Luận văn Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung vitamin ADE với các mức khác nhau trong khẩu phần đến khả năng sản xuất của gà Lương Phượng thương phẩm nuôi thịt

MỤC LỤC

NỘI DUNG TRANG

Trang bìa phụ

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt

Danh mục các bảng biểu

Danh mục các biểu đồ và đồ thị

MỞ ĐẦU . 1

1. Tính cấp thiết của đề tài . 1

2. Mục tiêu của đề tài . 1

3. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài . 2

3.1. Ý nghĩa khoa học . 2

3.2. Ý nghĩa thực tiễn . 2

Chương 1 . 3TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI . 3

1.1. Cơ sở khoa học của đề tài . 3

1.1.1. Cơ sở khoa học về khả năng sinh trưởng . 3

1.1.1.1. Khả năng sinh trưởng . 3

1.1.1.2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng, cho thịt của gia cầm . 4

1.1.1.3. Cơ sở khoa học về khả năng cho thịt . 8

1.1.1.4. Cơ sở khoa học về tiêu tốn thức ăn . 11

1.1.2. Những hiểu biết về vitamin A, D và E . 13

1.1.2.1. Viatmin A (Retinol) . 13

1.1.2.2. Vitamin D (Canxiferol) . 19

1.1.2.3. Vitamin E ( - Tocoferol) . 24

1.1.3. Một số đặc điểm về giống gà Lương Phượng . 29

1.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước . 30

1.2.1. Tình nghiên cứu trên thế giới . 30

1.2.1.1. Tình hình nghiên cứu về vitamin A . 30

1.2.1.2. Tình hình nghiên cứu về vitamin D . 35

1.2.1.3. Tình hình nghiên cứu về vitamin E . 37

1.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước . 38

1.2.2.1. Tình hình nghiên cứu vitamin A . 39

1.2.2.2. Tình hình nghiên cứu vitamin D . 40

1.2.2.3. Tình hình nghiên cứu vitamin E. 42

Chương 2 . 44ĐỐI TưỢNG, NỘI DUNG VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 44

2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu. 44

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu. 44

2.1.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu . 44

2.1.3. Sơ đồ bố trí thí nghiệm . 44

2.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu . 49

2.2.1. Nội dung nghiên cứu . 49

2.2.2. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi . 49

2.3. Xử lý số liệu . 52

Chương 3 . 53KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN . 53

3.1. Tỷ lệ nuôi sống của gà qua các tuần tuổi . 53

3.2. Khả năng sinh trưởng . 54

3.2.1. Sinh trưởng tích luỹ . 54

3.2.2. Sinh trưởng tuyệt đối . 56

3.2.3. Sinh trưởng tương đối . 58

3.3. Tiêu tốn thức ăn cho 1kg tăng khối lượng . 60

3.4. Tiêu tốn năng lượng trao đổi (ME), protein thô (CP) cho 1 kg tăng khối lượng. 61

3.5. Chỉ số sản xuất (PN) . 64

3.6. Năng suất thịt . 66

3.7. Sơ bộ hạch toán kinh tế . 68

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 70

1. Kết luận . 70

2. Đề nghị . 71

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 73

 

pdf89 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 3847 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung vitamin ADE với các mức khác nhau trong khẩu phần đến khả năng sản xuất của gà Lương Phượng thương phẩm nuôi thịt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdoc276.pdf
Tài liệu liên quan