o cña c¸c sè cã 2 ch÷ sè ) - NhËn ra c¸c sè lín nhÊt, sè bÐ nhÊt trong 1 nhãm sè - T¨ng c­êng kh¶ n¨ng vËn dông kiÕn thøc to¸n häc vµo cuéc sèng. * Träng t©m: BiÕt so s¸nh sè cã 2 ch÷ sè B. §å dïng GV: C¸c bã chôc que tÝnh vµ c¸c que tÝnh rêi ( Cã thÓ dïng h×nh vÏ cña bµi häc ) HS: Sö dông bé ®å dïng häc to¸n líp 1 C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc I æn ®Þnh líp II. KiÓm tra bµi III. Bµi míi Ho¹t ®éng 1 : Giíi thiÖu c¸ch so s¸nh c¸c sè cã 2 ch÷ sè Mt: BiÕt so s¸nh c¸c sè cã 2 ch÷ sè a, So s¸nh 62 vµ 65 - GV h­íng dÉn quan s¸t c¸c h×nh vÏ trong bµi häc ®Ó nhËn ra cÊu t¹o cña sè 62 vµ 65. - HD c¸ch so s¸nh: 62 vµ 65 cïng cã 6 chôc, mµ 2 < 5 nªn 62 < 65 ( ®äc lµ 62 bÐ h¬n 65 ) – Gi¸o viªn ®­a ra 2 cÆp sè vµ yªu cÇu häc sinh tù ®Æt dÊu vµo chç chÊm 42 44 76 . 71 b, So s¸nh 63 vµ 58 C¸ch tiÕn hµnh t­¬ng tù nh­ so s¸nh 62 vµ 65. Cã thÓ cho häc sinh tù gi¶i thÝch : Ho¹t ®éng 2 : Thùc hµnh Mt : Häc sinh vËn dông lµm ®­îc c¸c bµi tËp trong SGK Bµi 1: §iÒn dÊu >, <, = - Gi¸o viªn treo b¶ng phô gäi 2 häc sinh lªn b¶ng - Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh nªu miÖng c¸ch so s¸nh. Bµi 2 : Cho häc sinh tù nªu yªu cÇu - H­íng dÉn häc sinh so s¸nh 3 sè 1 ®Ó khoanh vµo sè lín nhÊt Bµi 3 : Khoanh vµo sè bÐ nhÊt -TiÕn hµnh nh­ trªn Bµi 4 : ViÕt c¸c sè 72, 38, 64 . a)Theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín b) Theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ IV. Cñng cè - Nh¾c l¹i c¸ch so s¸nh sè cã 2 ch÷ sè V. DÆn dß ¤n bµi chuÈn bÞ bµi: LuyÖn tËp - HS h¸t - HS nªu cÊu t¹o cña c¸c sè sau: 84, 93, 51, 47 - HS nªu: + 62 gåm 6 chôc vµ 2 ®¬n vÞ + 65 gåm 6 chôc vµ 5 ®¬n vÞ -Häc sinh nhËn biÕt 62 62 -Häc sinh ®iÒn dÊu vµo chç chÊm, cã thÓ gi¶i thÝch -Häc sinh cã thÓ sö dông que tÝnh - Ch¼ng h¹n 63 vµ 58 ®Òu cã 5 chôc, 63 cßn cã thªm 1 chôc vµ 3 ®¬n vÞ. Tøc lµ cã thªm 13 ®¬n vÞ, trong khi ®ã 58 chØ cã thªm 8 ®¬n vÞ, mµ 13 > 8 nªn 63 > 58 -Häc sinh so s¸nh vµ nhËn biÕt : 63 > 58 nªn 58 < 63 - HS lµm b¶ng 34 .... 38 90 ..... 90 36 ....30 92 .... 97 37 .... 37 48 ..... 