Luận văn Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Lào Cai theo nhu cầu công việc

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BỒI DưỠNG CÔNG CHỨC CÁC CƠ

QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND CẤP HUYỆN. 9

1.1. Công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện . 9

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm công chức các cơ quan chuyên môn thuộc

UBND cấp huyện . 9

1.1.2. Khái niệm bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc

UBND cấp huyện . 13

1.1.3. Vai trò của Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc

UBND cấp huyện, . 14

1.1.4. Yêu cầu bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND

cấp huyện theo yêu cầu công việc. 15

1.2. Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện

theo nhu cầu công việc . 17

1.2.1. Xác định nhu cầu bồi dưỡng công chức . 18

1.2.2. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng công chức . 20

1.2.3. Tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng công chức . 25

1.2.4. Đánh giá kết quả bồi dưỡng công chức. 26

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn

thuộc UBND cấp huyện theo nhu cầu công việc . 27

Kết luận chương 1 . 30

Chương 2. THỰC TRẠNG BỒI DưỠNG CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN

CHUYÊN MÔN THUỘC UBND CẤP HUYỆN Ở TỈNH LÀO CAI . 31

2.1. Giới thiệu chung về tỉnh Lào Cai . 31

2.2. Công chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện thuộc tỉnh Lào Cai.32

2.3. Cơ sở pháp lý về bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc

UBND cấp huyện theo nhu cầu công việc. 36

2.4. Đánh giá thực trạng bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc

UBND cấp huyện, tỉnh Lào Cai theo nhu cầu công việc . 37

 

