Luận án Khả năng thực hiện các hoạt động logistics xanh của một số doanh nghiệp logistics Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

LỜI CAM ĐOAN i

DANH .MỤC TÙ'VIẾT TÁT TIẾNG VIỆT vii

DANH MỤC TỪ" VIẾT TÁT TIẾNG ANH ’.-iii

DANH MỤC BĂNG BIẾU ix

DANH MỤC HÌNH VÊ X

TÓM TÁT KÉT QUẢ NGHIÊN cứu xi

LỜI MỞDÀU 1

CHƯƠNG 1: TỎNG QUAN VẾ LOGISTICS XANH 5

1.1. Khái niệm logistics xanh 5

1.2. Hệ thong logistics xanh 6

1.2.1. l ận tai xanh 6

1.2.2. Kho bãi xanh 8

1.2.3. Dóng gói xanh 11

1.2.4. Quán lý dữ liệu logistics xanh 12

1.2.5. Quán lý chất tha 12

1.3. Sự phát triển của logistics xanh 13

1.4. Vai trò cũa logistics xanh 16

1.5. Một so tiêu chi cơ bàn đánh giá khá năng thực hiện logistics xanh tại

các doanh nghiệp logistics Việt Nam 18

1.5.1. Tiêu chi tia kiệm và hiệu quá 18

1.5.2. Tàng quy mô và dám báo chất lượng 19

1.5.3. Tiêu chi báo vệ môi trường 21

CHƯƠNG 2: KHẢ NĂNG TH ực HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LOGISTICS

XANH TẠI MỘT SỎ DOANH NGHIỆP LOGISTICS VIỆT NAM 23

2.1. Thực trạng phát triển logistics xanh tại Việt Nam 23

 

pdf90 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 04/03/2022 | Lượt xem: 344 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Khả năng thực hiện các hoạt động logistics xanh của một số doanh nghiệp logistics Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_kha_nang_thuc_hien_cac_hoat_dong_logistics_xanh_cua.pdf
Tài liệu liên quan