Luận văn Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến ngập lụt lưu vục sông Nhật lệ, tỉnh Quảng Bình

Trang

DANH MỰC HĨNH iiĩ

DANH MỤC BÂNG -VĨ

DANH MỤC CHỦ V1ÉT TẤT. rủ

MỠ ĐÀU 1

CHƯƠNG 1. TÔNG QUAN 5

1.1. Vằn đề đảnh giã tãc động của bicnđỗi khi hậu 5

1.2. Vấn đề đảnh giá tãc động cùa biền đồi khi hậu đến lủ lụt 7

1.3. Đảnh giả tác động BĐKH đen lử lụt ở Việt Nam 13

1.4. Giới thiệu vũng nghiên cứu 14

1.5. Tinh hĩnh lù lụt trên hệ thống sông Nhật Lệ 16

CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHẤP VÀ NGUÒN SÔ LlẸư 20

2.1. Đặt bãi toán _ -. -.20

2.2. Nguồn sả liệu 23

2.2.1. SỐ liệu khí tượng thúy vãn 23

2.2.2. Cơ sở dừ liệu GIS . _ -25

2.3. Cách tiếp cận vã phương pháp luận 27

2.3.1. Cách tiềp cận trong đánh giã tãc dộng cũa BĐKH 27

2.3.2. Phương pháp luận _ _ _ 28

2.4. Phương pháp nghiên cứu 29

2.4.1. Phương pháp xây dựng bán đồ ngập lụt 29

2.4.2. Phương pháp hạ quy mỏ mỏ hĩnh khi hậu 32

2.4.3. Phương pháp thống kỏ. 33

2.4.4. Phương pháp tinh toán lượng mưa ữẽn lưu vục 36

2.4.5. Phương pháp tinh toán lượng tổn that 38

2.4.6. Phương pháp tinh toán dỏng chảy trực tiếp 41

2.4.7. Phương pháp tinh toán dỏng cháy cơ sỡ. 43

2.4.8. Phương pháp diền toán lủ ơong sông 46

 

pdf100 trang | Chia sẻ: anan10 | Lượt xem: 486 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến ngập lụt lưu vục sông Nhật lệ, tỉnh Quảng Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdanh_gia_tac_dong_cua_bien_doi_khi_hau_den_ngap_lut_luu_vuc_song_nhat_le_tinh_quang_binh_7519_191978.pdf
Tài liệu liên quan