Luận văn Biến tính cao su thiên nhiên và polyme blend trên cơ sở cao su thiên nhiên bằng dầu đậu nành

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: TỔNG QUAN

1.1. Cao su thiên nhiên 2

1.1.1. Lịch sử phát triển 2

1.1.2. Tình hình sản xuất và chế biến cao su ở Việt Nam 2

1.1.2.1. Quá trình phát triển cao su thiên nhiên ở Việt Nam 2

1.1.2.2. Tình hình sản xuất và chế biến cao su ở Việt Nam 4

1.1.3. Mủ cao su thiên nhiên 6

1.1.4. Cao su sống 9

1.1.5. Thành phần và cấu tạo hoá học của cao su thiên nhiên 12

1.1.6. Tính chất lý học của cao su thiên nhiên 14

1.1.7. Tính chất cơ lý của cao su thiên nhiên 16

1.2. Dầu thực vật và dầu đậu nành 17

1.2.1. Dầu thực vật 17

1.2.2. Dầu đậu nành 18

1.3. Những biện pháp và khả năng biến tính cao su thiên nhiên 20

1.3.1. Biến tính bằng các biện pháp hoá học 20

1.3.2. Biến tính bằng các phương pháp vật lý 21

1.3.3. Biến tính cao su thiên nhiên bằng nhựa hoặc cao su tổng

hợp khác 23

1.4. Biến tính cao su thiên nhiên trên cơ sở dầu thực vật 26

1.4.1. Khả năng dùng dầu thực vật biến tính CSTN 26

1.4.2. Khả năng biến tính cao su thiên nhiên bằng dầu đậu nành 27

 

PHẦN II: MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Mục đích 28

2.2. Nội dung nghiên cứu 28

2.3. Vật liệu nghiên cứu 29

2.3.1. Cao su thiên nhiên 29

2.3.2. Cao su tổng hợp và PE 29

2.3.3. Dầu đậu nành 30

2.3.4. Các phụ gia khác 30

2.4. Phương pháp nghiên cứu 30

2.4.1. Thành phần cơ bản của vật liệu 30

2.4.2. Chế tạo mẫu nghiên cứu 31

2.4.3. Nghiên cứu quá trình trộn vật liệu trên máy trộn kín 31

2.4.4. Đo các tính chất cơ lý của vật liệu 32

2.4.5. Nghiên cứu cấu trúc của vật liệu bằng kính hiển vi điện

tử quét SEM 32

2.4.6. Nghiên cứu khả năng ổn định nhiệt của vật liệu trên máy phân tích nhiệt trọng lượng (TGA) 33

PHẦN III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của hàm lượng dầu đậu nành biến tính đến tính chất cơ lý của vật liệu cao su thiên nhiên 34

