Luận án Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng ở nước ta giai đoạn hiện nay

Trong những thập niên gần đây, nhất là từ khi tổ chức, bộ máy, ngành

TĐKT trong cả nước được củng cố, kiện toàn, hoạt động của đội ngũ

CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT hiệu quả hơn. Đội ngũ cán bộ này, đã

có những bước tiến bộ nhất định, thể hiện năng lực lãnh đạo, quản lý và khả

năng tham mưu về công tác TĐKT trong điều kiện hiện nay. Nhiều cán bộ đã

thích ứng với cơ chế mới, năng động, sáng tạo, lăn lộn với phong trào thi đua

ở cơ sở, địa phương; có trách nhiệm trong công việc; luôn tìm tòi, phát hiện

những cái mới, nắm bắt những vấn đề bức xúc nảy sinh từ thực tiễn công tác

TĐKT; nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân để tham mưu cho

Đảng, Nhà nước và cấp uỷ địa phương ban hành những chủ trương, giải pháp

đúng đắn về công tác TĐKT, trực tiếp phổ biến, hướng dẫn, tổ chức thực hiệncó hiệu quả.

Qua khảo sát cho thấy, đội ngũ CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT

ở địa phương, cơ quan trung ương về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu của

nhiệm vụ phát triển ngành TĐKT. Nhiều cán bộ có trình độ chuyên môn khá,

được thử thách qua thực tiễn đã thể hiện rõ năng lực lãnh đạo, quản lý, có khả

năng tiếp thu và vận dụng kiến thức đã học và đường lối, chính sách của Đảng

và Nhà nước vào việc tham mưu về công tác TĐKT đạt kết quả. CBLĐQL

chuyên trách công tác TĐKT trong các Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế nhà

nước đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm góp phần

xây dựng củng cố các doanh nghiệp làm ăn ngày càng có hiệu quả, đóng góp

tích cực vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

của các địa phương, khẳng định vai trò, tác dụng của công tác TĐKT trong

doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay.

