Hóa học - Chương I: Nguyên tử

1. Điện tích hạt nhân

Nguyên tử có hạt nhân mang điện dương. Điện tích hạt nhân là Z+, số đơn vị điện tích

hạt nhân là Z. Số đơn vị điện tích hạt nhân (Z) = số proton = số electron.

2. Số khối hạt nhân A = Z + N  M

3. Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử có cùng số điện tích hạt nhân.

Kí hiệu: AZX . Trong đó A là số khối nguyên tử, Z là số hiệu nguyên tử.

III. Đồng vị, nguyên tử khối trung bình

1. Đồng vị là tập hợp các nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau số nơtron.

Thí dụ: Nguyên tố cacbon có 3 đồng vị: 12 13 14 6 6 6 C , C , C

pdf18 trang | Chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 1002 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hóa học - Chương I: Nguyên tử, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
.................................................................................................................................................. Bài 12: Biết tỉ khối của kim loại bạch kim Pt bằng 21,45. Khối lượng nguyên tử bằng 195đvc, Tỉ khối của nguyên tử vàng bằng 19,5 và khối lượng nguyên tử bằng 197. Hãy so sánh số nguyên tử Kim loại chứa trong 1cm3 mỗi kim loại trên. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Bài 13: Tính bán kính gần đúng của nguyên tử Canxi. Biết thể tích của 1 mol ca là 25,78cm3( trong tinh thể kim loại Ca các nguyên tử Ca được xem có dạng hình cầu, chiếm 74% thể tích tinh thể, còn lại là các khe trống). .................................................................................................................................................. Giáo viên: Đặng Cao Kỵ 7 Tài liệu Ôn tập hóa 10 HÓA HỌC 10 .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Bài 14: Hãy cho biết số đơn vị điện tích hạt nhân, số proton, số nơtron và số electron của các nguyên tử có kí hiệu sau đây a) 7 23 39 40 2343 11 19 19 90Li, Na, K, Ca, Th b) 2 4 12 16 32 561 2 6 8 15 26H, He, C, O, P, Fe. Hoàn thành bằng bảng sau Đồng vị Số đơn vị điện tích hạt nhân Số P Số N Số E 7 3Li 3 3 4 3 Đồng vị Số đơn vị điện tích hạt nhân Số P Số N Số E Bài 15. Nguyên tử khối trung bình của bạc bằng 107,02 lần nguyên tử khối của hiđro. Nguyên tử khối của hiđro bằng 1,0079. Tính nguyên tử khối của bạc. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Giáo viên: Đặng Cao Kỵ 8 Tài liệu Ôn tập hóa 10 HÓA HỌC 10 Bài 1: Các nguyên tử A, B, C, D, E có số proton và số nơtron lần lượt như sau: A: 28 proton và 31 nơtron. B: 18 proton và 22 nơtron. C: 28 proton và 34 nơtron. D: 29 proton và 30 nơtron. E: 26 proton và 30 nơtron. Hỏi những nguyên tử nào là những đồng vị của cùng một nguyên tố và nguyên tố đó là nguyên tố gì? .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Bài 2: Cho hai đồng vị hiđro với tỉ lệ % số nguyên tử : 11H (99,984%), 2 1H (0,016%) và hai đồng vị của clo là 3517Cl (75,53%), 37 17Cl (24,47%). a) Tính nguyên tử khối trung bình của mỗi nguyên tố. b) Có thể có bao nhiêu loại phân tử HCl khác nhau được tạo nên từ các loại đồng vị đã cho. c) Tính phân tử khối gần đúng của mỗi loại phân tử nói trên. Hướng dẫn: Để tìm ra nguyên tử khối trung bình của một nguyên tố ta áp dụng công thức : A = 100 ...A 332211 xAxAx  trong đó A1, A2, A3 là số khối của các đồng vị 1, 2, 3 x1, x2, x3 là % số nguyên tử của các đồng vị 1, 2, 3 hoặc A = 321 332211 ...A xxx xAxAx   trong đó A1, A2, A3 là số khối của các đồng vị 1, 2, 3 x1, x2, x3 là số nguyên tử của các đồng vị 1, 2, 3 .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. BÀI TẬP ĐỒNG VỊ2 Giáo viên: Đặng Cao Kỵ 9 Tài liệu Ôn tập hóa 10 HÓA HỌC 10 .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Bài 3: Ngtố X có 2 đồng vị , tỉ lệ số ngtử của đồng vị 1, đồng vị 2 là 31 : 19. Đồng vị 1 có 51p, 70n và đồng vị thứ 2 hơn đồng vị 1 là 2 nơtron. Tìm ngtử khối trung bình của X ? .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Bài 4: Nguyên tử khối trung bình của đồng bằng 63,546. Đồng tồn tại trong tự nhiên dưới hai dạng đồng vị 6329Cu và 65 29Cu . Tính tỉ lệ % số nguyên tử đồng 63 29Cu tồn tại trong tự nhiên. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Bài 5: Biết rằng nguyên tố Agon có ba đồng vị khác nhau, ứng với số khối 36, 38 và A. Phần trăm các đồng vị tương ứng lần lượt bằng: 0,34%; 0,06% và 99,6%. Tính số khối A của đồng vị thứ ba, biết rằng nguyên tử khối trung bình của agon bằng 39,98. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Bài 6: Nguyên tử Mg có ba đồng vị ứng 24Mg, 25Mg, 26Mg với thành phần phần trăm trong tự nhiên lần lượt là 78,6%; 10,1%; 11,3%. a. Tính nguyên tử khối trung bình của Mg. b. Giả sử trong một lượng Mg có 50 nguyên tử 25Mg, thì số nguyên tử tương ứng của hai đồng vị còn lại là bao nhiêu? Giáo viên: Đặng Cao Kỵ 10 Tài liệu Ôn tập hóa 10 HÓA HỌC 10 .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Câu 7: Trong tự nhiên Brom có 2 đồng vị bền: 79Br chiếm 50,69% số nguyên tử và 81Br chiếm 49,31% số nguyên tử. Hãy tìm nguyên tử khối trung bình của brom. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Câu 8 :Trong tự nhiên Oxi có 3 đồng vị : 16O, 17O, 18O; Cacbon có 2 đồng vi: 12C, 13C. Hỏi có thể có bao nhiêu loại phân tử khí cacbonic hợp thành tử các đồng vị trên? Viết CTT và tính phân tử khối của chúng? .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Câu 9: Bo trong tự nhiên có 2 đồng vị 10B và 11B. Hỏi khi có 760 nguyên tử 10B thì có bao nhiêu nguyên tử 11B. Biết A= 10,81 .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Câu 10: Hidro có 3 đồng vị 1H, 2H, 3H. Clo có 2 đồng vị 35Cl và 37Cl. Hãy cho biết có bao nhiêu phân tử hidro clorua tạo thành từ các đồng vị khác nhau. Tính phân tử khối của chúng. Giáo viên: Đặng Cao Kỵ 11 Tài liệu Ôn tập hóa 10 HÓA HỌC 10 .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Giáo viên: Đặng Cao Kỵ 12 Tài liệu Ôn tập hóa 10 HÓA HỌC 10 Cấu hình electron nguyên tử biểu diễn sự phân bố e trên các phân lớp thuộc các lớp khác nhau. Quy ước cách viết cấu hình e nguyên tử: - số thứ tự lớp e được viết bằng các chứ số (1, 2, 3..) - phân lớp được ký hiệu bằng các chữ cái thường (s, p, d, f). - số e dược ghi bằng chỉ số ở phía trên, bên phải kí hiệucủa phân lớp ( s2, p2..). Cách viết cấu hình electron nguyên tử: - Xác đinh số electron của nguyên tử. - Các electron được phân bố theo thứ tự tăng dần các mức năng lượng AO, theo các nguyên lý và quy tắc phân bố electron trong nguyên tử. Theo sơ đồ các mức năng lựơng sau: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s ... Bài 1: Viết cấu hình eletron đầy đủ cho các nguyên có lớp electron ngoài cùng là a. 2s1. b. 2s² 2p³. c. 2s² 2p6. d. 3s² 3p³. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Bài 2: Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử Z = 20, Z = 21, Z = 22, Z = 24, Z = 29 và xác định số electron độc thân của mỗi nguyên tử. Làm bài bằng cách hoàn thành bảng sau: Z Cấu hình electron Sự phân bố electron phân lớp ngoài cùng Số e độc thân 20 21 22 24 29 CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ, ION3 Giáo viên: Đặng Cao Kỵ 13 Tài liệu Ôn tập hóa 10 HÓA HỌC 10 Bài 2: Hãy viết cấu hình electron các nguyên tử sau và cho biết số lớp, số electron lớp ngoài cùng, số electron phân lớp ngoài cùng của các nguyên tử H, Li, Na, K, Ca, Mg, C, Si, O. Làm bài bằng cách hoàn thành bảng sau : Nguyên tử Z Cấu hình electron Số lớp Số electron...........ngoài cùng Lớp Phân lớp H Li Na K Ca Mg C Si O Bài 3: Nguyên tử của nguyên tố Y có tổng số electron ở các phân lớp p là 11. Hãy viết cấu hình electron của nguyên tử Y. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Bài 4: Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s1. Xác định cấu hình electron của X. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Bài 5: a. Nguyên tử Fe có Z = 26. Hãy viết cấu hình elctron của Fe. Viết cấu hình electron của các ion Fe2+ và Fe3+. b. Viết cấu hình electron của ion K+, Cr3+, Cr2+, Pb2+ Giáo viên: Đặng Cao Kỵ 14 Tài liệu Ôn tập hóa 10 HÓA HỌC 10 c. Viết cấu hình electron của ion F– (Z = 9) và Cl– (Z = 17) và cho biết các ion đó có đặc điểm gì? .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. ...............................................................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBai 1 Thanh phan nguyen tu_12388850.pdf