3.2. Ảnh hưởng của dầu thực vật biến tính đến tính chất cơ lý của vật

liệu tổ hợp trên cơ sở CSTN 38

3.2.1. Ảnh hưởng của dầu thực vật biến tính đến tính chất cơ lý

của vật liệu CSTN/LDPE 38

3.2.2. Ảnh hưởng của dầu thực vật đến tính chất cơ lý của vật liệu

tổ hợp CSTN/SBR 41

3.2.3. Ảnh hưởng của dầu thực vật đến tính chất cơ lý của vật liệu

tổ hợp CSTN/NBR 44

3.3. Ảnh hưởng của dầu thực vật đến quá trình trộn hợp của vật liệu 47

3.4 Ảnh hưởng của dầu thực vật đến cấu trúc hình thái của vật liệu 51

3.5 Ảnh hưởng của dầu đến độ ổn định nhiệt của vật liệu 54

PHẦN VI: KẾT LUẬN 61

TÀI LIỆU THAM KHẢO 62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc68 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 2386 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Biến tính cao su thiên nhiên và polyme blend trên cơ sở cao su thiên nhiên bằng dầu đậu nành, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thiªn nhiªn cã ®é bÒn kÕt dÝnh néi cao, kh¶ n¨ng c¸n tr¸ng, Ðp phun tèt, møc ®é co ngãt kÝch th­íc s¶n phÈm nhá. cao su thiªn nhiªn cã thÓ phèi trén víi c¸c lo¹i cao su kh«ng ph©n cùc kh¸c (cao su poly izopren, cao su butadien, cao su butyl) víi bÊt cø tû lÖ nµo. 1.1.7. TÝnh chÊt c¬ lý cña cao su thiªn nhiªn. Cao su thiªn nhiªn cã kh¶ n¨ng l­u ho¸ b»ng l­u huúnh phèi hîp víi c¸c lo¹i xóc tiÕn l­u ho¸ th«ng dông. TÝnh chÊt c¬ lý cña cao su thiªn nhiªn ®­îc x¸c ®Þnh theo tÝnh chÊt c¬ lý cña hîp phÇn cao su tiªu chuÈn. B¶ng 6: Thµnh phÇn tiªu chuÈn ®Ó x¸c ®Þnh c¸c tÝnh chÊt c¬ lý cña cao su thiªn nhiªn STT Thµnh phÇn Hµm l­îng [P.K.L] 1 Cao su thiªn nhiªn 100,0 2 L­u huúnh 3,0 3 Mercaptobenzothiazol 0,7 4 ZnO 5,0 5 Axit stearic 0,5 Hçn hîp cao su l­u ho¸ ë nhiÖt ®é 143±2 [0C] trong thêi gian l­u ho¸ tèi ­u lµ 20 ÷ 30 phót. C¸c tÝnh chÊt c¬ lý cña CSTN: §é bÒn kÐo ®øt [MPa] : 23 §é d·n dµi t­¬ng ®èi [%] : 700 §é d·n dµi d­ [%] ≤ 12 §é cøng t­¬ng ®èi [Shore] : 65 Cao su thiªn nhiªn kh«ng ®éc nªn tõ nã cã thÓ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm dïng trong y tÕ vµ trong c«ng nghiÖp thùc phÈm [1]. 1.2. DÇu thùc vËt vµ dÇu ®Ëu nµnh 1.2.1. DÇu thùc vËt DÇu thùc vËt lµ mét nguyªn liÖu quan träng trong c«ng nghiÖp còng nh­ ®êi sèng. Ngoµi viÖc sö dông cho c«ng nghiÖp thùc phÈm (lµ nguån dinh d­ìng thay mì ®éng vËt) dÇu thùc vËt cßn lµ nguyªn liÖu dïng trong c«ng nghiÖp ®Ó s¶n xuÊt s¬n, vecni, chÊt tÈy röa, chÊt ho¹t ®éng bÒ mÆt. Trªn thÕ giíi hiÖn nay s¶n l­îng hµng n¨m vÒ dÇu mì bÐo kho¶ng 48.500.000 tÊn, mçi n¨m t¨ng kho¶ng 700.000 tÊn . HiÖn nay, dÇu bÐo ®­îc khai th¸c tõ ba nguån chÝnh: tõ 900 lo¹i c©y cung cÊp 60% l­îng dÇu, 300 lo¹i ®éng vËt trªn c¹n cho 36% vµ phÇn cßn l¹i tõ c¸c lo¹i ®éng vËt d­íi n­íc. S¶n l­îng mét sè lo¹i dÇu thùc vËt trªn thÕ giíi n¨m 1979 [5]. (®¬n vÞ: 1000 tÊn) DÇu ®Ëu nµnh 80.453 DÇu ®Ëu phéng 18.309 DÇu b«ng v¶i 24.216 DÇu h­íng d­¬ng 12.658 C¸c nguån nguyªn liÖu dÇu thùc vËt hiÖn cã trong n­íc ta rÊt phong phó, chóng ®­îc trång theo quy m« c«ng nghiÖp hoÆc mäc tù nhiªn. HiÖn nay c¸c nguån dÇu thùc vËt phôc vô cho c«ng nghiÖp chñ yÕu lµ: dÇu dõa, dÇu ®Ëu phéng, dÇu ®Ëu nµnh, dÇu cao su, dÇu b«ng, dÇu trÈu. DÇu thùc vËt th­êng ®­îc chøa trong c¸c h¹t hoÆc qu¶ cña c¸c c©y cã dÇu. Sau khi thu ho¹ch vµ s¬ chÕ b»ng ph­¬ng ph¸p nh­ sö dông m¸y Ðp thuû lùc hay trÝch ly b»ng dung m«i. Sau ®ã dÇu ®­îc lµm s¹ch: khö t¹p chÊt b»ng axit hoÆc kiÒm, trung hoµ c¸c chÊt, hÊp thô b»ng than ho¹t tÝnh, sau ®ã lµm khan vµ thu ®­îc dÇu s¹ch. DÇu ®· tinh chÕ ®­îc ®em ®i kiÓm tra c¸c tÝnh chÊt ho¸ lý vµ thµnh phÇn tr­íc khi sö dông vµo c¸c môc ®Ých c«ng nghiÖp. Thµnh phÇn chñ yÕu cña dÇu lµ triglyxrit. RCOO – CH2 R’COO – CH R’’COO – CH2 Trong ®ã R, R’, R” lµ nh÷ng gèc cña axit bÐo cã thÓ no hoÆc kh«ng no Ngoµi ra dÇu cßn cã chøa nhiÒu nh÷ng t¹p chÊt nh­: ph«tpholipit, s¸p steron, hydrocacbon [5]. 