Luận án Ly hôn trong các gia đình người Việt theo công giáo (qua nghiên cứu giáo xứ chợ mới Nha Trang ở Khánh Hoà)

(Bản scan)

-MỤC LỤC Trang

LỜI CAM ĐOAN

MỰC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TÁT

DANH MỤC CÁC BĂNG BIÊU

MÒ ĐÀU. „.l

Chương I TỐNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN cứu

VÀ MỘT SỎ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN 11

1.1.Tinhhinh nghiên cữu _. . 11

12.Một số vấn dề lý luận „35

13.Một sổ khái niệm được sứ dụng trong luận án 38

Tiêu kết chương I. 42

Chương 2 Bỏl CÀNH ĐỊA BÀN NGHIÊN CỬU VÀ QUAN NIỆM CÙA GIÁO

DÂN CHỢ MỚI, CỦA GIẢO LÝ CÔNG GIÁO VÈ

HỎN NHẢN VÀ GIA ĐÌNH 43

2.1. Tống quan giảo xử Chợ Mới — 35

22.Sự chuyên dồi cũa địa bán ưong bối cánh xâ hội Việt Nam đương đại 50

23.Quan niệm cùa giáo dân Chợ Mới vả cua giáo lý Còng giáo

về hôn nhàn và gia dinh - 62

Tìéu kết chương 2 76

Chương 3 THựC TRẠNG LY HÔN Ớ GIẢO XỪCHỢ MỞI .77

3.1.Khái quát tinh hình ly bôn ở giáo xứ Chợ Mới 77

32.Các tham số ly hỏn ớ giáo xứ Chợ Mói 82

33.Hặu quá viộc ly hỏn của người Còng giáo 104

Tiều kết chương 3 .110

Chương 4 MỘT VẢI VÃN ĐÊ ĐẬT RA VÀ BẢN LUẬN TỪ CÁC TRƯỞNG

HỢP LY HÔN CÙA GIÁO DÂN CHỢ MỚI II1

4.1.Nhừng nhân tố tác động đền ly hôn cùa người Công giảo 111

42.Tương đống vả khác biệt giừa các trường hợp ly hôn

cùa người cỏng giáo vả người không Còng giáo 136

43.Hiện tượng thế tục hoã các giá trị tôn giáo 143

Tiều kết chương 4 149

KÉT LUẬN .151

DANH MỤC CÔNG TRÈNH CÙA TÂC GIÀ LIÊN QUAN ĐẾN

LUẠN ÁN ĐẲ CÔNG BÓ 154

TÀI LIỆU THAM KHÁO 155

PHỤ LỤC .177

 

pdf201 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 19/02/2022 | Lượt xem: 225 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Ly hôn trong các gia đình người Việt theo công giáo (qua nghiên cứu giáo xứ chợ mới Nha Trang ở Khánh Hoà), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_ly_hon_trong_cac_gia_dinh_nguoi_viet_theo_cong_giao.pdf
Tài liệu liên quan