Luận văn Kỹ thuật ương nuôi cá lăng nha

MỤC LỤC

ĐỀ MỤC TRANG

TÊN ĐỀ TÀI i

TÓM TẮT TIẾNG VIỆT ii

TÓM TẮT TIẾNG ANH iii

CẢM TẠ iv

MỤC LỤC v

DANH SÁCH CÁC BẢNG vii

DANH SÁCH ĐỒ THỊ VÀ HÌNH ẢNH viii

I GIỚI THIỆU 1

1.1 Đặt Vấn Đề 1

1.2 Mục Tiêu Đề Tài 1

II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2

2.1 Đặc Điểm Sinh Học Cá Lăng 2

2.1.1 Phân loại 2

2.1.2 Đặc điểm hình thái 2

2.1.3 Phân bố 3

2.1.4 Đặc điểm dinh dưỡng 3

2.1.5 Đặc điểm sinh trưởng 4

2.1.6 Đặc điểm sinh sản 4

2.1.7 Phân biệt đực cái 5

2.2 Nhu Cầu Năng Lượng cho Sự Phát Triển của Cá Giống 6

2.3 Chế Độ Cho Ăn trong Ương Nuôi Cá Bột lên Cá Giống 7

2.4 Các Loại Thức Ăn trong Ương Nuôi Cá Lăng Nha 7

2.4.1 Moina 8

2.4.2 Tubifex 9

2.4.3 Thịt cá 12

III VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12

3.1 Thời Gian và Địa Điểm Thực Hiện Đề Tài 12

3.2 Đối Tượng Nghiên Cứu 12

3.3 Vật Liệu và Trang Thiết Bị Nghiên Cứu 12

3.4 Phương Pháp Nghiên cứu 13

3.5 Thức Ăn 13

3.5.1 Nguyên liệu thức ăn 13

3.5.2 Chế biến thức ăn 13

3.6 Chuẩn Bị Ao 14

3.7 Chăm Sóc và Cho An 14

3.8 Thu Thập Số Liệu 16

3.8.1 Các chỉ tiêu theo dõi 16

3.8.2 Các chỉ tiêu thuỷ lý hóa 17

3.9 Phương Pháp Xử Lý Thống Kê 17

IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 18

4.1 Điều Kiện Môi Trường Thí Nghiệm 18

4.1.1 Nhiệt độ 18

4.1.2 Độ trong 20

4.1.3 pH 21

4.1.4 Hàm lượng Oxy hòa tan (DO) 22

4.2 Kỹ Thuật Ương Nuôi Cá Lăng Nha 23

4.2.1 Sự tăng trưởng của cá 23

4.2.2 Tỉ lệ sống 32

4.2.3 Sự phân đàn 34

V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 35

5.1 Kết Luận 35

5.2 Đề Nghị 35

TÀI LIỆU THAM KHẢO

doc45 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2749 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Kỹ thuật ương nuôi cá lăng nha, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNOIDUNG.DOC
  • pdfNOIDUNG.pdf
Tài liệu liên quan