Giáo án Tổng hợp lớp 5, học kì II - Năm 2015 - 2016 - Trường Tiểu học Hoa Thủy - Tuần 29

2HS lên làm BT2.Lớp làm bảng con.

- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc yêu cầu

Bài 1: HS tự làm rồi chữa bài. Câu trả lời đúng là khoanh vào D.

Bài 2: Tương tự như thực hiện bài 1. Câu trả lời đúng là khoanh vào B. (Vì số viên bi là 20 x = 5 (viên bi), đó chính là 5 viên bi đỏ).

Bài 4: HS tự làm rồi chữa bài.

Phần c) có hai cách làm:

Cách 1: Quy đồng mẫu số rồi so sánh hai phân số.

Cách 2: So sánh từng phân số với đơn vị rồi so sánh hai phân số đó theo kết quả đã so sánh với đơn vị (coi đơn vị là "cái cầu" để so sánh hai phân số đã cho).

 

doc24 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Lượt xem: 4848 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tổng hợp lớp 5, học kì II - Năm 2015 - 2016 - Trường Tiểu học Hoa Thủy - Tuần 29, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ña Õch. HS M« t¶ b»ng lêi chu k× sinh s¶n cña Õch. II.CHUÈN BÞ : ChuÈn bÞ mét con Õch. Vë bµi tËp C¸c h×nh vÏ minh häa ë s¸ch gi¸o khoa. III.C¸C HO¹T §éng d¹y vµ häc ND-TG HO¹T §éng cña gv Ho¹t ®éng cña hs 1.Khởi động: ( 5 phót) 2.Bµi míi HÑ1: T×m hiÓu sù sinh s¶n cña Õch(15- 18 phót) HÑ2 : VÏ s¬ ®å chu tr×nh ph¸t triÓn cña Õch (15 phót). 3.Cñng cè , dÆn dß: ( 3 phót) -Nãi vÒ sù sinh s¶n cña gi¸n vµ nªu c¸ch diÖt d¸n. - Nãi vÒ sù sinh s¶n cña råi vµ nªu c¸ch diÖt råi. -Giíi thiÖu bµi: Sù sinh s¶n cña Õch - Yªu cÇu häc sinh lµm viÖc theo cÆp: Quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái sau: + Õch th­êng ®Î trøng vµo mïa nµo? + Õch ®Î trøng ë ®©u? + Trøng Õch në thµnh g×? - Yªu cÇu häc sinh chØ vµo tõng h×nh m« t¶ sù ph¸t triÓn cña nång näc. + Nßng näc sèng ë ®©u? Õch sèng ë ®©u? - Gi¸o viªn gäi lÇn l­ît tõng häc sinh tr¶ lêi tõng c©u hái. - Theo dâi häc sinh tr¶ lêi, nhËn xÐt. - Gi¸o viªn chèt l¹i c©u tr¶ lêi ®óng. - Gi¸o viªn hái thªm: + b¹n th­êng nghe thÊy tiÕng Õch kªu khi nµo? + T¹i sao chØ nh÷ng b¹n sèng gÇn ao, hå míi nghe thÊy tiÕng Õch kªu? + TiÕng kªu ®ã lµ cuaÕch ®ùc hay Õch c¸i? + Õch kh¸c nßng néc ë ®iÓm nµo? KÕt luËn: Õch lµ ®éng vËt ®Î trøng, con Õch võa tr¶i qua ®êi sèng d­íi n­íc, võa tr¶i qua ®êi sèng trªn c¹n giai ®o¹n nßng näc chØ sèng d­íi n­íc) - Yªu cÇu häc sinh vÏ s¬ ®å chu kú Õch vµo vë. - Gi¸o viªn theo dâi h­íng dÉn häc sinh vÏ. - Yªu cÇu häc sinh tr×nh bµy chu kú sinh s¶n cña Õch. - Theo dâi häc sinh tr×nh bµy chu kú sinh s¶n cña Õch. - Gi¸o viªn chèt l¹i chu kú sinh s¶n cña Õch. - HÖ thèng l¹i tiÕt häc. - dÆn dß tiÕt sau. - H thùc hiÖn theo yªu cÇu Theo doõi, laéng nghe. -Quan saùt tranh vaø th¶o luËn theo cÆp §¹i diÖn nhãm tr¶ lêi c©u hái tr­íc líp. ChØ tranh m« t¶ h×nh nßng näc L¾ng nghe - Theo doõi, tieáp thu. - L¾ng nghe VÏ s¬ ®å chu tr×nh sinh s¶n cña Õch. Tr×nh bµy chu kú sinh s¶n cña Õch. NhËn xÐt L¾ng nghe ----------------------cd------------------------ Chiều: TOÁN (Tiết 142): ÔN TẬP VỀ SỐ THẬP PHÂN I. MỤC TIÊU: - Biết cách đọc , viết số thập phân và so sánh các số thập phân. - Học sinh hoàn thành các bài tập: BT1,2,4 (a),5 - HS (K,G) Nắm chăc kiến thức, hoàn thành tốt các bài tập liên quan. HS(KT): Nắm được kiến thức , làm được BT1,2 - HS yêu thích môn Toán