Luận văn Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế khu vực Đông Hà – Cam Lộ

LỜI CAM ĐOAN. i

LỜI CẢM ƠN. ii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT. vi

DANH MỤC BẢNG 7

MỞ ĐẦU . 8

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 8

2.Mục tiêu nghiên cứu. 9

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 9

4. Phương pháp nghiên cứu. 10

5.Kết cấu của luận văn. 11

PHẦN 2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU. 12

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TRA THUẾ . 12

1.1. Cơ sở lý luận về thuế 12

1.1.1. Khái niệm về thuế 12

1.1.2. Bản chất của thuế 12

1.1.3. Chức năng, vai trò của thuế 13

1.1.4. Nguyên tắc kiểm tra thuế 15

1.2. Những vấn đề chung về công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp 17

1.2.1. Khái niệm về kiểm tra thuế 17

1.2.2. Nội dung kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp 18

1.2.3. Các tiêu chí đánh giá kết quả kiểm tra đối với doanh nghiệp 24

1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp 30

1.2.5. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác kiểm tra thuế 33

1.3. Kinh nghiệm thực tiễn về công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp 34

1.3.1. Kinh nghiệm kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ở một số nước trên thế giới 34

1.3.2. Kinh nghiệm kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Việt Nam 37

1.3.3. Bài học rút ra cho công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp 40

Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ KHU VỰC ĐÔNG HÀ-CAM LỘ TỪ NĂM 2017 ĐẾN NĂM 2019 41

2.1. Tổng quan về Chi cục thuế khu vực Đông Hà – Cam lộ 41

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Chi cục Thuế khu vực Đông Hà-Cam Lộ 41

2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng và nhiệm vụ của Chi cục Thuế khu vực Đông Hà-Cam Lộ 42

2.1.3. Tình hình phân bổ công chức tại chi cục thuế khu vực Đông Hà- Cam Lộ giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2019 45

