Luận văn Đánh giá khả năng sử dụng đá phun trào acid khu vực Mù căng chải, tỉnh Yên bái trong sản xuất vật liệu xây dựng không nung

.MỞ ĐÀU 1

Chương 1: Vị tri địa lý vã địa chất khu vực nghiên cứu.3

/. 1. 17 tri địa tỷ khu vục nghiên cúu ĩ

1.2. Dặc điếm địa chất khu vực. ĩ

Chương 2: Tổng quan vấn dề nghiên cứu vã các phương pháp nghiên cữu 7

2.1. Tồng quan van đề nghiên cữu 7

2.1.1. Tinh hình nghiên cứu trên thế giới 8

2.2.2. Tinh hình nghiên cứu ở Việt Nam 9

2.2. Các phương pháp nghiên cữu 10

2.2.1. Phương pháp phản tích lát móng thạch học 10

2.2.2. Phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD) 11

2.2.3. Phương pháp huỳnh quang tia X (XRF) 12

2.2.4. Phương pháp xác định độ hủt vôi 12

2.2.5. Phương pháp nghiên cứu kinh hiền vi điện tử quét (SEM - EDX) 13

2.2.6. Các phương pháp xác định tinh chất cơ lý 13

Chương 3: Đặc diểm thành phần vật chất vã dộ hoạt tinh cùa dã phun trào

acid khu vực Mù Căng Chãi. 16

3.1. Dặc điếm các đá phun trào acid khu vực Mù Căng Chái 16

3.1.1. Đặc diem thành phần thạch học - khoáng vật 16

3.1.2. Dặc diem thành phần hoã học 19

3.2. Dộ hoạt tinh cùa đã phun trào acidkhu vực Mù Căng Chãi 20

Chương 4: Dánh giá khá nâng SŨ dụng dã phun trào acid khu vực Mù Càng Chãi trong sán xuất sật liệu xây dựng không nung (gạch không nung) 22

4.1. Dánh giã khá nàng sử dụng dà phun trào acid khu vực Căng Chãi

làm phụ gia hoạt tinh puiaian 22

4.2. Thử nghiệm sán xuất gạch không nung từ đá phun trào acid khu vục

Mũ Căng Chài 26

 

pdf17 trang | Chia sẻ: anan10 | Lượt xem: 444 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Đánh giá khả năng sử dụng đá phun trào acid khu vực Mù căng chải, tỉnh Yên bái trong sản xuất vật liệu xây dựng không nung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf01050003281_4624_2006239.pdf
Tài liệu liên quan