Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 21

Y/ C đọc và viết: gặp gỡ, ngăn nắp,tập múa, bập bênh

 

-Y/C đọc phần ứng dụng trong sgk

- HS đọc đoạn thơ ứng dụng

- Giáo viên nhận xét bài cũ

Tiết 1

- GV: Hôm nay cô giới thiệu tiếp 2 vần có âm cuối p đó là ôp và ơp

* Vần ôp có mấy âm ghép lại?

- So sánh ôp với op đã học?

 

doc23 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Lượt xem: 1016 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 21, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
eo tranh hỏi là con gì? - Cho học sinh đánh vần và đọc trơn từ :cá chép - Giáo viên sửa phát âm cho HS -Nối âm với vần thành tiếng * Tiến hành tương tự như vần ep - So sánh êp với ep * Giáo viên hướng dẫn học sinh viết bảng con ep, chép , êp, xếp - Giáo viên treo khung kẻ ô li viết mẫu – hướng dẫn học sinh cách viết * GV sửa nét chữ cho HS * Giáo viên giới thiệu các từ :lễ phép, xinh đẹp, gạo nếp, bếp lửa - Cho HS đọc từ , GV sửa sai - GV và HS giải thích từ - GV đọc mẫu, vài HS đọc lại bài - Tìm ,gạch chân tiếng mới có chứa vần ep, êp Tiết 2 * Cho hs đọc đọc lại các vần và từ ở tiết 1 - Giáo viên uốn nắn sửa sai cho đọc theo nhóm. -ep, có evà p ghép lại -Giống:Đều kết thúc bằng âm p.Khác:Vần êp bắt đầu bằng âm e,ơp bắt đầu âm ơ *Ghép cá nhân bảng cài - e- pờ– ep -Học sinh đánh vần CN nối tiếp. *Ghép cá nhân trên bảng cài. - Đánh vần theo từng bàn -cá chép. - HS đánh vần CN nối tiếp. -Học sinh đọc lại theo nhóm. * QS nắm cách viết. -HS viết bảng con *Sửa lại trên bảng con. *HS đọc thẩm từ ứng dụng -Đọc cá nhân -Lắng nghe. -4-5 em -Gạch trên bảng: lễ phép, xinh đẹp, gạo nếp, bếp lửa - HS đọc cá nhân trên bảng lớp -Luyện đọc nhóm 2 để sửa cho bạn *Câu ứng dụng (4-6 ph ) b.Luyện viết (3-5 ph ) c.Luyện nói ( 8-10 ph ) 3/Củng cố dặn dò ( 4-5 ph ) * Giáo viên giới thiệu tranh minh hoạ câu . -Tranh vẽ gì? - Cho học sinh đọc đoạn thơ ứng dụng dưới tranh - Giáo viên sửa phát âm cho HS - Tìm tiếng có vần ep, êp mới học trong đoạn thơ - GV đọc mẫu, cho vài em đọc lại * Giáo viên hướng dẫn học sinh viết các vần và từ ep, êp cá chép, đèn xếp vào vở * 1 HS đọc tên bài luyện nói - Giáo viên giới thiệu tranh luyện nói - Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện nói theo tranh - Các bạn trong tranh đang làm gì? - Khi xếp hàng vào lớp, chúng ta phải xếp hàng như thế nào? - Các em phải chú ý những gì? - Em hãy cho biết ích lợi của việc xếp hàng vào lớp? - Ngoài xếp hàng vào lớp, em còn phải xếp hàng khi nào nữa? - Hãy kể lại việc xếp hàng vào lớp của mình? * Giáo viên cho HS đọc lại bài vừa học trong sgk - Cho học sinh chơi trò chơi: Thi đua tìm các tiếng, từ có vần mới học. GV tổng kết g׬ học *HS quan sát tranh - Các cô gái đang gặt lúa chín vàng. -Đọc cá nhân -Lắng nghe. - Tiếng có vần ep, êp mới học trong đoạn thơ:đẹp. -4-5 em đọc lại. - Học sinh viết bài vào