pdf109 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 17/03/2022 | Lượt xem: 364 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Lào Cai theo nhu cầu công việc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
các trƣởng phó phòng và tƣơng đƣơng cũng cần đƣợc bồi dƣỡng về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị. Nhu cầu bồi dƣỡng theo vị trí việc làm: Do công chức đƣợc đào tạo từ nhiều chuyên ngành khác nhau trong các cơ sở đào tạo trên cả nƣớc; Bên cạnh đó, do đƣợc hình thành từ nhiều nguồn nên chất lƣợng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện không đồng đều, sự am hiểu về chuyên môn nghiệp vụ còn hạn chế. Vì vậy, xuất hiện nhu cầu lớn về bồi dƣỡng chuyên môn theo từng vị trí việc làm nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn và cập nhật những vấn đề mới phục vụ công tác. 2.4.1.3. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng Để nâng cao chất lƣợng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện theo nhu cầu công việc, trong thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh và huyện luôn chú trọng đẩy mạnh công tác bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ cho công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện. Hàng năm, kế hoạch bồi dƣỡng các công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện theo nhu cầu công việc đƣợc sở Nội vụ xây dựng, bám sát mục tiêu đã định hƣớng và dựa trên kết quả tổng hợp xác định nhu cầu đào tạo mà các phòng ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện xây dựng. Việc xây dựng kế hoạch bồi dƣỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện đƣợc thực hiện theo các bƣớc sau: Xác định mục tiêu bồi dƣỡng, xác định đối tƣợng bồi dƣỡng; xác định nội dung bồi dƣỡng, xác định các nguồn lực để bồi dƣỡng. 41 - Xác định mục tiêu bồi dưỡng Xác định rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác bồi dƣỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện theo nhu cầu công việc trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, vì vậy trong những năm qua tỉnh Lào Cai luôn đề cao công tác bồi dƣỡng cán bộ, công chức nhằm nâng cao năng lực trình độ, tạo ra cán bộ, công chức “vừa hồng vừa chuyên” là một trong những chủ trƣơng và chính sách lớn của Đảng và Nhà nƣớc đã đề ra. Bồi dƣỡng công chức là một quá trình không thể thiếu cho sự tồn tại phát triển của các cơ quan nhà nƣớc nói chung, và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện nói riêng. Vì vậy, hàng năm UBND tỉnh Lào Cai mở các lớp bồi dƣỡng cho công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện xem đó là nhu cầu thiết yếu và góp phần tạo nên uy tín, niềm tin của nhân dân và doanh nghiệp đối với công chức trong thực thi công vụ. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai luôn đƣợc UBND tỉnh chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, cũng nhƣ đạo đức ngƣời cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Những công chức ở các cơ quan chuyên môn không những giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ còn luôn ý thức về đạo đức trong phục vụ nhân dân. - Xác định đối tượng bồi dưỡng: Căn cứ vào nhu cầu và mục tiêu bồi dƣỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện theo nhu cầu công việc mà UBND tỉnh Lào Cai lựa chọn đối tƣợng bồi dƣỡng cho phù hợp với nội dung bồi dƣỡng. Với nhu cầu bồi dƣỡng về lý luận chính trị, về kiến thức chuyên môn hay bồi dƣỡng kiến thức quản lý nhà nƣớc thì xác định đối tƣợng bồi dƣỡng là tất cả công chức ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện dù là công chức lãnh đạo, hay công chức chuyên môn bởi vì những kiến thức trong quá trình bồi dƣỡng đều cần thiết cho đội ngũ công chức này. 42 Còn nhu cầu bồi dƣỡng công chức giữ vị trí lãnh đạo trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện thì một số chuyên đề bồi dƣỡng dành riêng cho đối tƣợng này nhƣ: Bồi dƣỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý, bồi dƣỡng chuyên viên chính, bồi dƣỡng kiến thức quản lý nhà nƣớc về An ninh – Quốc phòng (đối tƣợng 3), nghiệp vụ đánh giá công chức (Có phụ lục kèm theo bảng số 3) Nhu cầu bồi dƣỡng công chức chuyên môn chủ yếu tập trung bồi dƣỡng vào lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ, chƣơng trình chuyên viên, kiến thức quản lý nhà nƣớc về An ninh – Quốc phòng (đối tƣợng 4), kỹ năng thực thi công vụ, kỹ năng thu thập thông tin, báo cáo thống kê, kỹ năng xây dựng hƣơng ƣớc, quy ƣớc (có phụ lục kèm theo bảng số 2) - Xác định nội dung bồi dưỡng Để nâng cao chất lƣợng cán bộ, công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện theo nhu cầu công việc, trong thời gian qua các cấp ủy đảng, chính quyền từ cấp huyện đến cấp tỉnh luôn quan tâm, chú trọng đẩy mạnh công tác bồi dƣỡng những kiến thức về chủ trƣơng, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nƣớc, kiến thức, kĩ năng quản lý nhà nƣớc, quản lý chuyên ngành, chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời lãnh đạo từ cấp huyện đến cấp tỉnh luôn động viên, khuyến khích mỗi cán bộ, công chức tự giác nâng cao bồi dƣỡng nghiệp vụ chuyên môn thông qua việc tự học, tự nghiên cứu, đồng thời sắp sếp, bố trí hợp lý về thời gian và kinh phí để công chức các cơ quan chuyên môn đƣợc đi bồi dƣỡng đúng nhu cầu công việc để phục vụ cho vị trí công việc hiện tại cũng nhƣ quy hoạch trong tƣơng lai. - Xác định các nguồn lực: Trong quá trình lên kế hoạch bồi dƣỡng công chức nói chung và công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện theo nhu cầu công 43 việc cần phải xác định các nguồn lực phù hợp về số lƣợng và chất lƣợng trong công tác bồi dƣỡng. Việc xác định các nguồn lực tập trung vào các nội dung sau: Trƣớc hết về nhân lực và cơ sở, trang thiết bị kỹ thuật: Việc lựa chọn giảng viên và cơ sở bồi dƣỡng đối với công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện gắn với nhu cầu công việc của các công chức lãnh đạo, công chức chuyên môn phải phù hợp với từng lĩnh vực, chuyên ngành mà giảng viên đó đƣợc đào tạo, bên cạnh đó mỗi giảng viên tự rèn luyện cho mình trong công tác chuyên môn, cũng nhƣ trong cuộc sống để luôn phấn đấu về ý thức đạo để trở thành tấm gƣơng sáng trong mỗi khóa bồi dƣỡng, đồng thời lựa chọn những cơ sở bồi dƣỡng uy tín, trách nhiệm, trang bị đầy đủ giáo trình, phƣơng tiện, thiết bị dạy học, phòng hội thảo, để áp dụng phƣơng pháp giảng dạy tích cực, lấy ngƣời học làm trung tâm để việc bồi dƣỡng đạt kết quả cao. Ngoài ra còn xác định thời gian và kinh phí bồi dƣỡng: Thông thƣờng các lớp bồi dƣỡng cho công chức thƣờng kéo dài từ 3 đến 5 ngày, chỉ một số ít lớp với nội dung chuyên ngành bồi dƣỡng là kéo dài trên 10 ngày (có phụ lục kèm theo bảng số 5) do vậy trong quá trình mở các lớp bồi dƣỡng cho công chức vẫn đảm bảo công chức hoàn thành chức trách nhiệm vụ của mình đƣợc giao. Bên cạnh đó nguồn kinh phí các lớp bồi dƣỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện theo nhu cầu công việc chủ yếu trích từ ngân sách nhà nƣớc, từ đó công chức yên tâm tham gia các lớp bồi dƣỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, ngoài kinh phí cấp từ ngân sách nhà nƣớc ra còn huy động xã hội hóa nguồn kinh phí từ đối tƣợng ngƣời học theo một số nội dung bồi dƣỡng cụ thể từ đó đảm bảo thực hiện đƣợc đúng kế hoạch