Luận văn Nghiên cứu sử dụng thức ăn chế biếnđể ương nuôi nòng nọc ếch Thái Lan

MỤC LỤC

ĐỀ MỤC TRANG

TÊN ĐỀ TÀI i

TÓM TẮT ii

ABSTRACT iv

CẢM TẠ v

MỤC LỤC vi

DANH SÁCH CÁC BẢNG ix

DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ x

DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH xi

I. GIỚI THIỆU 1

1.1 Đặt Vấn Đề 1

1.2 Mục Tiêu Đề Tài 2

II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3

2.1 Đặc Điểm Sinh Học Của Ếch 3

2.1.1 Phân loại 3

2.1.2 Phân bố – Môi trường sống 3

2.1.3 Đặc điểm về hình thái của ếch 4

2.1.4 Cơ quan hô hấp 5

2.1.5 Hệ bài tiết 5

2.1.6 Hệ tiêu hóa và tính ăn 6

2.1.7 Hệ sinh dục 6

2.1.8 Sinh sản 7

2.1.9 Sinh trưởng 7

2.1.10 Vòng đời của ếch 7

2.2 Nhu Cầu Protein của Ếch 8

2.3 Tình Hình Nuôi Ếch trên Thế Giới và Việt Nam 8

2.3.1 Tình hình nuôi ếch trên thế giới 8

2.3.2 Tình hình nuôi ếch ở việt nam 9

III. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 10

3.1 Thời Gian và Địa Điểm 10

3.2 Đối Tượng Nghiên Cứu 10

3.3 Vật Liệu và Trang Thiết Bị 10

3.4 Phân Tích Mô Học 10

3.4.1 Cách lấy mẫu và cố định mẫu 10

3.4.2 Quy trình làm tiêu bản hiển vi 11

3.5 Bố Trí Thí Nghiệm 13

3.5.1 Thí nghiệm 1: Xác định thời điểm nòng nọc ếch thái lan sử dụng

hiệu quả thức ăn chế biến 13

3.5.2 Thí nghiệm 2: Khảo sát sự ảnh hưởng của một số loại thức ăn khác nhau lên sự tăng trọng và tỷ lệ sống của nòng nọc ếch Thái Lan 2 ngày tuổi14

3.5.3 Thí nghiệm 3: Khảo sát sự ảnh hưởng việc chuyển đổi thức ăn đến sự

tăng trưởng và tỷ lệ sống của nòng nọc ếch Thái Lan 16 ngày tuổi 14

3.6 Phương Pháp Thu Thập Số Liệu 15

3.7 Chuẩn Bị Thức Ăn 16

3.8 Các Chỉ Tiêu Theo Dõi 17

3.9 Xử Lý Kết Quả 18

 

IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 19

4.1 Kết Quả Phân Tích Mô Học về Sự Phát Triển Ống Tiêu Hóa

của Nòng Nọc 19

4.2 Thí Nghiệm 1: Xác Định Thời Điểm Nòng Nọc Ếch Thái Lan

Sử Dụng Hiệu Quả Thức Ăn Chế Biến 21

4.2.1 Các yếu tố môi trường trong thí nghiệm 21

4.2.2 Tỷ lệ sống của nòng nọc trong thí nghiệm 24

4.2.3 Tăng trọng của nòng nọc trong thí nghiệm 27

4.3 Thí Nghiệm 2: Khảo Sát Sự Ảnh Hưởng của Một Số Loại Thức Ăn

Khác Nhau lên Sự Tăng Trọng và Tỷ Lệ Sống của Nòng Nọc

Ếch Thái Lan 2 Ngày Tuổi 32

4.3.1 Các yếu tố môi trường 32

4.3.2 Sự tăng trọng của nòng nọc trong thí nghiệm 34

4.3.3 Tỷ lệ sống của nòng nọc trong thí nghiệm 37

4.3 Thí Nghiệm 3: Khảo Sát Sự Ảnh Hưởng của Việc Chuyển Đổi

Thức Ăn đến Sự Tăng Trưởng và Tỷ Lệ Sống của Nòng Nọc

Ếch Thái Lan 16 Ngày Tuổi 38

4.4.1 Các yếu tố môi trường 39

4.4.2 Tốc độ tăng trưởng đặc biệt SGR của nòng nọc trong thí nghiệm 39

4.4.3 Tỷ lệ sống của nòng nọc trong thí nghiệm 41

V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 44

5.1 Kết Luận 44

5.2 Đề Nghị 45

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

doc80 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2787 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu sử dụng thức ăn chế biếnđể ương nuôi nòng nọc ếch Thái Lan, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLVTN KHANG.doc
  • pdfLVTN KHANG.pdf