doc101 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 22/02/2022 | Lượt xem: 122 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế khu vực Đông Hà – Cam Lộ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HUẾ CHI CỤC THUẾ Đội Tuyên truyền và hỗ trợ NNT Đội Kiểm tra thuế số 2 - KTNB,-QLN&CCNT Đội Kiểm tra thuế số 1 và QLT TNCN Đội Trước bạ -Thu khác Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Ấn chỉ 03 Đội thuế liên phường Đội TH –NVDT & KKKKT-TH Sơ đồ 2.1. Tổ chức bộ máy Chi cục Thuế thành phố Đông Hà( tháng 9 năm 2019 trở về trước) TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ CHI CỤC THUẾ Đội Kiểm tra thuế số 2 Đội Kiểm tra thuế số 1 Đội TTHTNNT-TB thu khác Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ -Quản trị- Ấn chỉ 04 Đội thuế liên phường Đội KK-KTT-TH-NV-DT-PC Sơ đồ 2.2. Tổ chức bộ máy Chi cục Thuế khu vực Đông Hà-Cam Lộ(thành lập tháng 10 năm 2019) Cơ cấu bộ máy mới của Chi cục thuế khu vực Đông Hà-Cam Lộ gồm Ban lãnh đạo và 5 Đội thuế chức năng cùng 4 Đội thuế xã phường trực thuộc Chi cục thuế Chức năng nhiệm vụ của các đội thuế như sau: - Lãnh đạo Chi cục: Chi cục trưởng có nhiệm vụ quản lý chung chịu trách nhiệm toàn bộ mọi hoạt động quản lý của Chi cục. Các phó Chi cục trưởng giúp việc Chi cục trưởng theo sự phân công. - Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ- Quản trị - Ấn chỉ: Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; công tác quản lý nhân sự; quản lý tài chính, quản trị; quản lý ấn chỉ trong nội bộ Chi cục Thuế quản lý. - Đội Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế - Trước bạ thu khác: Thực hiện công tác tuyên truyền về chính sách pháp luật thuế; hỗ trợ người nộp thuế. Quản lý thu lệ phí trước bạ, thuế chuyển quyền sử dụng đất, tiền cấp quyền sử dụng đất, các khoản đấu giá về đất, tài sản, tiền thuê đất, phí, lệ phí và các khoản thu khác phát sinh trên địa bàn thuộc phạm vi Chi cục Thuế quản lý. - Đội KK-KTT-TH-NV-DT-PC: Hướng dẫn về nghiệp vụ quản lý thuế, chính sách, pháp luật thuế cho cán bộ, công chức thuế trong Chi cục Thuế; xây dựng và tổ chức thực hiện dự toán thu NSNN được giao của Chi cục Thuế; Thực hiện công tác đăng ký thuế, xử lý hồ sơ khai thuế, kế toán thuế, thống kê thuế theo phân cấp quản lý; quản lý và vận hành hệ thống trang thiết bị tin học; triển khai, cài đặt, hướng dẫn sử dụng các phần mềm ứng dụng tin học phục vụ công tác quản lý thuế. Phúc tra tình hình hộ nghỉ kinh doanh, hộ miễn giảm, phát sinh hằng tháng. Thực hiện công tác kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, tính liêm chính của Chi cục Thuế khu vực Đông Hà-Cam Lộ, công chức thuế; giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc chấp hành công vụ và bảo vệ sự liêm chính của Chi cục Thuế khu vực Đông Hà-Cam Lộ, công chức thuế thuộc thẩm quyền của Chi cục trưởng Chi cục Thuế; - Đội Kiểm tra thuế số 1: Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế của các DN, Quản lý thuế TNCN của tổ chức chi trả tiền lương, tiền công; giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến người nộp thuế; chịu trách nhiệm thực hiện dự toán thu Ngân sách hằng năm các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế; - Kiểm tra thuế số 2: Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế của các DN; Thực hiện công tác quản lý nợ thuế, cưỡng chế thu tiền thuế nợ, tiền phạt đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế. - Các đội thuế liên phường, xã: chịu trách nhiệm quản lý và thu thuế của các phường, xã trên địa bàn thành phố Đông Hà và địa bàn Cam Lộ theo vị trí địa lý của từng khu vực được phân công. 2.1.3. Tình hình phân bổ công chức tại chi cục thuế khu vực Đông Hà- Cam Lộ giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2019 Tổng số CBCC, người lao động của Chi cục có 88 người. Về trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chiếm tỷ lệ 10.2%; Đại học chiếm tỷ lệ 77.3%; Cao đẳng, Trung cấp chiếm tỷ lệ 12.5%. Về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị chiếm tỷ lệ 4% ; Trung cấp chính trị chiếm tỷ lệ 8%. Đến thời điểm này có rất nhiều cán bộ đang theo học tiếp đại học và trên Đại học để nâng cao trình độ của mình nhằm phục vụ trong công việc ngày càng tốt hơn. Năm 2019 độ tuổi dưới 30 có 12 người; từ 30 đến dưới 40 có 26 người trong đó đều từ 31 tuổi trở lên; độ tuổi 40 -50 có 32 người và trên độ tuổi 50 có 18 người. Đây là một cơ cấu tương đối trẻ. Để phù hợp với chương trình cải cách hệ thống thuế và QLT theo mô hình chức năng, chủ trương của ngành thuế là trẻ hóa đội ngũ CBCC. Trong năm 2019 một số cán bộ nghỉ hưu theo chế độ, đồng thời được bổ sung một số cán bộ trẻ, có trình độ đại học thạc sỹ. Đây là điều kiện thuận lợi để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ mới ngày càng cao của ngành. Hàng năm đội ngũ CBCC được luân phiên, luân chuyển sắp xếp theo yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đa số đều chấp hành tốt sự phân công của lãnh đạo và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, một số cán bộ trẻ bước đầu đã phát huy được năng lực đào tạo. Bảng 2.1. Tình hình sử dụng lao động của Chi cục Thuế giai đoạn 2017 -2019 Đơn vị: Người TT Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 SL % SL % SL % I Theo giới tính 88 100 95 100 88 100 1 Nam 42 47.7 40 42.1 35 39.8 2 Nữ 46 52.3 55 57.9 53 60.2 II Theo trình độ 88 100 95 100 88 100 1 Thạc sĩ 3 3.4 8 8.4 9 10.2 2 Đại học 68 77.3 73 76.8 68 77.3 3 Trung cấp, cao đảng 17 19.3 14 14.7 11 12.5 III Theo độ tuổi 88 100 95 100 88 100 1 Dưới 30 5 5.7 11 11.6 12 13.6 2 Từ 30 - 40 25 28.4 29 30.5 26 29.5 3 Từ 40 - 50 34 38.6 31 32.6 32 36.4 4 Trên 50 24 27.3 24 25.3 18 20.5 (Nguồn: Chi cục Thuế khu vực Đông Hà-Cam Lộ) 2.2. Công tác quản lý thu thuế tại Chi cục Thuế khu vực Đông Hà-Cam Lộ 2.2.1. Tình hình chung về công tác quản lý thu thuế Chi cục Thuế khu vực Đông Hà – Cam Lộ chính thức đi vào hoạt động ngày 07/10/2019, đây là mô hình mới trong việc sắp xếp, tổ chức lại cấp Chi cục, là bước ngoặt mới trong cải cách và hiện đại hóa của Tổng cục Thuế nói chung và Cục Thuế tỉnh Quảng Trị nói riêng. Để Chi cục Thuế khu vực đi vào hoạt động ổn định, lãnh đạo Chi cục Thuế luôn nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác tham mưu, tranh thủ sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo để triển khai tốt nhiệm vụ theo quy định, đúng quy trình, không để xảy ra sai sót ngay từ thời gian đầu; phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đoàn thể địa phương thực hiện tốt trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo, quản lý thu thuế nhằm hoàn thành vượt mức dự toán được giao. Nhiệm vụ công tác thu ngân sách năm 2019 được triển khai trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, nền kinh tế ổn định và được đảm bảo. Bên cạnh đó, nguồn thu ngân sách trên địa bàn thiếu tính bền vững, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ phải tạm ngừng hoạt động, giải thể hoặc kinh doanh cầm chừng, giải ngân vốn đầu tư công chậm, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường . đã tác động không thuận lợi đến việc thu ngân sách Nhà nước. Kết thúc 10 tháng năm 2019, Chi cục Thuế khu vực Đông Hà – Cam Lộ thực hiện thu ngân sách là 514,3 tỷ đồng, đạt 101% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 130% so với cùng kỳ năm 2018, Tuy nhiên, bên cạnh một số khoản thu ngân sách đảm bảo tiến độ và hoàn thành dự toán được giao, vẫn còn