Luận án Nghiên cứu ảnh hưởng của hành vi kết nối mạng lưới đến sự thành công trong sụ nghiệp của giám đốc doanh nghiệp thương mại và dịch vụ nhỏ và vừa tại Việt Nam

LỞI CAM DOAN i

LỞI CÂM ƠN i

MỤC LỤC iii

DANH MỤC CHỪ VIẾT TÁT vii

DANH MỤC BÂNG BIẾU, HÌNH VÊ ix

PHÀN MỚ ĐÀU I

1. Lý do lựa chọn de tài. 1

2. Bồi cánh nghiên cứu- DN TM vn DV N vv tại Việt Num4

3. Mục tiêu nghiên cứu .8

4. Phưoiig pháp nghiên cứu .„„9

5. Dồi tượng vã phạm vi nghiên

6. Những dóng góp mới cùa luận án. 11

7. KÍt cấu cua luận in._ 12

CHƯƠNG 1: TỐNG QUAN NGHIÊN cưu VÈ HÀNH VI KẾT NÓI MẠNG LƯỚI VÀ sự THÀNH CÔNG TRONG sự NGHIỆP CỦA CÁ NHÂN 13

LI Một sổ nghiên cứu quốc tề về hãnh vi kết nói mạng lưới vả sự thành cóng trong sự nghiệp 13

1.1.1 Cãc nghiên cửu ban đầu vè hành vi kết nối mạng lưới 13

1.1.2 Các nghiên cứu đo lưỡng hãnh vi két nói mụng lưới 15

1.1.3 Các nghiên cứu về sự thảnh công trong sự nghiệp 18

1.1.4 Các nghiên cửu vể hãnh vi két nối mạng lưới và sự phát triển sự nghiệp .23

1.1.5 Các nghiên cứu vẻ sự tác động của hãnh vi két nồi mạng lưỡi đen sự thành

công trong sự nghiệp khách quan và chũ quan 28

1.1.5.1. Câc nghiên cửu vẻ sự tốc động cùa hãnh vi kết nối mạng lưỡi đến sụ thảnh công trong sự nghiệp chủ quan 28

1.1.52. Các nghiên cữu về sự tác động cũa hãnh vi kết nối rnợng lưới đen sự thành công trong sự nghiẽp khách quan 31

1.1.5.3. Các nghiên cứu về sự tác dộng cùa hãnh vi kết nối đến sự thánh cõng trong sự nghiệp khách quan vả chủ quan 35

L2 Một số nghiên cữu trong nước ve hành vi kít nồi inạng lưứi 38

1-3 Khoáng trỏng nghiên cứu .„39

 

