Luận án Tác động của di cư trong nước đến giảm nghèo ở Việt Nam

LỞI CAM ĐOAN

LỞI CẢM ƠN

Mực LỤC

DANH MỤC TÙ' VIẾT TẢT

DANH MỤC BÁNG

DANH MỤC HÌNH

MỠ ĐÀU 1

CHƯƠNG 1: TÔNG QUAN NGHIÊN cửu 6

1.1. Tổng quan nghiên cứu lý thuyết .„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.6

I I. I. Các lý thuyết di cư cấp độ vỉ mô 6

1.1.2. Các lý thuyét di cư cấp độ vi mô 8

1.1.3. Các lý thuyct di cư cấp trung gian 9

1.2. Tông quan nghiên cứu thực nghiệm 12

1.2.1. Nghiên cửu ưên the giới 12

1.2.2. Nghiên cửu ờ Việt Nam 21

1.3. Dành giá chung về tống quan nghiên cứu và khoáng trổng nghiên cứu 24

1.3.1. Đánh giá chung vè tồng quan nghiên cứu 24

1.3.2. Khoáng tròng nghiên cứu 27

CHƯƠNG 2: cơ sỡ I.Ỷ LUẬNa VÀ KINH NGHIỆM THựC TIÉN VÈ TÁC DỘNG CÙA DI CƯ TRONG NƯỚC DẾN GIÃM NGHÈO 28

2.1. Cơ sở lý luận về di cơ vả nghèo 28

2.1.1. Cơ sở lỷ luân về đi cư 28

2.1.2. Cơ sỡ lý luận về nghẽo 32

2.2. Các kênh tác dộng của di cư trong nước đến giảm nghẻo .„.„.„.„.„.39

22.1. Di cư ơong nưõc tãc động đển giám nghèo thông qua tiên gửi về tử di cư. 39

2.2.2. Di cu trong nước tác động đen giám nghèo tbỏng qua thay đối về vốn nhản lire . 40

2.2.3. Di cư trong nước tác dộng den giám nghèo thông qua thay đồi cơ cấu lao

động giữa khu vực nông nghiệp và khu vực phi nông nghiệp 41

2.3. Các yếu tổ ánh hường đen tác động cũa di cư trong nước dền giâm nghẻo .42

2.3.1. ĐẠc diem cũa thị trướng lao động 42

2.3.2, Sự phát triển cùa thị trường tải chinh 43

2.3.3. Các chính sảch gắn két di cư trong nưửc với giám nghửo

2.3.4. Đặc diem cùa hộ gia đinh và dặc diem kinh tế - xã hội của khu vục

5 $

 

pdf160 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 355 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Tác động của di cư trong nước đến giảm nghèo ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_tac_dong_cua_di_cu_trong_nuoc_den_giam_ngheo_o_viet.pdf
Tài liệu liên quan