Kế hoạch dạy thêm môn: Giáo dục công dân

 

CHUYÊN ĐỀ 7.

QUYỀN, BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO.

CHUYÊN ĐỀ 8.

CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN. - Nêu được khái niệm, nội dung, ý nghĩa của các dân tộc và tôn giáo.

- Nêu được chính sách của Đảng và Nhà nước về quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.

- Nêu được khái niệm, nội dung, ý nghĩa của các quyền tự do cơ bản của công dân.

- Nêu được trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền tự do cơ bản.

- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng làm bài, kĩ năng vận dụng kiến thức để làm bài tập trắc nghiệm đạt hiệu quả cao hơn.

 

doc6 trang | Chia sẻ: binhan19 | Lượt xem: 423 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch dạy thêm môn: Giáo dục công dân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD- ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÊ VĂN THỊNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Gia Bình, ngày 20 tháng 9 năm 2017 KẾ HOẠCH DẠY THÊM MÔN: GDCD NĂM HỌC : 2017- 2018 Họ và tên giáo viên: Nguyễn Văn Thuỷ Tổ chuyên môn: Tổng hợp Nhiệm vụ được phân công: Giảng dạy:12A3;A6;KA1;KB; D2; D4 và 11A1;A4;A5;A6;A7;A8;A9 Kiêm nhiệm:CN 11A9 Căn cứ vào thông tư số: 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định về dạy thêm, học thêm Căn cứ công văn số 1089/SGDĐT-GDTrH ngày 31 tháng 8 năm 2017 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018 Căn cứ vào kế hoạch năm học, kế hoạch dạy thêm, học thêm của trường THPT Lê Văn Thịnh năm học 2017 -2018 Căn cứ vào biên bản của Hội nghị Phụ huynh học sinh ngày 09, 10/9/2017, nguyện vọng của cha mẹ học sinh, học sinh. Tôi xây dựng kế hoạch dạy thêm tại trường như sau: I. MỤC TIÊU: - Ôn tập, củng cố, hệ thống hoá lại kiến thức cho học sinh - Rèn luyện cho học sinh kĩ năng làm bài, kĩ năng vận dụng kiến thức để làm bài tập trắc nghiệm đạt hiệu quả cao hơn, II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÁC LỚP GIẢNG DẠY: 1. Thuận lợi: - Đã qua một năm thi nên các em nhận thức được là cần phải học. - Các em xác định rõ tầm quan trọng của kì thi. 2. Khó khăn: - Chương trình thi xuống kiến thức lớp 11. Cho nên phải ôn cả kiến thức lớp 11. - Các lớp D thời gian ôn ít ( 3 môn 1 tuần mới có 1 buổi ) III.THỜI GIAN : Khối 12: 29 tuần bắt đầu từ 10/9/2017 đến 30/4/2018. IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ A. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY Thời gian Nội dung (Chuyên đề/bài) Số buổi dạy ( cho chuyên đề) Mức độ cần đạt về kiến thức, kĩ năng ( theo đặc thù của lớp dạy) Điều chỉnh Tháng 9 Từ tuần 4 đến tuần 6 (10/9/2017– 30/9/2017) CHUYÊN ĐỀ 1: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN SẢN XUẤT VẬT CHẤT VÀ CÁC QUY LUẬT CỦA NỀN SẢN XUẤT HÀNG HOÁ CHUYÊN ĐỀ 2: QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ VÀ CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ Ở NƯỚC TA - Nêu được SXCCVT, vai trò của SXCCVT, các yếu tố của QTSX, phát triển kinh tế và ý nghĩa của phát triển kinh tế. - Nêu được HH, hai thuộc tính của HH; Tiền tệ, chức năng của tiền tệ; Thị trường, chức năng của thị trường. - Nêu được nội dung và tác động của quy luật giá trị - Nêu được khái niệm, nguyên nhân, mục đích và các loại cạnh tranh. - Nêu được khái niệm, mối quan hệ và vận dụng quan hệ cung cầu. - Nêu được khái niệm, nội dung của CNH,HĐH; Trách nhiệm của công dân. - Nêu được khái niệm, tính tất yếu khách quan, các thành phần kinh tế; Vai trò quản lí kinh tế của nhà nước. - Rèn luyện cho học sinh kĩ năng làm bài, kĩ năng vận dụng kiến thức để làm bài tập trắc nghiệm đạt hiệu quả cao hơn. Tháng 10 Từ tuần 7 đến tuần 11 (01/10/2017 -31/10/2017) . CHUYÊN ĐỀ 3. CHỦ NGHĨAXÃHỘI VÀ NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CHUYÊN ĐỀ 4. MỘT SỐ CHÍNH SÁCH LỚN CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC. - Nêu được đặc trưng cơ bản của CNXH ở nước ta, tính tất yếu khách quan đi lên CNXH ở Việt Nam. - Nêu được Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, bản chất, đặc trưng và trách nhiệm của công dân. - Nêu được bản chất và nội dung cơ bản, hai hình thức của nền dân chủ XHCN - Nêu được phương hướng cơ bản của