1.2.2. DÇu ®Ëu nµnh DÇu ®Ëu nµnh hay cßn ®­îc gäi lµ dÇu ®Ëu t­¬ng. C©y ®Ëu t­¬ng cã tªn khoa häc lµ: Glycine hyspida, nã thuéc lo¹i hä ®Ëu, th©n cá, mét n¨m mét vô. §Ëu t­¬ng lµ lo¹i c©y cã ®¹m, cã dÇu. Protein cña h¹t ®Ëu cã ho¹t tÝnh sinh häc cao vµ cã thÓ hç trî khi thiÕu protein ®éng vËt. V× vËy h¹t ®Ëu t­¬ng ®­îc dïng ®Ó s¶n xuÊt dÇu thùc phÈm vµ chÕ phÈm protein. C©y ®Ëu t­¬ng cã tíi 600 gièng kh¸c nhau, trong sè ®ã ®¸ng l­u ý lµ gièng glycine hyspida. C©y ®Ëu t­¬ng ®­îc loµi ng­êi ph¸t hiÖn ra tõ kho¶ng 7000 n¨m tr­íc c«ng nguyªn. Theo tµi liÖu Trung Quèc, nguån gèc ®Ëu t­¬ng lµ ë §«ng ¸ (Trung Quèc, NhËt B¶n…). Bëi v× ë nh÷ng n­íc nµy cã rÊt nhiÒu gièng ®Ëu mäc d¹i, tõ ®ã ®­îc tuyÓn chän, g©y trång. Ngoµi ë ch©u ¸, ®Ëu t­¬ng ®­îc trång nhiÒu ë B¾c Mü, ¶ RËp, hiÖn nay c©y ®Ëu t­¬ng ®­îc trång nhiÒu nhÊt ë B¾c Mü. Qu¶ ®Ëu t­¬ng lµ lo¹i qu¶ gi¸p. Mçi qu¶ cã tõ 2 ®Õn 3 h¹t, chóng ®­îc bao bäc bëi líp vá máng, vá chiÕm 5 ÷ 10% khèi l­îng h¹t. §Ëu t­¬ng cã c¸c lo¹i mÇu s¾c cña vá kh¸c nhau nh­ mÇu vµng, mÇu xanh, mÇu ®en. Khèi l­îng 1000 h¹t kh« tõ 140 ÷ 200 gam. Khèi l­îng riªng cña h¹t ®Ëu t­¬ng lµ: 600 ÷ 780 kg/m3. Thµnh phÇn hãa häc cña h¹t ®Ëu t­¬ng ®­îc tr×nh bµy trªn b¶ng d­íi ®©y. B¶ng 7: Thµnh phÇn ho¸ häc chñ yÕu cña h¹t ®Ëu t­¬ng (tÝnh theo % h¹t kh«) H¹t vµ c¸c phÇn cña h¹t Lipit Protein Xenluloz¬ Taz¬ Tö ®iÖp Ph«i Vá h¹t 20,7 10,4 0,6 41,3 36,9 7,0 14,6 17,3 21,0 4,8 4,0 3,8 Trong thµnh phÇn protein cña h¹t ®Ëu t­¬ng cã nhiÒu axit amin kh«ng thay thÕ. Hystidin (1,67 ÷ 2,8%), Acgnimin (5,0 ÷ 6,48%), Lizin (42 ÷ 46,9%), tryptophan (2,2 ÷ 3,26%), Glyxerin (11,2 ÷ 13,2%), Aspuraginic (10,1 ÷ 12,5%). Lipit cña tö ®iÖp, ph«i vµ vá h¹t rÊt kh¸c nhau vÒ thµnh phÇn vµ tÝnh chÊt. V× vËy khi chÕ biÕn h¹t ®Ëu t­¬ng víi môc ®Ých lÊy dÇu cã chÊt l­îng cao th× kh«ng nh÷ng chØ t¸ch vá h¹t mµ cßn t¸ch c¶ ph«i v× dÇu tõ ph«i cã nhiÒu cÊu tö kh«ng ph¶i glyxerit dÔ bÞ thuû ph©n vµ bÞ oxy ho¸ khi b¶o qu¶n. Axit bÐo chñ yÕu cã trong dÇu ®Ëu t­¬ng lµ Linolic (51 ÷ 57%), Oleic (23 ÷ 29%), Linolenic (3 ÷ 6%), Panmatic (2,5 ÷ 6%), Stearic (4,5 ÷ 5%). Nh÷ng chØ sè ho¸ lý chñ yÕu cña dÇu ®Ëu t­¬ng. Tû träng ë 150C 0,922 ÷ 0,934 g/cm3 ChØ sè triÕt quang 1,374 ÷ 1,478 NhiÖt ®é nãng ch¶y 0C -15 ÷ -18 §é nhít ®éng häc ë 200C 59 ÷ 72.10-6 m2/sec ChØ sè xµ phßng 189 ÷ 195 mg KOH/100g ChØ sè iot 120 ÷ 141 g I2/100g DÇu ®Ëu t­¬ng chñ yÕu dïng vµo môc ®Ých thùc phÈm vµ c¸c lo¹i thøc ¨n kh¸c. DÇu ®Ëu t­¬ng ®· tinh luyÖn dïng lµm nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt macgarin. Tõ dÇu ®Ëu nµnh t¸ch ra ®­îc Lexitin dïng trong d­îc liÖu trong s¶n xuÊt b¸nh kÑo. DÇu ®Ëu nµnh cßn dïng s¶n xuÊt s¬n, vecni, xµ phßng, chÊt ho¹t ®éng bÒ mÆt. NÕu ®em dÇu ®Ëu nµnh cho t¸c dông víi HNO3 sÏ thu ®­îc keo, sau khi xö lý keo nµy b»ng kiÒm vµ ®un lªn 1500C th× sÏ cã chÊt dÎo gièng cao su [5]. 1.3. Nh÷ng biÖn ph¸p vµ kh¶ n¨ng biÕn tÝnh cao su thiªn nhiªn Nh­ phÇn trªn ®· tr×nh bÇy, bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm, CSTN cßn cã nh÷ng nh­îc ®iÓm nh­ kÐm bÒn nhiÖt, kÐm bÒn m«i tr­êng, bÞ ozon ho¸,… ChÝnh v× vËy lÜnh vùc øng dông cßn rÊt h¹n chÕ. Do ®ã ®Ó cã thÓ më réng ph¹m vi øng dông cho CSTN ng­êi ta cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p biÕn tÝnh ®Ó n©ng cao tÝnh n¨ng c¬ lý kü thuËt, më réng ph¹m vi øng dông cho vËt liÖu nµy nh­: - Ph­¬ng ph¸p ho¸ häc - Ph­¬ng ph¸p ho¸ lý vµ vËt lý 1.3.1. BiÕn tÝnh b»ng c¸c biÖn ph¸p ho¸ häc Ng­êi ta ®· tiÕn hµnh biÕn tÝnh ho¸ häc cao su thiªn nhiªn theo theo nhiÒu h­íng kh¸c nhau nh­: - Ho¸ vßng cao su thiªn nhiªn ®Ó lµm vËt liÖu c¶m quang, s¬n, keo,… - Epoxy ho¸ cao su thiªn nhiªn ®Ó t¹o ra vËt liÖu lµm s¬n, keo ®Æc biÖt keo d¸n cao su vµ kim lo¹i. - C¾t m¹ch CSTN råi cho ph¶n øng víi c¸c hîp chÊt diisocyanat t¹o vËt liÖu polyuretan cã ®o¹n m¹ch cao su lµm s¬n, keo d¸n,… 1.3.2. BiÕn tÝnh b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p vËt lý §èi