Giáo án VNEN Lớp 4 Tuần 1

Tiếng Việt

BÀI 1B: THƯƠNG NGƯỜI, NGƯỜI THƯƠNG (Tiết 3)

I. Mục tiêu

 - Kể được câu chuyện Sự tích hồ Ba Bể.

II. Đồ dùng học tập

- Sách hướng dẫn học.

III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học

III. Hoạt động dạy học:

B. Hoạt động thực hành

- Kể chuyện

C. Hoạt động ứng dụng: Hs về nhà hoàn thành

 

doc11 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 993 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án VNEN Lớp 4 Tuần 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 1 Thứ hai ngày 5 tháng 9 năm 2016 Chào cờ Toán BÀI 1: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 I. Mục tiêu - Em biết đọc, viết, cấu tạo các số đến 100 000 II. Đồ dùng dạy học - Sách hướng dẫn học. III. Hoạt động dạy học A. Hoạt động thực hành - Hoạt động 1,2,3,4. B. Hoạt động ứng dụng: HS về nhà hoàn thành Tiếng Việt BÀI 1A: THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN (Tiết 1) I. Mục tiêu - Đọc và hiểu bài Dế Mèn bênh vực kẻ yếu. II. Đồ dùng học tập Sách hướng dẫn học. III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học A. Hoạt động cơ bản - Hoạt động 1; 2; 3; 4; 5. * Trợ giúp: - HĐ 3: Để học sinh nhớ và hiểu nghĩa các từ khó trong bài, giáo viên hướng dẫn HS: + Đọc kĩ các từ và lời giải nghĩa. + Tìm cụm từ, câu văn chứa các từ đó. + Dựa vào nghĩa các từ đó để nói cho nhau nghe nghĩa của cụm từ, câu. Tin học GIÁO VIÊN BỘ MÔN SOẠN GIẢNG Thể dục GIÁO VIÊN BỘ MÔN SOẠN GIẢNG Tiếng Việt BÀI 1A: THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN (Tiết 2) I. Mục tiêu - Nhận biết cấu tạo của tiếng gồm ba phần: âm đầu, vần, thanh. II. Đồ dùng học tập Sách hướng dẫn học. III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học A.Hoạt động cơ bản - Hoạt động 6. B. Hoạt động thực hành - Hoạt động 1, 2. Toán ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 I. Mục tiêu - Củng cố kiến thức về đọc, viết, cấu tạo các số đến 100 000. II. Đồ dùng học tập Bài tập Toán 4. III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo bài tập Toán 4 A. Hoạt động thực hành. - HS làm bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 2. Thứ ba ngày 6 tháng 9 năm 2016 Toán BÀI 2: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 (Tiếp theo) I. Mục tiêu - Em thực hiện được các phép tính cộng, trừ các số có đến năm chữ số; nhân (chia) số có năm chữ số với (cho) số có một chữ số. II. Đồ dùng học tập - Sách hướng dẫn học. III. Hoạt động dạy học: A. Hoạt động thực hành - Hoạt động 1, 2, 3, 4, 5. B. Hoạt động ứng dụng: HS về nhà hoàn thành Tiếng Việt BÀI 1A: THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN (Tiết 3) I. Mục tiêu - Nhận biết cấu tạo của tiếng gồm ba phần: âm đầu, vần, thanh. II. Đồ dùng học tập Sách hướng dẫn học. III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học