Luận án Nghiên cứu các nhân tố tác động đến ý định ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện (tom) tại các doanh nghiệp kinh doanh khí hóa lỏng (lpg) Việt Nam

LỞI CAM ĐOAN

LỞI CÂM ƠN ii

DANH MỤC BÁNG, BIÉL' VẢ sơ ĐÔ vi

CHƯƠNG I: MỠ ĐÀU I

1.1 Sự cần thiết cùa đề tài nghiên cửu 1

1.2 Mục tiéu, nhiệm vụ vả cáu hói nghiên cứu cùa luận án 3

12.1 Mục tiỗu nghiên cứu 3

12.2 Nhiệm vụ nghiên cửu 3

1.2.3 Cảu hỏi nghiên cứu 3

1.3 Đổi tượng và phạm vi nghiỗn cứu câũa luận ản 4

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 4

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 4

1.4 Những dỏng góp mới của luận án 5

1.4.1 Những đóng góp về lý luận 5

1.4.2 Nhừng đỏng gỏp ve thực ticn 5

1.5 Két cảu cùa luận án 5

Tóm tát chương 1 6

CHƯƠNG 2: cơ SỜ LÝ LUẬN, MÔ HĨNH VẢ GIẢ THUYẾT NGHIÊN cứu .7

2.1 rống quan các nghiên củu 7

2.1.1 Quân lý chất lượng vã quân lý chắt lựng toàn diện 7

2.1.2 Cảc hưóng nghiên cửu vẻ TQM “ 13

2.1.3 Khung lý thuyết vể chấp nhặn bệ thống 18

2.2 Tổng quan các yếu tổ ảnh hưởng tới việc chấp nhận áp dụng TQM 22

22.1 Các khái niệm quan trụng 23

22.2 Các nhãn tố ánh hướng tói vice chắp nhộn hộ thống 24

2.3 Khoáng trồng nghiên cứu sau khi tổng quan 28

2.4 Mô hlnh vã giã thuyết nghiên cửu 29

2.4.1 Mô hlnh nghiên cứu 29

2.4.2 Gii thuyết nghiên cứu 30

2.4.3 Thang do 31

Tóm tẳt chương 2 35

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CƯU 36

3.1 Tiến trinh nghiên cứu 36

3.2 Phương pháp nghiên cứu 38

32.1 Thiết kế phương pháp nghiên cứu định tinh 38

 