víi hîp phÇn cao su, khi ®­a mét sè chÊt ®én vµo hîp phÇn CSTN ®é bÒn kÐo d·n vµ mét vµi tÝnh chÊt c¬ lý cao su l­u ho¸ ë tr¹ng th¸i ®µn håi cao thay ®æi mét c¸ch ®¸ng kÓ. T¸c dông t¨ng c­êng cña chÊt ®én phô thuéc vµo b¶n chÊt ho¸ häc cña b¶n th©n nã vµ polyme, vµo ®Æc tr­ng t­¬ng t¸c lÉn nhau gi÷a vËt liÖu polyme víi chÊt ®én. MÆt kh¸c, møc ®é t¨ng c­êng lùc cho cao su cßn phô thuéc vµo hµm l­îng chÊt ®én cã trong thµnh phÇn, kÝch th­íc vµ h×nh d¸ng h×nh häc cña chÊt ®én, ®Æc tr­ng ho¸ häc cña bÒ mÆt chÊt ®én vµ nhiÒu yÕu tè kh¸c. Khi t¨ng hµm l­îng chÊt ®én ho¹t tÝnh trong hîp phÇn cao su ®Õn hµm l­îng giíi h¹n nµo ®ã c¸c tÝnh chÊt c¬ häc vËt liÖu t¨ng lªn. §Ó t¨ng c­êng tÝnh chÊt c¬ lý cña hîp phÇn cao su cã thÓ sö dông chÊt ®én víi kÝch th­íc h¹t tõ 5 μm ®Õn 100 μm. Møc ®é t¨ng c­êng lùc cho cao su b»ng c¸c chÊt ®én ho¹t tÝnh cßn phô thuéc vµo t­¬ng t¸c gi÷a c¸c ph©n tö cao su víi bÒ mÆt chÊt ®én. ChÊt ®én cã ®é ph©n cùc lín sÏ t¸c dông rÊt lín vµ cã liªn kÕt bÒn v÷ng víi c¸c m¹ch polyme cã ®é ph©n cùc t­¬ng øng. Ng­îc l¹i, c¸c chÊt ®én kh«ng ph©n cùc th× t¸c dông rÊt yÕu ®èi víi c¸c m¹ch cao su ph©n cùc. *ChÊt ®én v« c¬ ho¹t tÝnh C¸c chÊt ®én v« c¬ sö dông nhiÒu trong c«ng nghÖ gia c«ng cao su lµ: bét nhÑ, cao lanh, ®ioxit silic,… Trong c¸c chÊt ®én v« c¬ nµy th× ®ioxit silic lµ chÊt ®én t¨ng c­êng hiÖu qu¶ nhÊt. Còng nh­ c¸c chÊt ®én t¨ng c­êng kh¸c, møc ®é ph©n t¸n lµ ®Æc tr­ng qua träng nhÊt mµ ®Æc tr­ng nµy cã thÓ ®¸nh gi¸ t¸c dông t¨ng c­êng lùc cña ®ioxit silic. §ioxit silic cßn ®­îc sö dông lµm chÊt ®én t¨ng c­êng cho c¸c lo¹i hîp phÇn cao su tæng hîp kh¸c. §èi víi c¸c lo¹i cao su kh«ng liªn kÕt hoÆc cao su cã cÊu tróc v« ®Þnh h×nh th× ®ioxit silic cã t¸c dông t¨ng c­ßng tÝnh chÊt c¬ lý nh­ c¸c lo¹i than ho¹t tÝnh. §ioxit silic cã chøa nhiÒu nhãm ph©n cùc trªn bÒ mÆt v× thÕ cã kh¶ n¨ng hÊp phô hÇu hÕt c¸c chÊt phèi hîp kh¸c ®Æc biÖt lµ c¸c chÊt l­u ho¸ vµ xóc tiÕn l­u ho¸ cho cao su. * C¸c chÊt ®én h÷u c¬ ho¹t tÝnh C¸c chÊt ®én h÷u c¬ ho¹t tÝnh hay chÊt ®én h÷u c¬ t¨ng c­êng lµ c¸c chÊt h÷u c¬ víi kÝch th­íc h¹t nhá khi ®­a nã vµo thµnh phÇn cña hîp phÇn cao su c¸c tÝnh chÊt c¬ lý cña nã tèt h¬n. Trong sè c¸c chÊt ®én h÷u c¬ t¨ng c­êng lùc ®­îc sö dông réng r·i nhÊt lµ phenol fomandehit, amino fomandehit, c¸c lo¹i nhùa cã nguån gèc tõ ®éng vËt sèng,… * Than ho¹t tÝnh Than ho¹t tÝnh lµ chÊt ®én t¨ng c­êng chñ yÕu ®­îc dïng trong c«ng nghiÖp gia c«ng cao su. Sù cã mÆt cña than ho¹t tÝnh trong hîp phÇn cao su víi hµm l­îng cÇn thiÕt lµm t¨ng c¸c tinh chÊt c¬ lý cña cao su nh­ giíi h¹n bÒn kÐo ®øt, bÒn xÐ r¸ch, kh¶ n¨ng chèng mµi mßn, ®é cøng cña vËt liÖu, modun ®µn håi cña vËt liÖu. Sù cã mÆt c¸c nhãm ph©n cùc trªn bÒ mÆt than ho¹t tÝnh lµ yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng t¸c dông ho¸ häc, lý häc cu¶ than ho¹t tÝnh víi c¸c nhãm ph©n cùc, c¸c liªn kÕt ®«i cã trong m¹ch ®¹i ph©n tö. Dùa vµo c¸c thµnh phÇn nguyªn tè ho¸ häc cña than ho¹t tÝnh cã thÓ chän lo¹i than ho¹t tÝnh thÝch hîp cho tõng lo¹i cao su ®Ó ®¹t ®­îc lùc t¸c dông gi÷a than vµ m¹ch cao su lín nhÊt. Tuy cã sù ph©n lo¹i ®a d¹ng nh­ng chóng ®Òu cã c¸c ®Æc tr­ng quan träng chóng quyÕt ®Þnh ®Õn kh¶ n¨ng t¨ng c­êng lùc cho polyme nãi chung vµ cao su nãi riªng ®ã lµ: ®é ph©n t¸n cña than, cÊu tróc vµ khèi l­îng riªng cña nã. Nghiªn cøu qu¸ tr×nh t¨ng c­êng lùc polyme b»ng c¸c chÊt ®én ho¹t tÝnh nh­: than ho¹t tÝnh vµ silic ®ioxit, G. Kraus, G.Rener,… ®· ®i ®Õn kÕt luËn: gi÷a polyme vµ than ho¹t tÝnh cã nhiÒu lo¹i t¸c dông - lùc Vandec waals, lùc liªn kÕt hydro vµ trong nhiÒu tr­êng hîp gi÷a polyme vµ than ho¹t tÝnh xuÊt hiÖn nh÷ng liªn kÕt ho¸ häc ®¶m b¶o cho hîp phÇn cao su vµ than ho¹t tÝnh cã ®é bÒn c¬ häc cao. Sù cã mÆt nh÷ng ¸i lùc gi÷a hai lo¹i vËt liÖu nµy gi÷ vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh t¨ng c­êng lùc. HiÖu qu¶ t¨ng c­êng lùc cao su b»ng than