B. Hoạt động thực hành - Hoạt động 3, 4, 5. B. Hoạt động ứng dụng: HS về nhà hoàn thành Mĩ thuật GIÁO VIÊN BỘ MÔN SOẠN GIẢNG Tiếng Anh GIÁO VIÊN BỘ MÔN SOẠN GIẢNG Khoa học BÀI 1: CON NGƯỜI CẦN GÌ ĐỀ SỐNG? I. Mục tiêu - Nêu được những yếu tố con người cần để duy trì sự sống. - Kể được tên một số điều kiện vật chất và tinh thần cần cho cuộc sống của con người. II. Đồ dùng dạy học - Sách hướng dẫn học. III. Hoạt động dạy học A. Hoạt động cơ bản Hoạt động 1, 2, 3, 4, 5. B. Hoạt động thực hành Chơi trò chơi C. Hoạt động ứng dụng: HS về nhà hoàn thành Tiếng Việt BÀI 1B: THƯƠNG NGƯỜI , NGƯỜI THƯƠNG (Tiết 1) I. Mục tiêu - Đọc và hiểu bài Mẹ ốm. II. Đồ dùng học tập Sách hướng dẫn học. III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học A. Hoạt động cơ bản - Hoạt động 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Đạo đức TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP ( Tiết 1) I. Mục tiêu HS hiểu : - Nêu được một số biểu hiện của trung thực trong học tập. HS khá giỏi nêu được ý nghĩa của trung thực trong học tập. - Biết được trung thực trong học tập giúp em học tập tiến bộ, đươc mọi người yêu mến. - Có thái độ và hành vi trung thực trong học tập. II. Đồ dùng học tập - VBT đạo đức. III. Các hoạt động dạy học Tên hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Khởi động 2. Bài mới *Hoạt động 1: Xử lý tình huống *Hoạt động 2: Thực hành 3. Củng cố, dặn dò GV quan sát giúp đỡ HS. GV kết luận GV quan sát giúp đỡ HS. GV kết luận – nhận xét - Nhận xét tiết học. Dặn HS chuẩn bị bài sau. - Ban VN làm việc - Các nhóm thảo luận, - Nêu cách giải quyết tình huống. - Các nhóm khác nhận xét. Ghi nhớ. - NT điều khiển nhóm làm bài tập 2 trang 4. Thứ tư ngày 7tháng 9 năm 2016 Tiếng Anh GIÁO VIÊN BỘ MÔN SOẠN GIẢNG Toán BÀI 3: BIỂU THỨC CÓ CHỨA MỘT CHỮ ( Tiết 1) I. Mục tiêu - Em nhận biết biểu thức chứ một chữ. - Em tính được giá trị của biểu thức chứa một chữ với giá trị cho trước của chữ. II. Đồ dùng học tập - Sách hướng dẫn học, quân xúc xắc. III. Hoạt động dạy học: A. Hoạt động cơ bản - Hoạt động 1, 2, 3. Tin học GIÁO VIÊN BỘ MÔN SOẠN GIẢNG Tiếng Việt BÀI 1B: THƯƠNG NGƯỜI, NGƯỜI THƯƠNG (Tiết 2) I. Mục tiêu - Hiểu thế nào là kể chuyện. II. Đồ dùng học tập Sách hướng dẫn học. III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học III. Hoạt động dạy học: A. Hoạt động cơ bản - Hoạt động 8; 9. Lịch sử và Địa lí BÀI 1: MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ I. Mục tiêu - Nêu được vị trí và hình dáng phần đất liền nước ta trên bản đồ. - Nêu được nước ta có 54 dân tộc. Các dân tộc đều có chung lịch sử, chung Tổ quốc. - Nhận biết được thiên nhiên và cuộc sống của con người ở mỗi vùng miền. II. Đồ dùng học tập Sách hướng dẫn học. III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học III. Hoạt động