bồi dƣỡng công chức. 44 2.4.1.4. Tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng Sau khi tổng hợp đƣợc nhu cầu bồi dƣỡng công chức từ các cơ quan trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Sở Nội vụ xây dựng đƣợc kế hoạch bồi dƣỡng rồi trình lên UBND tỉnh phê duyệt, kế hoạch đƣợc phê duyệt là căn cứ để tiến hành tổ chức triển khai các lớp bồi dƣỡng công chức trong đó có công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện theo nhu cầu công việc trên cơ sở tổng hợp những nguồn lực, tình hình thực hiện chức năng nhiệm vụ, nhu cầu thực tế từ các phòng ban chuyên môn để bố trí, lựa chọn công chức đi bồi dƣỡng những khóa học phù hợp với vị trí công tác, phù hợp với chuyên môn đảm nhiệm. Trong giai đoạn 2011 đến 2015 UBND tỉnh Lào Cai đã tiến hành tổ chức triển khai các lớp bồi dƣỡng cho công chức theo đúng kế hoạch đề ra. Việc bồi dƣỡng công chức không chỉ về lý luận chính trị mà còn về kiến thức chuyên ngành, kiến thức kỹ năng lãnh đạo quản lý, tổ chức thực thi công vụ đồng thời còn bồi dƣỡng kiến thức an ninh quốc phòng và quản lý nhà nƣớc với mỗi năm hàng chục lớp với tổng số công chức đƣợc đi bồi dƣỡng có năm trên mƣời nghìn lƣợt công chức trong đó công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện có năm nhiều nhất là 1791 lƣợt công chức đƣợc đi bồi dƣỡng (năm 2014) và năm ít nhất cũng đƣợc 960 lƣợt công chức (năm 2011). 2.4.1.5. Đánh giá kết quả bồi dưỡng Để có đánh giá một cách toàn diện và khách quan về công tác bồi dƣỡng công chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai, trƣớc hết em dự vào số liệu của sở Nội vụ tỉnh Lào Cai về công tác bồi dƣỡng công chức giai đoạn 2011 đến 2015, đồng thời em còn sử dụng phƣơng pháp điều tra xã hội học, phƣơng pháp phỏng vấn thông qua 200 phiếu khảo sát đến một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 45 Bảng 1. Đánh giá nhu cầu việc bồi dƣỡng nâng cao năng lực trình độ cho công chức Ông (bà) đánh giá nhƣ nào về việc bồi dƣỡng nâng cao năng lực trình độ cho CC Số lƣợng (người) Tỷ lệ (%) Rất quan trọng 153 76.5 Quan trọng 47 23.5 Không quan trọng 0 0 Tổng 200 100 (Nguồn:Điều tra khảo sát) Thông qua 200 phiếu khảo sát về nhu cầu bồi dƣỡng đối với công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện về đánh giá việc bồi dƣỡng nâng cao năng lực, trình độ cho công chức thì 76,5 % cho rằng việc bồi dƣỡng là rất quan trọng và 23.5% ý kiến cho rằng quan trọng. Nhƣ vậy có thể thấy đối với công chức việc đƣợc tham gia các lớp bồi dƣỡng để nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng để phục vụ công việc là vô cùng quan trọng. Nắm bắt tâm tƣ, nguyện vọng chính đáng của công chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai về việc bồi dƣỡng nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, những kỹ năng lãnh đạo quản lý... nên trong giai đoạn 2011 đến 2015 Tỉnh Ủy, UBND tỉnh, các cơ quan, các cấp ngành luôn quan tâm, tạo điều kiện để công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện nói riêng và công chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai nói chung đƣợc tham gia bồi nâng cao chất lƣợng, hiệu quả trong thực thi công vụ đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân đƣợc tốt hơn góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh 46 tế - xã hội của tỉnh. Trên tinh thần quyết tâm đó, dù còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế các điều kiện và nguồn lực nhƣ cơ sở vật chất, kinh phínhƣng với sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, công chức trong toàn tỉnh nên trong giai đoạn (2011 – 2015) UBND tỉnh Lào Cai đã đạt đƣợc kết quả bồi dƣỡng công