Luận văn Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

MỞ ĐẦU. 1

CHưƠNG 1. CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NưỚC VỀ MÔI

TRưỜNG. 9

1.1. Các khái niệm cơ bản. 9

1.1.1. Khái niệm về môi trường . 9

1.1.2. Một số khái niệm liên quan. 10

1.2. Quản lý nhà nước về môi trường . 12

1.2.1. Sự cần thiết quản lý nhà nước về môi trường . 12

1.2.2. Vai trò của môi trường . 13

1.2.3. Nguyên tắc quản lý nhà nước về môi trường. 16

1.2.4. Những yếu tố tác động đến quản lý nhà nước về môi trường. 18

1.2.5. Nội dung quản lý nhà nước về môi trường . 25

Tiểu kết chương 1. 36

CHưƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NưỚC VỀ MÔI TRưỜNG

2.1.1. Điều kiện tự nhiên. 37

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội. 38

pdf111 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 419 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thăm quan tại các điểm di tích, danh lam thắng cảnh, các làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện, tăng 5.000 lƣợt khác so với năm 2018. Nông - lâm - thủy sản: Năm 2019 tổng giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản đạt 1.632.065 triệu đồng, cụ thể: Tổng giá trị ngành chăn nuôi năm 2019 đạt 761.433 triệu đồng. Giá trị nuôi trồng thủy sản năm 2019 đạt 54.500 triệu đồng (tăng gấp 2.8 lần so với năm 2018). Dự báo đến năm 2025, cơ cấu kinh tế của huyện sẽ chuyển dịch nhƣ sau: Tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản chiếm 67.1%; Thƣơng mại, dịch vụ chiếm 28.8%; Nông nghiệp chiếm 4.1%. Trong 10 năm từ 2010-2019, huyện đã triển khai 1.051 dự án, với tổng số vốn 5.954 tỷ đồng. Đặc biệt, 3 xã miền núi trƣớc đây thuộc huyện Lƣơng Sơn (Hòa Bình) đã đƣợc quan tâm đầu tƣ gần 736 tỷ đồng phát triển cơ sở hạ tầng điện, đƣờng, trƣờng, trạm, các mặt, kinh tế xã hội, đời sống nhân dân không ngừng đƣợc nâng lên, điện lƣới quốc gia đã đƣợc về đến từng hộ.... Duy trì ổn định quy mô, mạng lƣới trƣờng lớp. Huyện đã có 66,2% trƣờng học công lập đạt chuẩn quốc gia với 100% giáo viên đạt chuẩn. Các tuyến đƣờng trục xã, liên xã, trục thôn, ngõ xóm đƣợc quan tâm đầu tƣ xây dựng đồng bộ. Từ năm 2010 đến 2019 đã xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp đƣợc 42,2 km đƣờng trục xã, liên xã; 98,7km đƣờng trục thôn, liên 42 thôn và 199,8km đƣờng ngõ xóm; đồng thời đã cứng hóa 78,56km đƣờng giao thông nội đồng. 100% các tuyến đƣờng có chiều rộng nền đƣờng đạt quy chuẩn theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. Mục tiêu quy hoạch, xây dựng huyện Thạch Thất trở thành các trung tâm đô thị, công nghiệp - dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao, kết hợp phát triển đô thị với sản xuất nông nghiệp sạch chất lƣợng cao theo hƣớng nông nghiệp đô thị sinh thái. Theo quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất đến năm 2030, có diện tích gần 18.744,18ha. Tầm nhìn năm 2030, Thạch Thất thành trung tâm đô thị phát triển của vùng phía Tây Hà Nội. Mô hình không gian huyện Thạch Thất đƣợc chuyển từ cấu trúc huyện nông nghiệp - làng nghề, có trung tâm là thị trấn Liên Quan (diện tích đất đô thị chiếm khoảng 1,58% diện tích tự nhiên toàn huyện) sang cấu trúc đô thị vệ tinh-hành lang xanh (diện tích đất đô thị chiếm khoảng 50% diện tích tự nhiên toàn huyện). Hành lang xanh gồm các khu dân cƣ nông thôn và vùng sinh thái nông nghiệp. Định hƣớng phát triển đô thị gồm thị trấn Liên Quan, một phần đô thị vệ tinh Hòa Lạc, 1 phần đô thị sinh thái Quốc Oai và 1 phần đô thị sinh thái Phúc