vở tập viết, chú ý viết đúng độ cao khoảng cách nét nối. *Xếp hàng vào lớp. - HS quan sát tranh - HS luyện nói trước lớp - Đang xếp hàng vào lớp - Ta phải xếp hàng thật thẳng - Xếp đúngvị trí, không chen lấn xô đẩy... - trật tự, an toàn... - Ngoài xếp hàng vào lớp, em còn phải xếp hàng khi ra về,tập thể dục. -HS thi đua giữa các tổ -Đọc đồng thanh. -Thi tìm viết tiếp sức trên bảng:xếp,nếp,bếp,tép,khép -Lắng nghe. ƠN LUYỆN TỐN: LUYỆN TẬP VỀ DẠNG PHÉP TRỪ 17 - 7 I. MỤC TIÊU -Cđng cè cho HS biết làm c¸c phÐp trừ , biÕt trõ nhẩm ( dạng 17-7 ). -Lµm BT: 1( cét 1,3,4). 2(cét 1,3). 3 -GD HS ch¨m häc to¸n. II. NỘI DUNG -GV: bảng cài, que tính, phiếu bài tập -HS:que tính, bảng con sgk III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ND/T- Lượng Hoạt động giáo viên Hoạt động HS A-KTKT ( 3-5 ph ) *2 HS lên bảng làm Tính : 12 17 -2 - 7 -GV nhận xét bài cũ *HS dưới lớp làm vào b¶ng con -HS chữa bài trên bảng của bạn -Lắng nghe. 2/Bài mới * Giới thiệu bài. Hoạt động1 Cđng cè vỊ phép tính 17-7 Luyện tập Hoạt động 2 Bài 1( cét 1,3,4 ) Hoạt động 3 Bài 2(cét 1,3) Làm miệng Hoạt động 4 Bài 3 3/Củng cố dặn dò ( 3-5 ph ) *GV giới thiệu bài phép trừ dạng 17 - 7 a) Giới thiệu cách làm tính trừ dạng 17 - 7 -GV hướng dẫn cách đặt tính theo cột dọc và thực hiện phép tính -GV HD cách tính bắt đầu từ hàng đơn vị 17 7 trừ 7 bằng 0 viết 0 7 1 hạ 1 viết 1 10 -GV yêu cầu HS nhắc lại cách trừ 17 – 7= 10 Nhắc lại cách đặt tính và cách tính *1 HS nêu yêu cầu bài 1 -HS nhắc lại cách đặt tính và thực hiện phép tính -Đọc phép tính Y/C HS làm bài và sửa bài *1 HS nêu yêu cầu bài 2 -GV hướng dẫn HS cách làm -HD HS làm bài và sửa bài *1 HS nêu yêu cầu bài 3 -Cho HS nªu bài to¸n theo nhóm thi đua giữa các nhóm theo hình thức tiếp sức -GV HD gi¶i *Hôm nay học bài gì? -GV nhận xét tiết học * Lắng nghe. -HS theo dõi cách làm -HS thực hiện đặt tính vào bảng con nêu lại cách thực hiện. -Nêu tại chỗ:7 trừ 7 bằng 0 viết 0 1 hạ 1 viết 1 *Tính -Đặt các số thẳng hàng ,thực hiện từ phải qua trái. -4HS lên bảng làm ,cả lớp làm vë. * Tính nhẩm -Nhóm 2 thảo luận hỏi đáp nêu K/Q -Đại diện từng nhóm nêu trước lớp,nhóm khác theo dõi nhận xét. * ViÕt PTá thích hợp -Thảo luận theo nhóm –nªu tìm số để điền trên bảng. HS gi¶i –Tr×nh bµy -Nhận xét chéo nhóm. -Lắng nghe. LuyƯn §äc : LuyƯn ®äc bµi ®· häc ë tuÇn 20 I. MỤC TIÊU - §äc ®ĩng, nhanh c¸c vÇn ,tiÕng, tõ trong bµi : ach,ich-ªch,op-ap,¨p-©p - §èi víi H chËm tiÕn ®äc ®ĩng c¸c vÇn tiÕng tõ c©u ®· häc . - HSKG luyƯn nãi c©u cã tiÕng chøa vÇn võa «n ng¾n gän. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC -B¶ng phơ. -Bé thùc hµnh TiÕng ViƯt. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC N«i dung- TL Ho¹t ®éng cđa ThÇy Ho¹t ®éng cđa Trß 1KTKT ®· häc: (5 p) 2. Bµi míi: a/ Giíi thiƯu bµi (2p) b/LuyƯn ®äc (15p) c.LuyƯn tËp (10p) 3.Cđng cè dỈn dß (4p) * GV ®äc cho HS viÕt b¶ng con: khen ngỵi - GV nhËn xÐt. + C¸c em ®· ®­ỵc häc nh÷ng vÇn nµo trong bµi häc tr­íc ? -Giíi thiƯu bµi, ghi ®Ị. -GV treo b¶ng phơ ghi bµi «n tËp, -GV chØ b¶ng cho HS ®äc l¹i bµi «n(H×nh thøc nhãm,c¸ nh©n,líp) kÕt hỵp ph©n tÝch tiÕng cã vÇn võa häc. -GV nhËn xÐt sưa sai. -§äc c©u øng dơng -Tỉ chøc cho HS t×m tiÕng cã chøa vÇn võa «n(T×m tiÕng cã chøa vÇn ?)HSKG nãi c©u ng¾n cã chøa vÇn võa «n(GV kÕt hỵp ®Ỉt c©u hái ®Ĩ HS ghi nhí tiÕng:Trong tõ em võa t×m tiÕng nµo cã vÇn võa «n?Trong c©u em t×m tiÕng nµo cã vÇn võa «n?) -GV viÕt c¸c tiÕng,tõ,c©u HS võa t×m ®­ỵc lªn b¶ng vµ cho HS ®äc c¸c tiÕng võa t×m ®­ỵc kÕt hỵp ph©n tÝch tiÕng. * G nhËn xÐt tiÕt häc. - G dỈn dß H. -HS viÕt b¶ng con -§äc l¹i tõ -HS tr¶ lêi - H theo dâi, ®äc c¸ nh©n. - H l¾ng nghe, ghi nhí. - H ®äc theo nhãm. - H ®äc tr­íc líp. - H nhËn xÐt, s÷a sai lÉn nhau. -§äc c©u øng dơng nhãm,c¸ nh©n,líp -HS thi t×m tiÕng ,tõ cã chøa ©m võa häc. -HS tr¶ lêi -Líp ®äc ®ång thanh,c¸ nh©n ChiỊu TOÁN T 82 LUYỆN TẬP NDĐC(Yªu cÇu viÕt ®­ỵc phÐp tÝnh thÝch hỵp víi tãm t¾t bµi to¸n) I.MỤC TIÊU -Giúp HS thực hiện ®­ỵc phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 20 -Rèn luyện kĩ năng, trừ nhÈm trong phạm vi 20. ViÕt ®­ỵc phÐp tÝnh thÝch hỵp víi h×nh vÏ. . Lµm BT: 1 (cét 1,3,4) . 2 ( cét 1,2,4).3( cét1,2).bµi 5 -Có thói quen tự học ,trong khi học toán. II.ĐỒ DÙNG -GV: phiếu học tập,bảng phụ. -HS: bảng con sgk III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động HS 1./KTKT (4-5) *2 HS lên bảng làm Bài 1:Đặt tính rồi tính 19 - 9 15 - 5 -HD HS chữa bài trên bảng -GV nhận xét bài cũ * HS dưới lớp làm vào b¶ng con -HS chữa bài trên bảng của bạn -Lắng nghe. 2/Bài mới *Giơí thiệu bài. Hoạt động 1 Bài 1(cét 1,3,4) ( 5-6 ph ) Hoạt động 2 Bài 2(cét 1,2,4) Làm miệng ( 5-6 ph ) Hoạt động 3 Bài3(cét1,2) ( 5-6 ph ) Bµi 5( 5-6 ph ) 3/Củng cố dặn dß(35ph * GV giới thiệu bài luyện tập GV hướng dẫn HS làm bài trong sgk *1 HS nêu yêu cầu bài 1 -GV HD cách làm bài 1,đọc phép tính cho HS làm -HS làm bài và sửa bài Chú ý khi sửa bài nêu luôn cách làm. Chèt l¹i c¸ch ®¹t tÝnh vµ tÝnh * 1 HS nêu yêu cầu bài 2 -Để tính nhẩm được các phép trừ trong bài 2 chúng ta phải dựa vào đâu? -1 HS nêu cách làm HS làm bài và sửa bài * 1 HS nêu yêu cầu bài 3 -HS làm bài và sửa bài Gäi HS nªu y/c BT HD HS nªu BTvµ HD gi¶i Hôm nay học bài gì? -GV nhận xét tiết học *Lắng nghe. *Đặt tính rồi tính -3 HS lên bảng làm ,cả lớp làm vµo vë -Sửa bài bạn trên bảng. * Tính nhẩm -Dựa vào bảng trừ 10 -Nhóm 2 thảo luận hỏi đáp nêu K/Q -Đại diện từng nhóm nêu trước lớp,nhóm khác theo dõi nhận xét. *Tính -2 tổ trưởng làm phiếu lớn gắn lên bảng -HS dưới lớp đổi phiếu kiểm tra. ViÕt P.T thich hỵp HS viÕt P.T vµo vë Ch÷a bµi *Luyện tập LuyƯn viÕt: LuyƯn viÕt c¸c bµi ®· häc ë tuÇn 20 I. MỤC TIÊU -Giĩp HS cđng cè n¾m l¹i quy tr×nh viÕt c¸c tõ kho¸ ®· häc ë c¸c bµi häc vÇn trong tuÇn 20: ach,ich,ech ,viªn g¹ch, vë kÞch, con cäp, mĩa s¹p,c¶i b¾p, c¸ mËp. §i ®Õnl¹c nhµ. -HS viÕt ®ĩng chÝnh t¶,®é cao,kho¶ng c¸ch con ch÷,tr×nh bµy ®Đp ,nÐt ch÷ ®Ịu. -Cã ý thøc gi÷ g×n vë s¹ch. II. ĐỒ DÙNG -B¶ng phơ viÕt s½n c¸c tõ øng dơng -HS chuÈn bÞ b¶ng con,vë luyƯn viÕt. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Néi dung -TL Ho¹t ®éng cđa ThÇy Ho¹t ®éng cđa Trß 1.KTKT (5p) 2.Bµi míi Giíi thiƯu bµi a)HD viÕt b¶ng con (7p) b)HD viÕt vµo vë (20p) 3.Cđng cè dỈn dß (3p) -KiĨm tra vë luyƯn viÕt cđa HS c¸c tõ viÕt sai tuÇn tr­íc. -NhËn xÐt tuyªn d­¬ng. -C¸c em ®· ®­ỵc luyƯn viÕt ë b¶ng con vµ ë vë tËp viÕt .H«m nay c¸c em nghe c« ®äc vµ c¸c em viÕt l¹i c¸c tõ kho¸ ®· häc ë trong tuÇn 20 -GV treo b¶ng phơ chØ cho häc sinh ®äc l¹i c¸c tõ ®· häc kÕt hỵp ph©n tÝch tiÕng -Trong c¸c tõ trªn nh÷ng con ch÷ nµo cao ®é cao 5 « ly? +Nh÷ng con ch÷ nµo cã ®é cao 2 « ly? -GV nªu l¹i quy tr×nh viÕt c¸c tõ øng dơng ®ã. -§äc cho HS viÕt b¶ng con c¸c tõ trªn. -GV sưa sai trªn b¶ng con.H -GV chØ ë b¶ng phơ cho HS ®äc l¹i c¸c tõ kho¸. -Nh¾c nhë HS t­ thÕ chuÈn bÞ ngåi viÕt. -GV ®äc chËm tõng tõ ®Ĩ HS nghe viÕt vµo vë. -ChÊm vµ nhËn xÐt mét sè bµi cđa HS -Nªu nh÷ng lçi sai c¬ b¶n ®Ĩ HS vỊ nhµ luyƯn viÕt sưa sai. -HS chuÈn bÞ vë ,b¶ng con -L¾ng nghe. -Líp ,c¸ nh©n ®äc -HS nªu -HS nghe viÕt b¶ng con -HS ®äc l¹i c¸c tõ. -HS ngåi ®ĩng t­ thÕ -Nghe vµ viÕt vµo vë ¤LTOÁN LUYỆN TẬP I.MỤC TIÊU HS cđng cè - Thực hiện ®­ỵc phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 20 -Rèn luyện kĩ năng, trừ nhÈm trong phạm vi 20. ViÕt ®­ỵc phÐp tÝnh thÝch hỵp víi h×nh vÏ. -Có thói quen tự học ,trong khi học toán. II.ĐỒ DÙNG -GV: phiếu học tập,bảng phụ. -HS: bảng con sgk III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động HS 1./KTKT (4-5) *2 HS lên bảng làm Bài 1:Đặt tính rồi tính 19 - 9 15 - 5 -HD HS chữa bài trên bảng -GV nhận xét bài cũ * HS dưới lớp làm vào b¶ng con -HS chữa bài trên bảng của bạn -Lắng nghe. 2/Bài mới *Giơí thiệu bài. Hoạt động 1 Bài 1(cét 1,3,4) ( 5-6 ph ) Hoạt động 2 Bài 2(cét 1,2,4) Làm miệng ( 5-6 ph ) Hoạt động 3 Bài3(cét1,2) ( 5-6 ph ) Bµi 5( 5-6 ph ) 3/Củng cố dặn dß(35ph * GV giới thiệu bài luyện tập GV hướng dẫn HS làm bài trong sgk *1 HS nêu yêu cầu bài 1 -GV HD cách làm bài 1,đọc phép tính cho HS làm -HS làm bài và sửa bài Chú ý khi sửa bài nêu luôn cách làm. Chèt l¹i c¸ch ®¹t tÝnh vµ tÝnh * 1 HS nêu yêu cầu bài 2 -Để tính nhẩm được các phép trừ trong bài 2 chúng ta phải dựa vào đâu? -1 HS nêu cách làm HS làm bài và sửa bài * 1 HS nêu yêu cầu bài 3 -HS làm bài và sửa bài Gäi HS nªu y/c BT HD HS nªu BTvµ HD gi¶i Hôm nay học bài gì? -GV nhận xét tiết học *Lắng nghe. *Đặt tính rồi tính -3 HS lên bảng làm ,cả lớp làm vµo vë -Sửa bài bạn trên bảng. * Tính nhẩm -Dựa vào bảng trừ 10 -Nhóm 2 thảo luận hỏi đáp nêu K/Q -Đại diện từng nhóm nêu trước lớp,nhóm