ho¹t tÝnh cã thÓ x¸c ®Þnh b»ng c¸ch x¸c ®Þnh vµ biÖn luËn tÝnh chÊt c¬ lý cña mÉu vËt liÖu cao su - ®én. Trong h­íng nghiªn cøu nµy, c¸c nhµ khoa häc trong n­íc vµ n­íc ngoµi ®Òu quan t©m. H­íng nghiªn cøu nµy tr­íc ®©y ®· cã nhiÒu c«ng tr×nh s¶n xuÊt ®Ò cËp ®Õn nh­ng trong thêi gian gÇn ®©y Ýt ®­îc quan t©m. §¸ng chó ý lµ ®Ó n©ng cao tÝnh n¨ng c¬ lý cho CSTN t¸c gi¶ §ç Quang Kh¸ng vµ L­¬ng Nh­ H¶i [6] ®· phèi hîp gi÷a c¸c lo¹i chÊt ®én ho¹t tÝnh víi nhau, s¶n phÈm thu ®­îc cã tÝnh n¨ng tèt ®¸p øng ®­îc mét sè tiªu chuÈn cho s¶n phÈm cao su kü thuËt dïng trong c¸c ngµnh thuû lîi vµ hµng h¶i,… 1.3.3. BiÕn tÝnh cao su thiªn nhiªn b»ng nhùa nhiÖt dÎo vµ cao su tæng hîp kh¸c Trong khoa häc vËt liÖu, viÖc nghiªn cøu øng dông cña vËt liÖu tæ hîp polyme ®ãng vai trß quan träng. Trong khoa häc vËt liÖu hiÖn nay vËt liÖu polyme ®­îc chÕ t¹o theo 3 h­íng [7]: H­íng thø nhÊt: trïng hîp c¸c lo¹i monome; H­íng thø hai: tæng hîp c¸c copolyme khèi, copolyme ghÐp vµ copolyme thèng kª tõ c¸c monome th«ng dông hiÖn nay; H­íng thø ba: trén hîp c¸c polyme s½n cã ë tr¹ng th¸i nãng ch¶y, dung dÞch, ®Ó t¹o ra nh÷ng lo¹i vËt liÖu tæ hîp cã nh÷ng tÝnh chÊt ®Æc biÖt, kh¸c h¼n tÝnh chÊt c¸c polyme riªng rÏ ban ®Çu, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cuéc sèng vµ kü thuËt. Trong ba h­íng trªn, h­íng thø ba ®­îc ®Æc biÖt quan t©m nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn v× ®ã lµ ph­¬ng ph¸p ®¬n gi¶n nhÊt, nhanh nhÊt vµ kinh tÕ nhÊt t¹o ra nh÷ng vËt liÖu míi, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ngµy cµng cao cña ®êi sèng vµ kü thuËt. Theo c¸c chuyªn gia trong lÜnh vùc ho¸ häc cao ph©n tö, ®©y lµ h­íng chñ ®¹o cña ho¸ häc c¸c hîp chÊt cao ph©n tö trong nh÷ng n¨m cuèi thÕ kû 20 vµ ®Çu thÕ kû 21 v× nã cã nh÷ng ­u ®iÓm sau [8]: - LÊp ®­îc kho¶ng trèng vÒ tÝnh chÊt c«ng nghÖ còng nh­ kinh tÕ gi÷a c¸c lo¹i nhùa nhiÖt dÎo. Ng­êi ta cã thÓ tèi ­u ho¸ vÒ mÆt gi¸ thµnh vµ tÝnh chÊt cña vËt liÖu sö dông. - T¹o kh¶ n¨ng phèi hîp c¸c tÝnh chÊt mµ c¸c lo¹i vËt liÖu khã hoÆc kh«ng thÓ ®¹t ®­îc, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kü thuËt cao trong lÜnh vùc khoa häc vµ kinh tÕ. - Qu¸ tr×nh nghiªn cøu, chÕ t¹o mét s¶n phÈm míi trªn c¬ së vËt liÖu tæ hîp polyme nhanh h¬n nhiÒu so víi c¸c s¶n phÈm tõ vËt liÖu míi kh¸c v× nã ®­îc chÕ t¹o trªn c¬ së vËt liÖu vµ c«ng nghÖ cã s½n. - Nh÷ng kiÕn thøc réng r·i vÒ cÊu tróc, sù t­¬ng hîp ph¸t triÓn nhanh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y t¹o c¬ së cho sù ph¸t triÓn cña lo¹i vËt liÖu nµy. Theo h­íng nghiªn cøu nµy, ®· cã nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu chÕ t¹o vµ øng dông vËt liÖu cao su blend. Nhãm c¸c nhµ khoa häc §µo ThÕ Minh, TrÇn Thanh S¬n cïng c¸c ®ång sù [9] ®· nghiªn cøu biÕn tÝnh cao su thiªn nhiªn b»ng polypropylen. KÕt qu¶ t¹o ra vËt liÖu cã tÝnh chÊt quý b¸u nh­: ®µn håi, bÒn va ®Ëp, chÞu mµi mßn. §ç Quang Kh¸ng, Ng« KÕ ThÕ [10] nghiªn cøu biÕn tÝnh cao su thiªn nhiªn b»ng cao su stiren-butadien t¹o ra vËt liÖu tæ hîp trªn c¬ së CSTN cã ®é bÒn mµi mßn vµ bÒn m«i tr­êng cao, ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu chÕ t¹o mét sè s¶n phÈm cao su kü thuËt. NguyÔn Quang, Ph¹m Thuý Hång, TrÞnh V¨n Thµnh [11] cã c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ ¶nh h­ëng c«ng nghÖ vµ tû lÖ thµnh phÇn ®Õn tÝnh chÊt cña vËt liÖu trªn c¬ së blend PE/CSTN. VËt liÖu t¹o ra cã nh÷ng tÝnh chÊt ®Æc biÖt vµ ph¹m vi øng dông réng r·i. §ç Tr­êng ThiÖn, §Æng V¨n LuyÕn, §ç Quang Kh¸ng [12] ®· nghiªn cøu t¨ng ®é cøng CSTN b»ng nhùa cacdanol-phenol-fomandehyt, t¹o ra s¶n phÈm cã ®é cøng cao, sö dông lµm qu¶ l« trong c«ng nghiÖp giÊy, xay s¸t. ¦u ®iÓm cña nã so víi viÖc t¨ng ®é cøng cao su b»ng c¸ch t¨ng hµm l­îng l­u huúnh l­u ho¸ ë chç lµ: khi t¨ng l­îng l­u huúnh l­u ho¸ mËt ®é kh©u m¹ch t¨ng, dÉn ®Õn to¶ nhiÖt lín khã kiÓm so¸t qu¸ tr×nh l­u ho¸ ®ång thêi