Luận văn Hoàn thiện kế hoạch hoá trong nền kinh tế thi trường đinh hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay

(Bản scan)

MỎ DẤU

CHUÔNG I MỘT sổ vXn dể Lý luận chung va kinh nghiêm QUÓC TÉ VÉ KÉ HOẠCH IIOẤ TRONG NẾN KINH TÉ THI TRUONG

I. I. Cơ iừ lý luận ví kế hoạch hoã trong nén kinh te’ thi trường

I. I. I. Tính lit ytfu cùa viộc điéii licit vì mô nén krnh té quóc din theo cách liếp cận của kinh tế chính tn học hiên dại

1.1.2.Kẻ hoạch hoá cóng cụ quan trọng điỂu lieì kinh te’vì mó

1.2.Một số khái niệm co hãn lien quan tới ke’ hatch hcú

1.2 I Chien lu

1.2.2.Quy hoạch phát Irién kinh té - xã hởi

1.2.3.Kẽ hixtch hoi vã Kè hoạch phát Hiến kinh té - xã hói

I 3. Vai trò cùa ke hoạch hoi đói vói phát triẽn kinh te’ xã hôi

1.3.1.Điờu tiei phii họpõn dinh kinh lẽ vĩ inờ

1.3.2.Đinh Inning phát triỂh kinh ie xfl hỌi

1.3.3.Kiém Ira. giám vát hixit dõng kinh te xã

1.4. Kinh nghiêm quóc lí ví điéu lieì kẽ hoạch hoá kinh tè vi mõ

1.4.1.Kinh nghiẹin cũa mỌl

1.4.2.Kinh nghiêm một ninn dang ph.it triến trong khu vin.

I 4.3. Kinh nghicm Trung QuíK

I 4.4. Mọt vó bùi học kinh ngiuèm lút radio Viet Nam

(THUNG 2: KẺ HOẠCH IIOÁ TRONG NẾN KINH Tí. THI TRI ONG DINH HƯỚNG Xllt N Ô VIỆT NAM HIẾN N \Y

2.1.Kinh te thị tiuimg dinh hudng XHCN vã lác dõng cua no den ke hoạch hoá kinh te vĩ mrt

2.1.1.Hàn chài của nín kinh te thi niKnig dinh hirong XHCN

2.1.2.Tác ilong ctìa nén kinh te thi irnúng dinh hiking XHCN đèn ke hatch hoá kinh te’ vi nw> ớ Viẹi Nam

2.2.Thực trạng ke hoụch hoi í' Vid Nam hiin nay

2.2.1.Nói dung và phirnnj: link láp ke hoạch ócãpqutk ẹ .1

22.2.Quy trinh váy dung ke’hoợch I’M “H’” klllh K' M'

 

pdf98 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 271 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Hoàn thiện kế hoạch hoá trong nền kinh tế thi trường đinh hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_hoan_thien_ke_hoach_hoa_trong_nen_kinh_te_thi_truon.pdf
Tài liệu liên quan