pdf207 trang | Chia sẻ: lavie11 | Lượt xem: 452 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng ở nước ta giai đoạn hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t Cán bộ, công chức; Quyết định số 83/2004/QĐ-BNV ngày 17/11/2004 của Bộ Nội vụ về ban hành tiêu chuẩn Vụ trưởng thuộc Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ. Ban TĐKT Trung ương đã tập trung chỉ đạo, triển khai xây dựng tiêu chuẩn cán bộ, công chức của Ban, tập trung hơn vào xây dựng tiêu chuẩn cán bộ từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên. Trong đó, nhấn mạnh chức năng tham mưu, đề xuất, năng lực tổ chức, hướng dẫn các phong trào thi đua và thẩm định hồ sơ khen thưởng. Để thực hiện có kết quả công việc này, cùng với việc quán triệt tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo đảng, nhà nước, đoàn thể nhân dân do Đảng đề ra, Ban TĐKT Trung ương đã đặc biệt coi trọng nhiệm vụ của ngành TĐKT trong giai đoạn hiện nay và chức năng, nhiệm vụ của Ban, quan tâm đến thực trạng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác TĐKT, tham khảo tiêu chuẩn CBLĐQL của các ban, ngành khác để xây dựng tiêu chuẩn CBLĐQL công tác TĐKT của Ban. Tiêu chuẩn cán bộ, gồm: Tiêu chuẩn chung: Có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân và sự nghiệp xây dựng CNXH; kiên quyết trong đấu tranh với những quan điểm sai trái, lệch lạc và những âm mưu thủ đoạn xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách ấy, nhất là trên lĩnh vực TĐKT. 92 Có trình độ lý luận chính trị, kiến thức về luật pháp, quản lý nhà nước, và các tri thức chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là về chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua, hướng dẫn công tác khen thưởng, thẩm định hồ sơ khen thưởng theo chức trách, quyền hạn và nhiệm vụ được giao. Có đạo đức cách mạng trong sáng, gương mẫu về đạo đức, lối sống, sống trung thực, giản dị, không tham ô, lãng phí, không nhũng nhiễu cửa quyền, quan liêu, độc đoán trong công tác TĐKT, không lợi dụng uy tín và vị trí công tác để mưu cầu lợi ích cá nhân, phải lấy lợi ích của dân, của ngành TĐKT làm mục tiêu phấn đấu của bản thân. Biết điều chỉnh hoạt động và hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích chung của xã hội, của Ban và ngành TĐKT. Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định ở nơi cư trú; quan hệ mật thiết với nhân dân và gương mẫu về đạo đức, lối sống ở nơi cư trú. Tiêu chuẩn một số chức danh CBLĐQL ở Ban TĐKT Trung ương: Đối với các chức danh Phó Vụ trưởng và tương đương, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng; Chánh, Phó Chánh Thanh tra Ban; Tổng Biên tập, Phó Tổng biên tập tạp chí TĐKT; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TĐKT Trung ương: Ngoài tiêu chuẩn chung nêu trên, tiêu chuẩn của các chức danh cán bộ này được xây dựng, đã nhấn mạnh về năng lực tham mưu; tổ chức và tổng kết thực tiễn; nghiên cứu và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật...; khả năng quy tụ đoàn kết đội ngũ cán bộ, công chức của đơn vị; hiểu biết sâu nghiệp vụ quản lý Nhà nước về công tác TĐKT; có kinh nghiệm công tác TĐKT... Đối với Trưởng, Phó phòng trực thuộc các Vụ, đơn vị thuộc Ban TĐKT Trung ương: Ngoài tiêu chuẩn chung nêu trên, tiêu chuẩn của các chức danh 93 cán bộ này, được xây dựng, đã nhấn mạnh về năng lực quản lý, điều hành công việc thuộc một bộ phận trong đơn vị và chuyên sâu về công việc của bộ phận đó... Ban TĐKT Trung ương đã phổ biến cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương để tham khảo và hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT của tỉnh, thành phố trực thuộc tỉnh. Đến nay phần lớn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương đã có tiêu chuẩn chung của những cán bộ này. Một số Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương, một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty, tập đoàn kinh tế nhà nước đã xác định những điểm chủ yếu của tiêu chuẩn CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT để thành lập các cơ quan chuyên trách về công tác TĐKT của mình. * Về tạo nguồn và xây dựng quy hoạch CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT Sau khi được thành lập lãnh đạo Ban TĐKT Trung ương đã quan tâm chỉ đạo tiến hành ngay việc xây dựng quy hoạch CBLĐQL các vụ, phòng cho nhiệm kỳ tiếp theo. Đồng thời, tiến hành các hoạt động tạo nguồn để chuẩn bị đưa cán bộ vào quy hoạch dài hạn từ hai nhiệm kỳ trở lên, khắc phục tình trạng hụt hẫng CBLĐQL. Là Ban mới được thành lập, cán bộ được điều động từ nhiều nơi, cấp uỷ và lãnh đạo Ban TĐKT Trung ương đã xác định việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, trong đó xây dựng đội ngũ CBLĐQL các đơn vị trong Ban là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, và đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành công việc này. Ban đã xây dựng và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Ban đến năm 2015 và chuẩn bị các điều kiện để tạo bước chuyển biến căn bản về nguồn nhân lực đến năm 2020. Đảng uỷ và Lãnh đạo Ban đã tập trung chỉ đạo xây dựng quy hoạch, cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị. Trước hết, tập trung chỉ đạo rà soát đội ngũ cán bộ, công chức để phát hiện và lựa chọn cán bộ đưa vào quy hoạch. 94 Quy trình giới thiệu quy hoạch cán bộ dự bị cho các chức danh lãnh đạo cấp Vụ, phòng, các đơn vị trực thuộc Ban được các đơn vị thực hiện khá tốt. Công tác quy hoạch CBLĐQL đã gắn với các khâu khác của công tác cán bộ, được tiến hành theo đúng hường dẫn của cấp trên, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng thủ tục, quy trình và đảm bảo phương châm “động” và “mở”. Hiện tại đối với 11 chức danh cán bộ diện lãnh đạo Ban quản lý (Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương; Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ Ban, Uỷ viên Ban Chấp hành đảng bộ Ban; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Ban, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Ban TĐKT Trung ương) đều có hai hoặc ba cán bộ được đưa vào quy hoạch. Hiện tại, đã có 25 đồng chí được đưa vào quy hoạch các chức danh cán bộ nêu trên, trong đó có một số cán bộ thuộc các ban ngành, đoàn thể ở Trung ương và một số tỉnh, thành phố ở ba miền Bắc, Trung, Nam; một số cán bộ của Ban được quy hoạch cho hai hoặc ba chức danh CBLĐQL các đơn vị của Ban[10, tr.9]. Đảng uỷ và Lãnh đạo Ban TĐKT Trung ương đã quan tâm việc tạo nguồn dài hạn để chuẩn bị nhân sự đưa vào quy hoạch CBLĐQL các đơn vị của Ban từ hai đến ba nhiệm kỳ. Đảng uỷ và Lãnh đạo Ban đã đề ra chủ trương tuyển dụng công chức trẻ tuổi tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng trong cả nước, đủ tiêu chuẩn công chức ngành TĐKT, có nguyện vọng công tác trong ngành, trước hết ưu tiên con, em cán bộ trong ngành. Đồng thời, chọn và tiếp nhận một số cán bộ trẻ có năng lực, phẩm chất đạo đức đang công tác ở các cơ quan, đơn vị khác về làm việc tại Ban TĐKT Trung ương và giáo dục, rèn luyện họ về năng lực trình độ, nghiệp vụ công tác TĐKT để đưa vào quy hoạch dài hạn. Đến nay, đã có 11 cán bộ công chức được tuyển dụng và tiếp nhận theo chủ trương này[10, tr. 14]. Phần lớn tỉnh, thành phố đã xây dựng quy hoạch CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT của mình cho nhiệm kỳ trước mắt, nhiều tỉnh, thành phố đã chú ý chuẩn bị nguồn để xây dựng dài hạn, số lượng và chất lượng nguồn 95 khá dồi dào, điển hình là Thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng. Các tỉnh, thành phố này, đã chủ động xin cấp trên và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh mở các lớp đào tạo thạc sĩ các chuyên ngành Mác-Lênin, xây dựng Đảng, luật, quản lý kinh tế, khoa học xã hội - nhân văn và một số chuyên ngành khác, tạo nguồn cán bộ dồi dào. Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh còn đăng ký và mở các lớp đại học chính trị văn bằng 2 về các chuyên ngành như : công tác tổ chức, cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát...để tạo nguồn cán bộ dài hạn để đưa vào quy hoạch CBLĐQL của mình và quy hoạch CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT các cấp của các thành phố đó. Một số tỉnh như: Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang, Vĩnh Long, An Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc đã phối hợp mở các lớp học theo phương thức nêu trên để tạo nguồn để xây dựng quy hoạch cán bộ. * Về đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT Đảng uỷ, Lãnh đạo Ban TĐKT Trung ương, các tỉnh, thành uỷ, cấp uỷ và Lãnh đạo các bộ ngành, đoàn thể, các tổng công ty... đã tích cực chủ động thực hiện công việc này. Lãnh đạo các cơ quan này, đã triển khai quán triệt Quy định của Bộ Chính trị số 54-QĐ/TW, ngày 12 tháng 5 năm 1999 về “Chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng” và Nghị định số 18/2010/NĐ- CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng CBLĐQL ở trong nước và ngoài nước; Quyết định số 164-QĐ/TW, ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho CBLĐQL các cấp... và triển khai thực hiện các Quy định, Nghị định, quyết định này trong đơn vị, nhất là đối với CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT trong quy hoạch và cán bộ dự nguồn. Nhờ đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT trong cả nước đã đi vào trọng tâm hơn và có chuyển biến tích cực. 96 Những CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT đương chức nhưng chưa đạt chuẩn, được cấp uỷ cử đi học các lớp tại chức về lý luận chính trị cao cấp và quản lý nhà nước. Từ năm 2008 đến nay, toàn ngành TĐKT đã có 35 cán bộ CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT được cử đi học lý luận chính trị cao cấp tập trung và tại chức theo quy định. Trong đó, ở Ban TĐKT Trung ương có 12 cán bộ, 23 cán bộ ở các tỉnh, thành phố, bộ, ngành, đoàn thể trung ương. Từ năm 2012 đến nay đã có 25 lượt cán bộ được cử đi nghiên cứu, khảo sát, đào tạo, bồi dưỡng ngắn ngày ở các nước như Pháp, Trung Quốc, Thái Lan theo các chương trình 165 của Ban Tổ chức Trung ương, ADB của Bộ Nội vụ và Ban TĐKT Trung ương về những vấn đề liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ. Những cán bộ tham gia các chương trình này, gồm một số cán bộ của Ban TĐKT Trung ương và CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT các địa phương, đơn vị khác[10, tr. 9]. Ban TĐKT Trung ương đã chủ động phối hợp với Ban tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, để cử cán bộ tham dự các khoá đào tạo cao học, cử nhân, cao cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước. Từ khi xây dựng quy hoạch CBLĐQL của Ban đến nay, đã có 10 cán bộ trong quy hoạch cán bộ cấp vụ, cấp phòng được cử đi học lý luận chính trị cao cấp tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, giai đoạn 2012-2015; 14 cán bộ hoàn thành chương trình bồi dưỡng quản lý nhà nước; 10 cán bộ được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh dành cho đối tượng 2; 3 cán bộ được đi học cao học và nghiên cứu sinh[10. tr. 9]. Ban TĐKT Trung ương đã thành lập Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TĐKT và đi vào hoạt động, góp phần quan trọng vào chuyển biến công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhất là công tác bồi dưỡng cán bộ làm công tác TĐKT nói chung và CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT nói riêng. Hằng năm, Trung tâm đã mở đều đặn 3 - 4 lớp bồi dưỡng cán bộ ngành TĐKT. Nội 97 dung bồi dưỡng gồm: kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ ; chính sách mới về công tác thi đua, khen thưởng của Đảng, Nhà nước; trao đổi kinh nghiệm về công tác TĐKT; đã quan tâm đến việc xử lý các tình huống trong công tác TĐKT... Từ ngày thành lập (năm 2004) đến nay, Ban và Trung tâm đã mở 14 lớp bồi dưỡng cán bộ của Ngành với hàng nghìn cán bộ[71, tr. 15]. Một số tỉnh, thành uỷ, bộ, ban, ngành, đoàn thể nhân dân ở Trung ương và một số tổng công ty, tập đoàn kinh tế nhà nước đã chú ý luân chuyển CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT trong phạm vi địa phương, đơn vị, nhất là cán bộ trong quy hoạch và đặt trong tổng thể kế hoạch luân chuyển CBLĐQL của địa phương. * Về đánh giá CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT đương chức và cán bộ trong quy hoạch Đảng ủy và Lãnh đạo Ban TĐKT Trung ương, các tỉnh, thành uỷ...đã tiến hành quán triệt các văn bản của Đảng về đánh giá cán bộ, nhất là Quyết định số 50-QĐ/TW ngày 03-5-1999 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế đánh giá cán bộ; Hướng dẫn số 11-HD/TCTW ngày 30-10-2002 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Quy chế đánh giá cán bộ; Quyết định số 286- QĐ/TW ngày 08-02-2010 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công chức. Đồng thời, hướng dẫn cấp ủy ở cơ quan, tổ chức chuyên trách công tác TĐKT thực hiện. Tiêu chí đánh giá CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT đã được Lãnh đạo Ban TĐKT Trung ương xác định rõ hơn, gồm: tiêu chuẩn chức danh cán bộ đã được xây dựng; uy tín của cán bộ trong đơn vị; kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong đó, kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao của cán bộ, được coi là tiêu chí quan trọng nhất. Đảng uỷ và Lãnh đạo Ban đã chỉ đạo và duy trì thành nền nếp việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của các đoàn thể nhân dân trong