Luận án Tác động của tỷ giá đến thương mại song phương của Việt Nam với Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản: Nhìn tù góc độ ngành

LỞI CAM ĐOAN i

MỤC LỤC ii

BĂNG CHÍT VIẾT TÁT V

DANH MỤC BÂNG vi

DANH MỤC HÌNH vii

GIỚI THIỆU LUẬN ÁN 1

CHƯƠNG 1: NHỮNG VÁN ĐÈ cơ BÂN VÉ TỸ GIẢ VẢ MỎI QUAN HỆ GIŨA TỲ' GIÁ VÀ CẤN CÂN THƯƠNG MẠI 7

1.1. Một số khái niệm về tỳ giá vả cân cân thương ni ạ i. 7

1.1.1. Khải niệm VC tý giả 7

1.1.2. Khái niệm cán cân thương mại 8

1.2. Cơ sỡ lý thuyết về mối quan hệ giữa tỳ giá và thương mại 8

1.2.1. Quan h

mại quốc tê 8

1.2.2. Mối quan hộ giữa tý giá và cán cân thương mội theo liếp càn co dân 9

12.3. Mối quan hệ giữa tý giá và cãn cân thương mai thcơ tiếp cận hấp thụ 14

1.2.4. Mồi quan hé giữa tý giá và cân căn thương mại theo tiếp cặn tiền tộ 15

rỏm tắt chương I . . .17

CHƯƠNG 2: TÒNG QUAN NGHIÊN círu VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CƯU_ 19

2.1. Tổng quan nghiên cứu thực nghiệm trên thế giới về mối quan hệ giũa tỳ giá và cán cản thương mai—.20

2.1.1. Các nghiên cữu sử dụng tiếp cân co dàn 21

2.1.2. Các nghiẻn cữu sử dụng tiếp cộn hấp thụ vã tiếp cận tiền tệ 31

2.1.3. Các nghiên cứu mỏi về mối quan hộ phi tuyến hay phán ứng bầt đổi xứng cũa

cân cản thương mại đối với sự thay đui tỷ giá 33

2.2. Tồng quan nghiên cúu thực nghiệm cùa Vlệt Nam vi khoảng trổng nghiên cứu.37

2.2.1. Tống quan nghiên cữu của Việt Nam 37

22.2. Khoảng trồng nghiên cứu 40

2.3. Phương pháp nghiên cứu.„.„.„.„.„.41

2.3.1 Lý thuyết mô hình phân phối trẻ tự hỏi quy (ARDI.) vả kiểm định đường hao (Bound test) 41

2.3.2. Mô hình nghiên cữu cùa luận án 48

2.3.3. Thủ tục ước lượng 50

 

pdf180 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 281 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Tác động của tỷ giá đến thương mại song phương của Việt Nam với Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản: Nhìn tù góc độ ngành, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_tac_dong_cua_ty_gia_den_thuong_mai_song_phuong_cua_v.pdf
Tài liệu liên quan