pdf149 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 186 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu các nhân tố tác động đến ý định ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện (tom) tại các doanh nghiệp kinh doanh khí hóa lỏng (lpg) Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
=!V=-Vg G$%uV=-V 4<Lk v w,Z%V<()+*as<_=xGq=! =<,aG@Dl3 M W%=4YGZ8"BC"LM+L2?YGaB?@2*3MV< I e 5"?y%,&"!?7T z!-U3*"z!-UX(j4\4] #ABC"6z{A V<+GWaFl8KzK7Tkc5|6}-V,xG% ~A`zA#k ~A'`z2!€4as<(L0G ,MYX7;< VLy< $ =FA6c5‚?YA8 ƒ"D ?;"#AW4)< <,+,4<%- "~!?kv "D ~X&001<I „…†…‡…ˆŠ‹Œ‹ŒŽ‘’”•–—˜™’š›”’œ’šž”Ÿ e%q43? P@2"?(a=%-3¡%M<%01< 3&<M'/GH$%w¢~£c¤PPcPPPX¥m~ 6[ ¦" 50 1wi%M3;%<L " z?" ¨ %3?oA3""?m"l3y<$2!"8 8"?l?kc J,M€>%<F!K" z?K©Kƒ;oz0lm` L(,( -U4;%[;=-V ,(§(a=% 82 p`BC"6"?G=6"?A"$%=%<(a, N<y%%=%<(as<aUaF;K"l8BC"m"BT;K<3? xG%[ªMxGqY«cnC"LM+L2?YGa Xa¬G Vq/G#G%=V *3MW=%%Iiy" ­as%<F         !" #$%'()*%+,$, -. /0)0123$%+,045$146$'78 9-:; .< /. 9-=>4?3@)'?$A  #B:C BDBEF G  H %I$1*%+4'J #K123)32L'(3EF "-B /M- /'J'+$%N2$17O P,QLRS$1TUV23$%+,'78  $R7W  X X X Y9-=> 4?3@-# Z :[ \P]L2,^+4%)3?$%_ -9 G H  B @GLT`2L'(P%2abc d eC G H- :[ #K123'fgb+$hTij$% X X 9-=>  Kk2'O,32L)'J4('78 B6 C  B 9l'IU3/ eY G  m-6\ Z9 JLR+$1P7?$1PZW -9\ Z9 JC H G  BW$4(P%7?$1%, LAnLaPo$'Jpl 6-q $17O,P,QLRS$1hT rG :#$1PkQ$'I1sak2g=>td/$%7*%u$1*,Jg3_+P'78 9 / 9Z v YCZ W$TUw,xL'+$1N_$1# 9: > G  YC m:Y xLbj$%'I% " # EF 4' # C Jg' l y 9 :YP42_hTz,   #B:C BDBpl: xZF Cl { >   #KP%u3?)*%u$1'/-/ 9 |Pk7O = e= # : y 9 -#$%)}~17O " Z:F 8 Z-Y 9 E F U e/l: >:Ym mJdl:C  g4%_2,'78 €‚ƒ„†‡ˆ‰‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›”‹œž›Ÿ ‰˜™Ž¡¢£ ¤W -= 9 6EF$1123$1na4n$1P¥$142_)*%/$¥$13/ eYh X H C  KPk_$1$7W44%72P%f_*B-X4P¥$14H Pk7O Pk7O$1123Pk_$1$7W ¦  x/$%%7@ H $'= Pk7O  W § 9l¨ ¦ BF4*©_Rn,Pk_$1An,$¥gPW ¤ZtlZ :¦d/$Nª$%nPk7W4'> ZW Pk7O 9l9 X d :« cg'/-/ y v8 ¬ H 9/ eY  KP%7?$1g# -9 ¦ H /$17O "  ­ $$2a)~%n$7W4'I4($%,xLA¥$b/ dlB#-BCBtP'Jd/ ® R_2$%'> ZW,$1n$%%n$1$na$%7¯ °C ±t²±t  B!=tP³2_'= ±t C:1,2P¥$1)T °C r' ² ´ |Pk7W ¶¶ C  B ±·< $P%f_U~1%' > ¸¸¹¸ººº¹~w»°· 9l¶¼¶¼½½½ H°¬ ·HZx9 C YgN7LP%u$1)   !" #$% !" &'(%)* +, - /012343(5657589:;< (=>43?