chức nhƣ sau: Bảng 2. Tổng hợp công tác bồi dƣỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015 Năm Lớp bồi dƣỡng Tổng số lƣợt CC tham gia bồi dƣỡng trong toàn tỉnh số lƣợt CC các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện Ghi chú 2011 Kiến thức QLNN 1556 185 Kiến thức chuyên ngành 4665 240 Kiến thức lý luận chính trị 3842 535 Tổng 10063 960 2012 Kiến thức QLNN 1231 155 Kiến thức chuyên ngành 780 270 Kiến thức lý luận chính trị 5220 670 Tổng 7231 1095 2013 Kiến thức QLNN 510 100 Kiến thức chuyên ngành 4665 628 Kiến thức lý luận chính trị 3842 535 47 Tổng 9017 1263 2014 Kiến thức QLNN 1815 360 Kiến thức chuyên ngành 4211 861 Kiến thức lý luận chính trị 6010 570 Tổng 12036 1791 2015 Kiến thức QLNN 2160 180 Kiến thức chuyên ngành 4110 745 Kiến thức lý luận chính trị 5800 550 Tổng 12070 1475 Tổng cộng các năm 50417 6584 ( Nguồn: Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai) Qua bảng 2. Cho thấy, trong 5 năm UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức bồi dƣỡng đƣợc 50.417 lƣợt công chức trong đó công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện là 6.584 lƣợt. Qua số liệu cho thấy số lƣợng công chức đƣợc bồi dƣỡng nhiều chủ yếu là kiến thức chuyên ngành và kiến thức lý luận chính trị, đặc biệt số lƣợt công chức đƣợc bồi dƣỡng tăng nhanh trong những năm 2013, 2014, 2015, đặc biệt vào năm 2014 số lƣợt công chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện đƣợc đi đào tạo tăng nhanh từ số lƣợt 960 (2011) lên đến 1791 (2014) tăng gần gấp đôi. Sở dĩ số lƣợt công chức đƣợc đi bồi dƣỡng trên địa bàn tỉnh Lào Cai nói chung và công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện tăng nhanh trong năm 2014 xuất phát từ 48 chủ trƣơng của Chính phủ ban hành Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. Để tổ chức thực hiện đúng tinh thần Nghị định trên của Chính Phủ, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 66/2013/QĐ- UBND ngày 22/12/3013 của tỉnh Lào Cai về Ban hành Quy định về quản lý biên chế công chức, quản lý vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện với mục tiêu sắp xếp lại vị trí việc làm, cơ cấu công chức đối với các cơ hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, đồng thời tăng cƣờng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức quản lý nhà nƣớc cho công chức đáp ứng cao hơn trong công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao, thông qua kế hoạch tổ chức mở các lớp bồi dƣỡng, các lớp tập huấn. Trong giai đoạn 2011 đến 2015 UBND tỉnh Lào Cai tiến hành bồi dƣỡng nhóm công chức làm công tác lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan chuyên môn. Nhằm trang bị những kiến thức cơ bản, cập nhật những kiến thức mới về quản lý, điều hành công tác cho công chức giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, UBND tỉnh Lào Cai liên tục tổ chức các lớp bồi dƣỡng về kỹ năng lãnh đạo quản lý, kiến thức quản lý An ninh – Quốc phòng (đối tƣợng 3) với mục đích nâng cao hoàn thiện những kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý để hoàn thành tốt hơn trong thực thi nhiệm vụ đƣợc giao. Cụ thể kết quả đạt đƣợc nhƣ sau: 49 Bảng 3. Kết quả bồi dƣỡng nhóm công chức làm công tác lãnh đạo, quản lý các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015 Năm Lớp Bồi dƣỡng Số lƣợt CClãnh đạo, quản lý tham gia bồi dƣỡng trong toàn tỉnh Số lƣợt CC lãnh đạo quản lý các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện tham gia bồi dƣỡng 2011 Kỹ năng lãnh đạo quản lý 80 20 Kiến thức QLNN về QP -AN (đối tƣợng 3) 0 0 2012 Kỹ năng lãnh đạo quản lý 70 30 Kiến thức QLNN về QP -AN (đối tƣợng 3) 0 0 