Luận văn Năng lực viên chức đài phát thanh và truyền hình tỉnh Lạng Sơn

MỤC LỤC iv

DANH MỤC BÀNG, BIÊU. HÌNH .vii

PHẢN MỜĐẢU 1

CHƯƠNG I: 7

Cơ SỞ LÝ LUẬN VÈ NẲNG Lực VIÉN CHỨC 7

ĐẢIPHÁTTHANH VÀ TRUYỀN HỈNH 7

1.1. Viên chức và viên chức đài Phát thanh và truyền hình 7

1.1.1. Khái niệm viên chức 7

1.1.2 Viên chức đài Phát thanh và Truyền hình 9

1.2. Năng lực viên chức dài phât thanh, truyền hình ~ ~ .11

1.2.1. Khái niệm, yếu tố cấu thành năng lực phỏng viên, biên tập viên Đài

Phát thanh, truyền hình 11

1.2.2. Tiêu chí đánh giá năng lực viên chức Dài Phảt thanh và Truyền hình

 14

13. Yếu tố tác động đến năng lực viên chức Dài Phát thanh và Truyền

1.3.1. Chất lượng và hiệu quà tuyến dụng viên chức Đài Phát thanh và

Truyền hình 24

1.3.2. Công tác dào tạo. bồi dưửng phảt triến năng lực cùa viên chức Dài

Phát thanh và Truyền hình 25

1.3.3. Chê độ. chính sách tạo động lực dối với viên chức Dài Phát thanh và

Truyền hình 25

1.3.4. Sự quan tâm của ngưởi dứng đẳu dơn vị đối vởi việc phát triến năng

lực của viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình 26

Tiếu kết chương 1 27

CHƯƠNG II 28

THỰC TRẠNG NĂNG Lực VIÊN CHỨC TẠI 28

 

pdf110 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 17/03/2022 | Lượt xem: 186 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Năng lực viên chức đài phát thanh và truyền hình tỉnh Lạng Sơn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_nang_luc_vien_chuc_dai_phat_thanh_va_truyen_hinh_ti.pdf
Tài liệu liên quan