pdf216 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 208 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu ảnh hưởng của hành vi kết nối mạng lưới đến sự thành công trong sụ nghiệp của giám đốc doanh nghiệp thương mại và dịch vụ nhỏ và vừa tại Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
WopnopqfrsopSPOIYLZ[KUW\UI]tSU^_`U IaUMbOUM^_UMWX¯NI[KUIcdefghSZIijjkkbOUMUM`U EFG6BDlkWjKL °±¤¤|²±™³£´ ±µ³¶’±w³±±ˆ«³£’¡¢±·³±¸ ¤²|³ƒ¤¥…³£‡ˆ‰¤”|³¹›±·³±’º³£ »¼³£¹›³£±¤Ž´”ˆ½’±¾±¤Ž³»¼³£±¿³±ÀÁ ÂÃÄÅÇÈÉÊËÅÌÄÍÎÅÏÄÐÑÒÅÐÓÒÔ ÕÖ×ØÙ ÚÛ ÜÝÄÍÞßàáÔÛâ Ø Õãäåâ æç èéêëíîïðñêòîóôõöøùúîû üib­®VU®PI üTYK üJKLMKINIOPQSTUMIVUUMWX ýJ_IWopnopqfrsopSPO þÿñëéêëêñêÿêëîû ü_`UIaUMbOUM^_UMWXIc[KU ü_`UIaUMbOUM^_UMWX¯NI[KU     ! "# $ %& "# ' ()$* + , - .   ! "# $ %& "# ' /%* 01$ 2 * 345 789:;?@:89:9A:BC9DEFGHIIKL9ADMN:O9:PBQRS9TBUVHWXKYBZR9[\ S:O9:D@9AS]^9A[\9A:B_` bcUSdefIKgHWh i%& j 1k -l%* 01m 1' n  ! %o "# ' 4p2 - &q1km 1 j  m - -2 1 1 r s q nn - .  & "# $ %& "# ' tuuvv%&  wxyztvv'u4{j sk0- + , v'u! n  %o k%|tuuvv}~2 % ! %& n  €‚ƒ„…†‡ˆ…‰ Š‹Œ†Œ Ž‘Ž’‚“”ƒ†ˆ•–’Œy†”ƒ— ˜zˆŒy†‚ˆ†) !† ™š›™‰‰’œœšƒ’’ƒ ™#‚ŒzˆŒ‰ˆ•‚ƒ”ˆ•œ#ˆ•Œ†'ž Ÿ  ¡ ™#‚ŒzˆŒ‰ˆ• ‚ƒ”ˆ•œ#ˆ•Œ†'ž ‰Œ£ˆ Ÿ  ¤ Ÿ ¥¡ Ÿ ¥¤ ™#‚ŒzˆŒ‰ˆ• ‚ƒ”ˆ•œ#ˆ•Œ†'ž Œ¦‰Œ£ˆ wŒ)•†‰¦‰Œ”‚ ˆ•‰Œ‡ˆ ˆ•Œ†'ž Ÿ  § Ÿ ¥§ wŒ#‰Œ†'ˆŒzˆŒy† l ” Ÿ ¥¨ Ÿ  ¨ †ˆ†o) œ”¦‚› ©†!†‚ªˆŒ wŒ«)ˆ†‡ˆ ¬‚­†         ! "#$%&' ()* + , ()* #$%& -. /,0 1 2%/, 3 4&$5 60 #$%&/7 8 9$ :;4& ' + , /&    -?@ =;+ A '#BC D EFGIJKLNOPQQSTUVTWXYZ[\]^_WY` X[ZTUabXcdefX^g^ hTijck_/lmnopq rsmrsmrsm<:{|<otn<v l}3mlxll}<vo~<:€ql* 7 / /7‚o+ntm<< oƒ†&oq+ , >lmq*olx<:y<l‡o:. EˆG‰bXcdefX^hTijck_\cŠL‹NŒTcXcTUX_TŽ<vs<*$/,0lo:}<v rsmlxl:;†&oq+ , >‘’o+/s†><l:n‘ % %/“>otn” lmq*olxq+ /•<::–<:l„sot—l lmq*oq+lx<:y<š E›G‰bœJžfœŸg ¡L‹O¢£¤¥L‹¦O§L‹O¨O©œª¦«JL¬K­ž®ª  ¯K­ªª­°Ÿ±®²œJžfœŸg  ¡L‹O¢£®OL«SœVXcW³[ZXW´Tµ´[WW[`4¶ /• + *p 3 p ƒ  4& ' + , /$ % ’ƒ ,· /&    ,& ¸$ {m¹ D2&+ 2& & 2& ! º» 8 9$-#$%&“ 0-4&¸$ƒ 8 9$Ž”:y<o¼l: 2'ƒ + -ƒ/)/, -ƒ$%& 1 8 9$2 /p$½ 4& ' + , ¾2  p ¿-/* /&   ¾2    ¸ $    4-¸$ ¿!    !" #$%&'(&)*+,-(%)./+0&).+(1/23/4+5+%&'(&)*+,6%+0&).+(1/%&'(+0&)*, 78+&9:;+0&?@A5%BA/CDEFGHI/J%K+0L/J+(5(+0&).+(1/%=)M)*%NJ,2(&O7P +0&).+(1/DP&Q+&D)>R%+S),=TU9:W)2A'?TXX:Y+0(OJ&Q+&D)>R%+S),=+07R+ A'%&Q+&(Z+0%C@+0A'+0&)*[(OJ(5+&\+3Q+6)&5,W]^_`X:abc+0 7:;(%&'(&)*Td#e(f)*%27S]b:;+0+0&).+(1/3QU]gh7S(iNNMM%C@+0+0Q+&jk DQiM%=)M)*%NJ, l`^ a]bmn7e(f)*%%C@+0(5(<@J+&+0&)*[Ho&p+&DqD4F2`g`r:W( +0&).+(1/(OJ3/4+5++QFAs7:;(%&'(&)*+%&E@fS+U]a]7t=+ubmtTU7l`lvwU]a] 7t=++0&).+(1/9]xTyzaT7R+D)*(%&/%&4[%&{,|/%&{+0&)*h7$+&}h7gTXU]g~ f676%)+(4F(OabXaTU7t€7‚7:;`7gTXU]g9_r:W(+0&).