đơn vị về từng CBLĐQL và lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá 98 cán bộ theo định kỳ hàng năm. Đồng thời, công khai những ý kiến nhận xét đánh giá cho từng cán bộ, kể cả những ý kiến góp ý của các đoàn thể và cán bộ, công chức. Trong đánh giá cán bộ diện quy hoạch CBLĐQL được Đảng uỷ và Lãnh đạo Ban chỉ đạo coi trọng đánh giá về xu hướng phát triển; tiến hành các thủ tục bổ sung vào quy hoạch và đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đáp ứng yêu cầu. Các cấp uỷ tỉnh, thành phố và tương đương đã tiến hành đánh giá CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT cấp tỉnh, thành phố và cán bộ trong quy hoạch trong các đợt đánh giá CBLĐQL thuộc ban thường vụ cấp uỷ quản lý. Nhiều cấp uỷ đã chú ý hơn đến việc chỉ đạo đánh giá CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT cấp tỉnh cả cán bộ đương chức và cán bộ trong quy hoạch và duy trì thành nền nếp việc đánh giá những cán bộ này. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ trong các cơ quan chuyên trách công tác TĐKT đánh giá những cán bộ cấp phòng, ban và cán bộ trong quy hoạch. Thành phố Hà Nội, thành Phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ. Các tỉnh: Thanh Hoá, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh, Vĩnh Long, An Giang... đã thực hiện khá tốt công việc này với những cách làm đem lại hiệu quả như: trước khi cấp uỷ có thẩm quyền kết luận về đánh giá CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT cấp uỷ đã chỉ đạo lấy ý kiến không chỉ của các đoàn thể nhân dân, cán bộ, công chức trong đơn vị, mà còn lấy ý kiến của các đoàn thể và cơ quan, đơn vị có nhiều quan hệ với cán bộ đó trong công tác TĐKT. * Về quản lý và thực hiện chính sách đối với CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT Các cấp uỷ ở các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung uơng, nhiều tỉnh, thành uỷ đã coi trọng việc xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên trách công tác TĐKT của địa phương, đơn vị làm cơ sở chủ yếu để bố trí, sử dụng cán bộ. Đặc biệt, Ban TĐKT Trung ương đã tập trung xác định rõ, cụ thể chức năng, nhiệm vụ của các vụ, đơn vị và các phòng trực thuộc các vụ, 99 đơn vị thuộc Ban và sáp nhập các đơn vị một cách phù hợp để tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế. Qua đó, đề cao tính chủ động và sự năng động, sáng tạo trong công việc của các đơn vị thuộc Cơ quan Đại diện Ban TĐKT Trung ương ở phía Nam có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Việc bố trí, sử dụng cán bộ đã khách quan hơn, thận trọng và đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Tình trạng bố trí, sử dụng CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT chỉ chủ yếu xem xét về lý lịch cán bộ, nhận xét của cơ quan cũ hoặc phản ánh của một vài đồng chí có trách nhiệm hoặc dư luận ở Ban TĐKT Trung ương và nhiều nơi khác trước đây đã giảm hẳn, ở nhiều nơi tình trạng này đã chấm dứt. Các cấp uỷ đã tiến hành các thủ tục, quy trình bố trí cán bộ vào vị trí công tác trong thời điểm thích hợp. Từ sau khi thành lập Ban TĐKT Trung ương, ở các địa phương, bộ, ban, ngành đoàn thể ở Trung ương và các Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế nhà nước, cơ quan chuyên trách công tác TĐKT được củng cố, kiện toàn, chức năng, nhiệm vụ được xác định cụ thể, rõ ràng hơn. Nhờ đó, việc bố trí, sử dụng cán bộ thuận lợi hơn. Các cấp uỷ tỉnh, thành phố và tương đương cũng như các cấp uỷ trong các cơ quan chuyên trách công tác TĐKT, Đảng uỷ, Lãnh đạo Ban TĐKT Trung ương đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 49 - QĐ/TW của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ; Hướng dẫn số 11/TCTW của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện về phân cấp quản lý cán bộ; đã xác định rõ những chức danh cán bộ thuộc ban thường vụ cấp uỷ các cấp quản lý. Các cấp uỷ đã chỉ đạo và tiến hành quản lý CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT theo phân cấp đã được xác định. Nội dung, phương thức quản lý CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT ở nhiều nơi đã có đổi mới, đem lại hiệu quả, như : quản lý toàn diện về phẩm chất chính trị, quá trình và trình độ được đào tạo, bồi dưỡng; quản lý về 100 năng lực và quá trình thực thi nhiệm vụ; quản lý về quan hệ gia đình, xã hội; quản lý về sinh hoạt, lối sống... Các cấp uỷ luôn nhấn mạnh việc quản lý về sinh hoạt, lối sống, vì thực tế đã chỉ ra rằng không ít