khác theo dõi nhận xét. *Tính -2 tổ trưởng làm phiếu lớn gắn lên bảng -HS dưới lớp đổi phiếu kiểm tra. ViÕt P.T thich hỵp HS viÕt P.T vµo vë Ch÷a bµi *Luyện tập Thứ t­ ngµy 27 th¸ng 1 n¨m 2016 Học vần Bài 88: IP – UP I. MỤC TIÊU -Đọc ®­ỵc: ip up bắt nhịp, búp sen, từ và ®o¹n th¬ ứng dụng. - ViÕt ®­ỵc : ip up bắt nhịp, búp sen, -LuyƯn nói tõ 2-4 c©u theo chủ đề: Giúp đỡ cha mẹ. -GD HS ch¨m häc T.V II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV: Tranh minh hoạ từ khoá, từ câu ứng dụng, phần luyện nói,trò chơi,khung kẻ ô li HS: Sách tiếng việt 1 tập 2 Bộ ghép chữ tiếng việt III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS 1/KTKT ( 3-5 ph ) - 4 HS đọc và viết: lễ phép, gạo nếp - HS đọc phần ứng dụng trong sgk - Giáo viên nhận xét bài cũ -HS dưới lớp đọc ,viÕt - HS nhận xét bạn viết bảng -Đọc cá nhân. -Lắng nghe. 2/Bài mới *Giới thiệu bài a/Nhận diện vần (3-4 ph b/Đánh vần (3-4 ph ) c/Tiếng khoá, từ khoá (3-4 ph ) *Trò chơi giữa tiết d/Viết vần (4-5 ph ) e/Đọc tiếng ứng dụng (4-6 ph ) Luyện tập a.Luyện đọc ( 8-10 ph ) *Câu ứng dụng(4-6 ph ) b.Luyện viết (3-5 ph ) c.Luyện nói ( 8-10 ph ) 3/Củng cố dặn dò ( 4-5 ph ) Tiết 1 - GV: Hôm nay cô giới thiệu tiếp 2 vần có âm cuối p đó là ip và up * Vần ip có mấy âm ghép lại ? đó là âm nào? - So sánh ip với êp đã học ? * Hãy ghép cho cô vần ip? *Vần ip đánh vần như thế nào? - Cho HS đánh vần ip GV sửa phát âm cho HS * Cho HS ghép tiếng nhịp - Cho học sinh đánh vần và đọc trơn tiếng nhịp - Giới thiệu tranh minh hoạ từ: bắt nhịp.Người trong tranh đang làm gì? - Cho học sinh đánh vần và đọc trơn từ :bắt nhịp - Giáo viên sửa phát âm cho HS * Tiến hành tương tự như vần ip - So sánh up với ip? * Ghép âm với vần để có tiếng mới? * Giáo viên hướng dẫn học sinh viết bảng con ip, up, nhịp,búp - Giáo viên treo khung kẻ ô li viết mẫu – hướng dẫn học sinh cách viết * GV sửa nét chữ cho HS * Giáo viên giới thiệu các từ :nhân dịp, đuổi kịp, chụp đèn, giúp đỡ - Cho HS đọc từ , GV sửa sai - GV và HS giải thích từ - GV đọc mẫu - Tìm gạch chân tiếng mới có chứa vần ip, up? Tiết 2 * Cho hs đọc đọc lại các vần và từ ở tiết 1 - Giáo viên uốn nắn sửa sai cho đọc lại theo nhóm. * Giáo viên giới thiệu tranh minh hoạ câu ứng dụng. -Tranh vẽ gì? - Cho học sinh đọc đoạn thơ ứng dụng dưới tranh - Giáo viên sửa phát âm cho HS - Tìm tiếng có vần ip, up mới học trong đoạn thơ - GV đọc mẫu, cho vài em đọc lại * Giáo viên hướng dẫn học sinh viết các vần và từ ip, up bắt nhịp, búp sen vào vở - GV uốn nắn chữ viết cho HS * 1 HS đọc tên bài luyện nói - Giáo viên giới thiệu tranh luyện nói - Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện nói theo tranh - Em đã bao giờ giúp đỡ cha mẹ chưa? - Em đã biết làm gì để giúp đỡ cha mẹ? - Em đã làm việc đó khi nào? - Em có thích giúp đỡ cha mẹ không? Vì sao? -Cho HS luyện nói theo nhóm * Giáo viên cho HS đọc