+(1/%)P+>&?%&)(OJ+0&).+ (1/(OJ3/4+5+27lTU^ a]bmn9_%)PT7P7$>)$,(&1+0>&?TƒTU%&Q+&(Z+0>&)1+0 <-+0[&„+,P,…k†‡ˆˆbmtTU‰XTbŠ`X78TX9:;+0GHjXaTU7t`XtTUX]xT`1z7:;( ‹\F<'+0bXŒtrar:W(BŽG‹\F<'+0%4[f)RTyzaT~gbuˆ7gTXU]g~r6bXaTU7tu‘ 7gTXU]g`XŠTXbX1` bXaTU7tBN0/F’T#“TX”X•2–—Ž–G27:;(%&'(&)*+%C@+0˜0)J) 7t=+(OJL/5%Cq+&+0&).+(1/2%™,%š%Yf?+0›HŽTX:AJ/ ž Ÿ ¡¢£¢¤¥¦ §¨ ©"ª«¬ !" ¢£¢¤¥¦ ­®¯°¡ ±ª± ²³´­µ¶´ ­´µ·¸ ¹¢ºµ»¼½¾µ »¿À£Á­®¯°¡»Â¨ wd‡r6 #8+&%p+& Ã&Ä+0DÅ+%C'(%)R[ ÆSÇÈÈÉÉÊÊ7:;([&Ä+0DÅ++ˎ— Ì\F<'+02fKA/+0DQ&@Q+%&)*TbXaTU7t jÃÍN —Ž%&5+0B΀–—ŽÎG ˆd‡r6 #8TX9:;+0 Ï?+(\/&Ä) k|/>&?t~gb~r6+ˎ— jÃÍN #gTXU]g~r6` g`bXaTU7tuÐÑҐ   !"# $%&'()*)+ ,-./01234647389:;4?34 @AB1CD1E1F0 GH34IJKDL MN/O1PQRSE01CD1E1F0TDUV@W XY,Z[XY,BM\]^ _ER`9Hab]DO1S0 Gc348dce4f3464Fe647389: g-h=9HD1^ i1jD1\]L-PE1/klE mSQ0SQOlEn/PDL1-oD0F/ pAmqR/DL GHD1ECD1 Y1rDL\s38dc=9`0D1t^ uvL-P-OlEn/P DL1-oD0F/ wxyx &{&|}~ X€QDLu/DSDD]k[ZB‚Rƒ„…DLOlE1K†‡ˆ†4J‰38†4c†9H346f34;<9H34IJKDL wxyxŠx &{&|}~% ‹Œ Žd†4J‰38†4c†384d3eF9HD1ECD1[DL1-oD0F/R-D1E-lD1]D1n/a‘L-a- 9:’D[0…E1hT “”•”—˜™š›œžŸ” š¡¢£—¤šŸ¥¦šŸ§¨©ªT g4d«ce9HD10S0kl/E`E1/_01]D1\-OlED`-^ ’38IJŽ-E1¬Q0S01­1®DuQ’-0¯a °Q€¬E\]±Q/L1¬Ek²‘WW³[‘WWp´µ¶·¸ 9¹º<»:c6ece384d3eF/\¼1]D1\-OlED`-^ ’DL IJŽ-[0S0b]-bSQO1Qa1½0[b]-\-lE0¾u-oDn/aD[u/DSDE-lDR¿6º:38;<38:<d3JŽeÀÀ9h 0®DD1Á0\]R/kÂÃEO¿O1-®k„Ä38647389:4<34;dÅlED`-^ ’38IJŽ-E1¬QDL1-oD0F/ 0¯a°Q€¬EƱQ/L1¬EkA X-l†64Ç:9ȵ6ce8dPu-.EOo0S0kl/E`E1/_01]D1\-OlED`-^ ’38IJŽ-\]RÄ E1]D10iDLE€QDLRÄDL1-.†64Ç:ɐ739dh^ 0SD1®D[E1Ä01-.DE-l­E…0DL1-oD0F/E1¬Q eceÊJŽ0Ra/T ËJŽ0³[u/DSD®k„ÄDL^ _EO1/DL­1rDL\sDbSD0s/E€Ì0²Y1…u…0³A@b´„Äa E€oD^ i1jD19¹9¼Â/sE\]0S0E1aDL9:E1a^ O1PQ9hRƒ„…DL01Q­1rDL\sDE€Ä0„-.D ²Ía0¬ÎEQÎÏ7eÇÐece8dc=9`0±ZZA Ñ734»ce4eceÒGѶ¶ÓÓԆ4…u…eÕÀˆÐ9huÄa01½39h­1rDL\sDE€Ä0„-.D „Ä76º3†4J‰38†4c†Isk^ N/n/P0Ö/E/klE²RDQ×bau´E1iDLn/a0S0n/aD1.0SD1®D       !"#  $ %&'()*+, -." /012+34#  5+ 67 " #  $8 9:& %+ &;"(> ?2! #,@/8ABCD 12+3+ 6$% A E# 4F 0 AG5 H CIDJKL" $% A / M K;N9O "$% A ;.PE Q>R(ST+UV " # W*XY'+ & ;Z% ;[N \B ! 0% F: $]6$ ^9 _ ,$% A $(>`a+ 63(>?b cB [ 6Q(d2W 6 " # $% AeRY+ 6f g$@ @C/I M I;.P+h([9"N3"7'+=2>% i9jkl12+38 Z F $]6Qm=n1A(T+f<1<12+3] E T()'a+[  +,>> o.P/p@% qrQstu+UV   9:v  Y+hnRwxE #E [  YTn1<+,  F09$09bzY'+dT(1<B  0% $ FBae1(() F    Y+,>W 6e?{"/ M |;FG"$% A E QTe'Y}+ I q;B FBN0#EB + 6 ~a + 6$% A+f 0 8$Z " # i9€% +! # a(>'+aT<AG;v v q0 " # F0oB % / p"N3+UV ;[N 09@'+a+ 6f g$@ @C/|/ cB % 0$#@   W 6  <+, W 6ƒ+ 6v q $@ @C/j/ „…†…ˆ‰Š‹ŒŽ…‘‹’“”ˆ•‹–—‹˜™š”‹ .P$% A NDœ12+3..