Luận văn Nghiên cứu khả năng áp dụng sản xuất sạch hơn trong khai thác đá xây dựng

LỜI CÁM ƠN

DANH MỤC CÁC CHƯ VIẾTTẢT

DANH MỤC BÀNG

DANH MỤC HÌNH

MỚ ĐÀU 1

Chương 1: TỎNG QUAN 3

1.1. Sản xuất sạch hon và tinh hình áp dụng sàn xuất sạch hon 3

/. /. 1. Giới thiệu về sàn xuất sạch han 3

I. 1.2. Các bước thực hiện sân xuất sạch hơn 4

1.1.3. Tình hình áp dụng sán xuẳt sạch hơn trên thể giới 5

/. 1.4. Tinh hình áp dụng sán xuất sạch hơn tại Việt Nam 5

/. 1.5. Tầm quan trọng cùa sán xuất sạch hơn trong ngành sán xuằt vật liệu

xây dựng 8

1.2. Tống quan về tinh hình khai thác, ché biến đá làm nguyên liệu trong ngành

sán xuắt Vật liệu xây dựng 11

1.3. Tống quan VC khu vực nghiên cứu 12

1.3.1. Tinh Hòa Binh 12

1.3.2. Huyện Lương Sơn 14

1.3.3. Còng ty TNHH Thương mại tứ vận lãi Hợp Tiền vả dặc điếm địa chất.

khoáng sàn Núi Seu 15

Chương 2: ĐÓI TƯỢNG VẢ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19

2.1. Đối tượng, mục tiêu vã phạm vi nghiên cứu 19

2.2. Phương pháp nghiên cữu 21

2.2.1. Phương pháp thu thập tài liệu, phán rích, tống hợp thông rin 21

2.2.2. Phương pháp điều tra. kháo sát thực tể 22

2.2.3. Phương pháp phông van 23

2.2.4. Phương pháp tinh toán, cân bằng dòng vật chất, nàng lượng 23

2.2.5. Phương pháp phản rích chi phi lợi ích (CBA/ 23

2.3. Nội dung nghiên cữu 24

 

pdf28 trang | Chia sẻ: anan10 | Lượt xem: 488 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu khả năng áp dụng sản xuất sạch hơn trong khai thác đá xây dựng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf01050003361_1_7376_2002661.pdf
Tài liệu liên quan