lại bài vừa học trong sgk - Cho học sinh chơi trò chơi: Thi đua tìm các tiếng, từ có vần mới học trong đoạn văn bảng phụ. -Lắng nghe * ip, có I và p ghép lại -Giống:Đều kết thúc bằng âm p.Khác:Vần iâp bắt đầu bằng âm i,êp bắt đầu âm ê *Ghép cá nhân bảng cài - i- pờ– ip -Học sinh đánh vần CN nối tiếp. *Ghép cá nhân trên bảng cài. - Đánh vần theo từng bàn -Bắt nhịp. - HS đánh vần CN nối tiếp. -Học sinh đọc lại theo nhóm. *Theo dõi lắng nghe. Viết bảng con ,chú ý viết đúng độ cao khoảng cách nét nối. * Sửa lại trên bảng con. * HS đọc thầm từ ứng dụng -Đọc cá nhân. -Lắng nghe -Vài HS đọc lại bài -Gạch trên bảng: nhân dịp, đuổi kịp, chụp đèn, giúp đỡ - HS đọc cá nhân trên bảng -Luyện đọc nhóm 2,khi đọc chú ý theo dõi bạn đọc. *HS quan sát tranh -Hàng dừa và đàn cò đangbay. -Đọc cá nhân. -đọc theo bàn. -Tiếng có vần ip, up mới học trong đoạn thơ:nhịp. -5-6 em đọc lại. * Học sinh viết bài vào vở tập viết ,chú ý viết đúng độ cao khoảng cách nét nối. * Giúp đỡ cha mẹ. - HS quan sát tranh - HS luyện nói cá nhân trước lớp -Vd :Có -VD: Em đã biết trông nhà,trông em ,quét nhà,cho gà ăn. -có thể nêu: Em thích giúp đỡ cha mẹ -HS thi đua giữa các tổ * Đọc đổng thanh. -Thi đọc thầm xem ai tìm TOÁN 83 LUYỆN TẬP CHUNG I. MỤC TIÊU -Giúp HS biÕt t×m sè liỊn tr­íc, sè liỊn sau. BiÕt céng, trừ c¸c sè ( không nhớ ) trong phạm vi 20 -Rèn luyện kĩ năng, ®iỊn sè, céng, trừ trong phạm vi 20. . Lµm BT: 1 ,2,3,4( cét 1,3). 5( cét1,3) -Có thói quen tự học ,trong khi học toán. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC -GV: phiếu học tập,bảng phụ. -HS: bảng con sgk III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động HS 1./KTKTõ (4-5) *2 HS lên bảng làm Bài 1:Đặt tính rồi tính 19 - 9 15 - 5 -HD HS chữa bài trên bảng -GV nhận xét bài cũ * HS dưới lớp làm vào b¶ng con -HS chữa bài trên bảng của bạn -Lắng nghe. 2/Bài mới *Giơí thiệu bài. Hoạt động 1 Bài 1 ( 5-6 ph ) Hoạt động 2 Bài 2 Làm miệng ( 5-6 ph ) Hoạt động 3 Bài3 ( 5-6 ph ) Bµi 4(cét 1,3) ( 5-6 ph ) Bµi 5(cét 1,3) 3/Củng cố dặn dß(3- 5ph * GV giới thiệu bài luyện tập GV hướng dẫn HS làm bài trong sgk *1 HS nêu yêu cầu bài 1 -GV HD cách làm bài 1, -HS làm bài và sửa bài Chú ý khi sửa bài nêu luôn cách làm. Chèt l¹i c¸ch viÕt sè * 1 HS nêu yêu cầu bài 2 -1 HS nêu cách làm HS làm bài và sửa bài 1 HS nêu yêu cầu bài 3 T­¬ng tù bµi 2 -HS làm bài và sửa bài -Gäi HS nªu y/c BT HD HS nªu BTvµ c¸ch lµm Gäi HS nªu y/c BT Hôm nay học bài gì? -GV nhận xét tiết học *Lắng nghe. * ®iỊn sè -2 HS lên bảng làm ,cả lớp làm vµo vë -Sửa bài bạn trên bảng. * Tr¶ lêi c©u hái -Nhóm 2 thảo luận hỏi đáp nêu K/Q -Đại diện từng nhóm nêu trước lớp,nhóm khác theo dõi nhận xét. -HS lµm -HS dưới lớp đổi kiểm tra. HS viÕt vµo vë Ch÷a bµi -§Ỉt tÝnh råi tinh HS lµm vµ ch÷a bµi -TÝnh -HS lµm vµ ch÷a bµi -L¾ng nghe LuyƯn viÕt: LuyƯn viÕt c¸c bµi «p-¬p,ep-ªp I. MỤC TIÊU -Giĩp HS cđng cè n¾m l¹i quy tr×nh viÕt c¸c tõ kho¸ ®· häc ë c¸c bµi häc vÇn «p-¬p,ep-ªp -HS viÕt ®ĩng chÝnh t¶,®é cao,kho¶ng c¸ch con ch÷,tr×nh bµy ®Đp ,nÐt ch÷ ®Ịu. -Cã ý thøc gi÷ g×n vë s¹ch. II. ĐỒ DÙNG -B¶ng phơ viÕt s½n c¸c tõ øng dơng -HS chuÈn bÞ b¶ng con,vë luyƯn viÕt. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Néi dung -TL Ho¹t ®éng cđa ThÇy Ho¹t ®éng cđa Trß 1.KTKT(5p) 2.Bµi míi Giíi thiƯu bµi a)HD viÕt b¶ng con (7p) b)HD viÕt vµo vë (20p) 3.Cđng cè dỈn dß (3p) -KiĨm tra vë luyƯn viÕt cđa HS c¸c tõ viÕt sai tuÇn tr­íc. -NhËn xÐt tuyªn d­¬ng. -C¸c em ®· ®­ỵc luyƯn viÕt ë b¶ng con vµ ë vë tËp viÕt .H«m nay c¸c em nghe c« ®äc vµ c¸c em viÕt l¹i c¸c tõ kho¸ ®· häc ë trong bµi «p-¬p,ep-ªp -GV treo b¶ng phơ chØ cho häc sinh ®äc l¹i c¸c tõ ®· häc kÕt hỵp ph©n tÝch tiÕng -Trong c¸c tõ trªn nh÷ng con ch÷ nµo cao ®é cao 5 « ly? +Nh÷ng con ch÷ nµo cã ®é cao 2 « ly? -GV nªu l¹i quy tr×nh viÕt c¸c tõ øng dơng ®ã. -§äc cho HS viÕt b¶ng con c¸c tõ trªn. -GV sưa sai trªn b¶ng con.H -GV chØ ë b¶ng phơ cho HS ®äc l¹i c¸c tõ kho¸. -Nh¾c nhë HS t­ thÕ chuÈn bÞ ngåi viÕt. -GV ®äc chËm tõng tõ ®Ĩ HS nghe viÕt vµo vë. -ChÊm vµ nhËn xÐt mét sè bµi cđa HS -Nªu nh÷ng lçi sai c¬ b¶n ®Ĩ HS luyƯn viÕt sưa sai. -HS chuÈn bÞ vë ,b¶ng con -L¾ng nghe. -Líp ,c¸ nh©n ®äc -HS nªu -HS nghe viÕt b¶ng con -HS ®äc l¹i c¸c tõ. -HS ngåi ®ĩng t­ thÕ -Nghe vµ viÕt vµo vë Thø n¨m ngµy 28 th¸ng 1 n¨m 2016 HỌC VẦN: Bài :89 IÊP - ƯƠP I MỤC TIÊU -Đọc ®­ỵc: iêp, ươp, tấm liếp, giàn mướp, các từ và ®o¹n th¬ ứng dụng - Viết: iêp, ươp, tấm liếp, giàn mướp. -LuyƯn nãi tõ 2-4 c©u theo chủ đề:Nghề nghiệp của bố mẹ. -GD HS ch¨m häc T.V II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC -GV: Tranh minh hoạ từ khoá, từ câu ứng dụng, phần luyện nói, khung kẻ ô li,trò chơi. -HS: Sách tiếng việt 1 tập 2, bộ ghép chữ tiếng Việt III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động HS 1/KTKT ( 3-5 ph ) * Gọi HS viết bảng : bắt nhịp, nhân dịp, giúp đỡ, đèn chụp - HD HS nhận xét bạn viết bảng - HS đọc phần ứng dụng trong sgk - Giáo viên nhận xét bài cũ -HS dưới lớp viết bảng con - HS nhận xét bạn viết bảng -Đọc c¸ nh©n. -Lắng nghe. 2/Bài mới *Giới thiệu bài Hoạt động 1 a/Nhận diện vần (3-4 ph ) Hoạt động 2 b/Đánh vần (3-4 ph ) Hoạt động3 c/Tiếng khoá, từ khoá (3-4 ph ) Dạy vần ­¬p *Trò chơi giữa tiết Hoạt động 4 d/Viết vần (4-5 ph ) Hoạt động 5 e/Đọc tiếng ứng dụng (4-6 ph )\ Luyện tập Hoạt động 1 a.Luyện đọc ( 8-10 ph ) *Câu ứng dụng(4-6 ph ) Hoạt động 2 b.Luyện viết (3-5 ph ) Hoạt động 3 c.Luyện nói ( 8-10 ph ) 3/Củng cố dặn dò ( 4-5 ph ) Tiết 1 *GV: Hôm nay cô giới thiệu tiếp 2 vần có âm cuối p đó là iếp và ươp * Vần iêp có mấy âm ghép lại ? đó là âm nào? - So sánh iêp với up đã học * Hãy ghép cho cô vần iêp *Vần iêp đánh vần như thế nào ? - Cho HS đánh vần iêp GV sửa phát âm cho HS -*Cho HS ghép tiếng