Luận văn Hiện trạng chăn nuôi trâu và khả năng sinh trưởng và phát triển của đàn nghé tại xã Vân Hoà-Huyện Ba Vì-TP Hà Nội

MỤC LỤC

Phần thứ 1 1

MỞ ĐẦU 1

1. Đặt vấn đề 1

2. Mục đích và yêu cầu của đề tài 2

2.1. Mục đích của đề tài 2

2.2. Yêu cầu của đề tài 2

Phần thứ 2 3

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3

2.1. Sơ lược về sự thuần hoá và nguồn gốc của trâu nhà 3

2.1.1. Sự thuần hoá trâu nhà 3

2.1.2. Nguồn gốc của trâu nhà 4

2.2. Các loại hình trâu 5

2.2.1 Trâu đầm lầy 5

2.2.2. Trâu sông (River Buffalo) 6

2.3. Tình hình chăn nuôI trâu 7

2.3.1. Tình hình chăn nuôi trâu trên thế giới 7

2.3.2. Tình hình chăn nuôi trâu trong nước 9

2.4. Đặc điểm sinh trưởng của trâu 11

2.4.1. Khái niệm về sự sinh trưởng 11

2.4.2. Các quy luật về sự sinh trưởng của trâu 12

Phần thứ 3 16

ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16

3.1. Thời gian, địa điểm và đối tượng nghên cứu 16

3.1.1. Thời gian, địa điểm nghiên cứu 16

3.1.2. Đối tượng nghiên cứu 16

3.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu 16

3.2.1. Nội dung 16

3.2.2. Phương pháp 16

3.3. Phương pháp xử lý số liệu 17

Phần thứ 4 18

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 18

4.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội của xã Vân Hoà-Ba Vì-TP Hà Nội 18

4.1.1.Vị trí địa lí, đặc điẻm địa hình 18

4.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội của xã Vân Hoà-Ba Vì-TP Hà Nội 19

4.1.3. Khí hậu thuỷ văn 20

4.1.4. Tình hình sử dụng đất 22

4.2. Tình hình sản xuất nông nghiệp của xã Vân Hoà-Ba Vì-TP Hà Nội 23

4.2.1. Tình hình sản xuất ngành trồng trọt của xã Vân Hoà-Ba Vì-TP Hà Nội 23

4.2.2. Tình hình sản xuất ngành chăn nuôI của xã Vân Hoà-Ba Vì-TP Hà Nội 25

4.3. Hiện trạng sử dụng phụ phẩm nông nghiệp cho chăn nuôI trâu tại xã Vân Hoà-Ba Vì-TP Hà Nội 28

4.3.1. Một số loại phụ phẩm chủ yếu dùng cho chăn nuôi trâu ở xã Vân Hoà-Ba Vì-TP Hà Nội 28

4.3.2. Tỷ lệ và những hạn chế trong việc sử dụng phụ phẩm nông nghiệp trong chăn nuôi trâu ở xã Vân Hoà-Ba Vì-TP Hà Nội 29

4.4. Tình hình chăn nuôi trâu của xã Vân Hoà-Ba Vì-TP Hà Nội 32

4.4.1. Diễn biến đàn trâu qua các năm 32

4.4.2. Quy mô chăn nuôi trâu của người dân xã Vân Hoà-Ba Vì-TP Hà Nội 33

4.4.3. Tập quán chăn nuôi trâu của người dân xã Vân Hoà-Ba Vì-TP Hà Nội 34

4.5. Khảo sát sự sinh trưởng đàn nghé từ sơ sinh đến 24 tháng tuổi của xã Vân Hoà-Ba Vì-TP Hà Nội 35

4.5.1. Khối lượng nghé từ sơ sinh đến 6 tháng tuổi 35

4.5.2. Khối lượng nghé từ 6 đến 24 tháng tuổi 40

4.5.3. Kích thước một số chiều đo cơ thể của đàn trâu ở xã Vân Hoà-Ba Vì-TP Hà Nội 44

Phần thứ 5 49

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 49

5.1. Kết luận 49

5.2. Đề nghị 49

TÀI LIỆU THAM KHẢO 51

 

doc61 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1912 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Hiện trạng chăn nuôi trâu và khả năng sinh trưởng và phát triển của đàn nghé tại xã Vân Hoà-Huyện Ba Vì-TP Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHiện trạng chăn nuôi trâu và khả năng sinh trưởng và phát triển của đàn nghé tại xã Vân Hoà-huyện Ba Vì-TP Hà Nội.doc