2013 Kỹ năng lãnh đạo quản lý 200 40 Kiến thức QLNN về QP -AN (đối tƣợng 3) 190 40 2014 Kỹ năng lãnh đạo quản lý 400 70 Kiến thức QLNN về QP -AN (đối tƣợng 3) 0 0 2015 Kỹ năng lãnh đạo quản lý 250 80 Kiến thức QLNN về QP -AN (đối tƣợng 3) 0 0 Tổng cộng 1190 280 (Nguồn Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai) 50 Qua bảng 3 cho thấy trong 5 năm (2011 – 2015) với tổng số 280 lƣợt công chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan chuyên môn tham gia các lớp bồi dƣỡng, năm sau cao hơn năm trƣớc điều đó thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo của tỉnh Ủy, UBND tỉnh trong việc nâng cao chất lƣợng, kỹ năng lãnh đạo, quản lý của công chức giữ vị trí lãnh đạo.Bên cạnh đó, công tác bồi dƣỡng công chức lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện còn đƣợc bồi dƣỡng thông qua các lớp bồi dƣỡng về chuyên ngành về lĩnh vực công tác, đồng thời tham gia bồi dƣỡng lớp về chƣơng trình chuyên viên hoặc chuyên viên chính theo quy định nhà nƣớc hoặc khi công chức đó có nhu cầu, nguyện vọng tham gia bồi dƣỡng Nhu cầu bồi dƣỡng theo vị trí việc làm: đây là nhóm đối tƣợng chính cần thƣờng xuyên duy trì bồi dƣỡng để trang bị, cập nhật những kiến thức chuyên ngành, những quy định mới của pháp luật liên quan trong thực thi hoạt động công vụ với mục đích cuối cùng là từng bƣớc nâng cao kỹ năng thực hiện nghiệp vụ của bản thân mỗi công chức; giúp họ nắm đƣợc các kỹ năng nghiệp vụ khác đảm bảo khả năng giải quyết công việc; Bên cạnh đó, việc bồi dƣỡng khối kiến thức bổ trợ (kỹ năng giao tiếp, ứng xử, chức trách, nhiệm vụ của công chức) nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi công vụ, đảm bảo văn minh công sở trong giao tiếp ứng xử của công chức trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình. Qua số liệu ở bảng 2 ta thấy trong giai đoạn (2011 – 2015) có tổng số 6584 lƣợt công chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện đƣợc đi bồi dƣỡng kể cả kiến thức chuyên ngành, kiến thức quản lý nhà nƣớc và kiến thức lý luận chính trị trong đó số lƣợt công chức lãnh đạo, quản lý đi bồi dƣỡng là 280 lƣợt. Nhƣ vậy số còn lại là công chức chuyên môn theo vị trí việc làm. Điều này xuất phát từ nhu cầu công tác thực tế: Do năng lực chuyên môn nghiệp vụ của một số công chức chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu công việc, ảnh 51 hƣởng đến chất lƣợng tiến độ trong thực thi nhiệm vụ, đồng thời trong giai đoạn đó một số quy định của pháp luật liên quan đến một số lĩnh vực có thay đổi cần phải cập nhật những quy định mới để giải quyết công việc cho đúng, bên cạnh đó chủ trƣơng của UBND tỉnh Lào Cai là tiến hành cải cách hành chính đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng nền hành chính điện tử vào công việc để phục vụ nhân dân và doanh nghiệp đƣợc tốt hơn. Mặt khác, sự hiểu biết và trình độ dân trí của ngƣời dân ngày càng cao, đòi hỏi công chức thực thi nhiệm vụ chuyên môn ngày phải nâng cao về trình độ, năng lực công tác cũng nhƣ các kiến thức, kỹ năng để thực thi công việc đảm bảo đạt đƣợc hiệu quả cao trong công việc. Do vậy số lƣợt công chức tham gia vào bồi dƣỡng ngày càng tăng trong các năm không chỉ nhiều chuyên ngành khác nhau mà còn bồi dƣỡng về lý luận chính trị và quản lý nhà nƣớc. Trong quá trình bồi dƣỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai, ngoài số liệu của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai, em còn sử dụng điều tra xã hội học, phỏng vấn, hỏi đáp thông qua 200 phiếu khảo sát với giới tính, độ tuổi, trình độ chuyên môn, thâm niên công tácđể có những đánh giá khách quan về sự phù hợp một số nội dung trong