Luận án Vấn đề hoàn thiện hệ thống kế toán Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU 1

l. TÍNH CẤP THIẾT CỦA Đầ TÀI 1

n. ĐỔI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN cứu 2

m. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứư 2

IV. MỤC ĐÍCH NGHIÊN cứu 2

CHƯƠNG 1

KHÁI NIỆM VỀ KẾ TOÁN VÀ L|CH sử PHÁT TRlỂN của kể TOÁN. 3

I. KHÁI NIỆM VỀ KẾ TOÁN 3

IL LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA KẾ TOÁN 8

III. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ KỂ TOÁN QUẢN TRỊ 15

1. Kế toán tài chính 15

2. Kố toán quản trị 17

a. Những điểm giống nhau: 19

b. Những điểm khác nhau: 19

IV. VAI TRÒ CỦA KỂ TOÁN TRONG XẲ HỘI 23

1. Đối vđi doanh nghiệp 23

2. Đối vđi Nhà nước .„„.„.1 . . . .24

CHƯƠNG 2

HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG KẾ TOÁN ở CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT

NAM . 26

I. HỆ THỐNG KẾ TOÁN ở CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀ NHỮNG ưu ĐIỂM CỦA NÓ . . 26

1. Hộ thống kố toán d các doanh nghiệp Việt Nam 26

a. Chế dò chửng từ kí toán: 26

b. Chi'độ hệ thống tài khoản kỉtoăn 27

c. Chế độ sổ kí toán „ „28

d. Chế độ báo cứo tí toán 29

 

pdf207 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 03/03/2022 | Lượt xem: 287 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Vấn đề hoàn thiện hệ thống kế toán Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_van_de_hoan_thien_he_thong_ke_toan_viet_nam.pdf
Tài liệu liên quan