Luận văn Hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Tình hình nghiên cứu .3

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 4

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu .5

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn. 5

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn .6

7. Kết cấu luận văn .7

CHưƠNG 1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA HOẠT ĐỘNG CẤP GIẤY

CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN CẤP

HUYỆN.8

1.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 8

1.1.1. Khái niệm. 8

1.1.2. Đặc điểm.9

1.1.3.Vai trò . 11

pdf134 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 03/03/2022 | Lượt xem: 276 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chuyên môn của mình, tạo mọi điều kiện cho cá nhân, tổ chức, cá nhân đƣợc cấp giấy chứng nhận một cách thuận lợi và đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật . Hàng năm, UBND huyện đều ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực cấp GCNQSDĐ cần thƣờng xuyên kiểm tra, rà soát các thủ tục hành chính cũng nhƣ việc triển khai các bộ thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị, UBND các xã thực hiện công khai bộ TTHC tại trụ sở cơ quan, đơn vị mình giúp cho nhân dân thuận tiện trong việc tra cứu các TTHC liên quan đến công việc. Dựa trên kế hoạch, phòng Nội vụ (nay là phòng Nội vụ - Lao động - Thƣơng binh và Xã hội) đã phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trƣờng thực hiện nghiêm túc các nội dung cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp GCN quyền sử dụng đất. 2.3.3. Tổ chức bộ máy và nhân sự trong hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bù Gia Mập Hoàn thiện tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức là yếu tố quan trọng trong việc xây dựng và chính quyền địa phƣơng vững mạnh, thực hiện thắng lợi và toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Chính vì vậy, phải có sự thống 50 nhất, hoàn thiện tổ chức bộ máy làm hoạt động này. Chủ tịch UBND huyện giao Phòng Tài nguyên - Môi trƣờng tham mƣu các lĩnh vực liên quan đến đất đai trong đó có hoạt động cấp GCNQSDĐ thuộc thẩm quyền của UBND huyện. Đồng thời chỉ đạo UBND các xã phối hợp chặt chẽ với Phòng Tài nguyên - Môi trƣờng huyện trong hoạt động này. Tuy nhiên, việc phối hợp giữa các cơ quan đơn vị đôi lúc chƣa thực sự chặt chẽ và đồng bộ đến trong quá trình thực hiện kết quả chƣa tốt, còn gặp nhiều khó khăn. Phân công cho một Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối kinh tế theo dõi, đôn đốc nhắc nhở giúp UBND huyện, đồng thời Chủ tịch UBND huyện giám sát, kiểm tra hoạt động này. UBND huyện luôn quan tâm, chú trọng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác này, đảm bảo có năng lực và tận tuy với công việc. Bảng 2.6: Thực trạng số lƣợng, chất lƣợng công chức tại Phòng Tài nguyên - Môi trƣờng huyện Bù Gia Mập Số lƣợng Trình độ Giới tính 10 Cao học Đại học Cao đẳng Trung cấp Nam Nữ 1 8 0 1 7 3 (Nguồn: Phòng Nội vụ - LĐTBXH huyện Bù Gia Mập năm 2019) Nhìn chung, đội ngũ công chức tại phòng Tài nguyên và Môi trƣờng luôn đƣợc UBND huyện quan tâm và chú trọng về chất lƣợng và đƣợc cải thiện so với những năm trƣớc đây. Tỷ lệ nhân sự nam - nữ tƣơng đối phù hợp, với số lƣợng công chức đƣợc bố trí nhƣ hiện nay đã tƣơng đối đảm bảo khối lƣợng công việc đƣợc giao. Bảng 2.7: Thực trạng chất lƣợng phòng TN-MT huyện Trình độ chuyên môn Trình độ tin học Kinh tế Kỹ sƣ xây dựng Kỹ sƣ quản Các