dạy học: A. Hoạt động cơ bản - Hoạt động 1; 2; 3; 4. Kĩ thuật VËt liÖu, dông cô c¾t, kh©u, thªu I . Môc tiªu - HS biÕt ®­îc ®Æc ®iÓm, t¸c dông vµ c¸ch sö dông b¶o qu¶n nh÷ng vËt liÖu, dông cô ®¬n gi¶n th­êng dïng ®Ó c¾t, kh©u, thªu. - Hs cã kÜ n¨ng sö dông c¸c dông cô c¾t, kh©u, thªu. - Yªu thÝch m«n häc, quý träng s¶n phÈm . II. Đồ dùng học tập - Mét sè vËt mÉu vµ dông cô c¾t, kh©u, thªu. - Mét sè mÉu v¶i. - Kim kh©u, chØ thªu, kÐo c¾t v¶ivµ kÐo c¾t chØ. - Khung thªu cÇm tay, phÊn mµu, th­íc d©y. III. Các hoạt động dạy học Tên hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Khởi động 2. Bài mới *Hoạt động 1: Tìm hiểu về vật liệu cắt, khâu, thêu *Hoạt động 2: Tìm hiểu về dụng cụ cắt, khâu, thêu *Hoạt động 3: Hướng dẫn sử dụng dụng cụ cắt, khâu, thêu 3. Củng cố, dặn dò GV quan sát giúp đỡ HS. a) V¶i GV h­íng dÉn HS kÕt hîp ®äc ND a SGK víi quan s¸t mµu s¾c hoa v¨n, ®é dµy máng mét sè mÉu v¶i. - GV nhËn xÐt, bæ sung. - HD HS chän lo¹i v¶i ®Ó häc kh©u. - HS quan s¸t 2 vËt mÉu (kÐo) + CÊu t¹o: ®Òu cã 2 phÇn: tay cÇm vµ l­ìi kÐo, ë gi÷a cã chèt hoÆc vÝt ®Ó b¾t chÐo 2 l­ìi kÐo. + KÐo c¸t chØ nhá h¬n kÐo c¾t v¶i + Nªu c¸ch cÇm kÐo vµ sö dông? - H­íng dÉn quan s¸t, nhËn xÐt mét sè vËt liÖu vµ dông cô kh¸c. - Nªu t¸c dông cña chóng? + Th­íc may. + Th­íc d©y. + Khung thªu cÇm tay. + Khuy cµi, khuy bÊm. + PhÊn may GV kết luận – nhận xét - Nhận xét tiết học. Dặn HS chuẩn bị bài sau. - Ban VN làm việc - Các nhóm thảo luận, b) ChØ - Nªu tªn c¸c lo¹i chØ trong h×nh 1a, 1b? - HS quan s¸t 2 vËt mÉu( kÐo) + CÊu t¹o: ®Òu cã 2 phÇn: tay cÇm vµ l­ìi kÐo, ë gi÷a cã chèt hoÆc vÝt ®Ó b¾t chÐo 2 l­ìi kÐo. + KÐo c¸t chØ nhá h¬n kÐo c¾t v¶i + HS cÇm kÐo vµ nªu c¸ch cÇm, sö dông. - HS quan s¸t . + Dïng ®Ó ®o v¶i, v¹ch dÊu trªn v¶i. + Dïng ®Ó ®o c¸c sè ®o trªn c¬ thÓ. + Gåm 2 khung thªu trßn lång vµo nhau, khung trßn to cã vÝt ®iÒu chØnh khung thªu cã t¸c dông gi÷ cho mÆt v¶i c¨ng khi thªu. + Dïng ®Ó ®Ýnh vµo nÑp ¸o, quÇn vµ nhiÒu s¶n phÈm kh¸c. + Dïng ®Ó v¹ch dÊu trªn v¶i. Thể dục GIÁO VIÊN BỘ MÔN SOẠN GIẢNG Thứ năm ngày 8 tháng 9 năm 2016 Tiếng Anh GIÁO VIÊN BỘ MÔN SOẠN GIẢNG Tiếng Việt BÀI 1B: THƯƠNG NGƯỜI, NGƯỜI THƯƠNG (Tiết 3) I. Mục tiêu - Kể được câu chuyện Sự tích hồ Ba Bể. II. Đồ dùng học tập Sách hướng dẫn học. III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học III. Hoạt động dạy học: B. Hoạt động thực hành - Kể chuyện C. Hoạt động ứng dụng: Hs về nhà hoàn thành Âm nhạc GIÁO VIÊN BỘ MÔN SOẠN GIẢNG Toán BÀI 3: BIỂU THỨC CÓ CHỨA MỘT CHỮ ( Tiết 2) I. Mục tiêu - Em tính được giá trị của biểu thức chứa một chữ với giá trị cho trước của chữ. II. Đồ dùng học tập - Sách hướng dẫn học. III. Hoạt động dạy học: B. Hoạt động thực hành - Hoạt động 1; 2; 3; 4 C. Hoạt động ứng dụng: Hs về nhà hoàn thành Khoa học BÀI 1: CƠ THỂ NGƯỜI TRAO ĐỔI CHẤT NHƯ THẾ NÀO? I. Mục tiêu - Như sách hướng dẫn học II. Đồ dùng học tập Sách hướng dẫn học. III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học A. Hoạt động cơ bản - Hoạt động 1; 2; 3; 4; 5. Toán ÔN TẬP VỀ BIỂU THỨC CHỨA MỘT CHỮ I. Mục tiêu - Củng cố cách tính giá trị của biểu thức có chứa một chữ với giá trị cho trước của chữ. II. Đồ dùng học tập Bài tập Toán 4. III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo bài tập Toán 4 A. Hoạt động thực hành. - HS làm bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 5. Kĩ năng sống CÓ GIÁO ÁN SOẠN RIÊNG Thứ sáu ngày 9 tháng 9 năm 2016 Tiếng Việt BÀI 1C: LÀM NGƯỜI NHÂN ÁI (Tiết 1) I. Mục tiêu - Nhận biết nhân vật trong truyện; biết nhận xét về tính cách nhân vật; biết thể hiện tính cách nhân vật qua hành động, lời nói, suy nghĩ. II. Đồ dùng học tập Sách hướng dẫn học. III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học A. Hoạt động cơ bản - Hoạt động 1; 2; 3. Tiếng Việt BÀI 1C: LÀM NGƯỜI NHÂN ÁI (Tiết 2) I. Mục tiêu - Luyện tập về cấu tạo tiếng, nhận biết được hai tiếng bắt vần với nhau. II. Đồ dùng học tập Sách hướng dẫn học. III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học III. Hoạt động dạy học: B. Hoạt động thực hành - Hoạt động 1; 2; 3; 4; 5. C. Hoạt động ứng dụng: Hs về nhà hoàn thành Toán BÀI 4: CÁC SỐ CÓ SÁU CHỮ SỐ I. Mục tiêu - Như sách hướng dẫn học II. Đồ dùng học tập - Sách hướng dẫn học III. Hoạt động dạy học: A. Hoạt động cơ bản - Hoạt động 1, 2, 3. Tiếng Anh GIÁO VIÊN BỘ MÔN SOẠN GIẢNG Tiếng Việt ÔN TẬP VỀ TỪ I. Mục tiêu - Củng cố về từ chỉ đặc điểm, sự vật, hoạt động II. Đồ dùng học tập Bài tập Tiếng Việt III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo bài tập Tiếng Việt A. Hoạt động thực hành. - HS làm bài 1, 2, 3, 4 trang 4. Lịch sử và Địa lí BÀI 1: MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ I. Mục tiêu Như sách hướng dẫn học. II. Đồ dùng học tập Sách hướng dẫn học. III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học III. Hoạt động dạy học: A. Hoạt động cơ bản - Hoạt động 5; 6 B. Hoạt động thực hành - Hoạt động 1; 2; 3 C. Hoạt động ứng dụng: HS về nhà hoàn thành Hoạt động tập thể SINH HOẠT LỚP I. Mục tiêu - Kiểm điểm các hoạt động trong tuần. - Phương hướng tuần tới. II. Các hoạt động Tên hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động học sinh Ổn định tổ chức 2. Đánh giá các hoạt động trong tuần - Kiểm điểm các hoạt động trong tuần. - Yêu cầu các nhóm báo cáo - CTHĐTQ nhận xét chung Khen ngợi những nhóm, cá nhân có thành tích tốt trong tuần: - Nhóm: .. - Cá nhân: .. - Nhắc nhở những nhóm, cá nhân chưa tích cực: - Nhóm: .. - Cá nhân: .. - Nhắc HS chú ý học tập, rèn luyện . - Các nhóm kiểm điểm. - Từng nhóm báo cáo.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctuan 1 vnen.doc
Tài liệu liên quan