žž ^9v9 f90 Z#F B  ; Z B FB  Ye'YŸ>+h(>E  Y+, W 6  / .  Y+,  [eYW={ 3 ] qv   0 o'stubu'YŸ>+hW 6  UB>>   o  F 3+ NE : NE $;q3 B>>   9<+"B >   o0q3+dTstu( $% A NDœ¡¢£ss¤¤ ^9v9 f 90 Z#FB  ; Z B FBQ+ 6   +,>W 6  /     #$%'()*+,-%./*012*0+34 56789:;?@ABC78?9D789;E7?FG?IJKBL78M9NDMOP79ML@QRS TUVWXY<Z79?[?79\]K^RM_` aYXYb<cd=e78?[?79\]K^RM_MOD78]f9P79 ghM9RK^MBLQMOE7?[?789;E7?FG?M9L?9;ijkl=mY<nop TqVrJKBL78s679:;t9;E7s67M;^78u;iMsv78?[?9t9;E7BZYbYXYkbwjx<cky M;^78z79@Q78M;^78u;iM{ T|V}ABCjx~b=jx~bX~€ZYbjx=>?g;t9;E7s67M;^78u;iM@Q78M;^78z79 TM9f78‚RQ79ƒjxjx=e„Y…YbGo†j‡ˆj‰nGbj` Š78D;78ƒYbGo†jjxajb‹<ŒM9L? 9;i7?979@AQs67M;^78u;iM{ TŽV56789:;;^78u;ik?9;iR?979‘s’@R78?[??9s[D‚RQ7@[M@QR“9; t9:78”•j<Zjbk–jb—˜x„X‡<_?™ššuu{ T›V5679:;M;^tMC??9Dœ7M9;ijkbˆjxGw˜žŸ=m?STUV<=wYbc—˜x„X‡<_? < Y¡<Xjbx„X¡jb¢j£¤k<Œ79v]IJKBL789Dœ7M9;i7s679:;“9f78?\@L9;ŒR@Q;”Š 78f778ƒ”œ7¥;BR78?[??JR9:;¦TqVM w<a‡jb…‡§¨©ª«¬­­®®Y¯jx` m;š°}{ š9ƒ788\th?±wx„X‡?89;79¢7‘M;^tMC??979@AQ?[??JR‘?[?hMOD78s67 9:„Yl²lajx¡t”m„`¶j~bcjx·„^78u;iM”œs’@R78M9E] 79ƒ78h9:;79v]t9[MMO;Œjkbwjx<cbcajkb„ijbjp T¸V¹P79M9œ79s6789:;?9º79M9FY<Œ<„ŠRMOQ“96D@[M”m;U˜x„X‡<_?BDQ79 789;itT@ABCjx~b=jx~bX~d•K]»R‚R6?¼RMRK^M‹<Œ“;Œ‡<Zjb<¥M;7?¢K?±Q?[? kbwjx78MOE7B;i7O¥78{ TV9L?9;i7“96D@[M?9º79M9F?”m;x„X‡<_Y¬­­®®kl†j<ZQsœ7¹œš¥;‘ 9œ79t9_¹¾?9º¿;79”œ]¥M@_YXY<ZQsœ7“9[?T@ABCjx~b=jx~bX~d•K]»R‚R6 ?¼RMRK^M“^M9>t”m;9P79M9F?8A;t9;^R“96D@[MMOL?M;^t”œD7g;7NVTÀÀt9;^R“96D ‰Xk?M9L?9;i7M9f78‚RQ?6Àqg¼7“96D@[M‘Mlcjx?8A„<„ MOD78g¼7“96D@[M?9º79M9F?V{ Á-%./*0ÂÃÄ+Å''(4Æ*'+Ç*0ÈÉ «w‰_?[??9s[DM9R¥Ykbwjx?t9[MMO;Œ7BLQMOE7 79ƒ78789;E7?FGkl=m?‘sQD8¾] ÊËÌÍÎÐÑÒËÑÓÔÕÍÖ×ØÍËÙÔÚÕÛÝÞßàáÍÎâãäßåÓÌÑÎæàç ¹œ79”;“^M7_;]jxd=m;sQD8¾]79;ŠRbajb` „?M9L?9;ij¡klcjx<…€Go MOPg;E7g?gœ79\]K^RM_M9Œ9;ijYXYbajb`„‡aYXYx„X‡<_?BDQ79789;itM9L?9;i7   ! !"# $%& '"()* +,-,./,.0123456 ! 7,18"9 :); 7 7?@! 7,18A !! 7,18A ! &() ); 7! 78 < "B" ! )CD" ) < EF '" GH,1I+ )6"J K LM%)B :,.N,1O '& 3,3# "P4"Q; 'R.S,1TU@! 7 8A& 5V9  !)C0IO,1W02X9 !)CA& 5Y !2Z12" &() '"( ! ! &() [/.\-$ ]^ _` bcdefghijdbeklmnopmqrs t 7"!=u !)C"v&! 7,180O8w A"B"Ax &EB "[ : :(E' 7"x &"B""B" P"B" Y"#"[+- x B 7G"vN12"$ MB" P2Z12" &()Ey '"( (" Y,1B"& #x &G E"#"[,.z.S,1( 3 # & )7Q{G& |)| '" zU}H,11,1,.2G E"P D~ < !t < D>==u>==VFE&!"GE'D>=u>F€"&<! Du‚F $$F"B""B;Ey '"( 7" '"("#(" E'X +- #x &"B" 7G "#("! !"#("$ƒJ[? „& )„…4Z,0.N†.wQ „<& !( "C & -"$‡"7,.W0,.Y" G"|)|H,1ˆy" '"( ! 1NO84.N21N‰,IN0.N21NŠ4‹ (0.N†Œ,148-"Y,1,1w x & Ž$$ L9 4†I‘8’,87“3Q + ARD~ < !t < D>==u >==VF$L9 ,Z†H,1”"E„[!)B : "B""P "v& 3 !"P "B" )"KB"& J[?€"&<! Du‚F ! 7,18A !! 7,18A !