Luận án Về mô hình nhận dạng tư thế võ dựa trên ảnh chiều sâu

LỜI CAM DOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

NỘI DUNG V

KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT vi

DANH SÁCH BẢNG BIEU viii

DANH SÁCH HÌNH VẼ xiv

MỞ DẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN 12

1.1 Học máy. học sãu và ứng dụng 12

1.1.1 Học máy . . 12

1.1.2 Học sâu 14

1.2 Hệ thống khôi |>hục hoạt dộng cùa người trong không gian 3-D và chấm

điểm vô thuật 16

1.2.1 Hù thống khỏi phục hoạt dộng của người trong không gian 3-D . 16

1.2.2 Hẹ thống chấm điểm vỏ thuật 16

1.3 Ưđc lifting khung xương trên cơ thể người trong không gian 2-D . 16

1.3.1 Ước hiợng khung xương trên ảnh màu 17

1.3.2 Ước lifting khung xương trên ảnh độ sau 18

1.3.3 Ước lifting tư thó dựa trên dổi tượng và ngữ cảnh hoạt dộng . . 21

1.3.4 Nhận xét . . 22

1.4 Ưđc lượng khung xương và tư thó người trong mồi trường 3-D 23

1.4.1 Phục hổi tư thế 3-D cùa người từ một ảnh 23

1.4.2 Phục hổi tư thế 3-D cùa người 24

1.4.2.1 Phục hòi khung xương, tư thó người trong khõng gian

3-D từ một ảnh 25

1.4.2.2 Phục hồi khung xương, tư thé người trong khởng gian

3-D từ một chuỗi ảnh 25

1.4.3 Nhận xét 25

1.5 Các bộ cơ sỏ dừ lii'U cho viỆc đánh giá ước lượng khung xương trong

không gian 3-D 31

1.5.1 Giời thièu Kinect 31

1.5.2 Hiệu chinh dữ liệu thu từ câm biến Kinect 31

1.6 Tồng kết chương 37

 

pdf150 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 239 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Về mô hình nhận dạng tư thế võ dựa trên ảnh chiều sâu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_ve_mo_hinh_nhan_dang_tu_the_vo_dua_tren_anh_chieu_sa.pdf
Tài liệu liên quan