@233A@BCDE96FGHIIHFJJK5EL7KMNO() 589:P - QB (=>A?@234R@BCDE96FSHJTHFJIUK5EL7KMNO()VW 77 X & Y Z! $% !" [\]+ - QB (4A@234^@BCDE96FFHUHFJIGK5EL7K)_% !" $ Y+ - QB (=>^ ?@234?@BCDE96FHHFJISK5EL7K)` NO(VW 77 X & Y Z! ab cdN$ Y#$% !" ef dNcX$ Y+ - QB ( g?@234g@BCDE96IHGHFJITK5EL7K)/5 $ Y+, hi&j k lmn - j k o>IJHFJIFHppDq/rsE<6IFHJtHFJIFK5qu/5v Ew)x*6*yz*{x*>5)89: - j k o>ITHFJIUHppDqEp6UIHJSHFJIUK5quhk j c)x*6 *yx*>5)55|5L}5~€‚7 <ƒ5qu["!(uDj „% cX…† u%(†&'cf „‡7~ ~€ˆ5=*~{75=*~ƒ‰P p‡&i&cf „‡ ŠN ZŠ ()*}‹ lm0 (>l 1(>% Œ "%"$% !" "o&i&& oŽ$% !" # 5 ‘ƒ’$% !" #“” •!&i&MNO(K5p‘**y–<5D pE–<P p*6‘‹—%(>l> cf „‡˜*6777~*{ aX(%)* }ƒ aX(>l (u˜*‡~™5‹š X (š›P –L ‹€{7)(%)* ( "Z"(0( Œ7:6E|{ (K(%)* aX œ eND{7y*Lƒdd*‡€—|"ž V*D{7y*89:d€ŸoN & "%ž œ eN{7y*L˜*5 ( >d€ŸoN ( >ƒ’$ Y&  aX& " Œ’a¡,` NO( œ $% !" N"„i $ Y’ ‡%&'( >{*60Lƒ7L ~wd—~(%)*l% "N,C>l%(%)*5K5 W5€~¢89:r7u5=57~£7=*5 €89:5~¤¤w00o!i ( Œ a Œ‡L5 K"& "%[\]a N k ZŠ Z P        !"#$&'($)* + *,- ,+ .  /0 1 '23$425(672("89:;2? +@ ABC ,D +$22E )*F ,G$4$4 AH+, G  *I(7=72J$4$2K$)L';"$2  C F M+ MN OJ$$P Q )$2RS72T>2U>2J$4$2K$;"$2VT($289:)W A 89:6$2$4;2<$4&'X) Y ")Z$4;[$2\$2" '23$425(]^ "_A+ _, ` _AI    abc / d- , d)*e$42J$4$2K$6;2<$44- +A  ,Af HI 2J$4$2K$)f g N hi*'72T>2U>2'#j3)"2'#72("72? bc75$4'X7JD k + )f"W$472'X#$)"2'4Tl72("72? I IbE P')($4!'23$2#$2 $46m(')52T=$7 + 1 Aa * + A+,f G +,$22E$4)*nA _W I 1 A b C F C ,D T3$72T$4 bo$4p6O" Y q"4(m7r$4$27=7VT($2$42" >7s$472'$4tZ$;2TZ$] uvwvxvy{|}~€‚}ƒ‚„~…€†‡ˆ‰Š‹‚ŒŽ€‘’‘’ ”•MI(7J&'($$Z$4!WnAf*–—˜™š *›œœ62($)=6 LA / F bc *Y+Až$$Z$4!W I *AI * g NA  ALA A b+LAbc /e$4Z$4!#$T$4$2P$4$Zlg NŸk B Ÿ i(l7r$4;2<$4$ ,+ nA AB)5]¡e$(X)*¢¢ ALA A H bI Ÿ Q ,bcZ$4lG –£¤N¥¦6T$4)5$2'7LAboC §bc *,,qY LgMG$2)54(mmo/ YbcY  d g f7)qAMk + bbo / B +/ Ybc Y d g ,?7)q DYNQA C+ k A d$)a eboA A A _ f$4m($4Vs$44(m)¨"2. Y Ff©, + AnA *72()G )W*nA,,AfN ª«¬­¯°±²³´ µ¶·¬¸¹º»¹¼¸½¼¾¿À¬­ÁÂÃÄÅƼÇÈÉÊˬ¬ÌÉÍÎÍÎ ÐÑÒÔÕÖØÙÙÙÚÛÜ Áݬ¸ Þ´ß ÇÌÉÍÎàá ÇÌÉÍÎàâ ã京ÌÉÍÎÍÎ åæç¿èéê ë åæç¿èéê ë åæç¿èéê ë ìíéêîæ ïðñïò ïòò ïðñóò ïòò ïðôòò ïòò õC ¥ ¥¥N ö¥ ¥¤N÷ ø¤ ¥¢Nö Q/ Y ù¥ø ù¢Nö ù¥ ù¢Nö ùú ù¢Nö û/ Y ÷ú ÷ùN¤ ¤ù ÷¢N ¤ ÷¢Nö ŸB ú Nø ù Nú ¢ ùN¤ üýþÿ‹ þ ý    !" #$% !