II. CHUẨN BỊ III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Khởi động: 4-5' 2.Bài mới : HĐ 1: GTB: 1' HĐ 2 : Thực hành : 29-30’ Bài 1 : Bài 2: Bài 4: Bài 5: 3. Củng cố dặn dò : 1-2’ GV gọi 2 HS lên bảng làm GV theo dõi đánh giá GV nêu ND, MT bài học GV gọi HS đọc yêu cầu, tự làm bài. GV tổ chức cho HS làm tương tự BT1 GV huy động và chốt kết quả đúng GV cho đọc yêu cầu rồi tự làm bài tập GV huy động và chốt kết quả đúng GV cho đọc yêu cầu rồi tự làm bài tập GV huy động và chốt kết quả đúng. - 2HS lên làm BT3a,3c. Lớp làm bảng con. HS tự làm rồi chữa bài. VD: 63,42 đọc là: Sáu mươi ba phẩu bốn mươi hai. Số 63,42 có phần nguyên là 63, phần thập phân là 42 phần trăm. Trong đó 63,42 kể từ trái sang phải 6 chỉ 6 chục, 3 chỉ 3 đơn vị, 4 chỉ 4 phần mười, 2 chỉ 2 phần trăm. Bài 2: Tương tự bài 1. Khi chữa bài HS đọc số.. c) Không đơn vị, bốn phần trăm viết là: 0,04; đọc là: Không phẩy không bốn. Bài 4: Kết quả là: a) 0,3 ; 0,03 ; 4,25 ; 2,002 Bài 5: HS tự làm bài rồi chữa bài. Kết quả là: 74,60 ; 284,30 ; 401,25 ; 104,00 - Nêu cấu tạo số thập phân. ----------------------cd------------------------ Khoa häc: sù sinh s¶n vµ nu«i con cña chim I.môc tiªu: BiÕt chim lµ ®éng vËt ®Î trøng. HS N¾m ch¾c ®­îc c¸ch sinh s¶n vµ nu«i con cña chim. II. chuÈn bÞ : C¸c h×nh vÏ minh häa ë s¸ch gi¸o khoa. III.c¸c ho¹t ®éng d¹y häc ND-TG HO¹T §éng cña gv Ho¹t ®éng cña hs 1.Khởi động: (5’) 2.Bµi míi H§1: Sù ph¸t triÓn ph«i thai cña chim trong trøng (15- 18 phót) HÑ2 : Sù nu«i con cña chim (15 phót). 3.Cñng cè , dÆn dß: ( 3 phót) VÏ s¬ ®å chu tr×nh sinh s¶n vµ nu«i con cña chim. Giíi thiÖu bµi: Sù sinh s¶n vµ nu«i con cña chim. - Yªu cÇu häc sinh lµm viÖc theo cÆp: Quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái sau: + So s¸nh t×m ra sù kh¸c nhau gi÷a c¸c qu¶ trøng ë h×nh 2. + B¹n nh×n thÊy bé phËn nµo cña con gµ trong c¸c h×nh 2b, 2c, vµ 2d. + ChØ vµo h×nh 2: §©u lµ lång ®á, ®©u lµ lång tr¾ng cña qu¶ trøng? +So s¸nh qu¶ trøng h×nh 2a vµ h×nh 2b, qu¶ nµo cã thêi gian Êp l©u h¬n... - gäi ®¹i diÖn mét sè häc sinh tr¶ lêi c©u hái, b¹n nµo tr¶ lêi ®­îc cã quyÒn ®Æt c©u hái cho b¹n kh¸c tr¶ lêi. KÕt luËn: - Trøng gµ ( hoÆc trøng chim,...) ®· ®­îc thô tinh t¹o thµnh hîp tö.NÕu ®­îc Êp, hîp ph¸t triÓn thµnh ph«i ( phÇn lång ®á cung cÊp chÊt dinh d­ìng cho ph«i thai ph¸t triÓn thµnh con( hoÆc chim non,...) - Trøng gµ cÇn Êp trong kho¶ng 21 ngµy sÎ në thµnh con. - Yªu cÇu häc th¶o luËn nhãm: Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn nhãm m×nh quan s¸t c¸c h×nh trang 119 SGK vµ th¶o luËn c©u hái: B¹n cã nhËn xÐt g× vÒ nh÷ng con chim non, gµ con míi në. Chóng ®· tù kiÕm måi ®­îc ch­a? T¹i sao? - Yªu cÇu th¶o luËn tr­íc líp. - §¹i diÖn mét sè nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn cña nhãm m×nh. C¸c nhãm kh¸c bæ sung. - Gi¸o viªn theo dâi häc sinh tr¶ lêi, nhËn xÐt. KÕt luËn: HÇu hÕt chim no míi në ®Òu yÕu ít, ch­a thÓ tù kiÕm måi ®­îc ngay. Chim bè vµ chim mÑ thay nhau ®i kiÕm måi vÒ nu«i chóng cho ®Õn khi chóng cã thÓ tù ®i kiÕm ¨n. - HÖ thèng l¹i tiÕt häc. - dÆn dß tiÕt sau. - H thùc hiÖn theo yªu cÇu Theo doõi, laéng nghe. -Quan saùt tranh vaø th¶o luËn theo cÆp §¹i diÖn nhãm tr¶ lêi c©u hái tr­íc líp. ChØ tranh