Thọ. Giai đoạn 2013-2019 đầu tƣ xây dựng, cải tạo nâng cấp 94 dự án trƣờng học với quy mô: Xây mới 479 phòng học lý thuyết; 185 phòng học bộ môn; 31 phòng phục vụ học tập; 431 phòng hành chính quản trị; 35 bếp ăn; 314 công trình vệ sinh cho giáo viên; ngoài ra cải tạo nâng cấp nhiều hạng mục công trình xuống cấp của các trƣờng mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn. Đến hết năm 2019, huyện Thạch Thất có 58/77 trƣờng đạt chuẩn quốc gia. [26, tr10] Từ năm 2010 đến 31/12/2019, xây dựng mới 03 trung tâm văn hóa tại xã, 50 nhà văn hóa thôn; nâng cấp, cải tạo hơn 20 nhà văn hóa thôn. 43 Đến nay, huyện đã đầu tƣ xây dựng 705 nhà (nhà ở hộ nghèo 337, nhà ở ngƣời có công 234). Tổng chiều dài đƣờng liên xã là 75,14 km đạt 100% cứng hóa, trong đó có 42,75 km đƣợc thảm nhựa và 32,39 km đƣợc bê tông xi măng, bề rộng mặt đƣờng trên 5,0m là 55,62 km; trên 4,0m là 19,52. Theo quy hoạch Giao thông vận tải, huyện Thạch Thất có quy hoạch 01 bến xe quy mô khoảng 2ha trên địa bàn thị trấn Liên Quan nằm cạnh đƣờng Tỉnh lộ 419. Ngoài ra trên địa bàn huyện còn có 05 tuyến xe bus (Tuyến 01, tuyến 89, tuyến 74, tuyến 71, tuyến 107) chạy qua đƣờng TL420, TL419, Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 21. Năm 2019, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện đã hoàn thành và vƣợt các chỉ tiêu về Dân số - kế hoạch hóa gia đình. Tỷ suất sinh thô đạt 14,97‰, giảm 0,32‰ so với năm 2018; tỷ lệ sinh con thứ 3 là 12,79% giảm 0,36% so với năm 2018; tỷ số giới tính khi sinh là 111,3 trẻ trai/100 trẻ gái, giảm 13,1 trẻ trai/100 trẻ gái so với năm 2018. Năm 2019, huyện có 28 thôn, làng, cụm dân cƣ không có ngƣời sinh con thứ 3 trở lên. Trong đó có 05 thôn, làng, cụm dân cƣ đạt danh hiệu 03 năm liền không sinh con thứ 3 trở lên. Cùng với các vấn đề về di cƣ, tỷ số giới tính khi sinh diễn biến phức tạp, già hóa dân số đang là những áp lực lên hạ tầng cơ sở và sự phát triển chung của huyện. 2.1.3. Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đến môi trường ở huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội Ưu điểm cần phát huy Sự phát triển của kinh tế - xã hội có đóng góp vào quá trình bảo vệ môi trƣờng cũng nhƣ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quản lý nhà nƣớc về môi trƣờng, cụ thể nhƣ: 44 Vấn đề đầu tƣ xây dựng cơ bản các công trình giao thông góp phần làm cho đƣờng làng, ngõ xóm đƣợc sạch sẽ, không xảy ra hiện tƣợng sụt lún, bùn đất khi trời mƣa cũng nhƣ hạn chế bụi khi trời nắng nóng. Các dự án, quy hoạch đƣợc xây dựng theo sự phát triển chung của thành phố cũng nhƣ của đất nƣớc sẽ mang những kỹ thuật, công nghệ mới cũng nhƣ nâng cao ý thức xử lý rác thải để hạn chế tác động xấu ra môi trƣờng xung quanh. Hạn chế cần khắc phục Điều kiện tự nhiên của huyện Thạch Thất mang tới nhiều mặt hạn chế đối với môi trƣờng. Nằm trong vùng nhiệt đới, huyện cung tiếp nhận đƣợc lƣợng bức xạ mặt trời dồi dào và có nhiệt độ cao, có độ ẩm và lƣợng mƣa khá lớn dẫn tới hiện tƣợng hoặc nắng nóng tạo điều kiện cho bụi lan tỏa gây ô nhiễm nguồn không khí, hoặc mƣa nhiều kéo theo mực nƣớc dâng, các nguồn nƣớc bị ô nhiễm bị lan rộng, rác thải tập trung bị rửa trôi ra môi trƣờng xung quanh gây ô nhiễm nghiêm trọng. Bên cạnh việc phát triển kinh tế là những vấn đề về ô nhiễm môi trƣờng, về công tác quản lý nhà nƣớc về môi trƣờng trên địa bàn huyện ngày càng phức tạp. Việc các quy hoạch, dự án đƣa vào triển khai, hoạt động sẽ dẫn các hệ quả nhƣ: nguồn di cƣ nhiều do lực lƣợng lao động tăng sẽ làm gánh nặng lên môi trƣờng do phải gồng gánh với khối lƣợng ngƣời lớn hơn xả thải ra môi trƣờng; nhiều nhà máy, cơ sở hoạt động kinh tế chƣa có ý thức bảo vệ môi trƣờng sẽ xả thải ra môi trƣờng gây ô nhiễm. 