Luận án Ứng dụng phương pháp moment trong bài toán phân tích các kết cấu điện từ phẳng được kích thích bởi sóng chạy

mục lục

Lời cam đoan. 2

mục lục. 3

danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt. 5

danh mục các hình vẽ. 7

mở đầu. 9

ch-ơng 1: kết cấu điện từ đ-ợc kích thích bởi sóng chạy. 12

1.1. Giới thiệu về các kết cấu đ-ợc kích thích bởi sóng chạy. 12

1.1.1. Kết cấu sóng rò. 12

1.1.2. Kết cấu sóng mặt. 17

1.1.3. Các quan điểm phân tích kết cấu điện từ đ-ợc kích thích bởi sóng chạy:. 20

1.1.4. Những hạn chế trong bài toán phân tích các kết cấu đ-ợc kích thích bởi sóng chạy

và ph-ơng h-ớng giải quyết. 24

1.2. Bài toán tổng hợp kết cấu sóng chạy (kết cấu impedance). 26

1.2.1. Xác định hàm số mặt cong của bề mặt kết cấu impedance và phân bố trở kháng bề

mặt. 26

1.2.2. Xây dựng mô hình mô phỏng kết cấu impedance có hình dạng bất kỳ. 28

1.3. Bài toán phân tích kết cấu sóng chạy (kết cấu impedance) có hình dạng mặt cắt

(Profile) bất kỳ. 32

1.3.1. Ph-ơng trình tích phân đối với các bề mặt trở kháng có mặt cắt biến đổi ít. 32

1.3.2. Bài toán phân tích. 34

1.3.3. Đánh giá sai số của ph-ơng pháp tổng hợp. 37

1.4. Xây dựng kết cấu phẳng đ-ợc kích thích bởi sóng chạy sử dụng kết cấu mạch dải

và kết cấu khe trên hốc cộng h-ởng. 41

1.4.1. Đặt vấn đề. 41

1.4.2. Tính chất điện từ của cấu trúc răng l-ợc và cấu trúc gấp khúc. 42

1.4.3. Các kết cấu đ-ợc nghiên cứu. 45

1.5. Kết luận. 46

Ch-ơng 2: phân tích kết cấu sóng rò đ-ợc kích thích bởi sóng

chạy bằng ph-ơng pháp moment. 48

2.1. Ph-ơng trình tích phân cho kết cấu khe có hình dạng bất kỳ trên hốc cộng h-ởng

đ-ợc kích thích bởi sóng chạy. 48

2.1.1. Xác định ph-ơng trình điều kiện biên. 48

2.1.2. Xác định tr-ờng bức xạ trong miền I. 49

2.1.3. Xác định tr-ờng bức xạ trong miền II. 51

2.2. Giải quyết bài toán bằng ph-ơng pháp moment. 52

2.2.1. Nghiên cứu cấu trúc. 52

2.2.2. Chọn hàm cơ sở và thiết lập ph-ơng trình ma trận. 52

2.2.3. Xác định tr-ờng bức xạ. 57

2.3. Kết quả mô phỏng. 59

2.4. Kết luận. 67

Ch-ơng 3: phân tích kết cấu sóng mặt (kết cấu mạch dải) kích

thích bởi sóng chạy bằng ph-ơng pháp moment. 68

3.1. Giới thiệu kết cấu mạch dải. 68

4

3.2. Bài toán tổng quát phân tích kết cấu mạch dải có hình dạng bất kỳ sử dụng

ph-ơng pháp moment. 70

3.2.1. Xác định ph-ơng trình điều kiện biên và các thành phần của hàm Green. 70

3.2.2. Xác định sự phân bố dòng trên bề mặt cấu trúc. 71

3.2.3. Xác định ph-ơng trình ma trận và ma trận trở kháng. 73

3.2.4. Xác định tr-ờng tán xạ và mặt cắt tán xạ ng-ợc. 74

3.2.5. Các kết quả mô phỏng. 75

3.3. Phân tích kết cấu mạch dải hẹp hình dạng bất kỳ đ-ợc kích thích bởi sóng chạy

bằng ph-ơng pháp moment. 79

3.3.1. Những căn cứ xây dựng kết cấu mạch dải hẹp có hình dạng bất kỳ. 79

3.3.2. Xác định ph-ơng trình điều kiện biên. 79

3.3.3. Xác định sự phân bố dòng trên bề mặt kết cấu. 80

3.3.4. Chọn hàm cơ sở và xác định ph-ơng trình ma trận. 81

3.3.5. Xác định ma trận trở kháng. 83

3.3.6. Xác định các tích phân Sommerfeld. 87

3.3.7. Các kết quả mô phỏng. 92

3.4. Kết luận. 97

ch-ơng 4: kết luận. 98

4.1. Nhận xét các kết quả đạt đ-ợc. 98

4.2. ứng dụng của kết cấu điện từ đ-ợc kích thích bởi sóng chạy. 99

4.3. H-ớng nghiên cứu trong t-ơng lai. 101

danh mục công trình của tác giả. 102

tài liệu tham khảo. 103

phụ lục 1: giới thiệu ph-ơng pháp moment. 105

Phụ lục 2: hàm số biểu diễn mặt cong z0

(y)của kết cấu. 115

Phụ lục 3: phân bố trở kháng trên bề mặt của kết cấu. 116

Phụ lục 4: Dạng hình học của kết cấu đ-ợc nghiên cứu. 117

Phụ lục 5: Ch-ơng trình Matlab tính toán cấu trúc sóng rò kiểu

khe hẹp có hình dạng bất kỳ trên hốc cộng h-ởng đ-ợc kích

thích bởi sóng chạy. 119

Phụ lục 6: phân tích hàm green, mặt cắt bức xạ và Hiệu ứng biên

của kết cấu mạch dải. 126

Phụ lục 7: xác định tích phân Sommerfeld đoạn cuối. 134

Phụ lục 8: Ch-ơng trình fortran tính toán kết cấu mạch dải tổng

quát đ-ợc kích thích bởi sóng chạy. 136

Phụ lục 9: Ch-ơng trình fortran tính toán kết cấu mạch dải hẹp

hình dạng bất kỳ kích thích bởi sóng chạy. 150

pdf179 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1704 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Ứng dụng phương pháp moment trong bài toán phân tích các kết cấu điện từ phẳng được kích thích bởi sóng chạy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfỨng dụng phương pháp moment trong bài toán phân tích các kết cấu điện từ phẳng được kích thích bởi sóng chạy.pdf