& ' () *+,-.+,/-& )/012+,-. ' ' 345% 66) 78#968 :; 9688 )/2/ ?@ A 8 #968 :;BC :+ DE+--&/D2 F+,/-&G D-& F+- HI J :FKL>' M65ENO PQ** RSTUVSSWUXYZ[ \7 ]2<38Q**^\_D0,` abF* cD2<3; ; 968 d[e ) f :+X0Igach?M+,iK+ j :,` bF<8B9C '96; >/ + k/bF*8#534 !" )/2<3; : 345%2 /c2: ' d34 968 :lf& ! :B](7,K2cD1= 2+,iam -+2: B +2)2 na2<3; :\"968 :EL 3\3]; 968\o " 8 !"968 :E8\; 3C a2<3; :L+,/] p3# (q; 968 r6 E8Q** (s qttu 8 )/-%\7 ?-&3vj\& (6p3M5w;3v ;# ( jcD- /)+7; 968 8 !"6< l YjM\M65% %#8 x#C My3z ; 9688 -. s39$!"5%2{ X D-&! :q #M *+,-.] !& \o " 8 5" xp38 (| (6 .22j\ :8vlf :2<3}3E3 M~\ d[e My3z++,/-&!"4;~3; j\ 6# " = /GbF* # ]2G ] j3;3 #; j\ 6# #v 3 ]q " # (% #ll5"v 3 ] Eq #M *+,-.€d[el J :FGabF*8 -a‚78"xh _2ibKb+H0 2< <3#!z<2<3; :; 968\o "d[e o $"vl#bF* cD2<3; :6#6)+7;#P_2ib 6) 7=2 >/ D DDF -2<3; :j986 : (ƒ+ D E3\] 4;~cD=2 >/ ?a?1„2<3; :j968 :m-% "54 ()\ )m„bF*!<+ - :G2<3; :h=…+ - 2:„bF*!< !43vj!"; 9689*!!43vj8 † s33~] !& #8 ‡] * cD>27ˆq8 My3z+?@ ‰K o IŠF 2iGabF *!<z+_-% M~\ :8v --%b+H0n0'IYHF_D07+2<3 ; :!B$p38 (| (6! :M\M68 6" (6 My3z ; 968\o "€d[elfq!4v#‹7G?D cDo : 5"ŒŒ s33~Y/_-. z+_-%E8"bF* jl‹s) LGa>/ 2: ; 968d[e p38 C\ < !z<z+_-% M~\8 \ql     ! "#$% & '()!* + ,+ - " (. /0 "1 2234 -%56778/19 :;? @922 9.() A BCDCEFGH@IJ=2.K&L > M( :N! L O) E 9PQR&SN(S  * * ST.@U9O9VWXYGZ1Z[C(.\C1U )U+ ] @ ^ I .]_C`5_FabGcdFC & e - " E%f + ,+!g I h* - > ),  U iOL .L > j kDlVC1"m .h )()H@Ih9 O , O95Z1_C`no "1d5/0 " !*n -EpZ1!3 q 9c/E" ST.@U > ), kDrs" 1_#1t5u9 , v##C/v#Z1 (.  , ' () !w Ok xty + , h')U m "j "z EF1GFGC` )H@I3; "(.j , v##CG1&EFv#G1CD ST.@UO { j. e{> ^ C|#1t5r" 1_#1t5uhCEFG1Lz. 9 ' . & C}j "  ~Lg mo "1d5Cc/C`  xpC|#H@I()@\1GC` 3o'mP/hL .L > , ^ C}€V0r" 1_#1t5u/dFC & e , > ), L .L > CGEPE ! ){ {+j O  m+L ~#/aa ^ C1_G EFGFC 3 { "  ~,+@I , 2' {+ 1_#1t5C1‚##~< ƒ/C` /E1GF/X„„„/aah9G )n+ ,+!g , @( "VEF1GFGC` )H@I3 ` ( jS  " L + T+ ) + ~5y )… e #1P] † ] ƒ " L + T+ 1_‚nz. 9 O9}C L @( ()+ ‡ D+ z. 9 + , hn 9& ^(*ˆ j * + a0 "1 , * + !C‰Xs? j;*Š * , * +  ‰_#Cvla ‹l Œ*)€+S+!9 , @( "+L @( () 1_C`3 : T!9 , @( "+*  *) S{j * ƒj]9}/9 !g+ T+ /9 !g,!waŽ< ` @( ), , @( "+L @( () y&+ CD 2,L €VmC` @‡3 9!m+O z( " -( , * + & (O (L + T+ 2z( DV<j {1lVC1ƒ , (j ,,j ( < -( *) S{j A 2)H@I ! ":‘J’ €!