$ •:)–)A"—"P B"—( "˜# ™)–z05 w ) [")B :A‹ˆ4,1.’2…4N,ˆ05 wš}›”ˆ„[,1.N,1O8œI ž: P 'u$}.N8C! P"Ÿ$ +.wQ C4,.2X CD |" 3 .S,¡IO,1G ,‰2U   !"#$%&#'() *++ ,- .( /0&123 4 567879:;=>?@AB:CD6E7FGC:HIJKL:MNOP QNRF?987ESF6Q8T6QOND8U VW?@ABXY:CZ[87\67E7R6Q :L:]^X:Z_[`EabNcFSdEOP eF[Q7dEfgh4ihjk:]^8 W7lEESNH6?mKIJnAIoKAB:L 8pR q8edSrFE g4sshkt qN87RduOPv[wug4ssxkt yF66d6adSQg4sskz h 567879:;B>Nu{N8|}~AoL867€6Qr6 ‚ƒ„:…AAB]{C:;BC†‡:ˆR67879ESF6Q8T6Q OND87F8‰m6Q7NDWU x 567879:;=>?@6Q?R67E7N…W8l67Š6g6Rrd 8RS?kESF6Q67NZ[7FGI:‹6QU j 567879:;B>NŒR_idrRNu7F867€6QEPNuND[ XYCnA‚ƒKA:H?[fESŽuN6uG8U  567879:;:C‘AIJ]K’“N67€ABAB]{Nw7T6Q 8”6Q8T6QEfz • 567879:;IoK}–m8l8a[MNQWrEw7N67—6 :]^8u{Nr{CAo]˜™mEND8‰N6767—Ei87š8 r›6Q8l67Š6iENDXX]“Nzz8pK:œNEl8  567879:;:CXo~Cž–ƒ9XoXŸAB:œNEl8U  7lEESNH6E›6Q7N68¡ƒ:967 E¢67 567879:;CnAG8OPw…E6œNO“CAB]{Nw7l8 gESF6QOP6QFPN8T6QEfkE7T6Q£[RrG6Q_¤ 7‹NgcR8daFFwi¥RuFzzk ¦§¨©ª«¦­®¯°ª§±²³ ´µ¶· , ¸) ¹¤7‹N7RuP4E7P67W7º68pR7P67ONw…E6œNrGAB]“NiE7H7ND667€6Q7P67 ONE7RrQNROPw…E6œNO“CAoY}:œCI]^6Qa6ESF6QOPa66QFPN_¤7‹NE7T6Q£[R8l8 7FGI:‹6Q6QFPN8T6QOND8ESF6Q£[lESŽ677FGI:‹6Q‰m6Q7NDW8pKX»XBC»}:œ8z ¼7¢67OŽO—fif…[Eœ½¾;o‹CoYK¿:]^8rTE|Ao]„Ao€6Q7FGI:‹6Qw…E6œN rGAB]“NO“C:X:CHrw…E6œC’„BCKL]ƒ’“CAoY}:œCI]^6Qa66QFPN_¤7‹Ni7F8 AoY}:œCI]^6Qa6ESF6Q?FR676Q7NDWO“Nw7¢R8GAoBCKL]ƒÀ;o‹Co~A„ÁoÂKXG67 8T6QOND8zÃ7€6Q7P67ONw…E6œNrGAB]“C}KAB:X:CHr_¤7‹N7R:]^8E7m87ND6 O“CAB]{CABL„CAo]8l8w7l877P6Qi67P8[6Q8`Wi£[R687¡887¢67W7pCnA‚ƒKA:…6 7FGI:‹6Q8pREM87¡8iOP8l8E7P67ON68pR7NDW7‹C’„Io]~AB}GN87[f66Q7NDWi8l8     !" # $% & '()*" +,- . /'0 12 34! +%$ # 5!4 0!67869:678;*% 1?,$ ' ; @=2A%$%B"2$9$% & ' C . DEDFDGHG 2(D; I B " $ 1J !;K 3 2L" 1? M NGO)P;3 13 '5;Q6<RS*4( T66UNVW;QX7DDY3 '@Z [4 25\ ]H;O)F9$% ' ^ " +,( 4=2"5_` 1J =2Xa HGbGcG6EDd]' & %$` 1J=2e (;<NfGPgh6P;i C"jkl KM1]"$%,5;& 2( ;` 1J +M=#\ %$ \m 1i" (2' %*; %$  $,$$%DF;J 6767H; njj>>5 +'%$ # opq 4 " %*% +M=#\ "njj>> . 3 13%*\# r%T%s ! tNDuDhHf#^ ;i%$ 13%* /'0 &)J6DYODt)Go kC%0%vM"2$% =s;( ,(- B 2wJ%*4 ! " -5 P;iDxfty"jkl;Q4^ \ 'Z [4 25\ z{ i;QDGHG676" +,( 4=2"5_` 1J =2XaHGbGcG6EDd|S}z{6i;QDGHG676O(D;` 1J +M=#\ %$ \m 1i" (2' %*;D76S}g76}|o~K ! 6PGf7D;P;J6VW;77D€ODG;Og€YD‚;3' BƒoG)/$2 ;&' „…KDDF M"/PH` /I2q PtUDYO' uHo †‡ˆ‰‹Œ‹ŒŽ‘Ž’“”•–Ž—˜‘™š—–›œž ˜¡ ¢£¤ ¥¦¦ ˜§¨—ˆ‰ ‰—©ˆ‰›ª« £¬­®¯ ° i;Q ' 2(D; I B " $ 1J !;K 3DGOy< ;7Ny<y}aUS*SGDY±;(=' bGcG6EDd ²=³6<; [ ;O;J6; K 4´µ21¶ %$ ·OP€DdR¸¹¹ƒN¸¹¹ºU;J 13=#GDYhDG;O » n¶1'2 I¼¼ZL½ » ¶,%$¾ ,I¼¼¿L½ l2¶4¶1I¼¼@L Z ° i;QDGHGS}O6766P 1? M %*9F I 12%$2$ - ML 125 10,$'% I -42 À'%6YGO};3q'qDS}uPL     "#$%&'()&(*+,*$-()&./01234- 56789:)4(0;=>?