Luận văn Hệ số của đa thức chia đường tròn nhị phân và tam phân

Mục lục 1

Lời nói dầu 2

Chương 1. Da thức chia dường tròn 4

1.1 Da thức chia đường tròn 4

1.2 Một số tính chất 5

1.2.1 Da thức chia đường tròn có hẹ số nguyên 5

1.2.2 Công thức nghịch đào Mõbius và công thức truy

hồi tuyến tính đa thức chia đường tròn 9

1.3 Mọi số nguyên đều là hộ số cùa đa thức chia dường tròn 14

Chương 2. Hộ số của đa thức chia dường tròn 4>w(r) 17

2.1 Một định lý của Lain - Leung 17

2.2 Kết quả chính 21

Chương 3. Hộ số của đa thức chia dường tròn 'bp^-r) 26

3.1 Chặn trôn cho hộ số cùa đa thức <ỉ’p

3.1.1 Số Ft 28

3.1.2 Chínĩg minh Dịnh lý 3.1.1 31

3.1.3 Chứng minh Định lý 3.1.2 35

3.2 Một vài hộ quả 36

3.3 Tính cliất nhảy đơn vị (jump one) của hộ số 38

Kết luận 42

Tài liệu tham khảo 43

 

pdf46 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 28/02/2022 | Lượt xem: 103 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Hệ số của đa thức chia đường tròn nhị phân và tam phân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_he_so_cua_da_thuc_chia_duong_tron_nhi_phan_va_tam_p.pdf
Tài liệu liên quan