ngành A B 51 - Luật lý đất đai khác 2 2 3 3 7 3 (Nguồn: Phòng Nội vụ - LĐTBXH huyện Bù Gia Mập năm 2019) Hiện nay ngoài đội ngũ công chức của phòng Tài nguyên và Môi trƣờng thì còn có đội ngũ công chức, viên chức của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bù Gia Mập. Sở Tài nguyên môi trƣờng chú trọng hoàn thiện đội ngũ nhân sự của cơ quan này đảm bảo chất lƣợng về chuyên môn nghiệp vụ. Bảng 2.8: Thực trạng số lƣợng, chất lƣợng công chức tại chi nhánh VPĐK đất đai huyện Bù Gia Mập Số lƣợng Trình độ chuyên môn Giới tính 21 Cao học Đại học Cao đẳng Trung cấp Nam Nữ 2 19 0 0 10 11 (Nguồn: Chi nhánh VPĐK đất đai huyện Bù Gia Mập năm 2019) Bên cạnh đó, đối với công chức Địa chính - Xây dựng của các xã thì UBND các xã đã bố trí đủ lƣợng công chức để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của mình. Trình độ chuyên môn của các công chức ngày càng đƣợc nâng lên. Đa phần các công chức đều phù hợp với chuyên môn và đƣợc tham gia nhiều lớp học bồi dƣỡng về chuyên môn, nghiệp vụ. Bảng 2.9: Thực trạng số lƣợng, chất lƣợng công chức Địa chính - Xây dựng tại UBND các xã trên địa bàn huyện. Stt Xã Số lƣợng Trình độ chuyên môn 1 Xã Bình Thắng 2 2 Đại học Quản lý đất đai 2 Xã Phƣớc Minh 2 2 Đại học Quản lý đất đai 52 3 Xã Đa Kia 2 2 Đại học Quản lý đất đai 4 Xã Phú Nghĩa 3 2 Kỹ sƣ Quản lý đất đai 1 kỹ sƣ xây dựng 5 Xã Đức Hạnh 2 1 Đại học Quản lý đất đai 1 Đại học kỹ thuật xây dựng 6 Xã Phú Văn 2 1 Đại học Quản lý đất đai 1 trung cấp địa chính 7 Xã Đăk Ơ 2 1 Đại học Quản lý đất đai 1 Đại học kỹ thuật vật liệu xây dựng 8 Xã Bù Gia Mập 2 2 Đại học Quản lý đất đai (Nguồn: Phòng Nội vụ - LĐTBXH huyện Bù Gia Mập năm 2019) Qua thống kê trình độ chuyên môn của đội ngũ công chức tại các cơ quan đơn vị liên quan đến hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện đều có trình độ từ trung cấp trở lên, đặc biệt là trình độ Đại học chiếm tỷ lệ rất cao và một số ít công chức có trình độ chuyên môn từ Cao học, cho thấy có sự đầu tƣ trong việc nâng cao công tác chuyên môn của bản thân đội ngũ này. Hơn nữa, đội ngũ công chức trên địa bàn huyện đa số đang ở độ tuổi trẻ (trong đó độ tuổi từ 31 đến 40 chiếm tỷ lệ lớn). Với độ tuổi này đội ngũ đang trong giai đoạn trƣởng thành về mọi mặt, góp nhặt thêm kiến thức kỹ năng để làm dày kinh nghiệm trong hoạt động quản lý, thực thi công vụ nói chung và hoạt động cấp GCNQSDĐ nói riêng. Cơ cấu công chức các cơ quan chuyên môn tƣơng đối hợp lý tạo đƣợc sự thuận lợi trong việc bố trí, phân công, sắp xếp công việc. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất là chất lƣợng của đội ngũ công chức trên địa bàn huyện BGM hiện nay vẫn chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu QLNN trong tình hình mới. Mặc dù nhìn chung công tác ĐTBD chuyên môn vẫn luôn 53 đƣợc huyện chú trọng, bằng cấp tƣơng đối đạt chuẩn nhƣng chất lƣợng thật sự vẫn đáng lo ngại. Với khối lƣợng công việc của đội ngũ cán bộ công chức trong hoạt động đất đai nói chung và công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói riêng là tƣơng đối lớn và mang tính chất phức tạp. Đặc biệt, đội ngũ công chức các xã còn kiêm nhiệm một số công việc khác, do đó gây khó khăn cho đội ngũ này. Chính vì điều đó, UBND huyện luôn chú trọng công tác bồi dƣỡng kiến thức kỹ năng cho đội ngũ công chức làm công tác cấp GCN QSD đất. Hàng năm, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nội vụ - Lao động - Thƣơng binh và Xã hội phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trƣờng