42 - HS lµm vë Khoanh vµo sè lín nhÊt 98 80 - 72, 68, - , 87, 69 45 97 - 94, 92 - , 40, 38 - 2 nhãm lªn b¶ng, mçi nhãm 3 HS - 38, 64, 72 - 72, 64, 38 TuÇn 26 Thø ba ngµy 13 th¸ng 3 n¨m 2012 TËp ®äc LuyÖn tËp: Bµn tay mÑ A. Môc ®Ých yªu cÇu: - HS ®äc tr¬n tèt c¶ bµi, ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng,tõ cã vÇn khã: yªu nhÊt, nÊu c¬m, r¸m n¾ng. - T×m ®­îc tiÕng, nãi ®­îc c©u chøa tiÕng cã vÇn an, at. BiÕt ng¾t nghØ ®óng dÊu c©u. - Gióp HS thÊy ®­îc t×nh c¶m cña B×nh còng nh­ cña ®èi víi ®«i bµn tay mÑ, biÕt yªu quý ®«i bµn tay mÑ. *Träng t©m: §äc tr¬n tèt c¶ bµi, nghØ h¬i ®óng sau dÊu chÊm, dÊu ph¶y . B. §å dïng d¹y häc: - Tranh SGK - SGK, vë BT. C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: I. æn ®Þnh tæ chøc: H¸t II. Bµi cò: - Cho hs ®äc bµi : C¸i nh·n vë. - Hái c©u 1 SGK. - 4 HS ®äc III. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi: 2. Gi¶ng bµi a. H­íng dÉn HS luyÖn ®äc: - Gi¸o viªn ®äc mÉu: * LuyÖn ®äc tiÕng, tõ: + Cho HS t×m tiÕng tõ khã g¹ch ch©n: * LuyÖn ®äc c©u: * Luyªn ®äc ®o¹n, bµi. - NhËn xÐt tõng HS ®äc b.¤n vÇn an, at. -T×m tiÕng trong bµi cã vÇn an: - §äc vµ ph©n tÝch tõng tiÕng - T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn an, at: - Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn an, at. * luyÖn ®äc c¶ bµi: Gäi HS ®äc nèi tiÕp . - Bµn tay mÑ lµm nh÷ng viÖc g× cho chÞ em B×nh? - §äc c©u v¨n diÔn t¶ t×nh c¶m cña b×nh ®èi víi bµn tay mÑ? GV cho HS th¶o luËn + Ai nÊu c¬m cho b¹n ¨n? + Ai mua quÇn ¸o míi cho b¹n? + Ai ch¨m sãc khi b¹n èm? + Ai vui khi b¹n ®­îc ®iÓm 10. Rót ra bµi häc: C¸c em cÇn yªu quý gióp ®ì mÑ. - §äc : Bµn tay mÑ. - §äc thÇm theo. - yªu nhÊt, nÊu c¬m, r¸m n¾ng, x­¬ng x­¬ng. - §äc tõ khã, ph©n tÝch. - T×m sè c©u, ®äc tõng c©u (®äc tiÕp søc) - Tõng nhãm 3, 4 em ®äc - Mçi em ®äc 1 ®o¹n trªn b¶ng. - §äc SGK, c¶ bµi. - C¶ líp ®äc - HS t×m - Bµn. - §äc c¸ nh©n, ®ång thanh. - 3 nhãm thi t×m: +VÇn an : lan, can, nhan, nan.... + VÇn at: §¸t, nh¹t, t¸t, l¸t, c¸t, ch¸t, m¸t... - Nãi thi tiÕp søc - §äc tr¬n nèi tiÕp c¶ bµi - MÑ ®i chî, nÊu c¬m, t¾m cho em bÐ, giÆt mét chËu t· lãt ®Çy. - §äc ®o¹n cßn l¹i: “ B×nh yªu l¾m ®«i bµn tay mÑ......cña mÑ”. - §äc yªu cÇu bµi tËp, th¶o luËn nhãm ®«i. - MÑ t«i nÊu c¬m cho t«i ¨n. - Bè mÑ mua quÇn ¸o míi cho t«i. - Bè mÑ.... - Bè mÑ, «ng bµ, c¶ nhµ vui. IV. Cñng cè: - Nªu l¹i néi dung bµi. - NhËn