khoản thu lĩnh vực ngoài quốc doanh còn đạt thấp so với dự toán và cùng kỳ đã ảnh hưởng lớn đến tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 trên địa bàn địa phương. Nhận định về hoạt động thu ngân sách những tháng cuối năm trên địa bàn là rất khó khăn và nặng nề, để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là công tác thu ngân sách của từng địa bàn địa phương, Chi cục Thuế khu vực Đông Hà – Cam Lộ đã tham mưu, đề xuất những giải pháp tích cực thực hiện nhiệm vụ quản lý nguồn thu ngân sách 2 tháng cuối năm 2019 như sau: Tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 29/8/2019 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác thu NSNN phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách và nhiệm vụ công tác quản lý thuế năm 2019. Bám sát chỉ đạo của Cục thuế, UBND thành phố, huyện Cam Lộ, phối hợp với các cơ quan, phòng ban và Ban quản lý các dự án, các chủ đầu tư, các ngân hàng thương mại, kho bạc nhà nước để thực hiện thu thuế vãng lai, khấu trừ nợ thuế, cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định. Tham mưu UBND huyện, thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường giải pháp công tác thu ngân sách, cũng như ban hành các Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thu hồi tiền nợ thuế để huy động sức mạnh tổng hợp, tăng cường hiệu quả trong công tác thu nợ thuế. Chi cục thuế khu vực chỉ đạo các Đội thuế rà soát, đánh giá lại các nguồn thu, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu trên địa bàn để triển khai đồng bộ các giải pháp thu thuế để thu đúng, thu đủ các khoản thu vào ngân sách nhà nước. Quyết liệt trong phân công, giao nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm cho lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo các đội và từng cán bộ, công chức với từng nguồn thu, từng người nộp thuế, từng địa bàn cụ thể để rà soát, đôn đốc tất cả các khoản thuế, phí, lệ phí, các khoản thu từ đất. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ; tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thông qua nhiều hình thức; đẩy mạnh việc cải cách hành chính, giảm bớt và rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chi cục thuế khu vực còn tăng cường phối hợp với các cơ quan cấp giấy đăng ký kinh doanh kịp thời thực hiện đăng ký thuế, cấp mã số thuế cho các tổ chức, cá nhân mới kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh, làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình kinh doanh, chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trên địa bàn để có biện pháp xử lý và đưa vào quản lý thu thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Đồng thời, lãnh đạo Chi cục, các Đội trưởng của Chi cục thuế khu vực nêu cao tính tiên phong gương mẫu, đoàn kết, xây dựng tập thể thống nhất vì nhiệm vụ chung và xác định đây là nhân tố quan trọng trong thực thi nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019 đã được giao. Nhờ tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu ngân sách, Chi cục thuế khu vực Đông Hà – Cam Lộ thu ngân sách đến ngày 31/12/2019 là 635,9 tỷ đồng, đạt 125% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 116,6% so với cùng kỳ năm 2018, Có tất cả các lĩnh vực thu ngân sách đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán và đạt tỷ lệ cao so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ đọng thuế là 3,7% trên tổng số thu ngân sách (tỷ lệ nợ đọng thuế được quy định là dưới 5% trên tổng số thu ngân sách trên địa bàn). Những thành tích đạt được trong năm 2019 là nhờ sức mạnh của hệ thống chính trị đã lãnh đạo quyết tâm thực hiện vượt chỉ tiêu thu ngân sách; sự phấn đấu nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Chi