và các cơ quan chuyên môn liên quan tổ chức mở lớp tập huấn cho công chức Địa chính - Xây dựng của 08 xã và công chức làm công tác chuyên môn trong lĩnh vực cấp GCNQSDĐ của các phòng, ban chuyên môn về Luật đất đai, các Nghị định dƣới luật trong đó có các Nghị định quy định về việc cấp GCNQSDĐ, qua đó có sự trao đổi, chia sẻ từ những vấn đề thực tiễn cũng nhƣ khó khăn tồn tại trong công tác cấp GCNQSDĐ giữa các địa phƣơng với nhau. Kết quả của các lớp tập huấn, bồi dƣỡng luôn nhận đƣợc sự tham gia đông đảo của cán bộ, công chức và đạt hiệu quả. Bảng 2.10: Tình hình bồi dƣỡng công chức làm công tác cấp GCN quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bù Gia Mập Năm 2015 2016 2017 2018 2019 Số lớp do huyện tổ chức 0 1 0 1 1 Số lƣợt cử đi tham gia các lớp do tỉnh tổ chức 17 20 29 25 28 (Nguồn: UBND huyện Bù Gia Mập năm 2019) Các lớp bồi dƣỡng cho đội ngũ làm công tác chuyên môn trong cấp GCN quyền sử dụng đất vẫn còn tồn tạo một số hạn chế nhất định. Đa số, các lớp tập huấn đƣợc tổ chức với mục đích tập huấn về những thay đổi trong quy định pháp luật mà không có sự mới mẻ trong quá trình tập huấn nhƣ về cách 54 thức giao tiếp với ngƣời dân khi đến liên hệ công việc, thái độ ứng xử, hoặc các lớp tập huấn chia sẻ về những khó khăn bất cập tại địa phƣơng trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luậtHiện nay, các lớp bồi dƣỡng đều tiến hành vào dịp cuối năm, gây ra nhiều khó khăn cho Phòng Tài nguyên Môi trƣờng, UBND các xã trong việc sắp xếp công việc và bố trí công chức tham gia bồi dƣỡng. Việc bồi dƣỡng kiến thức chƣa có sự chủ động của đội ngũ công chức mà còn phụ thuộc vào ngân sách nhà nƣớc phân bổ. 2.3.4. Đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho trong hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Ngoài việc chú trọng đến quy trình, thủ tục trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND huyện Bù Gia Mập cũng chú trọng đến việc trang thiết bị máy móc, phục vụ cho hoạt động cấp GCNQSDĐ tại phòng Tài nguyên - Môi trƣờng huyện và Bộ phận tiếp nhận kết và trả kết quả tại UBND huyện. Bảng 2.11: Thống kê trang thiết bị máy móc cho hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Tài nguyên - Môi trƣờng UBND các xã, thị trấn Số máy đƣợc trang thiết bị 5 10 17 (Nguồn: UBND huyện Bù Gia Mập năm 2019) Việc trang thiết bị máy móc đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cấp GCNQSDĐ trên địa bàn huyện thuận lợi hơn, qua đó công việc đƣợc giải quyết các TTHC đƣợc nhanh gọn hơn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đƣợc UBND huyện quan tâm, chú trọng. Để công tác cấp GCNQSDĐ diễn ra nhanh hơn, rút gắn thời gian 55 trong quá trình kiểm tra thông tin đất đai, cập nhật chỉnh lý biến động cũng nhƣ lƣu trữ thông tin đất đai Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Bù Gia Mập đã áp dụng các phần mềm chuyên dụng nhƣ: SouthLis, Microstation, Mapinfor...để phục vụ công tác quản lý và cấp GCNQSDĐ. Các công cụ phần mềm đã góp phần hoàn thiện và giúp cho công tác cấp giấy CNQSDĐ tại địa bàn đạt hiệu quả tốt hơn. Ví dụ: Phần mềm SouthLis giúp cập nhật và quản lý các biến động về đất đai. 2.3.5. Tổ chức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bù Gia Mập Trên địa bàn huyện Bù Gia Mập, việc tuyên truyền các quy định pháp luật về những hoạt động liên quan đến lĩnh vực đất đai nói chung và hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói riêng đƣợc triển khai đến đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác chuyên môn và ngƣời dân tại địa phƣơng một cách rộng rãi. Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định đƣợc thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng góp phần tao chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và nâng cao sự hiểu biết của ngƣời dân, từ đó dễ dàng tiếp cận với các thủ tục hành chính quy định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các hình thức đƣợc UBND huyện tổ chức tuyên truyền nhƣ: Công khai, niêm yết bộ thủ tục hành chính, thời gian giải quyết hồ sơ và các loại phí phải đóng theo quy định tại cổng thông tin điện tử của huyện và tại một cửa của UBND các xã, đồng thời tuyên truyền trên các trạm truyền thanh tại UBND các xã,hình thức tuyên truyền đƣợc lồng ghép với công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, các lớp tập huấn, bồi dƣỡng, các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trong các cuộc họp giao ban hàng tháng, hàng quý, các chƣơng trình thông tin cổ động, thành lập các tổ tuyền truyền, đo đạc, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm hƣớng dẫn cho ngƣời dân thực hiện theo quy định.Đối với đồng bào dân tộc thiểu số cần đẩy mạnh tuyên truyền bằng tiếng Dân tộc thông qua hệ thống Đài truyền thanh và các cuộc họp của thôn, 56 tiểu khu Đặc biệt là cần tranh thủ sự giúp đỡ của ngƣời có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, phổ biến về các thủ tục hành chính trong đó có thủ tục cấp giấy một cách dễ hiểu, thiết thực với từng địa phƣơng. Niêm yết công khai, minh bạch, đầy đủ, chính xác, rõ ràng, dễ hiểu, đúng quy định các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã và tại nhà văn hóa của thôn, khu dân cƣ Trên cơ sở các quy định về thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, để việc thực hiện hoạt động này đạt hiệu quả cao, UBND huyện Bù Gia Mập đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên - Môi trƣờng huyện bố trí công chức đƣợc trƣng tập làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông huyện Bù Gia Mập nhằm hƣớng dẫn thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; qua đó khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của ngƣời dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nƣớc trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Bù Gia Mập. Đồng thời, UBND huyện cũng chú trọng việc trang thiết bị máy móc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phục vụ cho hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, qua đó công việc đƣợc giải quyết nhanh gọn hơn. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai nói riêng và thủ tục hành chính trong hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đƣợc UBND huyện thực hiện theo đúng thẩm quyền quy định qua các năm nhƣ năm 2015 thực hiện theo Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Bình Phƣớc, năm 2016 thực hiện theo Quyết định số 3141/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phƣớc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trƣờng, năm 2017 thực hiện theo Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phƣớc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng, năm 2019 thực hiện theo Quyết định 57 số 346/QĐ-UBND ngày 25/02/2019của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Sở Tài nguyên môi trƣờng, văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài Nguyên và Môi Trƣờng tỉnh Bình Phƣớc. Theo đó, hiện nay quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bù Gia Mập đƣợc thực