Luận văn Biến động thành phần, số lượng các loài tảo ở vùng biển tỉnh Bình Thuận

MỤC LỤC

ĐỀ MỤC TRANG

TÊN ĐỀ TÀI i

TÓM TẮT TIẾNG VIỆT ii

TÓM TẮT TIẾNG ANH iii

CẢM TẠ iv

MỤC LỤC v

DANH SÁCH CÁC BẢNG vii

DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ viii

I GIỚI THIỆU 1

1.1 Đặt Vấn Đề 1

1.2 Mục Tiêu Đề Tài 1

II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2

2.1 Điều Kiện Tự Nhiên 2

2.1.1 Vị trí địa lý 2

2.1.2 Địa hình 2

2.1.3 Khí hậu 3

2.1.4 Tài nguyên biển 3

2.2 Giới Thiệu Về Tảo 4

2.3 Hiện Tượng Nở Hoa Của Tảo Độc 5

2.4 Các Loài Tảo Có Khả Năng Gây Độc 5

2.4.1 Chi Pseudo-nitzschia 5

2.4.2 Chi Dinophysis 5

2.4.3 Chi Prorocentrum 6

2.5 Độc Tố Tảo 6

2.6 Chương Trình Giám Sát Của Tảo Gây Hại Ở Việt Nam 7

III VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 8

3.1 Thời Gian và Địa Điểm Nghiên Cứu 8

3.2 Phương Pháp Nghiên Cứu 8

3.2.1 Xác định vị trí và số lượng điễm lấy mẫu 8

3.2.2 Dụng cụ, hóa chất, phương tiện cần thiết 8

3.2.3 Phương pháp thu mẫu 9

IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 12

4.1 Biến Động Thành, Số Lượng Theo Thời Điểm Thu Mẫu 12

4.1.1 Biến động thành phần loài theo thời điểm thu mẫu 12

4.1.2 Biến động số lượng theo thời điểm thu mẫu 18

4.2 Biến Động Thành Phần, Số Lượng Các Loài Tảo Theo Vùng Thu Mẫu 20

4.2.1 Biến động thành phần loài tảo theo vùng thu mẫu 20

4.2.2 Biến động số lượng các loài tảo theo vùng thu mẫu 21

4.3 Biến Động Thành Phần, Số Lượng Các Loài Tảo Có Khả Năng

Gây Độc 21

4.3.1 Biến động thành phần, số lượng các loài tảo có khả năng gây độc

theo thời điểm thu mẫu 22

4.3.2 Biến động thành, số lượng các loài tảo có khả năng gây độc

theo vùng thu mẫu 24

4.4 So Sánh Với Kết Quả Vùng Cần Giờ, Bến Tre Và Tiền Giang 25

4.4.1 Biến động thành phần loài tảo theo vùng thu mẫu 25

4.4.2 Biến động số lượng các loài tảo theo vùng thu mẫu 26

V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 29

5.1 Kết Luận 29

5.2 Đề Nghị 30

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

 

doc44 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2095 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Biến động thành phần, số lượng các loài tảo ở vùng biển tỉnh Bình Thuận, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docr.doc
  • pdfr.pdf
Tài liệu liên quan