m« t¶ h×nh nßng näc - Theo doõi, tieáp thu. - L¾ng nghe Quan s¸t tranh, th¶o luËn nhãm. NhËn xÐt NhËn xÐt L¾ng nghe ----------------------cd------------------------ KÜ thuËt LẮP MÁY BAY TRỰC THĂNG (Tiết 3) I- Môc tiªu HS cần phải: - Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp máy bay trực thăng. - Lắp từng bộ phận và ráp máy bay trực thăng đúng kĩ thuật, đúng quy trình. - Rèn luyện tính cẩn thận khi thao tác lắp, tháo các chi tiết của máy bay trực thăng. II- ChuÈn bÞ - Mẫu máy bay trực thăng đã lắp sẵn. - Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. III-C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung Hoạt động của giáo viên Hoạt/ đ của học sinh 1. Khởi động: 3-4p 2. Bài mới:27-28p *Giới thiệu bài: *Hoạt động 4: Đánh giá sản phẩm. 3. Củng cố, dặn dò:2-3p - Gọi HS nhắc lại quy trình lắp máy bay trực thăng. - GV nhận xét. - GV giíi thiÖu ,ghi ®Çubµi - Cho HS trình bày sản phẩm theo nhóm. - GV yêu cầu HS nêu tiêu chuẩn đánh giá theo mục III SGK. - GV cử HS tiêu biểu đi kiểm tra. - GV chấm sản phẩm và đưa ra kết luận của sản phẩm đó và đánh giá theo 3 tiêu chuẩn: hoàn thành tốt (A+), hoàn thành (A), chưa hoàn thành (B). - GV nhắc nhở các nhóm chưa hoàn thành phải thực hành ở tiết sau để đánh giá lại. - Cho HS tháo sản phẩm. - Gọi HS nêu lại quy trình lắp máy bay trực thăng. GV nhận xét thái độ làm việc của HS. Nhắc HS về nhà xem trước bài: “Lắp rô- bốt” - 2 HS nêu lại. - HS trình bày theo nhóm. - 2 HS nêu - 3, 4 HS đi kiểm tra và báo cáo. - HS nhận sản phẩm về và xếp vào hộp. - 2 HS nêu lại quy trình lắp máy bay trực thăng. HS nêu - Lắng nghe ----------------------cd------------------------ Thứ tư ngày 30 tháng 3 năm 2016 Sáng: LUYỆN TỪ VÀ CÂU: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (dấu chấm, chấm hỏi, chấm than.) I.MỤC TIÊU: - Tìm được các dấu chấm, chấm hỏi, chấm than trong mẩu chuyện (BT1) ; đặt đúng các dấu chấm và viết hoa những từ đầu câu, sau dấu chấm (BT2) ; sửa được dấu câu cho đúng.(BT3). - HS làm hoàn thành tốt các bài tập. - Yêu thích sự trong sáng của TV. II. CHUẨN BỊ : Bút dạ + một vài giấy khổ to. Một tờ phiếu phô tô mẩu chuyện vui Kỉ lục thế giới. 2 tờ phô tô bài Thiên đường của phụ nữ. 3 tờ phô tô mẩu chuyện vui. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Khởi động: 4-5’ 2.Bài mới a.Giới thiệu bài: b.Các hoạt động: HĐ 1: Hướng dẫn HS làm BT1: 12-14’ HĐ 2: Hướng dẫn HS làm BT2:7-8’ HĐ 3: Hướng dẫn HS làm BT3:6-7’ 3.Củng cố, dặn dò : 2’ GV nhận xét về kết quả của bài kiểm tra giữa học kì II Nêu MĐYC tiết học Cho HS đọc yêu cầu BT1 + đọc truyện vui Kỉ lục thế giới - GV hỏi về công dụng của từng dấu câu -Cho HS làm bài - GV dán lên bảng tờ phiếu phô tô truyện vui Kỉ lục thế giới Nhận xét + chốt lại kết quả đúng GV gọi HS yêu cầu BT Bài văn nói điều gì ? Cho HS làm bài. GV dán lên bảng lớp tờ phiếu đã ghi sẵn bài văn - Nhận xét + chốt lại kết quả đúng GV tiến hành tương tự các BT trên Nam : 1) – Hùng này, hai bài kiểm tra Tiếng Việt và Toán hôm qua cậu được mấy điểm . Hùng: 2) - Vẫn chưa mở được tỉ số. Nam: 3) – Nghĩa là sao. Hùng: 4) - Vẫn đang hoà không- không? Nam: ? ! -Câu trả lời của Hùng trong mẩu chuyện vui Tỉ số chưa được mở ntn ? Nhận xét tiết học. Dặn HS về kể mẩu chuyện vui cho người thân nghe - HS lắng nghe - HS lắng nghe - 1 HS đọc to, lớp đọc thầm - HS nhắc lại tác dụng của dấu chấm, dấu hỏi, dấu chấm than - Làm bài vào vở bài tập TV, khoanh tròn vào từng dấu câu. - HS lên bảng làm bài + Dấu chấm dặt cuối câu 1,2,9 dùng để kết thúc các câu kể. + Dấu hỏi dặt cuối câu 7. 