c¸c s¶n phÈm cã ®é ®µn håi thÊp, dÔ r¹n vì. Trong khi biÕn tÝnh CSTN b»ng nhùa trªn ®· kh¾c phôc ®­îc c¸c nh­îc ®iÓm trªn. §ç Quang Kh¸ng cïng c¸c ®ång sù [13] ®· nghiªn cøu chÕ t¹o tæ hîp cao su thiªn nhiªn víi nhùa polyetylen tû träng thÊp. S¶n phÈm nhËn ®­îc lµm nhùa nÒn ®Ó s¶n xuÊt compozit lµm ®Öm chèng va ®Ëp cho tÇu biÓn. NguyÔn Phi Trung cïng c¸c ®ång sù [14] nghiªn cøu chÕ t¹o vËt liÖu tæ hîp tõ CSTN víi polyvinyl clorua vµ cao su nitril-butadien, s¶n phÈm nhËn ®­îc lµm nhùa nÒn ®Ó s¶n xuÊt compozit. NguyÔn Quang [15] nghiªn cøu tÝnh chÊt cña vËt liÖu tæ hîp tõ hçn hîp cao su ERN-50 víi cao su thiªn nhiªn vµ cao su tæng hîp, nh»m h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ cã thÓ biÕn ®æi tÝnh chÊt cña vËt liÖu phï hîp víi tõng øng dông cô thÓ. §ç Tr­êng ThiÖn cïng c¸c ®ång sù [16] nghiªn cøu chÕ t¹o tæ hîp CSTN vµ Nhùa cardanol, s¶n phÈm thu ®­îc s¶n xuÊt compozit lµm c¸c l« dÖt. S.H.Botros [19] ®· nghiªn cøu vµ chÕ t¹o vËt liÖu tæ hîp tõ CSTN vµ cao su etylen propylen ®ång trïng hîp - anhydryt maleic (EPDM-AM) b»ng c¸ch cho EPDM t­¬ng t¸c víi anhydryt maleic cã benzoin peroxit lµm chÊt khëi ®Çu. S¶n phÈm thu ®­îc cã tÝnh chÊt thay ®æi khi tû lÖ (NR/EPDM) thay ®æi. Khi NR/EPDM lµ 25/75 cho s¶n phÈm chÞu l·o ho¸ nhiÖt rÊt tèt ®ång thêi cho ®é bÒn kÐo vµ ®é gi·n dµi rÊt lín. Khi NR/EPDM lµ 50/50 th× kh¶ n¨ng chÞu tia tö ngo¹i cña vËt liÖu lµ rÊt tèt. Ismail vµ Suryadiasyah [20] ®· nghiªn cøu vµ chÕ t¹o ra vËt liÖu tæ hîp trªn c¬ së PP, CSTN (NR),vµ RRP (bét cao su phÕ th¶i). VËt liÖu thu ®­îc cã ®é bÒn kÐo vµ modul ®µn håi cao vµ tÝnh chÊt c¬ lý t¨ng khi t¨ng hµm l­îng RRP. 1.4. BiÕn tÝnh cao su thiªn nhiªn trªn c¬ së dÇu thùc vËt 1.4.1. Kh¶ n¨ng dïng dÇu thùc vËt biÕn tÝnh CSTN DÇu thùc vËt chøa chñ yÕu lµ glyxrit cña c¸c axit no hoÆc kh«ng no m¹ch dµi. Do ®ã, trong qua tr×nh t­¬ng t¸c víi c¸c hîp chÊt kh¸c th× c¸c nhãm -COO- vµ c¸c nèi ®«i ë cuèi m¹ch cña gèc axit sÏ tham gia c¸c ph¶n øng nh­: thuû ph©n, este ho¸, céng halogen, ph¶n øng céng l­u huúnh. §i ®Çu trong viÖc nghiªn cøu sö dông dÇu trÈu ®Ó biÕn tÝnh CSTN lµ c¸c nhµ khoa häc NhËt B¶n: Tomokuni Harutaka vµ c¸c céng sù [21] nghiªn cøu biÕn tÝnh cao su víi dÇu trÈu ®Ó lµm mÆt lèp xe, t¨ng hÖ sè ma s¸t cña mÆt lèp. Uchio vµ c¸c céng sù [22] ®· nghiªn cøu sö dông dÇu trÈu cã ®é Èm b×nh th­êng ë d¹ng láng chiÕm 80% axit eleostearic vµo hîp phÇn cao su cña lèp xe. Hµm l­îng phèi trén lµ 1 ÷ 30 PKL dÇu trÈu so víi 100 PKL cña cao su. KÕt qu¶ cho thÊy víi hµm l­îng nµy dÇu trÈu ®­îc xem nh­ lµ chÊt ho¸ dÎo gióp cho tÝnh gia c«ng ®­îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ, ®ång thêi lµm t¨ng tÝnh n¨ng bÒn kÐo vµ sù ph¸t nhiÖt sÏ kh«ng t¨ng. S¶n phÈm cña hîp phÇn trªn lµ x¨m lèp «t« cã ®é bÒn rÊt cao. Trong nghiªn cøu kh¶ n¨ng biÕn tÝnh CSTN víi dÇu thùc vËt c¸c nhµ khoa häc: NguyÔn V¨n Kh«i, §ç Quang Kh¸ng, L­¬ng Nh­ H¶i, TrÇn ThÞ BÝnh [17] ®· sö dông dÇu trÈu nh­ mét phô gia qu¸ tr×nh. KÕt qu¶ cho thÊy ®é cøng cña s¶n phÈm khi sö dông dÇu trÈu gi¶m so víi khi kh«ng dïng dÇu trÈu, ®é bÒn kÐo ®øt t¨ng vµ ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i (2821 N/cm2), ®é d·n dµi còng t¨ng lªn vµ ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i (688%) víi hµm l­îng dÇu trÈu lµ 10%. MÆt kh¸c, ®é mµi mßn, ®é cøng cña vËt liÖu, ®é tr­¬ng cña s¶n phÈm trong dung m«i nhá h¬n khi kh«ng sö dông dÇu trÈu. Nh­ vËy, hµm l­îng cña dÇu trÈu sö dông lµ 10% th× cho s¶n phÈm cã nhiÒu tÝnh chÊt tèt nhÊt. Tõ ®ã cã thÓ kÕt luËn r»ng: ngoµi viÖc sö dông c¸c dÇu thùc vËt kh¸c ®Ó lµm “chÊt phô gia qu¸ tr×nh” cho CSTN cßn cã thÓ lµm t¨ng tÝnh chÊt c¬ lý cña s¶n phÈm nÕu sö dông mét tû lÖ thÝch hîp. 1.4.2. Kh¶ n¨ng biÕn tÝnh cao su thiªn nhiªn b»ng dÇu ®Ëu nµnh Trªn c¬ së nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu biÕn tÝnh CSTN b»ng dÇu trÈu, cã thÓ thÊy r»ng dÇu ®Ëu nµnh còng cã kh¶ n¨ng sö dông ®Ó biÕn tÝnh CSTN v× nh÷ng lý do sau: - DÇu ®Ëu nµnh cã khèi l­îng ph©n tö lín chøa c¸c nhãm ph©n cùc vµ c¸c phÇn kh«ng ph©n cùc lµ c¸c gèc axit m¹ch dµi chøa nhiÒu liªn kÕt ®«i. Do ®ã nã ®ãng vai trß lµ chÊt ho¹t ®éng bÒ mÆt lµm cho kh¶ n¨ng khuÕch t¸n c¸c phô gia vµo trong hîp phÇn cao su tèt h¬n rÊt nhiÒu, lµm cho chóng ph©n t¸n ®ång ®Òu trong hîp phÇn. - Trong vËt liÖu tæ hîp cao su víi c¸c polyme hay cao su kh¸c th× dÇu ®Ëu nµnh cã thÓ ®ãng vai trß lµm chÊt t­¬ng hîp cho c¸c phÇn polyme ®ã. PhÇn m¹ch dµi cña gèc axit sÏ ®an xen vµo phÇn cao su kh«ng ph©n cùc (nh­ CSTN) vµ phÇn ph©n cùc sÏ t­¬ng t¸c víi c¸c phÇn cao su (nhùa nhiÖt dÎo) ph©n cùc. §ång thêi, chÝnh c¸c liªn kÕt ®«i trong c¸c gèc axit sÏ t­¬ng t¸c víi c¸c liªn kÕt ®«i trong cao su khi tiÕn hµnh l­u ho¸ cao su. ChÝnh v× thÕ cã thÓ tÝnh chÊt c¬ lý cña hîp phÇn cao su t¨ng lªn ®¸ng kÓ. - Thµnh phÇn ho¸ häc vµ c¸c chØ sè ®Æc tr­ng (chØ sè axit, chØ sè iot, chØ sè xµ phßng) cña dÇu ®Ëu nµnh vµ cña dÇu trÈu gÇn gièng nhau. ChØ sè xµ phßng cña dÇu trÈu lµ 195 mg KOH/g cña dÇu ®Ëu nµnh lµ 193 mg KOH/g, chØ sè iot cña dÇu trÈu lµ 149 ÷ 170 g I2/100g cña dÇu ®Ëu nµnh lµ 120 ÷ 141 g I2/100g. ChÝnh v× thÕ mµ kh¶ n¨ng lµm thay ®æi tÝnh n¨ng c¬ lý cña vËt liÖu trªn c¬ së CSTN cña dÇu ®Ëu nµnh còng cã thÓ nh­ dÇu trÈu. PhÇn II môc ®Ých, néi dung, vËt liÖu vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu 2.1. Môc ®Ých Nh»m ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng dïng dÇu ®Ëu nµnh ®Ó n©ng cao tÝnh n¨ng c¬ lý, kü thuËt cho vËt liÖu cao su thiªn nhiªn vµ mét sè vËt liÖu polyme blend trªn c¬ së CSTN. 2.2. Néi dung nghiªn cøu §Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu nghiªn cøu, trªn c¬ së ®iÒu kiÖn hiÖn cã chóng t«i thùc hiÖn c¸c néi dung vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu sau: - ChÕ t¹o mÉu trªn c¬ së CSTN biÕn tÝnh b»ng dÇu ®Ëu nµnh víi hµm l­îng kh¸c nhau. - Nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña hµm l­îng dÇu ®Ëu nµnh ®Õn tÝnh chÊt c¬ lý cña vËt liÖu CSTN th«ng qua viÖc ®o c¸c tÝnh chÊt c¬ lý cña vËt liÖu ë c¸c hµm l­îng dÇu ®Ëu nµnh kh¸c nhau. Tõ c¸c kÕt qu¶ kh¶o s¸t tÝnh chÊt c¬ lý cña c¸c mÉu vËt liÖu cã hµm l­îng dÇu ®Ëu nµnh kh¸c nhau, chän ra hµm l­îng dÇu ®Ëu nµnh thÝch hîp ®Ó biÕn tÝnh CSTN vµ c¸c blend CSTN/SBR, CSTN/NBR vµ CSTN/LDPE. - Nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña dÇu ®Ëu nµnh biÕn tÝnh ®Õn qu¸ tr×nh trén hîp cña vËt liÖu (th«ng qua biÓu ®å quan hÖ gi÷a momen quay, n¨ng l­îng trén víi thêi gian trén). Nghiªn cøu cøu nµy ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y trén kÝn Haake (CHLB §øc). - Nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña dÇu ®Ëu nµnh biÕn tÝnh ®Õn cÊu tróc h×nh th¸i cña vËt liÖu ®­îc thùc hiÖn b»ng ph­¬ng ph¸p kÝnh hiÓn vi ®Ön tö quÐt (SEM) trªn kÝnh hiÓn vi quÐt JSM 5300 cña h·ng JEOL (NhËt B¶n). - Nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña dÇu ®Ëu nµnh biÕn tÝnh tíi ®é bÒn nhiÖt cña vËt liÖu ®­îc thùc hiÖn b»ng ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch nhiÖt träng l­îng (TGA) trªn m¸y ph©n tÝch nhiÖt TA50 cña h·ng Shimadzu (NhËt B¶n). Tõ kÕt qu¶ thu ®­îc, ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng sö dông dÇu ®Ëu nµnh ®Ó biÕn tÝnh c¶i thiÖn tÝnh n¨ng c¬ lý, kü thuËt cho vËt liÖu CSTN vµ mét sè vËt liÖu cao su blend. 2.3. VËt liÖu nghiªn cøu §Ó thùc hiÖn c¸c néi dung nghªn cøu trªn, chóng t«i chän ®¬n pha chÕ cho vËt liÖu nghiªn cøu gåm c¸c thµnh phÇn c¬ b¶n sau: 2.3.1. Cao su thiªn nhiªn Cao su thiªn nhiªn ®­îc sö dông ë ®©y lµ d¹ng crÕp SVR - 3L cña c«ng ty Cao su ViÖt Trung s¶n xuÊt theo tiªu chuÈn TCVN 3769 - 95. C¸c chØ tiªu cña lo¹i cao su nµy lµ: - Hµm l­îng chÊt bÈn cßn l¹i trªn d©y 0,20 - Hµm l­îng tro 1,00 - Hµm l­îng chÊt dÔ bay h¬i 1,00 - Hµm l­îng nit¬ 0,60 2.3.2. Cao su tæng hîp vµ PE + Cao su butadiene-styren (SBR) Cao su tæng hîp butadien-styren cã ký hiÖu NIPOL 1502 cña NhËt B¶n. + Cao su butadiene-nitril (NBR) Cao su tæng hîp NBR cã ký hiÖu KOSYN - KNB 35L cña Hµn Quèc. + LDPE (low density polyetylene) Poly etylen tØ träng thÊp cã ký hiÖu LOTRENE 13031 - 9 cña Qatar 2.3.3. DÇu ®Ëu nµnh vµ dÇu trÈu DÇu ®Ëu nµnh sö dông ®­îc chiÕt t¸ch tõ h¹t ®Ëu t­¬ng cã s½n trªn thÞ tr­êng. DÇu trÈu sö dông ®­îc chiÕt t¸ch tõ h¹t c©y trÈu cña Cao B»ng t¹i phßng thÝ nghiÖm vËt liÖu polyme (ViÖn Hãa häc). 