Tiểu luận Nhân giống in vitro dứa Cayen

TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3

1.1. Nguồn gốc và vị trí phân loại cây dứa 3

1.2. Giá trị kinh tế và sử dụng của dứa 4

1.3. Tình hình sản xuất dứa ở Việt Nam 4

1.4. Các phương pháp nhân giống dứa 5

1.4.1. Các phương pháp nhân giống vô tính truyền thống 5

1.4.2. Nhân giống bằng nuôi cấy in vitro 6

1.5. Các điều kiện ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây dứa 7

1.5.1. Ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh lên sinh trưởng và tỷ lệ sống sót của cây 7

1.5.2. Ảnh hưởng của chất điều hoà sinh trưởng 8

1.6. Phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật 10

1.6.1. Lịch sử phát triển của phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật .10

1.6.2. Thành tựu của phương pháp nuôi cấy mô tế bào 13

1.6.3. Phương pháp nhân giống in vitro 14

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17

2.1. Đối tượng nghiên cứu 17

2.2. Phương pháp nghiên cứu 17

2.2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 17

2.2.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm 17

2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá 20

2.3. Phương pháp xử lý số liệu 21

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 22

3.1. Nghiên cứu hiệu quả khử trùng 22

3.2. Ảnh hưởng của sự kết hợp giữa NAA và BAP đến khả năng nhân chồi .24

3.3. Ảnh hưởng của sự kết hợp giữa NAA và BAP đến khả năng tạo protocorm. .29

3.4. Ảnh hưởng của sự kết hợp giữa NAA và BAP đến khả năng nhân chồi từ protocorm ở môi trường rắn 31

3.5. Ảnh hưởng của sự kết hợp giữa NAA và BAP đến khả năng nhân chồi ở môi trường dịch thể 33

3.6. Ảnh hưởng của mật độ nuôi cấy đến sự phát sinh chồi biến dị và hệ số nhân chồi 35

3.7. Ảnh hưởng của sự kết hợp giữa NAA và BAP đến khả năng tạo cây hoàn chỉnh 37

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 42

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

 

doc50 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 3187 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Nhân giống in vitro dứa Cayen, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNhân giống in vitro dứa Cayen.doc
Tài liệu liên quan