Luận văn Quản lí nhà nước đối với hoạt động của đạo tin lành trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Trang phụ bia

LỜI cam đoan

LỜI cam cm

Mục lục

Danh mục các bang

MỠ DÀU I

Chuvng 1: Cơ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỎI VỚI

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠO TIN LÀNH 10

1.1. Một sổ khái niệm cơ bàn 10

1.2. Dạo Tin lành và quân lý nhà nước đói với hoạt động cùa đạo Tin lành

1.3. Sự cẩn thiết quân lý nhà ntrírc đối với hoạt động của đạo Tin lành 20 14. Chủ thế. nội dung quân lý nhà ntrírc đối với hoạt động cùa đạo Tin lành 25 1.5. Kinh nghiệm quản lý nhà nước đối vói hoạt động của đạo Tin

lành cùa một sổ địa phương

Chương 2: THựC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠO TIN LÀNH TRÊN ĐỊA BÀN TÍNH GIA LAI

2.1. Những yếu tổ và nhân tố ãnh hường đến hoạt động của đạo Tin lành ờ tinh Gia Lai

2.2. Thực trạng hoạt động của đạo Tin lành trên địa bàn tình Gia Lai 44

2.3. Quàn lý nhà nước đổi với đạo Tin lành trên địa bàn tinh Gia Lai 60

2.4. Dánh giá quân lý nhà nước đối với đạo Tin lành 70

Chuvng 3: QUAN Đ1ÉM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIÊN QUẢN LÝ

NHÀ NƯỚC ĐÔI VỚI HOẠT ĐỘNG CÙA ĐẠO TIN 74 LÀNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

3.1. Quan điểm, chù trương của Đàng đoi với đạo Tin lành 74

3.2. Dự báo xu hưứng phát triển của đạo Tin lành trên địa bàn Tây 75

 

pdf153 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 25/02/2022 | Lượt xem: 99 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Quản lí nhà nước đối với hoạt động của đạo tin lành trên địa bàn tỉnh Gia Lai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_quan_li_nha_nuoc_doi_voi_hoat_dong_cua_dao_tin_lanh.pdf
Tài liệu liên quan