11 dùng để kết thúc các câu hỏi. + Dấu chấm than dặt cuối câu 4. 5 dùng để kết thúc các câu cảm, câu cầu khiến. - Lớp nhận xét - 1 HS đọc to, lớp đọc thầm yêu cầu BT2 + đọc bài văn Thiên đường của phụ nữ *Kể chuyện thành phố Giu-chi-tan ở Mê-hi-cô là nơi phụ nữ được đề cao, được hưởng những đặc quyền, đặc lợi. - HS đọc thầm lại bài văn, điền lại dấu chấm thích hợp, sau đó viết lại chữ cái đầu câu.1HS lên bảng sửa bài. Lời giải: *Nam : 1) – Hùng này, hai bài kiểm tra Tiếng Việt và Toán hôm qua cậu được mấy điểm ? 2)*Dấu chấm dùng đúng vì đó là câu kể *Nam: 3) – Nghĩa là sao? *Hùng: 4) - Vẫn đang hoà không- không. *Nam: ?-diễn tả thắc mắc, !- diễn tả cảm xúc của Nam. ( Câu trả lời của Hùng cho biết: Hùng được 0 điểm cả hai môn ) HS lắng nghe HS thực hiện ----------------------cd------------------------ TOÁN (Tiết 143): ÔN TẬP VỀ SỐ THẬP PHÂN (Tiếp theo) I. MỤC TIÊU: - Biết viết số thập phânvà một số phân số dưới dạng phân số thập phân, tỉ số phần trăm, viết các số đo dưới dạng số thập phân ; so sánh các số thập phân. - Học sinh hoàn thành các bài tập: BT1,2 (cột 2,3), 3 (cột 3,4), - HS : Nắm chăc kiến thức, hoàn thành tốt các bài tập liên quan. - HS yêu thích môn Toán II. CHUẨN BỊ III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Khởi động: 4-5' 2.Bài mới : HĐ 1: GTB: 1' HĐ 2 : Thực hành : 29-30’ Bài 1: Bài 2( Cột 2,3): Bài 3 ( Cột 3, 4): Bài 4 : 3. Củng cố dặn dò : 1-2’ GV gọi 2 HS lên bảng làm GV theo dõi đánh giá GV nêu ND, MT tiết học Bài 1: Cho HS tự làm rồi chữa bài. GV tổ chức cho HS làm tương tự như BT1 GV huy động kết quả và chốt. Cho HS tự làm bài rồi chữa bài. GV huy động kết quả và chốt. Cho HS tự làm bài rồi chữa bài. GV huy động kết quả và chốt. Nhận xét tiết học - 2HS lên làm BT4a. Lớp làm bảng con Bài 1: a) 0,3 = ; 0,72 = ; 1,5 = ; 9,347 = b) Bài 2( Cột 2,3): HS tự làm bài rồi chữa bài. 0,5 = 0,50 = 50%; 8,75 = 875% 5% = 0,05; 625% = 6,25. Bài 3 ( Cột 3, 4): giờ = 0,75 giờ; phút = 0,25 phút. km = 0,3km; kg = 0,4kg. Bài 4 : HS tự làm bài rồi chữa bài. Kết quả là: a) 4,203; 4,23; 4,5; 4,505. b) 69,78; 69,8; 71,2; 72,1. Xem lại các đơn vị đo độ dài và đo khối lượng. ----------------------cd------------------------ TẬP LÀM VĂN: TRẢ BÀI VĂN TẢ CÂY CỐI I.MỤC TIÊU: - Biết rút kinh nghiệm về cách viết bài văn tả cây cối ; nhận biết và sửa được lỗi trong bài ; viết lại được một đoạn văn cho đúng hoặc hay hơn. - Thích chăm sóc và bảo vệ cây xanh. HS Nghe và biết tự sửa lỗi cho mình. II.CHUẨN BỊ : Bảng phụ ghi 5 đề bàicủa TIẾT Kiểm tra viết (Tả cây cối, TUẦN 27); một số lỗi điển hình cần chữa chung trước lớp. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Khởi động: 4-5’ 2.Bài mới a.GTB: : 1’ b.Các hoạt động: HĐ 1: Nhận xét chung: 5-6’ HĐ 2: Thông báo điểm:2’ HĐ 3:Chữa bài :4-5’ HĐ 4: Hướng dẫn HS chữa lỗi trong bài: 4-5’ HĐ 5: Hướng dẫn HS học tập những đoạn, bài văn hay: 2-3’ HĐ 6: HD HS viết lại đoạn văn: 5-6’ 3.Củng cố, dặn dò: 2-3’ Kiểm tra đọc phân vai Nhận xét Nêu MĐYC tiết học GV đưa bảng phụ viết 5 đề của tiết kiểm tra GV đặt câu hỏi để HS xác định yêu cầu đề bài Nêu ưu điểm của bài làm: đa số các em nắm được bố cục bài văn tả cây cối, đặc biệt bài văn của bạn Bình, GV đọc cho cả lớp nghe một số bài văn hay như: Hải Ly, Băng Châu.... Nêu những thiếu sót như: Hoài Nhi còn lặp từ, Hằng Nga nội dung diễn đạt chưa hay. Hướng dẫn chữa lỗi chung: Cho một số HS lên chữa lỗi GV nhận xét + chốt lại kết quả đúng GV theo dõi, kiểm tra GV đọc những đoạn, bài văn hay Cho HS viết lại đoạn văn chưa hay Nhận xét + chấm một số bài Nhận xét tiết học Yêu cầu HS viết bài chưa đạt về viết lại. Dặn dß sau. Đọc lại một trong hai màn kịch đã học ở tiếttrước -HS lắng nghe - HS đọc lại 5 đề bài - HS trả lời Lắng nghe Lắng nghe Lắng nghe - HS lên bảng chữa lỗi - Lớp nhận xét - Đọc nhận xét, tự sửa lỗi - Đổi bài cho nhau sửa lỗi -Lắng nghe, trao đổi vối bạn - HS viết lại đoạn viết chưa hay + đọc đoạn vừa viết HS lắng nghe HS thực hiện ----------------------cd------------------------ TẬP ĐỌC: CON GÁI I.MỤC TIÊU: - Đọc lưu loát, diễn cảm được toàn bộ bài văn. - Hiểu được ý nghĩa : Phê phán quan niệm trọng nam khinh nữ. Khen ngợi cô bé Mơ học giỏi, chăm làm, dũng cảm cứu bạn,. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK) - HS đọc diễn cảm toàn bài, trả lời tốt các câu hỏi. - Tôn trọng nữ giới, có quan niệm bình đẳng trong cuộc sống. II.CHUẨN BỊ : Tranh minh họa bài đọc trong SGK. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Khởi động : 4-5’ 2.Bài mới a.GTB: :1’ bCác hoạt động: HĐ 1:Luyện đọc :10-12’ HĐ 2:Tìm hiểu bài : 9-10’ HĐ 3:Đọc diễn cảm :7-8’ 3.Củng cố, dặn dò :1-2’ - Kiểm tra 2 HS - Nhận xét Nêu MĐYC tiết học Gọi HS đọc toàn bài - GV chia 5 đoạn - Luyện đọc :vịt trời, cơ man, cố, gắng - GV đọc diễn cảm toàn bài - Yeâu caàu hoïc sinh thảo luận nhóm lớn TLCH ở SGK. - Gọi đại diện các nhóm trình bày,bổ sung + Đọc câu chuyện này, em có suy nghĩ gì? - Cho HS đọc diễn cảm - Đưa bảng phụ và hướng dẫn HS luyện đọc - Cho HS thi đọc - Nhận xét + khen những HS đọc hay Nhận xét tiết học Dặn HS chuẩn bị cho tiết học sau - Đọc bài Một vụ đắm tàu + trả lời câu hỏi -HS lắng nghe 1 HS đọc hết bài - HS đánh dấu trong SGK - HS nối tiếp nhau đọc + HS đọc các từ ngữ khó + Đọc chú giải - HS đọc theo nhóm 2 - 1 HS đọc cả bài - HS lắng nghe - Nhóm trưởng điều hành nhóm hoạt động theo cá nhân, sau đó huy động kết quả. - Các nhóm thực hiện. *Qua câu chuyện về một bạn gái đáng quý như Mơ, có thể thấy tư tưởng trọng nam khinh nữ là bất công, vô lí và lạc hậu. - 5HS nối tiếp đọc - Đọc theo hướng dẫn GV - HS thi đọc - Lớp nhận xét - HS nhắc lại ý nghĩa bài đọc ----------------------cd------------------------ ÔN TOÁN: ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ, SỐ THẬP PHÂN I. MUÏC TIEÂU: - Ôn luyeän vaø cuûng coá về phân số, số thập phân. - HS laøm BT1,2,3 ở VBT II. ÑOÀ DUØNG: - Vôû Thöïc haønh Toaùn vaø Tieáng Vieät III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC: ND-TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 1:Khởi động: 2-3’ 2: Baøi môùi Baøi 1: 5-6’ Baøi 2: 6’ Baøi 3: 6’ HÑ3: Cuûng coá 