Luận án Toán tử tích phân loại Hardy và các giao hoán tử của chúng trên một số không gian hàm - Nguyễn Thị Hồng

Lời cam đoan 1

Lời cảm ơn 2

Mục lục 3

MỞ DẰƯ 6

Chương 1.KIẾN THỨC CHưẨN BỊ 17

1.1. Trường các số p-adic 17

1.1.1. Chuẩn p-adic 17

1.1.2. Số p-adic 17

1.1.3. Không gian QjJ 18

1.2. Độ đo và tích phân trong 19

1.3. Các không gian hàm 22

1.3.1. Không gian Lebesgue 22

1.3.2. Không gian Herz 24

1.3.3. Không gian Money-Herz 25

1.3.4. Không gian BMO 26

1.3.5. Không gian Money trẽn trường p-adic 27

1.3.6. Không gian tâm Money trên trường p-adic 28

Chương 2. TOÁN TỬ P-ADIC HARDY-CESÀRO VÀ GIAO HOÁN

TỬ TRÊN CÁC KHÔNG GIAN KIEU MOREY 30

2.1. Dặt vấn đề 30

2.2. Chuẩn cùa toán tứ UỊ,, trẽn các không gian kieu Money . . 32

2.3. Giao hoán tử của toán từ p-adic Hardy-Cesàro 37

2.3.1. Các giao hoán tử và bổ đề bổ trợ 37

2.3.2. Các kết quả chính 38

2.3.3. Chứng minh kết quả chính 40

Chương 3. TOÁN TỦ DA TUYẾN TÍNH P-ADIC HARDY-CESÀRO VÀ GIAO HOÁN TỬ TRÊN MỘT só KHÔNG GIAN HÀM

P-ADIC 45

3.1. Dặt bài toán 45

3.2. Chuần của toán tử đa tuyến tínli p-adic Hardy-Cesàro trẽn

tích các không gian Lebesgue và tích các không gian kiểu

Morrey 47

3.2.1. Một số khái niệm và bỗ đề 47

3.2.2. Các kết quả chính 49

3.3. Tính bị chặn của giao hoán tử cùa toán tử song tuyến tính

Hardy- Cesàro có trọng 54

3.3.1. Các giao hoán tử 54

3.3.2. Các kết quả chính 56

3.3.3. Chứng minh kết quà chính 57

Chương 4. TOÁN TỬ DA TUYẾN TÍNH HARDY-CESÀRO VÀ GIAO HOÁN TỬ TRẼN TÍCH CÁC KHÔNG GIAN LOẠI

HERZ 67

4.1. Dặt vấn đề 67

4.2. Tính bị chặn cùa toán tử đa tuyến tính Hardy-Cesàro trẽn

tích các không gian Herz và Morrey-Herz 69

4.2.1. Một số khái niệm và bỗ đề 70

4.2.2. Các kết quả chính 71

4.2.3. Chứng minh kết quả chính 73

4.3. Giao hoán tử cùa toán tử (ĩa tuyến tính Hardy-Cesàro . 78

4.3.1. Các kết quả chính 78

4.3.2. Chứng minh kết quà chính 79

DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN

ĐẾN LUẬN ÁN 87

TÀI LIỆU THAM KHẢO 88

 

pdf94 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 344 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Toán tử tích phân loại Hardy và các giao hoán tử của chúng trên một số không gian hàm - Nguyễn Thị Hồng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_toan_tu_tich_phan_loai_hardy_va_cac_giao_hoan_tu_cua.pdf
Tài liệu liên quan