Luận văn Đề xuất giải pháp thu gom và xử lý nước thải cụm dân cư dọc bờ sông Phan

LỜI CÀM ƠN

DANH MỤC VIẾT TẤT

DANH MỤC BANG BIÊU

DANH MỤC HỈNH ANH

MỚ ĐÀU 1

CHƯƠNG 1: TỎNG QUAN NGHIÊN cưu 3

1.1. Tống quan về nước thái tại các khu dân cư.3

1.1.1. Nguồn phát sinh, đặc tinh thái nước thãi từ các khu dản cư nông thôn .3

1.1.2. Thánh phần, tinh chất nước thái sinh hoạt 4

1.1.3. Các phương pháp xử lý nước thãi sinh hoạt và tiêu chi lựa chọn

cóng nghệ xử lý nước thãi 7

1.1.4. Các tiêu chi lựa chọn hệ thống xứ lý nước thái ở nông thôn Việt Nam.10

1.2. Hiện trạng hệ thóng thoát nưóv và vệ sinh môi trường lưu vực

sông Phan 11

1.2.1. Hiện trạng tiêu thoát nước trẽn lưu vực sóng Phan 11

1.2.2. Hiện trạng vệ sinh vã đấu nối hệ thống thoát nước thái hộ gia đinh 15

( hương 2: ĐÓI TƯỢNG. PHẠM VI. NỘI DƯNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

NGHIÊN CƯU 19

2.1. Mục tiêu nghiên cứu 19

2.2. Đối tưọmg nghiên cứu 19

23. Phạm vi nghicn cứu 19

2.4. Các phương pháp nghiên cứu 20

2.4.1. Thu thập vả kế thửa các tài liệu thử cấp 20

2.4.2. Phương pháp đicu tra kháo sát thực địa 21

2.4.3. Phương pháp phóng vấn. điều tra 21

2.4.4. Phương pháp phản tích và lựa chọn 22

 

pdf30 trang | Chia sẻ: anan10 | Ngày: 02/11/2020 | Lượt xem: 253 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Đề xuất giải pháp thu gom và xử lý nước thải cụm dân cư dọc bờ sông Phan, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf01050003435_1_201_2002849.pdf
Tài liệu liên quan