*“()”   !"#!$%&' () *+,-. /01 23!$!.!$! !!4!"-. 5"- .0637'3'489:* +7!;<= >!6 ? :*@ ,A(B=!.!$CD E*+F ) '4"1E*+F *1 4<4C1 6!.!$&C6!C&DG,A*+H<IC!4!$4&J </ KL"H +7!;<=&M+8:E? :+7 *F NCO P"H:Q::FRGK S' : ? TU? :+70V3!$C 3&! WJ *X)) *"H:Q:F ,%Y"CD E*+F )!$40<4CC& *+Z[E \]*^]_ *` aK *KE? ) WJE*A *:*9 *b P"H<4C10<4CC&O S'$c ZdE*+F 1eC<4C1f!7ZF_*G\64'*A *Q*+H<I +7!; <="#&J</&'(3C!4 1S' !6!01)bghiX : *j X Q]` / 1!S'!k4!;(S!6 *+lmnonpqrrp stuvwwxyzwx{ {t U|}b *23'a'3C!44S!$.&'W E_ *` aK *KL:~ *+E? !;3#3!eC0 P"H:Q:TP\e \#010<4C!k4DE% 0€ 06!8]€! 43c!‚<B E:j%Cƒ *E*„a[ B …0<4C t †'4V)E*„a`‡,A*+H<I&J</40 P"H +7!;<=Oˆ3C0V3!$C0‰;34 !k3 ' !5&"#"-.C& /01 _Š)hU*‹1 [ *Nƒ<I"# C!4&J</ *+_*aQ,K Œ *_V3!$C$Ž$ƒ 0V3!$C<B<I #GQ]E*+7 G\X b6G:j#01Y!V‘]@E)Q\ŒQac$Ž$ƒKLb †; *jE6!/4!1c3BS' *A +H"# ? ‹<‹4 ! !5! ’ %$“"C!$Ž"!$13eC! †c !$4 #!6! %!%EZ+7"S' _ * a`K * A **A KLhU? :+75!0V3!$C 0V3&4!!%EZ+7 ? :*@5D"CD E*+F 3!$;!%EZ+7C& tJ</! ”•1•c–C&—1!˜C3”23™!$84EcS'eC *A +H:"H ™!$8<4C1!$41c23 %  Y. !%EZ+7 !4D])šEZ+70<4C3 @1!'4"18€"SB#8 +7!;<= •1!S'C!435!$+7<0€     "#$%&'(')*+,-,.-/012/,-)*+,-3456/078+% :;?@ABCDE=F;GHJHKLMNOPQGQ; _[>=F=`F;_[>=F=`F;=F=`F; QY=Fm@EFnPAFoApA=FmbqrAAFW?s=`;>t;=FEuQYaFraZWnEA^>v;PAF[Cx=`@ yzfTNLN=F=`F;QY=Fm{|}KHM~zfTNLN=F=`F;<a=FmQYApA =FmMgjA_W=FnaEls==`[Y;QY[v;PbvDLMGE;sWAFo_[>=F=`F;@=Fm QYApA=FmZYECW=` E€PA^>=F;GWAWAEC>=FZWn=QG‚paFrEEC;O=A^>tFWQpA=Y? EC[=`=F;GHLƒ„JHK…† ‡PˆNLgkR‰LighNeKR~eNŠHRf‹ŒNŠLiMOSTRMU=F_[>=F=`F; LgkRM~ŽyLfgKLfLifNZ;>QY[ ˜™™š@F>?Qk;›™=F€=Q;s=EFœ[VW?AFW=A^>ž;s=P;=FAF€WŸW ¡¢£‰{|‹ef‘L ›™™=F€=Q;s=EFœ[VW?AFW=E\;¤¥…† ‡v;P‰yef¦§NGW¨ @w`FUMU=F‚–“©ª«¬¬­ª®§¯q°=`Y?¨ ™±±˜™™šA^> qFo=FaF^‰JH²MU=F³´ [>=F=`F;<a=FmQYQlKµ|R‘}t;=FKLfM¶MƒLiz·zNLf KLfef¦JH²MU=FaFraZWne‰MgjAAF;>EFY=F>ADa³‚;sW=Fm@=Fm@Ql>EFœ[VW? PXE¸=` =`W¹=Q–= E¸=` =`W¹=Q–Leg‘LiMg‘Lie¸=` EY;‚ºLMgjRSTRMU=FEC[=` ºLiR”LM–;tuE[r=A^>_[>=F=`F;<a»F[¼A‚–µKMLi½¾LfJH”LLƒ„¿e¸=` =`W¹= Q–Lµ|eNŠHRf‹gHeNŠL£…‰RÀEFOLfgy‚>W³ ÁÂÃÄÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÃÒÃÄÒÓÔÕÖ×ÓØÓÔÖÙÑÍ ÛÜÝÞß àÒËáâã äåæçèÜ ÃÒé êÙÃÒé êÙáëÑ ìíîÑÐ ïðÃÄ ñòÃÄ ÃÄËóà áíà ôÖõïóÃÄö ìíîÑÐïðÃÄ ñòÃÄÃÄËóÃáíà ôÖõïóÃÄö ìíîÑÐïðÃÄ w÷Li‰µ”„LifN<d {|ef^²}ºL øù™ ø˜™ ’¬úû§ü«¬¬ «¬úý¸Li{–L øù™™ «¬¬úû§ü ™¨™ þ÷LiLifN<d{| S”²pLi øù™ ø˜™ ’¬úû§ü«¬¬ «¬úý¸Li{–L øù™™ «¬¬úû§ü ™¨™ ýfg‘Li„\N{| URf{À øù™ øù™ ’¬úû§ü“¬ «¬úý¸Li{–L ø›™ “¬úû§ü’¬¬ ÿ  0     !" #$%&  "!'