1-2’ - Goïi HS leân baûng neâu moái quan heä giöõa caùc ñôn vò ño ñoä daøi, khoái löôïng vaø caùch ñoåi. Nhaän xeùt chung - Giôùi thieäu baøi: - GV yeâu caàu laøm BT ôû vôû -GV tieáp söùc - GV chöõa baøi cho HS, choát quy đồng và các phép tính về số thập phân. -Goïi HS ñoïc laïi. -Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp. Toå chöùc thöïc hieän laøm BT trong vôû: - Goïi HS trình baøy. -Nhaän xeùt - Goïi HS neâu yeâu caàu baøi taäp HD HS thöïc hieän vaøo vôû GV choát caùch vieát caùc ñôn vò ño khoái löôïng döôùi daïng soá thaäp phaân Goïi HS neâu yeâu caàu baøi taäp -Choát laïi kieán thöùc cuûa tieát hoïc. -3Noái tieáp neâu: - HS laøm vaø neâu keát quaû - HS neâu caùch laøm -1HS ñocï yeâu caàu baøi taäp. - Laøm baøi taäp theo caù nhaân. - 2HS trình baøy. -Nhaän xeùt söûa baøi. Neâu caùch vieát caùc ñôn vò ño ñoä daøi döôùi daïng soá thaäp phaân. -1HS ñoïc ñeà baøi. -1HS leân baûng laøm, lôùp laøm baøi vaøo vôû vaø neâu keát quaû HS nghe HS nghe, naém noäi dung oân taäp. ----------------------cd------------------------ Thứ năm ngày 31 tháng 3 năm 2016 Sáng: TOÁN (Tiết 144) : ÔN TẬP VỀ ĐO ĐỘ DÀI VÀ ĐO KHỐI LƯỢNG I. MỤC TIÊU: Biết Quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, các đơn vị đo khối lượng. Viết các số đo độ dài, đo khối lượng dưới dạng số thập phân. HS : Nắm chăc kiến thức, hoàn thành tốt các bài tập liên quan. - HS yêu thích môn Toán II. CHUẨN BỊ III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Khởi động: 4-5' 2.Bài mới : HĐ 1: GTB: 1’ HĐ 2 : Thực hành : 29-30’ Bài 1: Bài 2: Bài 3: HS trung bình, yếu chọn mối em 1dòng ở mục a,b,c 3. Củng cố dặn dò : 1-2’ GV gọi 2 HS lên bảng làm GV theo dõi đánh giá GV nêu ND, MT tiết học Bài 1: - Cho HS tự làm bài rồi chữa bài. GV vẽ bảng các đơn vị đo độ dài, bảng các đơn vị đo khối lượng ở trên bảng của lớp học để HS điền cho đủ các bảng đó (theo mẫu nêu trong SGK). GV tổ chức tương tự BT1 GV cho HS đọc yêu cầu và tự làm GV huy động kết quả và chốt Nhận xét tiết học - 2HS lên làm BT4. Lớp làm bảng con. Bài 1:HS tự làm bài rồi chữa bài. - HS ghi nhớ tên các đơn vị đo độ dài, các đơn vị đo khối lượng và mối quan hệ của hai đơn vị đo độ dài, hai đơn vị đo khối lượng liên tiếp nhau. Bài 2: HS tự làm rồi chữa bài Bài 3: a)1827m = 1km 827m = 1,827km. 2063m = 2km 63m = 2,063km. 702m = 0km 702m = 0,702km. - Đọc lại bảng đơn vị đo độ dài và đo khối lượng. ----------------------cd------------------------ Chiều: LUYỆN TỪ VÀ CÂU: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU ( Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than ) I. MỤC TIÊU: - Tìm được dấu câu thích hợp để điền vào đoạn văn (BT1), chữa được các dấu câu dùng sai và lí giải tại sao lại chũa như vậy (BT2), đặt câu và dùng câu thích hợp (BT3). - HS làm hoàn thành tốt các bài tập. - Yêu thích môn TV. II.CHUẨN BỊ: Bút dạ + một vài tờ phiếu khổ to phô tô nội dung mẩu chuyện vui ở BT1 và BT2. Một vài tờ giấy khổ to để HS làm BT3. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Khởi động: 4-5’ 2.Bài mới a.GTB: :1’ b.Các hoạt động: HĐ 1: Hướng dẫn HS làm BT1: 8-9’ HĐ 2: Hướng dẫn HS làm BT2: 9-10’ HĐ 3: Hướng dẫn HS làm BT3: 9-10’ 3.Củng cố, dặn dò : 2’ Kiểm tra 2 HS Nhận xét Nêu MĐYC tiết học Cho HS đọc yêu cầu BT1 GV hướng dẫn cách làm. - Cho HS làm bài. Phát giấy + bút dạ cho 3 HS Nhận xét + chốt lại kết quả đúng ( cách tiến hành như BT 1 ) - Cho HS làm bài. GV phát phiếu cho 3 HS Nhận xét + chốt lại kết quả đúng - GV đặt câu hỏi gợi ý Cho HS làm bài. Phát giấy + bút dạ cho 3 HS Cho HS trình bày Nhận xét + chốt lại kết quả đúng Nhận xét tiết học. Dặn HS chú ý sử dụng các dấu câu khi làm bài - 2HS điền dấu câu vào 2 câu văn. -HS lắng nghe - 1HS đọc nội dung bài tập 1 HS làm bài theo nhóm đôi vào vở BTTV, điền dấu câu thích hợp vào ô trống, 3HS làm bài vào phiếu HS dán bài lên bảng. Lớp nhận xét HS đọc yêu cầu BT2 + đọc mẩu chuyện vui Lười. Lời giải: Câu 1, 2, 3,dùng đúng dấu câu 4) Chà ! ( Đây là câu cảm ) 5) Cậu tự giặt lấy cơ à ?( Đây là câu hỏi ) -6) Giỏi thật đấy!( Đây là câu cảm ) - 7) Không!( Đây là câu cảm ) - 8)Tớ không có chị ... giặt giúp.( Đây là câu kể. ) Nam : !!! Thể hiện sự ngạc nhiên, bất ngờ của Nam. HS đọc yêu cầu của BT HS trả lời Hs làm bài vào vở BT. 3HS làm vào phiếu. HS trình bày: a.Câu cầu khiến: Chị mở của sổ giúp em với! b.Câu hỏi: Bố ơi, mấy giờ thì hai bố con mình đi thăm ông bà ? c.Câu cảm: Cậu đã đạt được thành tích thật tuyệt vời! d.Câu cảm: Ôi, búp bê đẹp quá ! - Nhắc lại các dấu câu đã học. ----------------------cd------------------------ ÔNTV: TLV: TẬP VIẾT ĐOẠN ĐỐI THOẠI Môc TI£U: §äc tr«i ch¶y bµi “ Nữ Trạng nguyên”. N¾m ®­îc néi dung c©u chuyÖn ®Ó tr¶ lêi tèt c¸c c©u hái. LuyÖn tËp về cách viết đoạn đối thoại. ®å dïng: S¸ch TH To¸n vµ TV líp 5 – TËp 2 C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc ND-TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 1. Khởi động: 3-4’ 2. Bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi: 1-2’ b. H­íng dÉn HS lµm bµi tËp: 25-27’ 3. Cñng cè, dÆn dß: 1-2’ Gäi HS ®äc l¹i bµi Con g¸i vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái ë SGK. GV nhËn xÐt - GV giíi thiÖu néi «n luyÖn vµ nhiÖm vô cña tiÕt häc. - GV gäi HS ®äc to bµi v¨n. - GV cho HS tù ®äc thÇm bµi vµ tù lµm bµi vµo vë. - GV huy ®éng kÕt qu¶. - GV nhËn xÐt vµ chèt kÕt qu¶ ®óng + C©u 1: (a) + C ©u 2: (c) + C©u 3: (a) + C©u 4: (c) + C©u 5: (b) + C©u 6: ..... - GV cho HS ®äc l¹i kÕt qu¶. GV nhËn xÐt tiÕt häc - 3 HS ®äc vµ tr¶ lêi - Líp theo dâi nhËn xÐt. - HS l¾ng nghe. - 1 HS ®äc, theo dâi l¾ng nghe. - HS lµm bµi theo c¸ nh©n - HS lÇn l­ît tr¶ lêi tõng c©u hái. - Líp theo dâi nhËn xÐt - HS l¾ng nghe ----------------------cd------------------------ SHTT: SINH HOẠT LỚP 1.Muïc tieâu: - Ñaùnh giaù hoaït ñoäng cuûa lôùp caùc tuaàn qua. - Trieån khai keá hoaïch tuaàn tôùi. - H coù yù thöùc thöïc hieän toát caùc keá hoaïch ñeà ra. 2. Tieán haønh sinh hoaït: 1. G ñaùnh giaù tình hình hoaït ñoäng cuûa lôùp tuaàn qua: - Duy trì sæ soá, ñaûm baûo tæ leä chuyeân caàn. - Neà neáp ra vaøo lôùp: H thöïc hieän ñuùng theo quy ñònh cuûa nhaø tröôøng. - Tham gia toát caùc hoaït ñoäng giöõa giôø. - Ñaõ coù yù thöùc oân baøi vaøo cuoái buoåi. - Ñoâi baïn cuøng tieán thöïc hieän giuùp nhau hoïc toát: Bình – Công. - H ñaõ tieán haønh hoïc theo ñoái töôïng vaøo buoåi chieàu thöù 2. - Tham gia ñoïc saùch ôû thö vieän theo lòch. - Tieán haønh chaêm soùc hoa ôû caùc