2.3.4. C¸c phô gia kh¸c - Xóc tiÕn DM (Dibenzothiazyl disufide): ORICEL - DM (G) h·ng PT.ORINDO FINE CHEMICAL - Indonesia. - Xóc tiÕn D (N,N’ - Difenylguanidin): ORICEL - M(G) h·ng PT. ORINDO FINE CHEMICAL - Indonesia. - AxÝt stearic: Lo¹i cã ký hiÖu Type 401 do h·ng PT.ORINDO FINE CHEMICAL - Indonesia. - ¤xit kÏm (ZnO): Zincollied G/1183 cña Indonesia s¶n xuÊt. - L­u huúnh d¹ng bét hµm l­îng 99,9% do h·ng SAE KWANG CHEMICAL IND. Co,. Ltd Hµn Quèc s¶n xuÊt. - Than ®en: sö dông lµ lo¹i LUCARB HAF (N 330) do Hµn Quèc s¶n xuÊt. - Phßng l·o D (fenyl β nafthylamin): sö dông lµ lo¹i do Trung Quèc s¶n xuÊt. 2.4. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu 2.4.1. Thµnh phÇn c¬ b¶n cña vËt liÖu Trªn c¬ së ®¬n pha chÕ c¬ b¶n tõ CSTN vµ c¸c phô gia, chóng t«i cè ®Þnh c¸c thµnh phÇn kh¸c, chØ thay ®æi hµm l­îng dÇu ®Ëu nµnh ®Ó kh¶o s¸t vµ sö dông thµnh phÇn cña mÉu nghiªn cøu c¬ b¶n gåm: Cao su thiªn nhiªn Than ®en ¤xyt kÏm L­u huúnh Xóc tiÕn D Xóc tiÕn DM Phßng l·o D Axit stearic Hµm l­îng dÇu ®Ëu nµnh cho vµo thay ®æi tõ 1 - 15%. + §èi víi vËt liÖu blend cña CSTN víi cao su tæng hîp th× trén theo thµnh phÇn CSTN/cao su tæng hîp víi tû lÖ 80/20 (CSTN/SBR; CSTN/NBR; CSTN/LDPE), sau ®ã trén víi c¸c hîp phÇn phô gia nh­ trªn. Riªng ®èi víi blend CSTN/LDPE ®­îc trén trong m¸y trén kÝn, sau ®ã trén víi c¸c phô gia trªn m¸y c¸n. 2.4.2. ChÕ t¹o mÉu nghiªn cøu MÉu nghiªn cøu chÕ t¹o theo hai b­íc: + C¸n c¾t m¹ch CSTN råi trén hîp víi cao su tæng hîp trªn m¸y c¸n hai trôc hë cña h·ng TOYOSEIKY (NhËt B¶n), tiÕp ®ã trén víi c¸c phô gia. + C¸n xuÊt tÊm cao su vµ ®­a vµo khu«n Ðp l­u ho¸ trªn m¸y Ðp thuû lùc cña h·ng TOYOSEIKY víi c¸c ®iÒu kiÖn: - NhiÖt ®é Ðp: 145±50C - ¸p suÊt Ðp: 300 kg/cm2 (chØ sè ®ång hå, t­¬ng øng 8 kg/cm2 trªn mÉu Ðp) - Thêi gian l­u ho¸: 30 phót S¶n phÈm thu ®­îc ë d¹ng tÊm dÇy 2mm vµ ®­îc c¾t theo c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh. 2.4.3. Nghiªn cøu qu¸ tr×nh trén vËt liÖu trªn m¸y trén kÝn Nghiªn cøu qu¸ tr×nh trén hîp cña vËt liÖu ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y trén kÝn Haake. Qu¸ tr×nh trén hîp cña vËt liÖu ®­îc kh¶o s¸t th«ng qua biÓu ®å biÕn thiªn momen quay, n¨ng l­îng vµ nhiÖt ®é theo thêi gian víi c¸c th«ng sè nh­ sau: NhiÖt ®é b¾t ®Çu trén 90oC Tèc ®é trôc quay 30 vßng/phót Thêi gian trén 7 phót HÖ sè ®iÒn ®Çy 0,7 2.4.4. §o c¸c tÝnh chÊt c¬ lý cña vËt liÖu §o c¸c tÝnh chÊt c¬ lý cña vËt liÖu theo tiªu chuÈn hiÖn hµnh cña ViÖt Nam nh­ sau: - §é bÒn kÐo ®øt (MPa): [TCVN 4509-88] - §é gi·n dµi t­¬ng ®èi khi ®øt (%): [TCVN 4509-88] - §é cøng (Shore A): [TCVN 1595-88] - §é mµi mßn (cm3/1,61km): [TCVN 5363-88] §o ®é bÒn kÐo ®øt ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y cã ký hiÖu YG - 622 sè m¸y 01 s¶n xuÊt t¹i §µi Loan n¨m 1998. §o ®é cøng trªn m¸y ®o ký hiÖu JIS K6301A TECLOCK. GS 706N. M¸y ®o ®é mµi mßn ký hiÖu YG - 634 s¶n xuÊt t¹i §µi Loan n¨m 1998 (t¹i C«ng ty GiÇy Thuþ Khuª). 2.4.5. Nghiªn cøu cÊu tróc cña vËt liÖu b»ng kÝnh hiÓn vi ®iÖn tö quÐt SEM §Ó nghiªn cøu cÊu tróc h×nh th¸i cña vËt liÖu, chóng t«i dïng kÝnh hiÓn vi ®iÖn tö quÐt JSM 5300 cña NhËt B¶n: mÉu vËt liÖu ®­îc c¾t b»ng dông cô chuyªn dông LEICA (cã ký hiÖu RM 2125

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBiến tính cao su thiên nhiên và polyme blend trên cơ sở cao su thiên nhiên bằng dầu đậu nành.doc
Tài liệu liên quan