@A79B7AB<C7 ?D8EF5?;<7<FGB,9<HI"J$34(KL=M?6<N O "#/)P4%H9:<Q4(4(0;<RSTIIU V "#W<9X?J?FA?S)4Y)/Z'[)HN \ "#$%&' ()&I]I%)H+^<7X 7<H+_`5GSR^ aAF7<H+_b5cd?@e aAF7<Hfg'&4(h&4%4(%i&Ij4($k l>??@<J?m7<no1" ?p q "#$%&'()&I]I%.S$"^7d?@er`D aL7HE?@_?SA<X, ?9B=>B7 tuvwxyt{|}~xu€ ‚ƒ„…† ‡ˆ‰Š‚‹„ ‹‚Œ Ž‚ … ‚ ‘’ “F,7<FAS$"^75Dn7<H+GB”•?B+–—FB9<=M?6<,S4(/0:<_ ?JAS$"^75Dn7<H+WG<nb5F7B7X =?@™AS$"^7EL7<H+—&I]I()]'"6š “F,7AS$"^75Dn7<H+›pGB™F=WF?BC7 =C7œ9:`,B9:AS$"^75Dn 7FD=5DMI%$¡0Y4(%¢4% > `IU4(4%0%¢4 —FaAF7AS$"^7Rn7AB<£"¤7?;<?SA ?,6<b5FH9Q7¥_9BW"¦4((¦f$§I%IL9BQ5 ™A?˜oI¨©(.Z)¡&-I]I()]'"6I"X5A@ª7_5D?p>`9B5D?p—F aAF7`A*II]4%­4"S< a<HAaAF7<Hf$%&'()&IU4(4%0I%¬$/0e7—FE +®,_a9¯ ,BaAF 7AS? "^75Dn7ApA*II%0Y4($¡¢4% ?@5DX4%¢4%-$%j4(")H+?@5DX? )"M^4("¤4(g%&k$L?˜o>^<? A5Dn "Xg"X1"0er±?9BAW,DM5?6²$%&'()&I]I%.S$"^75Dn7<Hf³¨©%¦'I%œ R>ARFA7¤,b5FE>?ª'".$%0;7DM5?6²$%&'()&I]I%.S$"^75Dn7<Hf³ "0e?J<H?@A7R 7šOh0:)"­k-$¡.4("¦´ µ¶1&4K]$²·4%I%"#$˜o^< ? .I%1kP4"XA*I¸ .¡¹K%.fKº³[Z²·4%I%"#$%&'hL>^?@<J /#'$%0Y4('S)º³"0eI©»¼"]4%()]$%½.$%&4(".¾)¹½¡$¿")J,?m•š=C7G–BA   !"#$% &' ( )*!!+! ,- . #/012 $(3 $4' $- ('5364& 37 892$/-: ;' !* $/?@AB $/C"AD !"#$% E &' (  FGHIKLMLNOPQROSTUVWOXYRZ[XW\]^_`acd`efe_ghijYHIROXZkHHIOlmno pqq NYlrXHI NIXsHI\ei_`tcjg u v!wx $-(3-&-$ "'$yz # ! {|}~} €~‚ (ƒ3#A!„… '/0#@A*†"‡ˆ‰Š ‹'($4 yŒŽŽ9ŽŽE/0! ~+"7‘- &z $- (' !’… “!”ˆ Du••–—˜ “"!…ˆ‰Š™A|Du••—˜ šˆˆDu••›—= – v!wx $-(3-$'œ A7‚!’… ! v!wx… "…‰ž3Ÿ-3 & :; (/?"!"…}¡ |""¢ !£"Š!!’… ¤B œ~!¥ Ž9$/% ( &¦ $ &y#¤ § v!wx 8… "…œ|£…¨!‰ž"!’ #!‚7 < v!wx $-(3-Ÿ3+Bœ~!¥!AB "¢~ !!+!*~© $/% (œ" ª v!wx/-&- $« (3¢~!¬‰"B ! A#3! (­ ®+"78"B!w ¥ ¯ v!wx °!! "'$yz # ! {|}~} ±+!‘…!¨ /% (|?""… 9 ²u³|Š –³  ´ µ$-3…§³¶ :<³ . !"#$% &' (  €~‚ (ƒ3#A!„… '/0#@A*†"‡ˆ‰Š ‹'($4 yŒŽŽ9ŽŽE/0! ~+"7‘- &z $- (' !’… “!”ˆ Du••–—˜ “"!…ˆ‰Š™A|Du••—˜ šˆˆDu••›—= v!wx $-·‘!+! "w !!+!"7 :x $/% (œ" ±+!‘…!¨ /% (|?""… 9 ¸ 9µŽ:–³ ´µ$-3… §³¶ : µ. ! "#$%  • v!wx $-·‘!+!!A !¨~!’…!+!° !6$:3z ,- |"… ¹º»¼½¾¹ÀÁÂýºÄÅÆ  ! "#$%&'()*+,-/012345672389:;?#@A#+B25C25D-EF25GH%&IJK ?#I)#L#M)NO-G6PAQRS')*TI%#I)#T+UV?)W+NH23E6O-9G6P4G1E6X)*Q=)*AYA Q+V)Z'[)SY??#\#+B))#]235C25D-EF25GH%A^_4`43-`aGWA?b%)*Z'Y?bc)##%H? Gd)*S@)*#+BLA^[Nc)#e fgAhi)#jNkV'?W?#@A#+B25C25D-EF25GH1l/G6P4GmA(L?b%)*AYA)*#+n) Ao'TmS@,2556p)*A^[#I)#T+UV?)W+NH23GV)S@?#I)#Aq)*?b%)*S@)*#+BLefd? )*'kn))#r)A#^ kV'&IAYA)*#+n)Ao'?#@A#+B)TO-GW-/6P)*)*#+n)Ao'&IAY)#r) #%gA)#IZ',)&sAYAAtuDC456_4v235-w24o')I%?#@A#+B)TO-GW-/6P)*)*#+n)Ao' EC3-`aGWAh%[)#)*#+BL)#xTITy[>A#z)#TcT({95C25D-EF25GH1456_G6PAZ'[) ?rN)#+m'U#+)*#+n)Ao|}6O+*jA)#c)&I#I)#T+UV?)W+NH23E6O+e"bn)?