() * +,-$.#/0//%1234 5'6 + !678393 :6 + !67';9234 5< !8393:';34 59 == >9*? :A 6 8A';34 539BC$DEF? GH+:H+6 +; *  IJK$.#/0//%LMNOPQ./RDJ/SETUQQ/V/WJ +XYZ:YZ';34 59 ==9>9?=@[\:=@= '; LMNOP$?]N%C #^ J_$LN/`:3 5';34 59 ==<"X  !:9a';34 59 ==6 ' NUJbc1/MdDM^ J_eKLMNO 3BNN%N/.f g`*?G NUJbch.JCi^J__eKLMNO1Ujjk1h1/%lMbY *` m*?G> n9:6 ';34 59 == op9?:' o p9?;) * XK$.#/0//%LMNO1Ujj J^b.^ J_KLMNO1Ujj *` m1/%lMbY 92=&CT]qUM/.rbcT]qUM/.rb J^_eKLMNOPl s/VUUtTFu.v.rcu.v.r^ J_eKLMNOPUMw%&MuY  :uY  ';34 53>9':>9';34 59 ==9:9';* CN% \9>a*aAx=@>Z:=@>Z';y z{|}€‚ƒ‚„{…†}‡ˆ‰}„{…zŠ‹Œ}‡Ž… B * '‘:[:=Z ’“”•;; JO%, " #  –+ Y — C/V//%_J]˜ ™š›œœŸ ¡¢¤¥¦¤§¨©ª-* C/E%,+ 2G f/E%, '«¬ gZ $.n+ ­"2? " .K$%& 2R%, — LMNO/E%,4 52?4 5 !¬Yy3—  C/E%,g @!LMNO/E%,4 52?/E%,4 5 !¬Y!Z  4 5 !¬Y"’  « wr)® š¯° ±œ²š›œœŸ ¡¢³§¤¥´¤˜-uqOwEwDY —  !Z /q$+7\5µ+ !¶` ! , +B n YN$Z ·M/%NE._¸¶  `!Z ' , Y' ,  %,˜/%RDJ/M/.CN%/qs/LM$%& g¹ Gº!Z + Y G  !» !Z \¼$%& +B!Z  CN%/qK½RDJ/M/.rC SE½/q$WwEM%¾ " #$Mwr$.n µ f ­ f¬ Y $Z¶ C$WSEC/¸ ` gZ nG ¸&·M/%w¿._]¹ ¶    "#$%&'()*+,-./0123452672892:;;<=1 > ? @ABC9D-EE F738 GH IBJK13B82 L ?DMN0OPPQ RSTUVWXVYSZXVX[VU\$]^X[%_'` $VaX*+,-./.45 9 IB3 L2bIB9AKcBd3b69Aefg6 hE :iB IB69Aej.L6 hE LKkil2m2K6 hEn/hE4o p6 qerq2s69AtB2u; iKc2bpvq2ser;6 hE tB2u; iI;wvLq2s2u94i9A ME n/ q2ser6 hE :3b267=;<xrq2s69ACyBsI9;2b; 347w;69oB=2u;9oB=7zyB{ A@n/?.47 ?? :@- 1er69A?/n| L2: }5 2769oBer;69oBq2s69A L.//E? LiB=K;= Bs:L22~yB- t9;93B8 RSTUVWXVYSZXVX[VU\$'^X[%_%&'VXVU\€V‚VTXƒ+,-./.45 996Ko - -./.45 9C„2b…2u†3…bq 2s‡ˆ‰‰J2b…Š2b…q2sC2:267=;<e‡b… tB2u; iI;wvLn/E‹nŒ2bpvw; 92u 94ipiwo2C9b 9erq2s2u; iB4wq LyBsI9;2b69Aerq2s2u; iB42Ž2b…tB 2u; iKc2bpvq2sx;2b…q2stB2u; iI; wvLq2s2u94i9Aiwo2C9bq2seAC9 ?/n|hE- LBs:LEH@- t9;93B8 RSTUVWXVYSZXVX[VU\$'^X[%_V#$YZXVƒ+,-./.45 ‘GEq - GE ??n/’E“E4 1E.‹n’E i4}i12”b•BtBid2u; iI;wvLhE- RSTUVWXVYSZXVX[VU\$]^X[%_–U—XYSZXV*+,-./.45 9 q2ssIBK…L92;2b38924˜ 2ˆiG|’F†L k3… ‘ trl9˜ 2ˆi}rl9}bci2o b4 1E?.