Khóa luận Tạo kháng thể kháng độc tố thần kinh trong nọc rắn hổ mang chúa

MỤC LỤC

Giới thiệu.1

Mục tiêu nghiên cứu.2

Phần I: Tổng quan tài liệu

1. Tai nạn do rắn cắn. .4

2. Rắn Hổ mang chúa Ophiophagus hannah.6

3. Nọc độc và độc tố thần kinh alpha. .10

4. Khớp thần kinh-cơ.11

5. Kháng thể chống độc tố và giải độc.13

Phần II: Vật liệu và Phương pháp nghiên cứu

1. Vật liệu. .17

2. Phương pháp nghiên cứu.17

A. Giai đoạn I: Tinh chế độc tố thần kinh alpha.19

1. Phương pháp Sắc ký lọc.19

2. Kiểm tra mức độ tinh chế bằng phương pháp điện di gel

polyacrylamide gradient 8-18%T có SDS.21

3. Xác định độc lực. .24

B. Giai đoạn II: Tạo kháng thể kháng độc tố thần kinh alpha. .28

1. Gây miễn nhiễm thỏ để tạo kháng thể kháng độc tố thần kinh alpha

.28

2. Tinh chế kháng thể bằng dung dịch Amonium sulfate bão hòa .31

3. Định tính kháng thể bằng phương pháp Ouchterlony. .32

Luận văn tốt nghiệp. Ngành CNSH Nguyễn Hữu Hùng

Khóa 1999-2003

4

4. Định lượng kháng thể bằng phương pháp quang hấp thụ A280 và phương

pháp Bradford .33

C. Giai đoan III: Kiểm tra khả năng chống độc của kháng thể thu được

đối với nọc toàn phần .36

Phần III: Kết quả và Thảo luận

1. Kết quả thực nghiệm .39

2. Thảo luận. .44

Phần IV: Kết luận và Đề nghị

1. Kết luận .47

2. Đề nghị.47

Phần V: Tài liệu tham khảo

1. Tài liệu trong nước.50

2. Tài liệu ngoài nước.50

3. Tài liệu Internet .51

pdf52 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2099 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Tạo kháng thể kháng độc tố thần kinh trong nọc rắn hổ mang chúa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTạo kháng thể kháng độc tố thần kinh trong nọc rắn hổ mang chúa (Ophiophagus hannah).PDF
Tài liệu liên quan