cục thuế khu vực đã góp phần thực hiện thắng lợi phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong thời gian tới, CBCC-NLĐ Chi cục Thuế tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) của địa bàn quản lý. Bảng 2.2. Kết quả thu NSNN của Chi cục Thuế khu vực Đông Hà-Cam Lộ giai đoạn 2017-2019 Đơn vị tính: tỷ đồng So sánh So sánh Chỉ tiêu 2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 +/- % +/- % Tổng thu NSNN 339 480 544 141 141.5 64 113 1. Thuế nhà đất 4 5 6 1 125 1 120 2. Thuế sử dụng đất 143 163 210 20 114 47 129 3. Tiền thuê đất 11 11 16 0 0 5 145 4. Thuế TNCN 18 25 37 7 139 12 148 5. Thuế CTN-NQD 106 193 181 87 182 -12 93.7 6. Lệ phí trước bạ 52 69 79 17 132 10 114 7. Phí và lệ phí khác 5 14 15 9 280 1 107 Qua bảng số liệu thu ngân sách các năm từ 2017 đến 2019 có thể thấy được công tác thu ngân sách tại Chi cục Thuế khu vực Đông Hà-Cam Lộ có sự thay đổi qua các năm, thay đổi tổng số thu cũng như tỷ trọng từng loại thuế thu hàng năm: Năm 2017 tổng thổ thu thấp hơn so với năm 2018, năm 2019 là do Các doanh nghiệp thuộc Chi cục quản lý hầu hết là DN nhỏ và siêu nhỏ, năng lực tài chính, khả năng canh tranh thấp, hoạt động thiếu ổn định, do mất thị trường nhiều doanh nghiệp có số kê khai nộp thuế giảm so với các năm trước, số DN thành lập mới tăng cao nhưng số doanh nghiệp ngừng hoạt động, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký còn lớn. Nhiều doanh nghiệp do khó khăn về tài chính, không có việc làm dẫn đến dây dưa nợ thuế kéo dài.... mặc dù Chi cục đã áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế nợ thuế nhưng vẫn chưa thu hồi được. Một số doanh nghiệp thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, doanh thu giảm sút, ngừng kê khai nộp thuế trên địa bàn ( Công ty Bia Carberg Huda Huế ngừng kê khai thuế từ tháng 01/2017 đã làm giảm thu hơn 7 tỷ đồng so với năm 2016). Nhiều công trình XDCB lớn trên địa bàn đã hoàn thành nghiệm thu năm 2016 trở về trước, ngoài ra do thời tiết không thuận lợi, nhiều công trình XDCB trên địa bàn chậm nghiệm thu, thanh toán so với tiến độ đã tác động làm giảm nguồn thu từ thuế XDCB vãng lai 2% trên địa bàn. Chính sách không hoàn thuế GTGT đối với hàng tồn kho, chính sách xuất nhập khẩu vào Khu KTTM đặc biệt Lao Bảo, chính sách xuất khẩu gỗ của Lào đã tác động trực tiếp làm giảm doanh thu tiêu thụ, số thuế kê khai phát sinh phải nộp của nhiều cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Chính sách liên quan đến sản xuất và nhập khẩu ô tô có hiệu lực từ năm 2018 đã tác động đến tâm lý chờ giá xe giảm của người dân và doanh nghiệp dẫn đến lượng xe ô tô dưới 9 chổ ngồi mua, đăng ký mới trong năm 2017 giảm mạnh đã ảnh hưởng lớn đến số thu lệ phí trước bạ.( hụt thu 18,5 tỷ so với dự toán giao) Năm 2018 và năm 2019 số thu NSNN tăng qua hằng năm do công tác thu ngân sách trên địa bàn thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, sự quan tâm chỉ đạo sát sao, toàn diện của lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Trị, đặc biệt trong việc phân cấp một số đơn vị có số thu lớn và ổn định cho Chi cục quản lý đã có ý nghĩa quyết định đến kết quả hoàn thành vượt dự toán thu NSNN của Chi cục; Sự phối hợp có trách nhiệm và hiệu quả của UBND các phường, các Phòng, Ban ngành của thành phố trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ thu ngân sách và quản lý thuế trên địa bàn; Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, môi trường kinh doanh, đầu tư trên địa bàn được thuận lợi hơn; Nhiều công trình, dự án đầu tư, cơ sở hạ tầng trên địa bàn được hoàn thành và khởi công đầu tư mới đã góp phần thúc đẩy SXKD trên địa bàn phát triển; Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng, nhiều