liếp - Nêu vị trí âm vần trong tiếng liếpï? - Giới thiệu tranh minh hoạ từ: tấm liếp.Hỏi trong tranh vẽ gì? - Cho học sinh đánh vần và đọc trơn từ :tấm liếp * Giáo viên sửa phát âm cho HS * Tiến hành tương tự như vần iếp - So sánh ươp với iêp *Cho thi đua tìm từ ,tiếng cùhứa vần mới học? -Nhận xét tuyên dương. * Giáo viên hướng dẫn học sinh viết bảng con iêp, ươp, liếp, mướp - Giáo viên treo khung kẻ ô li, viết mẫu – hướng dẫn học sinh cách viết - GV sửa nét chữ cho HS * Giáo viên giới thiệu các từ :rau diếp, tiếp nối, ướp cá, nườm nượp - Cho HS đọc từ , GV sửa sai - GV và HS giải thích từ - GV đọc mẫu, vài HS đọc lại bài - Tìm gạch chân tiếng mới có chứa vần iêp, ươp Tiết 2 * Cho hs đọc đọc lại các vần và từ ở tiết 1 - Giáo viên uốn nắn sửa sai cho luyện đọc lại theo nhóm - Giáo viên giới thiệu tranh minh hoạ câu . -Tranh vẽ gì? - Cho học sinh đọc đoạn thơ ứng dụng dưới tranh - Giáo viên sửa phát âm cho HS - Tìm tiếng có vần iêp, ươp mới học trong đoạn thơ - GV đọc mẫu, cho vài em đọc lại * Giáo viên hướng dẫn học sinh viết các vần và từ iêp, ươp, tấm liếp, giàn mướp vào vở - GV uốn nắn chữ viết cho HS * 1 HS đọc tên bài luyện nói - Giáo viên giới thiệu tranh luyện nói - Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện nói theo tranh Tranh vẽ gì? Tranh 1: vẽ bác nông dân đang làm gì? Tranh 2: vẽ cô giáo đang làm gì? Tranh 3: công nhân đang làm gì? Tranh 4: bác sĩ đang khám bệnh = > GV tổng kết :Nghề của những người trong tranh không giống nhau. Nghề của bố mẹ các em cũng vậy. Hãy giới thiệu nghề của bố mẹ các em cho cô và các bạn nghe? -Cho HS luyện nói trước lớp thi đua theo nhóm. * Giáo viên cho HS đọc lại bài vừa học trong sgk GV tổng kết giờ học *Lắng nghe - có iêâ và p ghép lại -Giống:Đều kết thúc bằng âm p.Khác:Vần iêp bắt đầu bằng âm iê. Vần up bắt đầu bằng âm u. *Ghép cá nhân bảng cài * iê - pờ–iêp -Học sinh đánh vần CN nối tiếp. - Đánh vần theo từng bàn *Ghép cá nhân trên bảng cài. -Liếp gồm có âm l đứng trước vần iêp đứng sau -tấm liếp -Học sinh đọc CN theo hàng dọc -Phát âm đồng thanh. -Thi đua tìm viết tiếp sức trên bảng:khiếp,chiếp,thiếp, mướp,cướp -lắng nghe *Lấy bảng con. -Cả lớp viết bảng con. -Sửa lại trên bảng con. *HS đọc thầm từ ứng dụng -Đọc cá nhân -Lắng nghe. -4-5 em -Gạch trên bảng: rau diếp, tiếp nối, ướp cá, nườm nượp HS đọc cá nhân trên bảng - Luyện đọc lại nhóm 2 chú ý sửa lỗi sai cho bạn. - HS quan sát tranh trả lời câu hỏi. - Tranh vẽ các bạn chơi trò chơi cướp cờ. -Đọc cá nhân -Đọc đồng thanh. -Tiếng có vần iêp, ươp mới học trong đoạn thơ:cướp -4-5 em đọc. * Học sinh viết bài vào vở tập viết chú ý độ cao khoảng cách nét nối. -Sửa trên bảng con. * Nghề nghiệp của cha mẹ. - HS quan sát tranh - HS luyện nói trước lớp -Tranh vẽ người nông dân ,cô giáo,thợ xây,bác sỹ -Vẽ bác nông d

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 21.doc