Luận án Nâng cao hiệu năng thi hành các phép toán trên đô thị

|1 GIỚI THIỆU chung! 1

Ịl.l Dộng lực nghiên cứu| 1

[1.1.1 Cắn trúc dữ liệu phù hợp đe nâng cao hiệu năng tin hành các phép I

I toán trẽn đồ thị| 2

Ịl.1.2 Xứ lý các truy vấn khoảng cách ngắn nhắt trẽn đồ thị động quy mõ lón| 2

[1.1.3 Nâng cao hiệu nàng tính các độ đo quan trọng trong phân tích đồ thị I

I quy mô lờn| 3

|1.2 Một số nghiên cứu liên quanỊ 4

|1.3 Mục tiêu, phạm vi nghiên cứu. đóng góp và bố cục cùa luận án| 10

Ịl.3.1 Mục tiêu nghiên cihĩỊ 10

Ịl.3.2 Phạm vi và phương pháp nghiên cứu| 11

|1.4 Các đóng góp chính cùa luận áiĩ| 11

|1.5 Tổ chức cùa luận án| 12

h cơ SỚ LÝ THUYẾtI 14

|2.1 Lý thuyết đồ thị| 14

[2.1.1 Khái niệmỊ 14

[2.1.2 Kiêu dồ thỉ] 16

12.1.3 Các đặc diem chính cùa đồ tÌĩỊ| 17

|2.2 Biểu diễn dồ thị| 18

[2.2.1 Danh sách các cạnhỊ 18

[2.2.2 Ma trận liền kề| 18

12.2.3 Danh sách liền kềl 19

[2.2.4 Ma trận liên thuộcỊ ‘20

[2.2.5 Ma trận hàng thưa nén[ 20

|2.3 Các phép toán chính trẽn dồ thj] 21

[2.3.1 Duyệt dồ tĩụ| 22

12.3.1.1 Duyệt theo chiều rộng trước - BFS| 22

12.3.1.2 Duyệt theo chiều sâu trưóc - DFS| 24

[2.3.2 Phàn tích dồ thị| 26

 

pdf138 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 433 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nâng cao hiệu năng thi hành các phép toán trên đô thị, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_nang_cao_hieu_nang_thi_hanh_cac_phep_toan_tren_do_th.pdf
Tài liệu liên quan