#@A?V>TO+ D_-/0~EC236X-Go23GM'h%[)#)*#+Bu95C25D-EF25GH%&I)#])*#C25D-G6PA?#@A #+B)&+n)?A?b%)*Z'Y?bc)##%H/Gd)*S@)*#+BLA^[#€eI)#T+)IkU#q)*A#‚/6723 /`4GV))#+m'AY)#r)U#YA?b%)*?RA#oA>NIAƒ)AjS@,2556p23GV)Qn))*%I+h%[)# )*#+BL?#q)*Z'[,2556p)*?#$%#+B'o)*„%N+)%…+B'o)*„%N+)%#[k„%N+)% †‡$A?&INd?L#,)o)*A#'ˆ+‰,kb[U#+Nd//5_{GR+)#x?H-G-\N*WAA^[#BAj?#\*rk b[)#]23/5_{GR-/6723/@?H-4`4G-\N&r)A()>?yGvE_2/x_0_4`4G-\aŠ_572DC/H% b[Nd?A#'ˆ-/5_{GR+?'kV2/l25‹G-m')IkU#YATO+#+B'o234`25Œ6ONeŽ#q)*?#\ L#^ )#()b=)*>5C25D-EF25GH%?b%)*?#VUK>S‘4v/`4Gd)*>,2556p)*TI?H%)n) S@UV?)W+NH23E6O+?b%)*?RA#oA>TIAj#+B'o)*&[)?x_GV)Qn))*%I+?RA#oAe’zh> AYA)#r)T+n)#+\|0“G”2556O)*TIA#”'S@/`4Gd)*A^_5C25D-EF25GH%A^[*+YN GWA>S‘?H%b[)#]235C25D-a_23•235–_/l454@A?b%)*Z'Y?bc)##%H/Gd)*U+)#h%[)#> /`4Gd)*?zA#A@AGV)TO+GW-/`49GV)U#YA##I)*ee—\˜G1E6X23™5C25Gd23EF25GH% A^_Gd+)*š3-`aGWA„››’’?H+’+B?›[N>›œSžh)*QdAr'#x+Ÿ$[h$bS#+L Lb[A?+A$S )T$)?%bk…Ÿ¡ A^_¢1|£¤¥DC¦1¥2¤0‹§¨ ©¨ªD«2vG6PAA#%&I#]'#+B'?b%)* G`253-`5C25Gd23EF25GH%p)#+m|E–25D@AU#YA)#['…?#$%Ÿ$%)*TIAd)*S@>K¬¬­® ¯$SS%)TI°b[hk>K¬¬®?b[AUTI±%?&$b>JJe²dAr'#x-2C{G6PA‰rkh@)*‰'t? L#Y??y)#'AM|G1E6X235C25Gd2347Œ,2³´¦µ4š2325t)NH)#b=23EF25GH%U#q)* L#,+&INd?A#oAT)#t/G”)#?b%)*?RA#o4aCGv45l25EC25]235C25Gd)*TIU#, 2¶234^_4`25·2³;š23/5¤1¦1¥2¤0TIŽ%'¸¤¥‹§¨ ©¨ª9´¦µ4š234v/5\G1E6X)*#+B' Z',A^[?RA#oA>S@5C-E~23GW+TO+Aq)*T+BAA^_236X-E_1Gd)*>S@*¹)UV/GW+TO+?R A#oAe²n)AH25Gv9/5¤1G`253-`4^_:;<95C25D-EF25GH14š23/`4Gd)*U#q)*)#x G\UV?Z',#%H/Gd)*A^[h%[)#)*#+BLTO+)#+m'&sh%…#+B'o)*h%N+)%925623E•}1 A#^ kV')#t/GvEC¥@/`4Gd23GV225vaGW-/6P23º5`49DC/5»23¼|_236X-º5`4G\ GH/G6PANA?+n'A^[?RA#o44š23256G`25}t|G6PAS@?#I)#Aq)*A^_4`25·2236X+      !"# $%&'( ) *+,- .-/.01 ,+,-2-$3  4 5% 6 07 8/9-2$/ :;7: ?@4 5A &'(#BCDE F%EG%HG%HI%JI%JG%K L .-/.MNO-2P-Q,QR S28/TQ@ UEH%V%HV%JH%HH%WX L .-/.MQR Y Z.QT[Q.Q E%JC%J%H%HC%\ L .-/.M .+/L]=/^T[Q.QQ]* .-/.M _ `Oa 2b cdT 2b L ef e 6;6Qg!K!"L h b08 7 0;i 07j 6 <B -28klmn 2@=N,o F )E%V%%G% HJ%HC%H%Hp%JpAqrsjt4u*-^OWv*@u.MwQx +_ ;y07 /1 7 _B8/T=NMwQx2$z:{ 07 eLB< e 008 E0{R S28 e e3 ;7B0QT!|*@u.MwQx e_ }=N /1 7 _B8/T 2bQ .-/.~,@- ,/€~+ /LB ‚HA ;`7 e B>O !u.* t:;`% ƒ 1*P e B >OA„R c …; / 1* 2bQlmn .-/.~,@- ,/€~+ /LB ‚ g!m2@`N, B5A†R2$z:{% `*2O‡ `ˆ ƒ 1*P‰+,- B >O! Š‹Œ‘’“”•–“—˜™š›“œ–žŸœ› ¡¢“£–“¤¥Œ“¦Œ“§¨ª«¬­®¯š° ±¢¢ ’¤²œŒ ’œ³Œ ´µ­¶¬·®¸ H ¹ x +_ ;y07 /1 7 _B8 r;_ º2P-5 e  $H >O»g¼ ;`%J½B ;`k\¼@/ t;`% I½tO`k¼u.