boàn hoa. Toàn taïi: + OÂn baøi ñaàu giôø coøn chöa thöïc hieän toát ôû moät soá em: Hoài Nhi. Hằng Nga. + Moät soá H coøn noùi chuyeän rieâng: Hiếu, Chinh. + Veä sinh ñaàu giôø coøn coù hieän töôïng ñuøn ñaåy, thieáu töï giaùc 2. Keá hoaïch tuaàn tôùi: “Thi ñua laäp thaønh tích chaøo möøng ngaøy giaûi phoùng Mieàn Nam, ngaøy Quoác teá Lao ñoäng” + Thöïc hieän toát caùc hoaït ñoäng neà neáp ñaàu giôø, giöõa giôø, cuoái buoåi, + Veä sinh phong quang kòp thôøi, töï giaùc. + Tieán haønh chaêm soùc boàn hoa, caây caûnh. + Chuaån bò baøi tröôùc khi ñeán lôùp, phaûi hoïc baøi cuõ vaø laøm baøi taäp ôû nhaø ñaày ñuû + Hoïc sinh ñeàu phaûi thöïc hieän toát 5 ñieàu Baùc Hoà daïy thieáu nieân, nhi ñoàng. + Tham gia tích cöïc, coù hieäu quaû caùc hoaït ñoäng cuûa tröôøng, lieân ñoäi ñeà ra. + Tieáp tuïc thu noäp ñôït 2 ñaày ñuû theo ñuùng quy ñònh cuûa nhaø tröôøng ñeà ra. + Nghieâm caám: khoâng aên quaø vaët, ñoå raùc ñuùng nôi quy ñònh, khoâng vi phaïm an toaøn giao thoâng trong khi tham gia giao thoâng. ----------------------cd------------------------ Thứ sáu ngày 01 tháng 4 năm 2016 Sáng: TOÁN (Tiết 145) : ÔN TẬP VỀ ĐO ĐỘ DÀI VÀ ĐO KHỐI LƯỢNG (Tiếp theo) I. MỤC TIÊU: Biết - Viết số đo độ dài, đo khối lượng dưới dạng số thập phân. - Biết mối quan hệ giữa một số đơn vị đo độ dài và đo khối lượng thông dụng. - HS: Nắm chăc kiến thức, hoàn thành tốt các bài tập liên quan. - HS yêu thích môn Toán II. CHUẨN BỊ III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Khởi động: 4-5' 2.Bài mới : HĐ 1: GTB: HĐ 2 : Thực hành : 28-30’ Bài 1a Bài 2: Bài 3 : 3. Củng cố dặn dò : 1-2’ GV gọi 2 HS lên bảng làm GV theo dõi đánh giá GV nêu ND, MT tiết học Bài 1a : Cho HS tự làm rồi chữa bài. Chú ý: Khi HS chữa bài GV nên hỏi HS để HS trình bày cách làm bài. Thực hiện tương tự như bài 1. GV cho HS làm rồi nêu kết quả Nhận xét tiết học - 2HS lên làm BT3a,3c Bài 1a: HS tự làm rồi chữa bài 4km 382m = 4,382km; 2km 79m = 2,079km; 700m = 0,700km = 0,7km. HS trình bày cách làm bài 2km 79m = 2,079km vì 2km 79m = 2km km = 2,079km. Bài 2: a) 2kg 350g = 2,350kg; 1kg 65g = 1,065kg. b) 8 tấn 760kg = 8,760 tấn; 2 tấn 77kg = 2,077 tấn Bài 3 : HS làm bài rồi chữa bài - Xem lại bảng đơn vị đo diện tích. ----------------------cd------------------------ CHÍNH TẢ: (Nhớ-viết) ĐẤT NƯỚC I.MỤC TIÊU: - Nhớ – viết đúng chính tả 3 khổ thơ cuối của bài thơ Đất nước. - Tìm được những cụm từ chỉ huân chương, danh hiệu và giải thưởng trong BT2, BT3 và nắm được cách viết hoa các cụm từ đó. - HS viết đúng chính tả, chữ viết đẹp, làm tốt các BT. - Yêu thích sự phong phú của TV. II.CHUẨN BỊ : - Bảng phụ viết ghi nhớ về cách viết hoa tên các huân chương, danh hiệu, giải thưởng. - 3 tờ phiếu kẻ bảng phân loại để HS làm BT2 - 3 tờ giấy khổ A4 để HS làm BT3. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Bài mới a.GTB: ;1’ b.Các hoạt động: HĐ 1:Viết chính tả : 18-20’ HĐ 2: Hướng dẫn HS làm BT2 : 4-5’ 2.Củng cố, dặn dò : 2’ Nêu MĐYC tiết học Hướng dẫn chính tả - Cho HS nhìn sách đọc thầm 3 khổ thơ - Lưu ý HS những từ ngữ dễ viết sai Cho HS viết chính tả Nhận xét, chữa bài Nhận xét chung. Cho HS làm bài. Phát phiếu + bút dạ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 29.doc