xÐt tiÕt häc - 2 em ®äc toµn bµi. - L¾ng nghe V. DÆn dß: - VÒ häc. - ChuÈn bÞ bµi sau C¸ bèng. to¸n LuyÖn tËp: C¸c sè cã hai ch÷ sè A. Môc tiªu: - HS nhËn biÕt ®­îc ch¾c ch¾n sè l­îng, ®äc ,viÕt sè tõ 20- >50. - RÌn kÜ n¨ng ®Õm thµnh th¹o vµ nhËn ra sè thø tù c¸c sè tõ 20 -> 50. - HS biÕt c¸ch vËn dông lµm bµi tËp. * Träng t©m: HS nhËn biÕt ®­îc sè l­îng ®äc,viÕt ®­îc c¸c sè tõ 20-> 50. B. §å dïng d¹y häc: - HÖ thèng bµi tËp, trß ch¬i. - Vë bµi tËp, b¶ng con. C.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: I. æn ®Þnh tæ chøc: h¸t II. Bµi cò: - Cho HS lµm b¶ng con 40 + 20 = 60 80 – 30 = 50 - NhËn xÐt bµi cò. III. Bµi míi: 1.Giíi thiÖu bµi: 2. Gi¶ng bµi: a. Giíi thiÖu c¸c sè tõ 20 -> 50 - HD: LÊy 2 bã que tÝnh mçi bã 1 chôc que tÝnh vµ 3 que tÝnh n÷a. + Cã mÊy chôc? Vµ mÊy que tÝnh n÷a? +TÊt c¶ lµ bao nhiªu que ? + Ta viÕt nh­ thÕ nµo? - §äc 23 lµ: Hai m­¬i ba - HD t­¬ng tù ®Ó HS nhËn biÕt sè l­îng ®äc viÕt c¸c sè: Tõ 21, .......50 t­¬ng tù nh­ sè 23. * L­u ý HS: - 21 kh«ng ®äc lµ hai m­¬i mét (®äc lµ hai m­¬i mèt) - 24 cã thÓ ®äc lµ hai m­¬i t­ hoÆc hai m­¬i bèn - 25 ®äc lµ: hai m­¬i l¨m, hai m­¬i nh¨m kh«ng ®äc hai m­¬i n¨m... b.LuyÖn tËp Bµi 1: ViÕt sè (Tõ 19-> 30 Bµi 2:ViÕt c¸c sè tõ ( 30-> 39) .HD lµm mÉu Bµi 3: ViÕt sè vµo « trèng. - Cho HS ch¬i tiÕp søc. - NhËn xÐt tuyªn d­¬ng nhãm viÕt nhanh viÕt ®óng Bµi 4: ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng: V.Cñng cè - Nªu l¹i néi dung bµi «n. - NhËn xÐt giê häc. VI. DÆn dß - VÒ häc bµi vµ lµm l¹i bµi - ChuÈn bÞ bµi sau: - HS cïng lÊy + Cã 2 chôc que tÝnh, vµ que tÝnh n÷a + Lµ 23 que tÝnh. - ViÕt sè 2 tr­íc sè 3 sau (s¸t sè 2). - §Õm theo thø tù nhiÒu lÇn. - L¾ng nghe. - Lµm b¶ng con Hai m­¬i : 20 N¨m m­¬i mèt: 51 ..................... ........................... ..................... ............................ - Lµm vë ®æi kiÓm tra. Ba m­¬i: 30 ba m­¬i mèt.31...... - §¹i diÖn 2 nhãm thi viÕt tõ 40-> 50 - HS quan s¸t nhËn xÐt - Lµm vë BT ®äc kÕt qu¶. 