cán bộ từ sự suy thoái về phấm chất đạo đức, sinh hoạt và lối sống dẫn đến suy thoái về chính trị. Phương thức quản lý CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT của nhiều cấp uỷ địa phương và cấp uỷ ở một số bộ, ban, cơ quan, đơn vị đã có cải tiến, như : quản lý thông qua kết quả học tập, rèn luyện và nhất là kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; quản lý thông qua cán bộ cùng cấp, cán bộ dưới quyền và cán bộ, công chức thường xuyên quan hệ, làm việc với CBLĐQL ... Thành Phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Ban TĐKT Trung ương và nhiều bộ, ngành đã quản lý CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT kết hợp với việc thực hiện Quy định số 76-NQ/TW, ngày 15-6-2000 của Bộ Chính trị “Về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp giữ mối quan hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú”. Đồng thời, phát huy vai trò của các tổ chức trong HTCT và nhân dân trong quản lý CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT; coi trọng quản lý cán bộ trong thẩm định hồ sơ khen thưởng để hạn chế tiêu cực. Trên cơ sở những văn bản của Đảng và hướng dẫn của cấp trên các cấp uỷ và Lãnh đạo Ban TĐKT Trung ương đã chỉ đạo thực hiện tốt chính sách cán bộ đối với CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT. Coi trọng thực hiện chính sách, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng, khen thưởng cán bộ; quan tâm chăm sóc sức khoẻ, hỗ trợ những CBLĐQKL chuyên trách công tác TĐKT có hoàn cảnh gia đình khó khăn và gia đình gặp rủi ro... Từ năm 2004 đến nay, toàn ngành TĐKT đã có 41 cán bộ được nhận huân chương các loại [71, tr. 21]. * Về phát huy vai trò của chính quyền, lãnh đạo đơn vị, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tham gia xây dựng đội ngũ CBLĐQKL chuyên trách công tác TĐKT và việc tự học, tự rèn của cán bộ 101 Lãnh dạo Ban TĐKT Trung ương đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, giải pháp của Đảng và của Đảng uỷ Ban về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ CBLĐQL; giúp đỡ các cấp uỷ, chính quyền, ban lãnh đạo các tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị trong xây dựng đội ngũ CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT. Chính quyền tỉnh, thành phố, ban lãnh đạo các cơ quan đơn vị đã xác định xây dựng đội ngũ CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT của địa phương, cơ quan, đơn vị là trách nhiệm của mình. Chính quyền ở nhiều tỉnh, thành phố và ban lãnh đạo các cơ quan đơn vị đã tích cực, chủ động thực hiện sự chỉ đạo của cấp uỷ cùng cấp và phối hợp chặt chẽ với các ban tham mưu của cấp uỷ trong xây dựng đội ngũ CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan tham mưu của mình triển khai các hoạt động xây dựng đội ngũ CBLĐQL nói chung, đội ngũ CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT nói riêng. Lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan đơn vị đã chú ý chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị trực thuộc về xây dựng đội ngũ CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT của mình và của cấp trên đạt kết quả. Trong đó, coi trọng việc tham gia xây dựng tiêu chuẩn CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT ; quy hoạch, quản lý cán bộ, giám sát hoạt động của cán bộ, chỉ đạo các cơ quan thanh tra tiến hành thanh tra những CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT khi có sai phạm và bị tố cáo... Các đoàn thể nhân dân ở các cơ quan chuyên trách công tác TĐKT đã trực tiếp tham gia vào các hoạt động xây dựng đội ngũ CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT của đơn vị mình bằng các hình thức, phương pháp đem lại hiệu quả như: bỏ phiếu tín nhiệm quy hoạch CBLĐQL theo quy định về đối tượng được tham gia bỏ phiếu tín nhiệm; tham gia quản lý cán bộ đương chức và cán bộ trong quy hoạch; giám sát hoạt động của CBLĐQL đơn vị; góp ý kiến cho cán bộ theo định kỳ... 102 Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở một số tỉnh, thành phố đã tham gia xây dựng đội ngũ CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT của địa phương bằng những phương thức đem lại kết quả, như: giám sát cán bộ về chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương và việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống tại nơi cư trú thông qua đoàn viên, hội viên của mình; qua các cuộc giao ban, làm việc giữa cán bộ chủ chốt các đoàn thể với cấp