doanh nghiệp có thị trường tiêu thụ tăng trưởng tốt, ổn định; thương hiệu có uy tín trên địa bàn. 2.2.2.Tình hình chấp hành nghĩa vụ nộp NSNN của DN do Chi cục Thuế khu vực Đông Hà- Cam Lộ quản lý Trong những năm qua, công tác quản lý thuế trên địa bàn thành phố đã đạt được kết quả tốt, số thu thuế năm sau cao hơn năm trước, hoàn thành tốt kế hoạch được giao, số liệu Bảng 2.3: Bảng 2.3 Tình hình thu thuế từ các DN của Chi cục Thuế khu vực Đông Hà-Cam Lộ giai đoạn 2017-2019 Đơn vị tính: Tỷ đồng Sosánh Sosánh 2018|2017 2019|2018 Chỉ tiêu 2017 2018 2019 +/- % +/- % 1. Số thuế theo KH 320 345 446 25 107.8 101 129 Số thuế thực thu 339 Thực thu so với KH 480 544 141 141.5 64 113 - Số tuyệt đối (+/-) 19 135 98 116 710 -37 72.5 - Số tương đối (%) 105.9 139 121.9 33.1 131.2 -17.1 87.6 Bảng số liệu trên có thể thấy rằng: Tổng thu ngân sách từ khối các DN trên địa bàn có sự tăng lên đáng kể qua các năm và thu vượt kế hoạch. Số thu các năm 2017, 2018, 2019 luôn vượt mức dự toán phấn đấu được đặt ra. Cụ thể: + Năm 2017 số thực thu vượt kế hoạch 19 tỷ đồng đạt 105.9% so với kế hoạch; + Năm 2018 số thực thu vượt kế hoạch 135 tỷ đồng đạt 139% so với kế hoạch, tăng hơn so với năm 2017 là 141 tỷ đồng (tăng 41.5%); + Năm 2019 số thực thu vượt kế hoạch 98 tỷ đồng đạt 121.9% so với kế hoạch, tăng hơn so với năm 2018 là 64 tỷ đồng (tăng 13 %). Số thu hàng năm vượt dự toán phấn đấu đồng thời tăng so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy được sự nỗ lực và cố gắng to lớn của đội ngũ CBCC Chi cục Thuế khu vực Đông Hà-Cam Lộ trong hoạt động công tác quản lý thuế và với những cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, đã đóng góp vào tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn, giải quyết việc làm cho người lao động, tạo nguồn thu bền vững cho NSNN. Năm 2019, dự toán thu NSNN 446 tỷ đồng tăng so với dự toán năm 2018 là 29% . Xác định đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn trong bối cảnh tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ phải tạm ngừng hoạt động, giải thể hoặc kinh doanh cầm chừng, các nguồn thu thiếu tính bền vững. Để phấn đấu thực hiện hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2019, ngay từ đầu năm Chi cục Thuế đã chủ động thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau: - Kịp thời dự báo tình hình thu NS cả năm và tham mưu UBND thành phố, Ban chỉ đạo thu ngân sách các giải pháp thu NSNN. - Báo cáo Cục Thuế xây dựng kế hoạch và tiếp tục triển khai thực hiện kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng hóa đơn tại các cá nhân kinh doanh có sử dụng hóa đơn quyển. - Tham mưu UBND thành phố ban hành các Quyết định thành lập các Đoàn Kiểm tra liên ngành thu hồi nợ thuế để huy động sức mạnh tổng hợp, tăng cường hiệu quả trong công tác thu nợ thuế. - Phối hợp chặt chẽ với Kho bạc nhà nước, các Ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng trong cung cấp thông tin và phối hợp cưỡng chế nợ thuế để thu hồi nợ thuế; phối hợp trong triển khai thực hiện nộp thuế điện tử. - Phối hợp với các Ban QLDA để nắm bắt thông tin, quản lý thu thuế XDCB vãng lai, thuế nhà thầu trên địa bàn. - Phối hợp chặt chẽ với UBND và các tổ chức Đoàn thể tại các phường trong quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, quản lý thuế hoạt động XDCB tư nhân, quản lý và thu thuế sử dụng đất PNN đảm bảo đúng pháp luật, dân chủ, công khai, công bằng, hợp lý. - Giao dự toán thu cho các Đội Thuế; xây dựng kế hoạch thu cho từng quý. - Chỉ đạo các Đội Thuế bám sát kế hoạch thu để chủ động điều chỉnh doanh thu tính thuế, tăng cường công tác kiểm tra chống thất thu thuế, chống nợ đọng nên các lĩnh vực và sắc thuế đều vượt dự toán được giao 