Luận văn Ảnh hưởng của thức ăn lên sự tăng trưởng cá lăng nha

MỤC LỤC

ĐỀ MỤC TRANG

TÊN ĐỀ TÀI

TÓM TẮT TIẾNG VIỆT

TÓM TẮT TIẾNG ANH

CẢM TẠ

MỤC LỤC

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC BẢNG

DANH SÁCH HÌNH ẢNH VÀ ĐỒ THỊ

I GIỚI THIỆU

1.1 Đặc Vấn Đề

1.2 Mục Tiêu Thực Hiện Đề Tài

II TỔNG QUAN TAI LIỆU 2

2.1 Vị Trí Phân Loại 2

2.2 Vài Đặc Điểm Sinh Học của Cá Lăng Nha 2

2.2.1 Đăc điểm hình thái 2

2.2.2 Đặc điểm dinh dưỡng 2

2.2.3 Đặc điểm sinh trưởng và phát triển 3

2.2.4 Đặc điểm sinh sản 5

2.2.5 Phân biệt đực cái 5

2.3 Cơ Sở Lý Thuyết của Thức Ăn Nuôi Tôm Cá 5

2.3.1 Nhu cầu năng lượng 5

2.3.1.1 Nhu cầu năng lượng duy trì 6

2.3.1.2 Nhu cầu năng lượng cho tăng trưởng 6

2.3.2 Nhu cầu protein và acid amin 6

2.3.3 Nhu cầu lipid và acid béo 7

2.3.4 Nhu cầu carbohydrat 7

2.3.5 Nhu cầu muối khoáng 8

2.3.6 Nhu cầu vitamin 8

III VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 9

3.1 Thời Gian và Địa Điểm 9

3.2 Đối Tượng Nghiên Cứu 9

3.3 Vật Liệu và Trang Thiết Bị Nghiên Cứu 9

3.4 Bố trí thí nghiệm 10

3.4.1 Cá thí nghiệm 10

3.4.2 Phương pháp bố trí thí nghiệm 10

3.5 Thức Ăn 11

3.5.1 Nguyên liệu thức ăn 11

3.5.2 Chế biến thức ăn 12

3.5.2.1 Xay nhuyễn 12

3.5.2.2 Trộn đều 12

3.5.2.3 Ép viên 12

3.6 Điều Kiện Thí Nghiệm 13

3.7 Chăm Sóc Cá Thí Nghiệm 13

3.8 Thu Thập Kết Quả 13

3.8.1 Các Chỉ Tiêu Theo Dõi 13

3.8.2 Các chỉ tiêu thủy lí hóa 15

3.9 Phương Pháp Phân Tích Số Liệu 15

IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 16

4.1 Điều kiện môi trường ao thí nghiệm 16

4.1.1 Nhiệt độ 16

4.1.2 Độ pH 17

4.1.3 Hàm lượng oxy hòa tan (DO) 17

4.2 Hàm lượng đạm có trong sáu nghiệm thức thức ăn 17

4.3 Ảnh Hưởng của Thức Ăn Lên Sự Tăng Trưởng Cá Lăng Nha 18

4.3.1 Sự tăng trưởng cá lăng nha ở mỗi nghiệm thức 19

4.3.2 Sự tăng trưởng của cá ở các nghiệm thức 26

4.4 Tỷ Lệ Sống Của Cá Lăng Nha ở Các Nghiệm Thức 32

V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 34

5.1 Kết Luận 34

5.2 Đề Nghị 34

TÀI LIỆU THAM KHẢO 35

 

doc77 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2199 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Ảnh hưởng của thức ăn lên sự tăng trưởng cá lăng nha, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doclangnha2.doc
  • pdflangnha2.pdf
Tài liệu liên quan