27 29 33 35 38 42 40 45 50 - 2 HS nh¾c l¹i néi dung bµi - Xem tr­íc bµi: C¸c sè cã 2 ch÷ sè( tiÕp) Thø n¨m ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 2012 TËp ®äc ¤n bµi: C¸i bèng A. Môc ®Ých yªu cÇu: - Cñng cè c¸ch ®äc tr¬n c¶ bµi. §äc ®óng c¸c phô ©m ®Çu: s, n, tr, ch,... - BiÕt nghØ ng¬i sau dÊu chÊm, dÊu ph¶y ®óng. T×m ®­îc tiÕng, nãi ®­îc c©u chøa tiÕng cã vÇn anh, ach. - Gi¸o dôc HS tÝnh hiÕu th¶o, ch¨m chØ, gióp ®ì mÑ cña Bèng. * Träng t©m: §äc tr¬n toµn bµi, biÕt nghØ ng¬i sau dÊu chÊm, dÊu ph¶y B. §å dïng d¹y häc: - GV: Tranh minh häa C¸i Bèng. - HS: B, vë bµi tËp, SGK. C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : I. æn ®Þnh tæ chøc: - H¸t. II. Bµi cò: - Gäi HS ®äc SGK. - C¸i Bèng - ViÕt b¶ng con: khÐo s¶y, khÐo sµng, m­a rßng III. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi: 2.Gi¶ng bµi: a. H­íng dÉn luyÖn ®äc. GV ®äc mÉu: * LuyÖn ®äc tiÕng, tõ khã: * LuyÖn ®äc c©u. * LuyÖn ®äc ®o¹n, bµi. b. ¤n vÇn anh, ach. - T×m tiÕng trong bµi cã vÇn: anh - T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn anh, ach - Bèng ®· lµm g× gióp mÑ? - Bèng lµm g× khi mÑ ®i chî vÒ. * Liªn hÖ: ë nhµ em lµm g× gióp mÑ? - Giäng nhÑ nhµng, t×nh c¶m. - ChØ s¸ch theo c« ®äc - HS t×m - ®äc - ph©n tÝch tõ khã bèng bang, khÐo s¶y, khÐo sµng, ®­êng tr¬n, m­a rßng - C¶ líp nhÈm tõng c©u - HS ®äc nèi tiÕp c©u. - §äc tõng ®o¹n trªn b¶ng. - Tõng nhãm ®äc - C¸ nh©n ®äc, tæ ®äc ®ång thanh. - §äc SGK c¶ bµi - líp ®ång thanh ®äc thuéc c¶ bµi . - g¸nh. - VÇn anh: B¸nh ch­ng, cñ hµnh, thµnh thùc,... - VÇn ach: S¸ch, kh¸ch hµng, h¹ch . l¹ch b¹ch,... T×m c©u chøa tiÕng cã vÇn anh, ach. - Bèng s¶y, sµng g¹o cho mÑ nÊu c¬m. - Bèng ra g¸nh ®ì mÑ. - Em th­êng tr«ng em bÐ cho mÑ nÊu c¬m. ¡n c¬m xong, em lÊy t¨m, rãt n­íc cho bµ, lau bµn gióp mÑ. - Em tù ®¸nh r¨ng, röa mÆt. IV. Cñng cè: - Nªu néi dung bµi häc. - NhËn xÐt tiÕt häc. - §äc l¹i bµi. V. DÆn dß: - VÒ häc ®äc thuéc bµi “ C¸i Bèng”. - ChuÈn bÞ bµi sau. - VÏ ngùa. To¸n LuyÖn tËp: C¸c sè cã hai ch÷ sè (tiÕp) A. Môc tiªu: - HS nhËn biÕt ®­îc sè l­îng, ®äc, viÕt c¸c sè tõ 50 - >69. - RÌn kÜ n¨ng ®Õm, nhËn ra sè thø tù c¸c sè tõ 50 -> 69. - HS biÕt c¸ch vËn dông lµm bµi tËp. * Träng t©m: BiÕt sè lùîng, ®äc, viÕt ®­îc c¸c sè : Tõ 50 - > 69. B. §å dïng d¹y häc: - HÖ thèng bµi tËp, trß ch¬i. - Vë bµi tËp, b¶ng con. C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: I. æn ®Þnh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan 26.doc