chƣơng trình bồi dƣỡng nhƣ về thời gian, nội dung, phƣơng pháp cụ thể nhƣ sau: Về năng lực của giảng viên: Năng lực của giảng viên thể hiện ở kiến thức, kỹ năng và thái độ, tác phong sƣ phạm của ngƣời giảng viên. Thông qua khảo sát mức độ truyền đạt kiến thức có thể đánh giá phần nào năng lực của giảng viên. 52 Bảng 4: Đánh giá mức độ truyền đạt kiến thức của giảng viên Mức độ truyền đạt kiến thức của giảng viên Số lƣợng (người) Tỷ lệ (%) Tốt 81 40.5 Khá 76 38 Trung bình 43 21.5 Kém 0 0 Tổng 200 100 (Nguồn: Kết quả điều tra khảo sát) Theo kết quả khảo sát về mức độ truyền đạt kiến thức của giảng viên, các ý kiến tập trung vào mức độ tốt là 40.5%; 38% cho rằng mức độ này là khá; 21.5 % cho rằng trung bình. Với kết quả khảo sát nhƣ trên có thể thấy rằng năng lực, trình độ của giảng viên rất tốt đƣợc sự đánh giá từ phía học viên rất cao về kiến thức, đồng thời còn đƣợc thể hiện ở khả năng vận dụng phƣơng pháp giảng dạy phù hợp với nội dung chƣơng trình và ngƣời học. Kết quả khảo sát về mức độ phù hợp của phƣơng pháp giảng dạy với nội dung chƣơng trình và ngƣời học đƣợc thể hiện trong biểu đồ sau: 53 Mức độ phù hợp của phương pháp giảng dạy Phù hợp 52% Khá phù hợp 30% Ít phù hợp 18% Mức độ nắm bắt kiến thức, kỹ năng người học Nhiều 53% Khá nhiều 34.5% Biểu đồ 1: Mức độ phù hợp của phƣơng pháp giảng dạy với ngƣời học (Nguồn: Kết quả điều tra khảo sát) Biểu đồ 1 cho thấy, 72.5% công chức cho rằng phƣơng pháp giảng dạy phù hợp với nội dung chƣơng trình, điều này đƣợc chứng minh khi đa số học viên nắm bắt tốt kiến thức, kỹ năng đƣợc học (53% nắm bắt đƣợc nhiều, 34.5% nắm bắt đƣợc khá nhiều và 12.5% nắm bắt ở mức trung bình). Phƣơng pháp giảng dạy khá phù hợp nên có đến 34.5% học viên nắm bắt kiến thức ở mức khá nhiều, phản ánh mức độ truyền đạt kiến thức của giảng viên tƣơng đối tốt. Tƣơng tự, 72.5 % học viên cho rằng phƣơng pháp giảng dạy phù hợp với nội dung chƣơng trình cho kết quả tƣơng ứng với 53% học viên nắm bắt đƣợc nhiều kiến thức, kỹ năng; 18.5% học viên cho rằng phƣơng pháp bồi dƣỡng khá phù hợp với nội dung chƣơng trình phản ánh ở 34,5% học viên nắm bắt đƣợc khá nhiều kiến thức, kỹ năng. Có đƣợc kết quả nhƣ vậy giảng viên đã sử dụng phƣơng pháp giảng dạy tích cực vào nội dung chƣơng trình bồi dƣỡng, 74% học viên lựa chọn phƣơng pháp giảng viên lựa chọn hiệu quả nhất là phƣơng pháp thuyết trình, vấn đáp, trao đổi thảo luận; 5% lựa chọn phƣơng pháp thuyết trình truyền thống; 12% lựa chọn phƣơng pháp kết hợp lý thuyết và thực hành; 9% lựa chọn phƣơng pháp khác (bảng 7) 54 Bảng 5: Sử dụng phƣơng pháp dạy học đạt đƣợc hiệu quả nhất Phƣơng pháp dạy học hiệu quả nhất các khóa bồi dƣỡng? Số lƣợng (ngƣời) Tỷ lệ (%) Thuyết trình, vấn đáp, trao đổi thảo luận 148 74 Thuyết trình truyền thống 10 5 Kết hợp giữa lý thuyết và thực hành 24 12 Ý kiến khác 18 9 Tổng 200 100 (Nguồn: Điều tra khảo sát) Bên cạnh đó thời gian các khóa bồi dƣỡng cũng là yếu tố quan trọng để các khóa bồi dƣỡng đạt đƣợc kết quả cao. Muốn vậy thì thời gian của các lớp bồi dƣỡng phải phù hợp với nội dung, chƣơng trình bồi dƣỡng. thông qua khảo sát thì có 84% ý kiến là thời gian bồi dƣỡng phù hợp với nội dung, chƣơng trình, giúp công chức có kế hoạch sắp sếp bố trí công việc ở cơ quan để tham gia các lớp bồi dƣỡng qua đó mức độ áp dụng kiến thức vào công việc cũng đạt đƣợc hiệu quả Bảng 6: Thời gian các khóa bồi dƣỡng Thời gian các khóa bồi dƣỡng Số lƣợng (ngƣời) Tỷ lệ (%) Phù hợp 168 84 Không phù hợp 32 16 (Nguồn: Kết quả điều tra khảo sát) 55 Để đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức, kỹ năng và khả năng áp dụng vào công việc của công chức, bên cạnh câu hỏi