Giáo trình Mô đun 43: Giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh qua các môn học ỏ Tiểu học

- Phương pháp tham quan điều tra khảo sát thục địa:

Sú dụng mỏi trường để giáo dục là một đặc thù của lĩnh vục giáo dục bảo vệ mói trường. Nỏ không chỉ giúp học sinh kiểm nghiệm các kiên thúc đã học trên lờp, mờ rộng tầm hiểu biết thục tế mà còn phát triển kĩ năng quan sát, phân tích và rèn luyện hành vi úng xử vời mỏi trường thục. Cỏ thể nồi phương pháp tham quan điều tra khảo sát thục địa là phương pháp ưu thế nhất trong giáo dục bảo vệ môi trưởng. Các địa điểm tham quan, khảo sát là những phòng till nghiệm sinh động, cỏ tác dụng giáo dục sâu sắc. Trên cơ sờ quan sát mỏi trưởng thục, giúp HS cảm nhận được sụ phong phú đa dạng, nét đẹp của mói trưởng tụ nhiên, đồng thời cũng nhận thấy những vấn đề mói trưởng còn cần phải thay đỗi.

- Phương pháp hoạt động thực tiễn:

Đích cuối cùng mà giáo dục bảo vệ mòi trương cần đạt tời là các hành động dù nhò nhưng thiết thục gỏp phần cải thiện mói trưởng ờ nhà trưởng và địa phương. Hoạt động thục tiễn giúp HS ý thúc được giá trị của lao động, rèn luyện kĩ năng, thỏi quen bảo vệ mói trưởng.

- Phư ơng pháp né u gưong:

Hành vi của người lờn ỉà tấm gương cò ý nghĩa giáo dục trực tiếp đổi vời HS. Muốn giáo dục các em cỏ nếp sóng văn minh, lịch sụ đổi vời mòi trưởng, trước hết các thầy, có giáo và các bậc phụ huynh cần phải thục hiện đúng các quy định bảo vệ mỏi trưởng.

 

pdf80 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Ngày: 11/09/2021 | Lượt xem: 170 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Mô đun 43: Giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh qua các môn học ỏ Tiểu học, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgiao_trinh_mo_dun_43_giao_duc_bao_ve_moi_truong_cho_hoc_sinh.pdf