Khảo sát sự tái vạ chạm nhiều lần trong quá trình ion hóa kép không liên tiếp của nguyên tố argon khi thay đổi buớc sóng

(Bản scan)

LỜI CẢM ƠN . . 1

MỤC LỤC 2

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẤT- . 4

DANH MỤC CÁC HÌNH VẺ VÀ DÒ THỊ . 5

MỠ ĐÀU - - 6

CHƯƠNG 1. LÝ THUYẾT TƯƠNG TÁC GIỮA LASER VỚI NGUYÊN TỬ,

PHÂN TƯ - 9

1.1.Lý thuyết tương tác giữa laser vói nguyên tứ, phân tử 9

1.1.1.Thế năng cùa diện tử trong trường Coulomb và trường laser 9

1.1.2.Các cơ chế ion hóa . 10

1.13. Sự ion hóa trên ngưởng . . 13

1.1.4.Sự phát xạ sóng diều hòa bậc cao 14

1.1.5.Quá trình ion hóa kép . 15

1.2.Phân loại các quá trình ion hóa kép 16

1.2.1.Quá trình ion hóa kép liên tiếp . 16

1.2.2.Quá trình ion hóa kép không liên tiêp

CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH TẠP HỢP CỎ ĐIÊN BA CHIÈU 17

2.1.Giới thiệu mô hình . 18

2.2.Sơ đồ tính toán . 19

CHƯƠNG 3. KÉT QUẢ NGHIÊN cưu 20

3.1.Khảo sát quá trình ion hóa kép không liên tiếp cùa nguyên từ argon khi sừ dụng laser phân cực thăng, bước sóng dài . _ - . _ 20

3.1.1.Sự dóng góp cùa quá trình tái va chạm nhiều lần vào phổ động lượng

tương quan hai electron. . 20

3.1.2.Phân tích sự đỏng góp cùa tái va chạm nhiều lần đen quá trình ion hóa

kép không liên tiếp 23

 

pdf38 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 14/02/2022 | Lượt xem: 340 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khảo sát sự tái vạ chạm nhiều lần trong quá trình ion hóa kép không liên tiếp của nguyên tố argon khi thay đổi buớc sóng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfkhao_sat_su_tai_va_cham_nhieu_lan_trong_qua_trinh_ion_hoa_ke.pdf
Tài liệu liên quan