Luận án Ứng dụng toán tài chính trong kinh doanh đầu tư ở thị trường tài chính - Tiền tệ - Thương mại

LỜI MỞ ĐẲU 1

CHƯƠNG 1

LÝ THUYẾT CHUNG CỦA MÔN TOẢN TÀI CHÍNH

I. MỘT SỔ Đ|NH NGHỈA NỀN ĩẮNG của môn toán tải chính 3

1. Thời gian (lùng trong toát) tài chính 3

2. 1.3 i siiết (lùng trong toán tài chính 4

3. Phương thức tính lãi đùng trong loin tài chỉnh 4

II. MỘT só CÔNG THỨC cơ BẢN CỦA TOÁN TÀI CHÍNH 5

1. Tính (rị gj4 tương lai ctìa một khoán vốn đâu tư 5

2. Tính hị giổ hiện tại cda một khoán tiên vốn . 9

3. Tính ếên lài cđa một khoán vốn (firn tư 12

4. Tính lãi chiết khấu vđh 14

5. Tính (lị giá tương lai cila một chuỗi tiền tệ ốău tư. 15

6. Trị giá hiện tại của một chuồi tiền tệ (rên thang thời gian 16

CHƯƠNG 2

ỨNG DỤNG TOÁN TÀI CHÍNH TRONG KINH DOANH ĐẦU TƯ ở THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ ĨHƯƠNÌS MẠI

I. ỨNG DỤNG TOÁN TÀI CHÍNH TRONG TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI 21

1. X4c định gií trị tiền tệ phắi thanh totín vào ngày đáo hạn ciỉa một

quan hệ tín dụng thựơng mại 22

2. Chiết khấu các thương phiếu 24

3. Sự tương tương và ư>ay thếcila các thương phiếu 27

 

pdf150 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 03/03/2022 | Lượt xem: 429 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Ứng dụng toán tài chính trong kinh doanh đầu tư ở thị trường tài chính - Tiền tệ - Thương mại, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_ung_dung_toan_tai_chinh_trong_kinh_doanh_dau_tu_o_th.pdf
Tài liệu liên quan