2.3. Thực trạng công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế khu vực Đông Hà-Cam Lộ 2.3.1. Tình hình thực hiện các nội dung kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế khu vực Đông Hà-Cam Lộ + Về kiểm tra đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế: Mặc dù các doanh nghiệp trên địa bàn ngành nghề kinh doanh tương đối phức tạp, song do quản lý chặt chẽ ĐTNT nên qua kiểm tra trong 3 năm 2017- 2019 không bỏ sót ĐTNT, bỏ sót nguồn thu. + Kiểm tra việc chấp hành chế độ ghi chép sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ: Xác định được tầm quan trọng của việc chấp hành chế độ ghi chép sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ, nên công tác kiểm tra đã tập trung mọi mặt để tăng cường công tác này, cụ thể là: Tập trung lực lượng kiểm tra việc lập và sử dụng các loại chứng từ hóa đơn có liên quan đến việc tính thuế, xác định tính hợp pháp của chứng từ, kiểm tra việc lập và gửi các bảng kê khai, thanh quyết toán thuế. Kiểm tra việc mở sổ sách kế toán tại DN là một yêu cầu cần thiết của công tác kiểm tra thuế. Số liệu trên sổ sách kế toán của đơn vị sẽ phản ánh thực trạng tình hình kinh doanh và hiệu quả hoạt động của DN trong từng thời kỳ, do vậy số liệu ghi chép, hạch toán trên sổ sách kế toán phải trung thực, khách quan, đúng với tình hình hoạt động của đơn vị. Nhìn chung, qua thực tế kiểm tra tại các DN, phần lớn các đơn vị đã thực hiện tương đối đầy đủ chế độ ghi chép sổ sách kế toán hóa đơn chứng từ, phản ánh trung thực, khách quan đúng với tình hình SXKD của đơn vị. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị vi phạm ở lĩnh vực này, do năng lực, trình độ và ý thức chấp hành pháp luật đội ngũ cán bộ tài chính kế toán trong các DN chưa cao, chưa được đào tạo cơ bản. Hạch toán gộp cả tiền thuế GTGT đầu vào trong giá nhập hàng hóa, nguyên vật liệu, không hạch toán vào khoản thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, từ đó phản ánh không đúng thu nhập chịu thuế. Mở và ghi chép, luân chuyển chứng từ gốc không đúng quy định, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vòng vo, thiếu chính xác, thiếu rõ ràng và chưa khoa học, gây khó khăn cho việc kiểm tra thuế. Thanh toán các khoản mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn không hợp pháp, nhằm trốn thuế GTGT đầu vào. Nhờ kiểm tra chặt chẽ ở lĩnh vực này đã chấn chỉnh các DN trong việc ghi chép sổ sách kế toán, sử dụng và luân chuyển chứng từ hợp lý, hợp pháp, ngăn chặn được những hành vi tiêu cực, góp phần tăng thu cho NSNN. + Kiểm tra việc chấp hành chế độ quản lý và sử dụng hóa đơn bán hàng Quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng là một yêu cầu cần thiết trong hoạt động SXKD của đơn vị có tác động trực tiếp đến việc kê khai, khấu trừ, hoàn thuế và tính chi phí khi xác định thuế TNDN để đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời cho NSNN. Tuy nhiên, nhiều đơn vị coi nhẹ và đơn giản hóa, chưa có những biện pháp thiết thực trong quản lý, sử dụng hóa đơn. Qua kiểm tra đã phát hiện một số hành vi vi phạm như sau: Viết hóa đơn không đầy đủ các yếu tố theo quy định như: ngày, tháng, tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán, người mua, thậm chí có đơn vị còn không ghi cụ thể tiền hàng, thuế GTGT mà chỉ ghi tổng giá thanh toán. Hành vi này gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xác minh, đối chiếu giữa các đơn vị trong trường hợp có nghi vấn về sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào hoặc xin hoàn thuế GTGT. Lập hóa đơn liên 2 lớn hơn liên 1 nhằm trốn thuế, hoặc lợi dụng báo mất hóa đơn, xé rời liên 2 để bán, hoặc thông đồng với kẻ khác để ghi liên 2 có nội dung khác liên 1 cả về mặt