Luận văn Cho vay hộ cận nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

MỜ ĐÀU 1

1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu 1

2. Tinh hinh nghiên cứu liên quan đến đề tài 2

3. Mục đích vả nhiệm vụ của đề tài nghiên cứu 3

4. Đối tượng vã phạm vi nghiên cứu cùa đề tài 4

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu cúa đề tài 4

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 4

7. Ket cấu cũa luận văn 5

Chương 1: cơ SỠ KHOA HỌC VẺ CHO VAY HỘ CẬN NGHẺO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 6

1.1 Tồng quan về tín dụng cho vay hộ cận nghèo tại Ngân hàng Chính sách

xă hội 6

1.1.1.1 loạt động cùa Ngân hàng Chính sách xã hội 6

1.1.2. Cho vay hộ cận nghẽo tại Ngân hàng Chính sách xă hội 8

1.2 Chất lượng tín dụng chương trinh cho vay hộ cận nghẽo tại Ngân hàng

Chinh sách xã hội 17

1.2.1. Các chi tiêu đánh giã chất lượng tin dụng chương trinh cho vay hộ cận nghẻo tại Ngân hàng Chỉnh sách xă hội 17

1.22. Các nhân tố ãnh hưởng đến cho vay hộ cận nghẻo 24

1.3 Kinh nghiệm về cho vay hộ cận nghèo cùa một số Ngân hàng Chính sách trên thế giới và các bài học rút ra cỏ thề nghiên cứu áp dụng cho Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nam Đỏng 27

1.3.1. Kinh nghiệm tin dụng chương trinh cho vay hộ cận nghèo cùa một

số ngân hãng chinh sách trên thế giới 27

1.3.2. Các bài học rút ra cỏ thế nghiên cứu, áp dụng tại Ngân hàng Chính

sách Xă hội huyện Nam Đỏng 28

 

pdf112 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 80 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Cho vay hộ cận nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_cho_vay_ho_can_ngheo_tai_ngan_hang_chinh_sach_xa_ho.pdf
Tài liệu liên quan