Luận văn Đánh giá mức độ hoạt động kiến tạo hiện đại đới đứt gãy Sơn la trên cơ sở địa mạo kiến tạo

MỤC LỤC

Mở dầu 4

Chuvng 1: Tồng quan ve hoạt dộng kiến tạo cũa đới dứt gãy Son La 7

1.1 Đặc dicm địa chắt, kiến trúc - kiến tạo và địa mạo dôi đứt gãy 7

1.2 Dặc dicm hoạt dộng kiến tạo 11

1.3 Tinh hình nghiên cứu trên thế giới và trong nước 14

Chương 11: Phương pháp nghiên cứu .23

2.1 Cơ sở dữ liệu 23

2.2 Các phương pháp nghiên cứu 23

2.2.1 Phương pháp tinh toán chi số dịa mạo - kiến tạo 23

2.2. í. 1 Tinh không đối xứng cũa hồn thoát nước 24

2.2.1.2 Chi sổ uốn khúc chân sườn núi (Smfi 25

2.2.1.3 Tỷ số giữa độ rộng đá)’ thung lũng rà độ cao của nó (Vj). 27

2.2.2 Phương pháp viễn thám. 29

2.2.3 Phương pháp phản tích dịa hình - dịa mạo 29

Chương 111: Dặc điềm hoạt dộng kiến tạo hiện dại cùa dới dứt gãy Sơn La trên cơ sớ các chi sổ dịa mạo - kiến tạo 31

3.1 Hoạt dộng kiến tạo hiện dại qua các chi số địa mạo - kiến tạo 31

3.2 Các đặc diem dịa hình - dịa mạo khác 39

3.3 Đánh giã mức độ hoạt dộng kiến tạo hiện dại cua dói đứt gãy Son La.,.44

Két luận 46

Kiền nghị 47

Tài liệu tham kháo 48

 

pdf52 trang | Chia sẻ: mimhthuy20 | Lượt xem: 317 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Đánh giá mức độ hoạt động kiến tạo hiện đại đới đứt gãy Sơn la trên cơ sở địa mạo kiến tạo, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluanvan_trinhthithuy_2014_9424_1869496.pdf
Tài liệu liên quan