hiện theo trình tự nhƣ sau: Bảng 2.12: Quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bù Gia Mập Bƣớc Nội dung thực hiện Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/ Kết quả 1 + Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện. + Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu. Hộ gia đình, cá nhân Giờ hành chính 2 + Trƣờng hợp nhận hồ sơ chƣa đầy đủ, chƣa hợp lệ công chức tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hƣớng dẫn ngƣời nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. + Trƣờng hợp đầy đủ hồ sơ Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho ngƣời Công chức tiếp nhận và trả kết quả một cửa/ UBND xã Tối đa trong 3 ngày Phiếu hƣớng dẫn hoàn thiện hồ sơ 58 nộp hồ sơ. 3 Gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã để lấy ý kiến xác nhận hiện trạng sử dụng đất so với nội dung kê khai đăng ký; xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp đất, sự phù hợp với quy hoạch đối với trƣờng hợp không có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất. Niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất; xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai. + Đối với các hồ sơ không đạt yêu cầu, cán bộ đƣợc phân công dự thảo văn bản trình Lãnh đạo chi nhánh VPĐK soát xét, trình Lãnh đạo Phòng TNMT ký duyệt, gửi bên nộp hồ sơ thông báo rõ lý do không chấp thuận cấp GCNQSDĐ. Chi nhánh VPĐKĐĐ - Văn bản và hồ sơ đề nghị xác nhận 4 Xác nhận và niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân UBND xã 15 ngày làm việc Văn bản trả lời xác nhận 59 dân cấp xã và khu dân cƣ nơi có đất, tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 15 ngày; xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai và gửi hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai. 5 + Kết thúc quá trình kiểm định, cán bộ đƣợc phân công ghi kết quả thẩm định vào Đơn xin cấp GCNQSDĐ. + Cập nhật thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có); + Gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và nhận thông báo thuế từ Chi cục thuế và gửi cho UBND cấp xã nơi có đất để gửi cho ngƣời sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính; chuẩn bị hồ sơ để cơ quan tài nguyên và môi trƣờng trình ký cấp Giấy chứng nhận. Chi nhánh VPĐKĐĐ Phiếu chuyển thông tin địa chính Dự thảo Giấy chứng nhận 6 + Tiếp nhận hồ sơ từ Chi nhánh VPĐKĐĐ và phân công chuyển cho chuyên viên thụ lý có trách nhiệm kiểm tra lại toàn bộ các nội dung do chi nhánh VPĐK Phòng Tài nguyên - Môi trƣờng 5 ngày Dự thảo Giấy chứng nhận 60 thực hiện. + Lãnh đạo Phòng TNMT xem xét và ký vào hồ sơ (Tờ trình, Bản đồ địa chính, đơn...) + Trƣờng hợp tờ trình hoặc GCN có sửa đổi, bổ sung, chuyên viên thụ lý chỉnh sửa lại hoặc chuyển VPĐK chỉnh sửa. + Lập thủ tục trình UBND huyện ký GCN. + Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. 7 + Văn phòng UBND Huyện kiểm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND Huyện ký GCN, ký quyết định (nếu có) + Lãnh đạo UBND Huyện ký Giấy chứng nhận, ký quyết định (nếu có); + Chuyên viên Văn phòng chuyển văn thƣ đóng dấu; + Chuyển kết quả đến chi nhánh VPĐKĐĐ. Văn phòng UBND Huyện 8 + Bộ phận một cửa có trách nhiệm theo dõi tiếp nhận GCN đã ký duyệt của UBND Huyện Công chức tiếp nhận và trả kết quả một cửa 03 ngày Giấy chứng nhận 61 do PQLĐĐ chuyển đến. + Bàn giao GCN cho đối tƣợng đƣợc cấp. + Bàn giao hồ sơ và GCN (bản lƣu) cho VPĐK. Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của ngƣời sử dụng đất; không tính thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trƣờng hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trƣng cầu giám định. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho ngƣời sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết. ● Nhận xét công tác cấp GCN tại địa phƣơng Trên cơ sở áp dụng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của UBND tỉnh Bình Phƣớc, lĩnh vực Tài nguyên - Môi trƣờng đã xây dựng cơ chế một cửa liên thông, tạo nên sự chuyên môn hóa cho quá trình đăng ký và cấp GCN do vậy tránh đƣợc sự chồng chéo, trùng lặp công việc giữa các bộ phận. Điều này tránh đƣợc tình trạng hồ sơ tồn đọng tại bất kỳ một bộ phận nào đó, tránh việc cán bộ gây những phiền hà đối với ngƣời dân và dễ dàng quy trách nhiệm nếu có sai phạm đối với từng bộ phận, từ đó mà tiến độ cấp GCN đƣợc đẩy nhanh đúng thời gian quy định. UBND huyện đóng vai trò rất lớn trong quá trình này, một mặt UBND huyện tham gia trực tiếp vào quy trình, mặt khác UBND huyện đóng vai trò quản lý, giám sát việc thực hiện quy trình làm sao cho công tác cấp GCN đạt hiểu quả cao nhất. 62 Việc thực hiện cơ chế một cửa góp phần giảm bớt thời gian đi lại cho ngƣời dân, tạo điều kiện cho lãnh đạo và ngƣời dân cùng giám sát cán bộ công chức khi nhận hồ sơ. Qua đó nâng cao thái độ, tinh thần phục vụ ngƣời dân của cán bộ công chức khi nhận hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tách biệt với bộ phận xử lý hồ sơ góp phần giảm bớt tình trạng nhũng nhiễu, cửa quyền của cán bộ công chức, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nƣớc, đặc biệt là công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai. Đây thật sự là một khâu đột phá trong công tác cải cách thủ tục hành chính, không chỉ giảm bớt phiền hà cho dân mà còn góp phần làm giảm các hiện tƣợng tiêu cực của một bộ phận cán bộ, công chức; tăng cƣờng khả năng giám sát lẫn nhau giữa các bộ phận và giám sát từ phía ngƣời dân. Bảng 2.13: Tỷ lệ giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bù Gia Mập Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 (tính đến quý 1/2019) Hồ sơ giải quyết đúng hẹn 3347 1745 1248 2498 555 Hồ sơ giải quyết trễ hẹn 135 124 98 43 12 Tổng số 3482 1869 1374 2541 567 (Nguồn: UBND huyện Bù Gia Mập [19], [20], [21], [22], [23]) Trong thời gian qua, việc giải quyết hồ sơ cấp GCNQSDĐ trên địa bàn huyện đã đƣợc thực hiện tƣơng đối tốt. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hẹn ngày càng giảm đi. Việc thực hiện việc cấp cấp GCNQSDĐ cơ bản đã đƣợc thực 63 hiện theo đúng quy định của pháp luật. Qua đó, tạo đƣợc sự đồng thuận trong nhân dân, kết quả khảo sát cho thấy hiện nay không còn tình trạng ngƣời dân đánh giá không hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính. Bảng 2.14: Kết quả khảo sát sự hài lòng của ngƣời dân, tổ chức trong hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện (Nguồn: UBND huyện Bù Gia Mập năm 2019) Qua báo cáo về kết quả khảo sát sự hài lòng của ngƣời dân, tổ chức trên địa bàn huyện khi đến liên hệ giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thấy về ý kiến đánh giá của ngƣời dân tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin, tiếp cận dịch vụ đều tìm hiểu thông tin giải quyết hồ sơ bằng hình thức đọc bảng niêm yết tại nơi tiếp nhận hồ sơ và qua sự hƣớng dẫn tiếp nhận của công chức phụ trách lĩnh vực đó. Việc tìm hiểu thông tin để giải quyết hồ sơ đƣợc đánh giá là thuận lợi, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ tại nơi nộp hồ sơ đảm bảo đáp ứng đƣợc nhu cầu của ngƣời dân. - Về thủ tục hành chính: hiện nay, thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị đƣợc đánh giá là tƣơng đối đầy đủ thông tin để thực hiện, thủ tục giải quyết Năm Số phiếu khảo sát Kết quả khảo sát Rất hài lòng Hài lòng Bình Thƣờng Không hài lòng Rất không hài lòng 2016 20 6 7 6 1 1 2017 287 48 212 17 10 0 2018 301 75 214 12 12 0 2019 258 53 195 10 0 0 64 hồ sơ tƣơng đối ngắn gọn, đơn giản. Bên cạnh đó, vẫn còn có thủ tục hành chính rƣờm rà do quy định nhiều loại giấy tờ nhƣ lĩnh vực đất đai. - Về thái độ phục vụ: công chức giải quyết công việc cho ngƣời dân đa số đƣợc đánh giá là có thái độ rất thân thiện, lịch sự, dễ gần, tận tình chu đáo và có mức độ xử lý công việc của bộ phận một cửa tƣơng đối thành thạo. - Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính: nhìn chung, kết quả giải quyết hồ sơ đƣợc trả đúng ngày hẹn trả kết quả và không trả thêm chi phí nào khác ngoài mức phí đã quy định phải đóng. Bên cạnh đó, vẫn còn một số ít ý kiến phản ánh không hài lòng và rất không hài lòng trong quá trình giải quyết công việc, tuy nhiên điều này đã đƣợc khắc phục, qua khảo sát trong năm 2019 đã không còn phiếu đánh giá về mức độ không hài lòng và rất không hài lòng từ phía của ngƣời dân khi đến liên hệ giải quyết TTHC. Qua đó thấy đƣợc việc thực hiện các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa đã có sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện và trong ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; mang lại sự thuận tiện cho ngƣời dân và nâng cao chất lƣợng giải quyết hồ sơ, góp phần tạo sự liên kết giữa chính quyền địa phƣơng với nhân dân. 2.3.6. Kiểm tra, đánh giá và tiếp nhận, phản ánh kiến nghị, khiếu nại tố cáo của người dân Để đảm bảo việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định, đồng thời đạt hiệu quả cao, UBND huyện Bù Gia Mập đã chủ động và chú trọng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai nói chung và hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói riêng với sự tham gia của nhiều cơ quan, cá nhân có liên quan. Hoạt động trong lĩnh vực đất đai là một trong những vấn đề nhạy cảm và tồn tại nhiều khó khăn, do đó trên địa bàn huyện vẫn còn xảy ra tình trạng tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình sử dụng liền kề với nhau, song đã đƣợc UBND huyện và các cấp có thẩm quyền giải quyết một cách cụ thể. 65 Trong những năm gần đây, UBND huyện đã tham gia giải quyết đƣợc nhiều vụ tranh chấp, riêng trong năm 2018 đã giải quyết đƣợc 04 vụ tranh chấp, khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, không để tồn đọng các cuộc tranh chấp có tính chất phức tạp, vƣợt cấp nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị tại đại phƣơng. Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng luôn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỷ tại UBND các huyện, thị xã, thành phố về các quy định trong hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa phƣơng. Qua quá trình thanh kiểm tra định kỳ hàng năm, UBND huyện ngày càng đƣợc đánh giá cao trong việc thực hiện cấp GCN QSDĐ đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, đồng thời việc thanh kiểm tra giúp các cơ quan chuyên môn tháo gỡ nhiều khó khăn vƣớng mắc trong quá trình thực hiện. Trên cơ sở đó, để nắm bắt đƣợc sâu s

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_hoat_dong_cap_giay_chung_nhan_quyen_su_dung_dat_tre.pdf
Tài liệu liên quan