uỷ có trách nhiệm quản lý CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT theo phân cấp quản lý cán bộ ; tiếp nhận những ý kiến của đoàn viên, hội viên về CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT của địa phương và phản ánh cho cấp uỷ có trách nhiệm quản lý cán bộ... CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT đương chức và cán bộ trong quy hoạch đều nhận thức rõ vai trò và sự cần thiết của việc tự học tập, tự rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt và năng lực công tác trong điều kiện hiện nay. Nhiều cán bộ đã khắc phục khó khăn, bố trí công việc hợp lý để tự học tập và rèn luyện bản thân. Một số cán bộ đã chủ động đăng ký học tập tại các lớp không tập trung để đạt trình độ cử nhân (văn bằng hai) về các chuyên ngành liên quan trực tiếp đến ngành TĐKT. Những cán bộ trong quy hoạch đã chủ động đề xuất với cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị và bố trí thời gian theo học các lớp không tập trung để đạt chuẩn về trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ. Việc tự nguyện theo học các lớp ngoại ngữ, tin học được phần lớn cán bộ, nhất là ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Đà Nẵng thực hiện có kết quả. Việc tự rèn luyện về năng lực, phương pháp công tác và đạo đức, lối sống được phần lớn CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT coi trọng và tự giác thực hiện, nhất là những cán bộ trong quy hoạch. Nhiều cán bộ đã bám sát các phong trào thi đua ở địa phương, đơn vị và ở cơ sở để chỉ đạo, giúp đỡ tháo gỡ khó khăn duy trì các phong trào thi đua; hướng dẫn về tiến hành các 103 thủ tục, quy trình đề nghị khen thưởng; tham gia vào việc xử lý các tình huống trong công tác TĐKT; học hỏi, trao đổi kinh nghiệm công tác với những cán bộ làm công tác TĐKT thế hệ trước; tích cực tham gia hoạt động của các đoàn thể để nâng cao tri thức một cách toàn diện, tạo thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các cấp uỷ, chính quyền tỉnh, thành phố và các cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị có cơ quan chuyên trách công tác TĐKT đã tạo điều kiện thuận lợi kể như ban hành những quy định về dành thời gian và hỗ trợ kinh phí cho cán bộ tự học tập nâng cao trình độ mọi mặt, tạo điều kiện thụận lợi để cán bộ tham gia học tập đạt kết quả. 3.2.1.2. Những hạn chế, yếu kém * Về cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT Hầu hết các tỉnh, thành phố, các bộ, ban ngành, đoàn thể ở Trung ương, Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế nhà nước chưa thực quan tâm cụ thể hoá tiêu chuẩn CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT của mình. Bởi vậy, hầu như chưa có tiêu chuẩn cụ thể về những cán bộ này. Đối với các tỉnh, thành phố tiêu chuẩn trưởng ban, phó trưởng ban TĐKT tỉnh, thành phố chủ yếu dựa vào tiêu chuẩn chung của giám đốc, phó giám đốc sở và nhấn mạnh thêm về trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác TĐKT. Tương tự, tiêu chuẩn trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương trong ban TĐKT tỉnh, thành phố cũng chưa được xây dựng, mà chủ yếu dựa vào tiêu chuẩn trưởng phòng, phó trưởng phòng của các sở trong tỉnh, thành phố và đề cập đến một số điểm về trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác TĐKT. Đối với cấp huyện không có cơ quan chuyên trách công tác TĐKT, mà chỉ có cán bộ phụ trách công tác TĐKT, nên không đặt ra việc cụ thể hoá tiêu chuẩn cán bộ này. 104 Ở các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các Tổng công ty và Tập đoàn kinh tế nhà nước cũng có tình trạng tương tự. Hầu hết các cơ quan, đơn vị này, chưa có tiêu chuẩn cụ thể về CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT. Tiêu chuẩn cán bộ này, thường được dựa vào tiêu chuẩn vụ trưởng, phó vụ trưởng, trưởng phòng, ban, phó trưởng phòng, ban của đơn vị và nhấn mạnh thêm một số điểm về công tác TĐKT. Mặc dù Ban TĐKT Trung ương đã xây dựng được tiêu chuẩn CBLĐQL của Ban, gồm tiêu chuẩn vụ trưởng, phó vụ trưởng và tương đương, tiêu chuẩn trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương (cả những cán bộ công tác đảng, đoàn thể), song vẫn còn dừng lại ở những điểm chung. Tiêu chuẩn chức danh cán bộ của Ban TĐKT Trung ương chưa được xây dựng, chẳng hạn tiêu chuẩn củ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftv_xay_dung_doi_ngu_can_bo_lanh_dao_quan_ly_chuyen_trach_cong_tac_thi_dua_khen_thuong_o_nuoc_ta_giai.pdf
Tài liệu liên quan