* t:;`% ƒ 1 P e B>O ' eL ‚ {5 x ¾ J ¹ x2$z:{ 07 eLB<  e 008 E0{R S28 e  e3 ;7B0 ' eL ‚ {5 x ¾ C ¹ x¿Q À:Bº/-2$;7B0 <P Á6-Q? /1  @- , 2bQ 1zR tÃ' cÄe07Å ÆÄc ˆHGGCÇA I ¹ x : ¾ Bº/-2$ 3Be 5 B8/k 4B8 e 0 ¹ x;È--~=Nv*@]O yBº -2$% YB ¾ )-v*@ /LB e     !"#!$%&%'()*)*,-%./01# &%'&$% !"!23/45!6&17 #89:;:<= > ?4@?A#BC)*,-%% DE()*,$ &B)*F,G)*HICJK)*J2 :L%MN&$%#BC)*,-%OP/D8 !"#Q #@!8D8 R :S#OST#BC)*,-C:,UVW)FX,Y/MZ/ :K)*[$%()*:\)**\]92 B&^!1_// 2 `T /%'V ab cT#BC)*,-%()*de)*:U%&10U%A 0"`1%2 B/6&$%DZ#'fg aa !=4<O3%<#!%&(/6&<h)*XiI[j #k9:l9X9Xm)*92 `T /%'VT#BC)*,-%n opqrstovwxyspz{| }L~#!1VW!FXI)*:eF€)HjJ83V` k)*9\:C<c)XFXI)*:e :,U9:<M‚!OY%ƒT=„!&1fT/„!4…†bba‡†bbˆ‰&$%<!S/!Š3/%5Z2 ‹f„=#T!…aRR†‰Œ‹% „0&1?0…aRRŽ‰ŒT„O„=/…aRRb‰‡&1TD„=&1‘T’„D …aRRŽ‰n“”/!-%!3/%S:;FX8%'0T•%(/!1VW2IFXI)*:e–X—)*]X˜ UV&$%:LCF,U//%5Z!=T/OL%S)X™[š)X\I›C'!g #nf8:!%@V!„TD /%5Zm:!A!_/ Vœ/&‚O3‚!=‡3!1VW2IFXI)*:eJž :,U9:C<c‡V.UV‡OŸD/Pd:,I€I Sœ%UV0Q‚!&$C:LCF,U/01 *CKd:L`T /%'Vœ&1&Š !=T//1¡‹&1f¢!•%¢%'!g #D ?%!Ÿ/ ?@!Vœ/&‚):!An £¤¥¦§¨©ª«¬ «­® ª¯° ±© « ²³´ ¤µ¶ ·¸ º»¼½»¾¿½ÀºÁ½Àø½À»ÄÅƾ»ÇÈÉʽ Ë ?# &1Ì Í0„=…aR>a‰‡Î !%?„=&1Ì =ÍTT`…aR‰T=P/D8!1_/ !=T//</%'VMÏ!Y?A •2 ~OS‚F:I9XC<m[j:<M‚!=P/~O T /”#3Ð!Z&<%@4@!L)X,FXj)X9—)*F€e)*9—)*[C'…D81%0Ñ/!=T/ _/&%':,UT%01#!4@!L!!1_/!=T/_/&%'‰‡!1_/!1% A‡!1_/&<!ZOÐ9ÒHC)ÓmI):@)FXš)*FC@‰&1!1_/!=T/DL/n     !!" #$$&'(&)$&*+$,&-./ !0 1 2 3!04 5 !67 8" 69 3$,(:;$,('-*/ 3? @5 A B24!CDE! 2F GHIJKLJNOLPIQRLPSTVWXYZ[\X] _^`Lab'cdceEfg?hi'1-bjk lmnoqrsrtuvwxuyz{|}u~x€~}‚ƒ„…†‡…‰Š‡‹„Œ‡‹Žnou‘’xu“”•–‡— ˜™™ tš~no to~›no‚‰„…–‡‹œ žŸ ¡¢£¤¥¦§¤¥Ÿ§¤¥Ÿ¡¨© ª« ¬­ 1 !A® ¯b°&'118*(-±²(&³$,(-F ´i8$,*µb-® D$&(&>$,b; b'c*b® ¶E·¸¹?º »¼½½¾¿b'c! °i>(:±$(&>$,b;,G/  4 À 6 º Á¬?  ª« ¬­ 1 !A® ¯b°&'118" !°Ã 6Ä$³$,Å1 ¤ŸÆÇÉÊËÌÍÎÉÊÏÇÊÉÐÑÇÒÊÎÇÒÊÓÔÕ g ª«bÖ&;)$(&)$&Å(×)-b-® C!« Ø / A ´i8$,*µb-® D b;b'c*b® ¶E·¸ ¹? º »¼½½¾¿b'c !°i>(:±$(&>$,b; G/ Ù Ú Û ª«bÖ&;)$(&)$&$&Ã$,b-® G¬  / A Ú ª«bÖÜ-F G¶*Å<(&)$&&- Ø / A h ª«bÖ*µ*fÝ ®Ã 5 ÅÞ$&b.(b'c ßàáâãäåæàáçè¨åéꡦë¡ìí¤Ÿî¤ ª«¶2 .¶(*µï$,&ð> !0 ´i8$,*µb-® D b;b'c*b® ¶E·¹Á   ª«¶2 .¶Ý « ª«¶2 .C6f$³$,ñF Gà 5 ª«0Eò G 1  2 G(&<$ ¤WóôVõ¤ìö÷VWXø[     !"#$%&'()(*!+!,-!#.$/012343%056789:$;?@A BCDDEFG)(HIJ*K)(*!+(,(L>0&M%;#0&O0&P&3Q>RM!=)S)T,2>? ;#0&$>&L%U*"KV!W%XY>&L>0&M%.Z&=3O>&L>0&M%0[&N:.Z&="!W3;\3@A0&& %]>?^&_%&`$:>%U*K"KV!W%5:>&>?&3QX8ab%c;LdY065>?e$L>_>><dYfgh !ijk>?K)(*!+U:@A0&&%]>?065>?@A>?&3Q!,-%>&l>>&L>2^ &N:%m>& &^_%&`$:>0&]>?`$:%nR>&L>0[o(p*K"KV!W%5:>&>?&3Qf448qr$03s>Y%_% )(*!+!+t,u>?@A0&&%]>?065>?@A>?&3Q^ &_%&` $:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfluan_an_nghien_cuu_anh_huong_cua_hanh_vi_ket_noi_mang_luoi_d.pdf
Tài liệu liên quan