trực tiếp, có thể thông qua mức độ sử dụng tài liệu đƣợc cung cấp trong khóa bồi dƣỡng dùng tra cứu phục vụ công việc để phản ánh tác dụng của khóa bồi dƣỡng đối với thực tế làm việc của công chức. Bên cạnh đó cùng với việc bố trí hớp lý về thời gian, phƣơng pháp giảng dạy tích cực phù hợp với nội dung chƣơng trình bồi dƣỡng nên học viên khi kết thúc các lớp bồi dƣỡng đã áp dụng đƣợc rất nhiều những kiến thức và kỹ năng từ những lớp bồi dƣỡng vào công việc điều đó đƣợc thể hiện qua các số liệu sau: Bảng 7: Kết quả điều tra về thực tế áp dụng kiến thức, kỹ năng, tài liệu đƣợc bồi dƣỡng vào thực hiện công việc của công chức Mức độ đánh giá Mức độ nắm bắt kiến thức, kỹ năng của ngƣời học Mức độ áp dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tế thực hiện công việc Mức độ sử dụng tài liệu của khóa học để tra cứu phục vụ công việc Số lƣợng Tỷ lệ Số lƣợng Tỷ lệ Số lƣợng Tỷ lệ (%) (người) (%) (người) (%) (người) Nhiều 106 53 62 31 36 18 Khá nhiều 69 34,5 84 42 84 42 Trung bình 25 12.5 38 19 47 23.5 Ít 0 0 16 8 33 16.5 Tổng 200 100 200 100 200 100 (Nguồn: Kết quả điều tra khảo sát) 56 Khảo sát trên cho thấy phần lớn học viên nắm bắt kiến thức kỹ năng ở mức nhiều và khá nhiều. Cụ thể, 53% học viên nắm bắt đƣợc nhiều; 34.5% nắm bắt đƣợc khá nhiều. Điều này tƣơng ứng phản ánh ở mức độ áp dụng vào thực tế thực hiện công việc cũng chủ yếu là nhiều và khá nhiều: 31% áp dụng nhiều; 42% áp dụng khá nhiều. Nhƣ vậy, nếu tỷ lệ nắm bắt kiến thức, kỹ năng trả lời cho câu hỏi về mức độ phù hợp của phƣơng pháp bồi dƣỡng thì đến lƣợt tỷ lệ áp dụng kiến thức, kỹ năng vào công việc trả lời cho câu hỏi về mức độ nắm bắt kiến thức, kỹ năng. Việc nắm bắt đƣợc nhiều kiến thức, kỹ năng thì áp dụng vào thực tế công việc đƣợc nhiều và điều này cũng đƣợc qua minh chứng về số liệu khảo sát cho thấy ở mức độ đánh giá nhiều và khá nhiều trong việc áp dụng vào thực hiện công việc. Điều này chứng tỏ tính sát thực của nội dung bồi dƣỡng với thực tế công việc của công chức nên tần suất (mức độ) áp dụng cao. Về mức độ sử dụng tài liệu đƣợc cung cấp từ khóa học để tra cứu phục vụ công việc của công chức tập trung vào nhiều (18%) và khá nhiều (42%). Điều này chứng tỏ tài liệu của khóa bồi dƣỡng đã đáp ứng đƣợc cơ bản nhu cầu bồi dƣỡng của công chức. Đánh giá về công tác bồi dƣỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện theo nhu cầu công việc trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã đáp ứng tốt so với yêu cầu đặt ra 87% công chức đƣợc khảo sát cho rằng đạt yêu cầu, số còn lại 13% cho rằng chƣa đạt yêu cầu. Điều đó chứng tỏ việc bồi dƣỡng công chức là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lƣợng chuyên môn, nghiệp vụ cũng nhƣ những kỹ năng lãnh đạo quản lý để phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Nên khi đƣợc hỏi công chức có nhu cầu tham gia vào các lớp bồi dƣỡng thì 95.5% có nhu cầu tham gia các lớp bồi dƣỡng và trong thời gian tới công chức có mong muốn đƣợc tham gia các lớp bồi dƣỡng với những kiến thức, chuyên môn khác cụ thể: 57 Bảng 8: Nhu cầu tham gia bồi dƣỡng và mức độ đạt yêu cầu trong công tác bồi dƣỡng công chức Mức độ đánh giá Công tác bồi dƣỡng công chức có đạt yêu cầu không? Ông (bà) có nhu cầu tham gia các khóa bồi dƣỡng đó không? Số lƣợng Tỷ lệ Số lƣợng Tỷ lệ (người) (%) (người) (%) Có 174 87 191 95.5 Không 26 13 9 4.5 Tổng 200 100 200 100 (Nguồn: Kết quả điều tra khảo sát) Bảng 9: Nhu cầu tham gia các khóa bồi dƣỡng trong thời gian tới Trong thời gian tới Ông (bà) có

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_boi_duong_cong_chuc_cac_co_quan_chuyen_mon_thuoc_uy.pdf
Tài liệu liên quan