hàng đã đăng ký kinh doanh nhằm thu lợi bất chính. Hành vi này chủ yếu tập trung ở các DN trong lĩnh vực kinh doanh thương mại. Sửa chữa, tẩy xóa các chỉ tiêu trên hóa đơn đầu vào nhằm nâng khống giá hàng hóa mua vào, qua đó hạch toán tăng chi phí và thuế GTGT đầu vào để khấu trừ thuế. Một số DN kinh doanh xăng dầu, lợi dụng việc bán lẻ, người mua không lấy hóa đơn, đã dùng liên 2 của hóa đơn viết cho hàng bán lẻ theo bảng kê để sửa chữa, cung cấp cho các đơn vị khác nhằm kê khai thuế GTGT đầu vào hoặc kê khống chi phí. Qua công tác kiểm tra việc chấp hành chế độ quản lý và sử dụng hóa đơn bán hàng của các DN đã chấn chỉnh được các vi phạm, nhất là đối với DN kinh doanh thương mại, hạn chế được việc lợi dụng hóa đơn để khai man, trốn lậu thuế. + Kiểm tra việc kê khai, tính thuế phải nộp và quyết toán thuế: Kiểm tra việc kê khai, tính thuế phải nộp là bộ phận thứ ba trong quy trình quản lý thu thuế theo cách tự tính, tự kê khai và tự nộp thuế. Công tác kiểm tra việc kê khai, tính thuế của DN đã được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Qua kiểm tra đã rà soát, xác định đúng đối tượng chịu thuế, thuế suất đối với từng mặt hàng sản xuất kinh doanh của DN, từ đó đã hạn chế việc bỏ sót nguồn thu. Trì hoãn việc kê khai doanh thu của các công trình XDCB khi đã có biên bản nghiệm thu hoàn thành là một hình thức cũng phổ biến đối với các DN hoạt động trong ngành xây dựng. Gian lận thuế GTGT đầu ra còn thể hiện qua trao đổi hàng hóa vật liệu giữa các DN, thực ra là phát sinh nghiệp vụ mua bán nhưng doanh nghiệp lại xử lý bằng các bút toán trao đổi, vay mượn. Hình thức khá tinh vi là mặt hàng chịu thuế suất 10% tính sang 5%, mặt hàng chịu thuế GTGT tính sang không chịu thuế GTGT. Không kê khai thuế GTGT đối với việc bán thanh lý tài sản, bán phế liệu thu hồi trong quá trình hoạt động SXKD. - Trốn lậu thuế TNDN Qua kiểm tra, đã phát hiện các biểu hiện trong lĩnh vực này có khá nhiều. Xác định không đúng doanh thu tính thuế TNDN, nhất là các DN kinh doanh thương mại. Hạch toán chi phí không đúng chế độ quy định như: tài sản cố định không tham gia SXKD nhưng vẫn trích khấu hao vượt quá quy định. Hạch toán tiền lương, tiền ăn ca sai chế độ, hạch toán chi phí nguyên vật liệu cao hơn định mức hoặc không phục vụ cho SXKD. Hạch toán chi phí không đúng niên độ kế toán đối với các DN chuyển từ giai đoạn được miễn thuế TNDN sang giảm thuế TNDN. Hạch toán chi phí không có chứng từ hợp pháp, chi phí của cá nhân hoặc những khoản chi phí do nguồn khác chi trả nhưng vẫn hạch toán vào chi phí SXKD. Không đưa các khoản thu nhập khác vào thu nhập chịu thuế TNDN như: lãi tiền gửi, cho thuê tài sản, thanh lý tài sản cố định, nợ khó đòi nay thu được, các khoản công nợ phải trả không xác định được công nợDN trích trước chi phí sửa chữa tài sản cố định nhưng khi có phát sinh không hạch toán giảm chi phí trích trước mà vẫn hạch toán vào chi phí. Trích lập dự phòng một số khoản như dư phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng khoản nợ kéo dài.. nhưng không có đủ hồ sơ chứng minh. +Kiểm tra việc chấp hành thu nộp NSNN: Kiểm tra còn tập trung vào việc kiểm tra tình hình nộp NSNN của các đơn vị, đôn đốc thu hồi nợ đọng tiền thuế. Qua kiểm tra cho thấy một trong những sai phạm có tính phổ biến ở các DN là tình trạng dây dưa, chậm nộp tiền thuế, nhằm chiếm dụng tiền thuế của Nhà nước, phổ biến là các DN thuộc lĩnh vực XDCB. Tóm lại, mục đích chủ yếu của các DN là lợi nhuận, luôn tìm mọi cách để đạt lợi nhuận cao nhất, kể cả vi phạm chính sách pháp luật thuế. Do đó đòi hỏi công tác

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docluan_van_hoan_thien_cong_tac_kiem_tra_thue_doi_voi_doanh_ngh.doc
Tài liệu liên quan