chính sách dân số và giải quyết việc làm. - Nêu được phương hướng biện pháp cơ bản nhằm bảo vệ tài nguyên và môi trường; Trách nhiệm của công dân. - Nêu được nhiệm vụ, phương hướng của chính sách GD-ĐT, KH-CN, VH; Trách nhiệm của công dân. - Nêu được nhiệm vụ, vai trò, phương hướng cơ bản của chính sách QP-AN; Trách nhiệm của công dân. - Nêu được vai trò, nhiệm vụ, nguyên tắc phương hướng cuae chính sách đối ngoại; Trách nhiệm của công dân. - Rèn luyện cho học sinh kĩ năng làm bài, kĩ năng vận dụng kiến thức để làm bài tập trắc nghiệm đạt hiệu quả cao hơn. Tháng 11 Từ tuần 11 đến tuần 15 (01/11/2017-30/11/2017) CHUYÊN ĐỀ 5. PHÁP LUẬT VÀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT. CHUYÊN ĐỀ 6. QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI. - Nêu được khái niệm, các đặc trưng, bản chất, MQH giữa pháp luật với đạo đức. - Nêu được vai tró của pháp luật trong đời sống của xã hội. - Nêu được khái niệm, các hình thức thực hiện pháp luật. - Nêu được vi phạm pháp luật, các loại vi phạm pháp luật, trác nhiệm pháp lí. - Nêu được bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí. - Nêu được trách nhiệm của Nhà nước. - Nêu được quyền bình đẳng của công dân trong hôn nhân và gia đình, lao động, kinh doanh và trách nhiệm của Nhà nước. - Rèn luyện cho học sinh kĩ năng làm bài, kĩ năng vận dụng kiến thức để làm bài tập trắc nghiệm đạt hiệu quả cao hơn. Tháng 12 Từ tuần 15 đến tuần 19 (01/12/2017- 31/12/2017 CHUYÊN ĐỀ 7. QUYỀN, BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO. CHUYÊN ĐỀ 8. CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN. - Nêu được khái niệm, nội dung, ý nghĩa của các dân tộc và tôn giáo. - Nêu được chính sách của Đảng và Nhà nước về quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo. - Nêu được khái niệm, nội dung, ý nghĩa của các quyền tự do cơ bản của công dân. - Nêu được trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền tự do cơ bản. - Rèn luyện cho học sinh kĩ năng làm bài, kĩ năng vận dụng kiến thức để làm bài tập trắc nghiệm đạt hiệu quả cao hơn. Tháng 1 Từ tuần 19 đến tuần 24 (03/01/2018-31/01/2018) CHUYÊN ĐỀ 9. CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ. CHUYÊN ĐỀ 10. PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN. - Nêu được khái niệm, nội dung, ý nghĩa của các quyền dân chủ. - Nêu được trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền dân chủ. - Nêu được khái niệm, nội dung, ý nghĩa của các quyền học tập, sánh tạo và phát triển của công dân. - Nêu được trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân. - Rèn luyện cho học sinh kĩ năng làm bài, kĩ năng vận dụng kiến thức để làm bài tập trắc nghiệm đạt hiệu quả cao hơn. Tháng 2 Từ tuần 24 đến tuần 25 (1/02/2018 -11/02/2018) CHUYÊN ĐỀ 10. PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNGCỦA ĐẤT NƯỚC. - Nêu được một số nội dung cơ bản của pháp luật trong việc phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường, quốc phòng và an ninh. - Rèn luyện cho học sinh kĩ năng làm bài, kĩ năng vận dụng kiến thức để làm bài tập trắc nghiệm đạt hiệu quả cao hơn. Tháng 3 Từ tuần 26 đến tuần 30 (26/2/2018 -31/3/2018) CHUYÊN ĐỀ 10. LÀM MỘT SỐ ĐỀ - Củng cố nắm chắc kiến thức xuyên suốt chương trình đã học. - Rèn luyện cho học sinh kĩ năng làm bài, kĩ năng vận dụng kiến thức để làm bài tập trắc nghiệm đạt hiệu quả cao hơn. Tháng 4 Từ tuần 31 đến tuần 34 (01/4/2018 -30/04/2018) CHUYÊN ĐỀ 10. LÀM MỘT SỐ ĐỀ ( tiếp theo) - Củng cố nắm chắc kiến thức xuyên suốt chương trình đã học. - Rèn luyện cho học sinh kĩ năng làm bài, kĩ năng vận dụng kiến thức để làm bài tập trắc nghiệm đạt hiệu quả cao hơn. Tháng 5 Từ tuần 35 đến tuần 36 (02/05/2018 -12/05/2018) CHUYÊN ĐỀ 10. LÀM MỘT SỐ ĐỀ ( tiếp theo) - Củng cố nắm chắc kiến thức xuyên suốt chương trình đã học. - Rèn luyện cho học sinh kĩ năng làm bài, kĩ năng vận dụng kiến thức để làm bài tập trắc nghiệm đạt hiệu quả cao hơn. B. KẾ HOẠCH TỰ KHẢO SÁT - Dự kiến số buổi: Theo kế hoạch của Sở GD- ĐT. - Dự kiến thời gian: Theo kế hoạch của Sở GD- ĐT. Duyệt của BGH Tổ trưởng chuyên môn (Ký) Giáo viên lập kế hoạch ( Ký)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKẾ HOẠCH DTHT CÁ NHÂN.doc
Tài liệu liên quan