‹nIw2oyB<˜ ™0 ,-./ 345 9;K…267L / ™n8- }; 9wš›˜ 2ˆiC2:9<34 2b;Cil}345wŒ2:F@*   !"#$$%&'(*+,-./0 1$2#3456.7$% !"#$$%&'18&$!"#$9:;$>?45@AB @"$%0$%45 !"#$$%&'18&$!"#$C=&>8"D$%EF0$%45!"#$ $%&'18&$!"#$9:; @G$HIJ.K$%L&'M#>NOLB!PQ:R@"&>RS;#4T :R@"L&R$#>;#4TU#&%"$:R@"TOOV  WYZ[C2\&\] .^/& "_&`$ab-+.b0 1$T71!#$T71 ScTOONQddF !"#$$%&'18&$!"#$9:;&'$$#<@G$ HIJ.K$% !"#$$%&'(I.-+e-f  WghijklZ m=28"D$%nF !"#$ $%&'18&$!"#$9:;_&L&'M#>&'$$#< !"#$$%&'(6op-^ qr-+-./ -sq,o-+.tqIr6urvwx+y6urvwxorzurvw{|}urvf~ €€€‚ƒ„Z…ZY†‡Zˆ‡‰hZjklZ‡Š‹Œ‡lj€ŽZhW‘’hY“l” m !"#$$%&'18&$!"#$9:;L&'M#>•&'$0a8&$!"#$ R">?Iz–+—-+b˜™D--+.vr]š œŸ ¡¢£¤¥¦§¨©§ª«¬§­¬®¯©§°±²©§¬³©´ µ©¬¶²°±²©§©·§¯¸ ¹ ®¯©§°±²©§º»¼½¯ ª¸¾²¿ ÀÁ ÃÃįŸÅÆ ÀÁ ÃÃÁÇÈÉÃÊËÌ ÍÎÏÐÇÆÃÊÃÁÊɸÌÑÉÃÊÐÇÆÃÊÒÓÔ Õ«©·ŸÈ¯Ö×؟ÈÉÙÚÛÏÜÆÊÝÃÁÑÉÃÊÐÇÆÃÊÒÓÔ Þ@_>&$_1Cß"T$> <TOON àÊÎÏÊÊÝÃÁáÉâÂÐãÃÁ àÊÎÏÊÊÝÃÁÏäÃÁÃÁÊÉ¸Ì  !"#$%&'()*+ , -./-01 232456789:;?@A4 B1'C D 789:;<=-!"#$%-6 EF9B6 F' (G 9B)H IJ0K./-LMFNO!FBPQ;R8'S'26T8 U3BV BW4G X2B(BT8YB1';(B1Z'>?@[ H E\ B6' 789:;<;DE9B6 ]0L00 ^ G EY TB4 8:P8(B1'+B R4_`ab:W4_H&'8T FBTA T8(B 2N%PC cdedcdfhijkljmnopqrnostpoujpqmnvjwrjxjyz{|}~€pzr ƒB1:;(B(B10 „…0†-‡J0-ˆ-J0J3‰B1 79(B M + N% BW _bŠ‹SŒ[;Ž EB1 Zˆ!J0‘IJ0H Z:9=F E A J3>?@‰B1 79P8\TŠ:’ C“ 2” P0#•JNˆ•– @ ;?a E‰Ba 79@ ;—B?a EŒB69T+˜6™š '*;Y :PBW4BH9T+›œš '* Š[94B1J0žŸ PFBB69 B ¡š '*¢£BH/¡C¤VC ¦§¨©«¬­®¯°±²³´²µ¶·¸·¹º»¶²¶¼²§½´¾§¶²¹º»¶²¿ÀÁ§½ÃĻŠÇÈÉÊËÌÍ΀ÏÐlÎÑÐÒÓÔÉÐÕÖ×ØËÈ      !"#$ % %  &'() *+,-./ 0%1 2./34.5"6789:8;% 1 .;$.<.= >? .@ ABCDEFGH5IJKLMNOP>QRSO'( / . T U 1. V *+,%@ &'() 0; .* NPGWXXYZ[\'G]XG /5^"_! != >? .@ ABCDEFGH5IJKL>Q\S`'( / a-./ G]bNGWXcQ GQX'(KL'G]XG /5"_! # d%1 .@ 2 0ef%./BCDJKL feg9 <!"#$ % V ./h1. V *+,-./ . . 1 % 1 i34= 78j:8 klmnpqrstuvwxymnwz{|v}~mvwv}x€mn‚vƒu„|u…nz† ˆ‰uŠ‹Œ Žlmx‘‹’“”• –—˜Œ{‰™š‘› Žuvwxymnwz{‰ ; .* œ œ3 #g9 ž Ÿ +;;¡. +. .: <¢. 7e -./ ef £egg ¤¥¦§¨©«¬­®¯°¬±¯²³´¦¯ µ¶·¸¨ ¥ ¹Gc  . !"#$ % º 01 2./'Gc V ./h1. V »h =.0 ¼ " ½ 6 $. 0V%aV ./_¾¿2. .V ./h1. V 1 À % i ¼»0 Ÿ  !%0.h h'S" X?$.Á½ ? X) ' Â5ÃÄX"1. ).Å'GÆG¾¿IÇ È 0 #% Ÿ @ a %$ .= . 01É  >? %0 %@ &'() -./'¹YLcQ"WÃÊ" % .½ A ./ Ë 'G) % ).. ÌÁ8 ;Ì ./$ % º 0d h =.6 $.V%aV ./_"WÃÊ" a %$ % .½V ./_ÍGÎX"d5'G/ 2 À  /.hAÏVA Ÿ / 2 À  /$ 5" . $h84@ $G"ÐSc"½ ½"QÑ $ @ À  ./h A Å#ÎXGIc ÂÒXÍGÎX"?Á  Ó "XÃÊ" a %$  ½ hV»V0 ¢=Ç(YGXÔZY _G$ .@ % % Á%a 0 VÊ" i 0  ¼ X). 0 È a 8 Õ À Ÿ ÇSH5Y" Y>WG"$V ./h1. V *+, ÒXÐ''ž Ah.1 À ŸX"&GG V0. ½Á%a h %. ÒXG>QGL$GGÐYÍ GÃÑYGSG X" A.@ 0 Ó U 1 0 8ÖÊ" % ./ V ./_"2. .1 0 ¢U #.0% h8        !" #%&'()*+,)*+-)+.'/)012*13)003#4&/%256 789 *:)0)++;*?>*+-)+1@)0*6 ABCDEFGHG IJ CK!LM)0#+N)0+KOP  Q)1J)0&R*&)0),)0*</+N))M AP )()0SLTLLU+@*++&)0.1PVP"%2GPTW "C XY>+3< O Z26<U+@*++&)0.1[ Y1\'%]M OP 5^"!"  #*:)0)+/&)_=+9Y`a,R*:)0*+-)+%&Y )1 " K!L X OPZb%2 "C! cdCB!" TA!"  D efgijklnojplqknrs tuvwxz{|}~€{}{|}~‚{ƒ„…{ƒ ‡ˆA QCAJ'1)+19 ‰6<+<)01/*@*)+,)X@*19)01Q BT!L XOPZb%2 "C! )‡Š‹4&+<)01/)+,)XŒ1 K!Lcd ]Y1N)4Ž.@*0YP QCT 5 XABTB‘’“ L*1-*+UYJ G^ T”2T6<*@*+<)01/4&UYJ G^7 6  X ˆY`aJ1PVP/19 ‰6 T 5 XABTB •"–E • ZD —˜˜™š I?)*()*KC" GX P X Q GX P X›B Zˆ)+N)œ. I 12*_\'%&*3ž)0+Ÿ<` ¡4‰ KCZ^ FBVQ› GX P X ;<'=)1Y A GX PZˆ)+N)œ.` ¢+N)0#+@#-*+RQ XT Z£"T"• ’ ZGGˆT¤TO  <Y'<_4&1YJ!¥A 5BQ X›B 6 ‰–•• Z•š V“)0¦12G§!L"T 5 Xˆ¨©VQO GB DªQ OP+>12*)+ G « ¬­kn®f¯°±²³p´pµjµl¶·¸¹loºl»kp¼µlkl»kp¸ ½¾¿ ÀÁ¿Âø ÄÅÆ¿ÇÈÉ¿ ÃÊË Ì¸ ÄÅÆ¿ ÇÈÉ¿ÃÊË ÄÍÎÏЊѶø ÒÓÔ ÌÅ ÕlÖ×kn ÃÉÅËØÙÚÛ Ì¸ ¿ÛÜ¿ ˸ÝÛÜ¿ p¼µlrÖÞÚ ß àg á áf¯¯ g áfááá âãfßßá áâ äåæçèéëìíîæïðñòóôõòö÷æíøùèúûüèýþýÿÿÿ Q)+&)+#+,)-*+<12 GXªdD™™© ; 8Dªd—C K*ž)0+Ÿ<1] B Y0` œ`œœœ.S/13*3+JAQ Z‰ B XT”2Tˆ ‰T !MZ AP"GB CBVQ) ><) @*3N)0 >RQ 5ˆ X1]! D   !"!#$%& '()*,-./01)*2345)*67894:;*8(8?)*23@)<=;3ABC E FG HI J G% E !  "K E JL  "M $ E $N OG PHQR #$S TUVWXY S E $N OG PHQR #$S EK WXYZ E $N OG PHQR #$S EK WXYZ [\]^ _]\`a[ _]\`a[[\]^ _]\`a[_]\`a[]\^a ]\b]a]\b]a _ \`c^ _\b^[ c[\ca \`c^ _\b^[c[\cac\b`b _\c`_[\_b c c\`[ ^\a[ b`\^]ac\`[ ^\a[ b`\^]ac\b^[ _\__`^\]^[ ` _\[b] b\^` [ ][\^]_\[b] b\^` [][\^]c\b \[`a]_\c]` ] _\` a\^b a`\[c_\` a\^ba`\[cc\cc b\ba_\`] a \c] \`_ba ab\^ \c] \`_baab\^ _\__b a\ba]ab\^ \^[_^ _\]ac \ac d d d d c_ \^ \^caa^ \^^^ ^ eM$ fg h&OF$Ni F gj$N##\ klmnoprstumvwxyz{|y}~mt€o‚ƒo„…„†‡†† ˆ‰Š%"F‹KeŒj Ž! 

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfluan_an_nghien_cuu_cac_nhan_to_tac_dong_den_y_dinh_ung_dung.pdf
Tài liệu liên quan