Luận văn Khảo sát đánh giá tác động của nguồn nước thải đến môi trường từ hoạt động, sản xuất của công ty TNHH một thành viên phân đạm và hoá chất Hà Bắc

MỤC LỤC

PHẦN I :MỞ ĐẦU 1

I .TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1

II. MỤC TIÊU- Ý NGHĨA- YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1

1. Mục tiêu 1

2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn: 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2

3.1. Đối tuợng nghiên cứu 2

3 .2. Phạm vi nghiên cứu 2

PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3

2.1. Vai trò của nước đối với đời sống 3

2.2. Nguồn cung cấp nước và nhu cầu nước 5

2.2.1 Trên thế giới 5

2.2.2 Trên lãnh thổ Việt Nam 6

2.2.3 Tài nguyên nước Việt Nam và hướng sử dụng hiệu quả nguồn nước 6

2.3. Nước thải và các phương pháp xử lý nước thải 9

2.3.1. Định nghĩa nước thải 9

2.3.2. Các phương pháp xử lý nước thải 12

2.4. Tình hình thu gom và xử lý nước thải đô thị và nước thải sinh hoạt trên thế giới và Việt Nam 14

2.4.1. Tình hình thu gom và xử lý nước thải đô thị và nước thải sinh hoạt trên thế giới 14

2.4.2. Tình hình thu gom và xử lý nước thải đô thị và nước thải sinh hoạt ở Việt Nam 15

PHẦN III VẬT LIỆU- NỘI DUNG- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17

1. Vật liệu nghiên cứu: 17

2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu: 17

2.1 Nội dung: 172.1.1 Khái quát về công ty TNHH một thành viên phân đạm và hoá chất Hà Bắc: 17

2.1.2 Hiện trạng các thành phần môi trường nước 21

2.1.3 Các loại nước thải có trong nguồn thải: 24

2.2 Phương pháp nghiên cứu: 25

PHẦN IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 31

CÁC CHỈ TIÊU THEO NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 31

1. Đánh giá hiện trạng các công trình xử lý nước thải 31

1.1. Đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý nước: 31

1.2 Mô tả công trình xả nước thải 35

2. Kết quả phân tích nước thải trước khi thải ra sông Thương 35

3. Đánh giá mức độ tác động đến môi trường của nước thải 40

4. Đánh giá tác động đến môi trường và hệ sinh thái thuỷ sinh 45

5.Tác động đến chế độ thuỷ văn dòng chảy 46

6. Đánh giá các tác động tổng hợp 46

PHẦN V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 53

1. Kết luận 53

2. Đề nghị 53

 

doc60 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1655 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Khảo sát đánh giá tác động của nguồn nước thải đến môi trường từ hoạt động, sản xuất của công ty TNHH một thành viên phân đạm và hoá chất Hà Bắc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBao cao Thu dang sua.doc
  • rar6.rar
Tài liệu liên quan