2.2. Phân tích thực trạng quản lý nhà nƣớc về môi trƣờng ở huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 2.2.1. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản về môi trường Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của công tác quản lý nhà nƣớc về môi trƣờng, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Thạch Thất theo thẩm quyền của 45 của mình và dựa trên cơ sở những văn bản quy phạm pháp luật liên quan, những chỉ đạo từ văn bản cấp trên để đƣa ra những kế hoạch hành động, những văn bản tăng cƣờng công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý nhà nƣớc về môi trƣờng trên địa bàn huyện nói chung và làng nghề nói riêng, có thể kể đến nhƣ: Huyện Ủy thạch Thất đã ban hành chỉ thị số 17-CT/HU và Kế hoạch số 53-KH/HU ngày 06/6/2017 chỉ đạo thực hiện quán triệt Nghị quyết số 11- NQ/TU của Thành ủy Hà Nội; Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 07/7/2017 triển khai thực hiện khắc phục những tồn tại, hạn chế, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp bảo vệ môi trƣờng huyện Thạch Thất năm 2017 và những năm tiếp theo. Đề án số 11/ĐA-UBND ngày 01/12/2016 “tăng cƣờng công tác quản lý nhà nƣớc về quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, tài nguyên và môi trƣờng huyện Thạch Thất giai đoạn 2016 -2020” Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 thành lập tổ công tác kiểm tra thực hiện gói thầu dịch vụ công ích VSMT giai đoạn (2017-2020); Quyết định số 3873/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 về việc phân công lãnh đạo UBND các xã chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát công tác VSMT trên địa bàn huyện; Văn bản số 2659/UBN D- QLDA ngày 28/12/2018 về việc thu giá dịch vụ VSMT trên địa bàn huyện Thạch Thất theo Quyết định 26/2018/QĐ- UBND ngày 02/11/2018 của UBND thành phố Hà Nội... Bên cạnh đó còn một số văn bản khác nhƣ tài liệu tham khảo [12][15] đến [20]. Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng huyện là cơ quan tham mƣu trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chƣơng trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính nhà nƣớc thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trƣờng; 46 Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trƣờng, đề án bảo vệ môi trƣờng, kế hoạch bảo vệ môi trƣờng và các kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trƣờng trên địa bàn; thực hiện công tác bảo vệ môi trƣờng làng nghề trên địa bàn; lập báo cáo hiện trạng môi trƣờng theo định kỳ; đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trƣờng làng nghề, các cụm công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn. Tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nƣớc; theo dõi, phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm liên quốc gia theo thẩm quyền; 2.2.2. Xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, chính sách, chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch về bảo vệ môi trường. Hiện thực hóa các kế hoạch, chính sách, UBND huyện đã chỉ đạo và có những hành động cụ thể để thực hiện quản lý nhà nƣớc về môi trƣờng. Huyện duy trì các hạng mục vệ sinh môi trƣờng: quét, duy trì 101 tuyến đƣờng liên tỉnh, liên huyện và các trục chính trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức cho các hộ gia đình đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; phát động nhân dân tổ chức tổng vệ sinh đƣờng làng, ngõ xóm, nơi công cộng tại khu dân cƣ. UBND huyện đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho UBND xã, thị trấn phối hợp với các ban ngành đoàn thể ở địa phƣơng thực hiện tốt công tác tuyên truyền bảo vệ môi trƣờng, phân loại và vận chuyển rác thải sinh hoạt đặc biệt là rác thải nguy hại theo đúng quy định. Chủ đầu tƣ xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp là Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng huyện đã lập phƣơng án bảo vệ môi trƣờng đối với 07 cụm công nghiệp trên địa bàn, cụm sản xuất làng nghề có đầy đủ hồ sơ, thủ tục về môi trƣờng. Sau khi UBND thành phố chỉ đạo đấu thầu tập trung, UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện rà soát, lập khối lƣợng đấu thầu công tác VSMT trên địa bàn huyện, giao BQL dự án ĐTXD làm đại diện chủ đầu tƣ; Ban hành các văn 47 bản cụ thể hóa nội dung chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, UBND thành phố, chỉ đạo các cơ quan rà soát khối lƣợng bổ sung tần suất, bổ sung khối lƣợng duy trì giai đoạn 2017 - 2020 tại văn bản số 928/UBND - BQLDA ngày 30/5/2018 về việc bổ sung khối lƣợng duy trì VSMT tren địa bàn huyện Thạch Thất gửi UBND Thành Phố Hà Nội và các Sở, ngành liên quan. Hƣớng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trƣờng thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã; Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Sở Tài nguyên và Môi trƣờng; 2.2.3. Tổ chức, xây dựng, quản lý hệ thống quan trắc; định kỳ đánh giá hiện trạng môi trường, dự báo diễn biến môi trường. Hiện nay, trên địa bàn huyện Thạch Thất chƣa có hệ thống quan trắc môi trƣờng. Lãnh đạo UBND huyện Thạch Thất cũng đang có định hƣớng sớm nhất về việc thực hiện quan trắc môi trƣờng để có cơ sở chính xác hơn cả để đánh giá hiện trạng môi trƣờng và dự báo diễn biến môi trƣờng. Hiện tại, mọi đánh giá về môi trƣờng đều mang tính cảm quan, không có tính chính xác cao gây ảnh hƣởng tới quá trình đánh giá và khắc phục các vấn đề về môi trƣờng đang đặt ra. 2.2.4. Xây dựng, thẩm định và phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường; xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường. Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng huyện chịu trách nhiệm quản lý, hƣớng dẫn, đôn đốc các cá nhân, tổ chức có đầy đủ hồ sơ thủ tục về môi trƣờng và thực hiện tốt việc quản lý, tập kết chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp, thông thƣờng phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định. 48 Chỉ đạo các hộ, cơ sở sản xuất, kinh doanh tại các cụm công nghiệp đã đầu tƣ hệ thống xử lý môi trƣờng nhƣ: máy hút bụi, xây dựng buồng kín hoặc dàn phun nƣớc để phun sơn và không có phát sinh chất thải nguy hại ở mức độ phải lập sổ quản lý theo quy định. Quán triệt các làng nghề thực hiện cam kết các quy định về bảo vệ môi trƣờng và chủ động có biện pháp xử lý bụi, khí thải, nƣớc thải. 2.2.5. Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học; quản lý chất thải; kiểm soát ô nhiễm; cải thiện và phục hồi môi trường. UBND huyện Thạch Thất chỉ đạo, đến đầu năm 2020, Khu Công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai đƣợc đầu tƣ các hệ thống xử lý ô nhiễm môi trƣờng theo quy định; 2/7 cụm công nghiệp làng nghề đƣợc đầu tƣ hệ thống xử lý nƣớc thải. Phấn đấu trình UBND thành phố tiếp tục đầu tƣ hệ thống xử lý nƣớc thải tại 3 cụm công nghiệp làng nghề của huyện. Sau khi đầu tƣ xong sẽ có 5/7 cụm công nghiệp làng nghề tại các xã Phùng Xá, Bình Phú, Chàng Sơn, Dị Nậu có hệ thống xử lý nƣớc thải cơ bản đáp ứng yêu cầu theo quy định. Đƣa vào quản lý, vận hành 01 hệ thống xử lý nƣớc thải tại cụm công nghiệp Bình Phú. Hàng năm chính quyền cấp huyện chỉ đạo đầu tƣ cải tạo, nâng cấp các điểm tập kết rác thải đã bị xuống cấp nhằm thực hiện tốt việc thu gom, vận chuyển rác thải phát sinh trong ngày. 49 Bảng 2.1. Khối lƣợng thực hiện duy trì vệ sinh môi trƣờng ngõ xóm TT Xã, Thị trấn Khối lƣợng trƣớc điều chỉnh (2017) Khối lƣợng điều chỉnh 2018-2020 Tần suất thu gom Chiều dài (km) Khối lƣợng bình quân/năm (km) Chiều dài bổ sung (km) Chiều dài sau bổ sung (km) Khối lƣợng 2018 (km) Khối lƣợng 2019 (km) Khối lƣợng 2020 (km) 1 Cẩm Yên 10 520 1.49 11.49 4194 4194 4205 Hàng ngày 2 Đại Đồng 16 1.664 1.29 17.29 6311 6311 6328 4 ngày/tuần 3 Phú Kim 20.6 2.142 1.20 21.80 7957 7957 7979 4 ngày/tuần 4 Hƣơng Ngải 9 936 0.90 9.90 3614 3614 3623 Hàng ngày 5 Bình Yên 32 1.664 2.00 34.00 12410 12410 12444 Hàng ngày 6 Canh Nậu 14 1.456 1.07 15.07 5501 5501 5516 Hàng ngày 7 Tân Xã 16 832 2.00 18.00 6570 6570 6588 Hàng ngày 8 Lại Thƣợng 25 1.300 0.00 25.00 9125 9125 9150 Hàng ngày 9 Hạ Bằng 16 832 3.40 19.40 7081 7081 7100 Hàng ngày 10 Yên Bình - - 20.00 20.00 700 700 720 Hàng ngày 11 Chàng Sơn 9 936 0.88 9.88 3606 3606 3616 Hàng ngày 12 Liên Quan 5.68 886 0.55 6.23 2274 2274 2280 Hàng ngày 13 Thạch Hòa 7.7 801 3.00 10.70 3906 3906 3916 Hàng ngày 50 TT Xã, Thị trấn Khối lƣợng trƣớc điều chỉnh (2017) Khối lƣợng điều chỉnh 2018-2020 Tần suất thu gom Chiều dài (km) Khối lƣợng bình quân/năm (km) Chiều dài bổ sung (km) Chiều dài sau bổ sung (km) Khối lƣợng 2018 (km) Khối lƣợng 2019 (km) Khối lƣợng 2020 (km) 14 Đồng Trúc 14 1.456 2.00 16.00 5840 5840 5856 Hàng ngày 15 Kim Quan 17 1.768 3.00 20.00 7300 7300 7320 Hàng ngày 16 Bình Phú 13 1.352 0.24 13.24 4833 4833 4846 Hàng ngày 17 Cần Kiệm 27 1.404 0.00 27.00 9855 9855 9882 Hàng ngày 18 Hữu Bằng 11 1.716 0.78 11.78 4300 4300 4311 Hàng ngày 19 Yên Trung - - 20.00 20.00 7300 7300 7320 Hàng ngày 20 Tiến Xuân - - 20.00 20.00 7300 7300 7320 Hàng ngày 21 Dị Nậu 9 936 0.10 9.10 3322 3322 3331 Hàng ngày 22 Thạch Xá 9 468 2.74 11.74 4285 4285 4297 Hàng ngày 23 Phùng Xá 14 2.184 0.52 14.52 5300 5300 5314 Hàng ngày Tổng (làm tròn) 295 25.253 87 382 139.481 139.481 90.610 (Nguồn: Báo cáo Công tác bảo vệ môi trường làng nghề của UBND huyện Thạch Thất)[23,tr5] 51 Bên cạnh đó, huyện thực hiện thƣờng xuyên các biện pháp tƣới nƣớc rửa đƣờng nhằm đảm bảo công tác vệ sinh môi trƣờng trên địa bàn huyện. Một số xã trên địa bàn huyện do nhân dân chủ động thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác tại chỗ nhƣ Yên Bình, Yên Trung; Một số xã thực hiện phân loại tại nhà để giảm thiểu khối lƣợng phát sinh nhƣ Canh Nậu, Tân Xã và triển khai các mô hình hiệu quả về công tác vệ sinh môi trƣờng... Bảng 2.2. Tổng hợp khối lƣợng thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Thạch Thất Đơn vị tính: Tấn TT Xã, thị trấn Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 1 Cẩm Yên 352 619 563 2 Đại Đồng 1,423 1,617 1,384 3 Phú Kim 829 1,131 1,149 4 Liên Quan 1,334 1,516 1,455 5 Yên Bình 132 75 169 6 Tân Xã 389 488 719 7 Hạ Bằng 601 687 874 8 Bình Yên 1,087 1,558 1,498 9 Canh Nậu 2,747 2,910 2,883 10 Chàng Sơn 2,443 2,400 2,274 11 Hƣơng Ngải 1,411 1,697 1,532 12 Lại Thƣợng 650 809 751 13 Thạch Hòa 1,842 1,994 1,999 14 Phùng Xá 3,265 3,535 3,369 15 Tiến Xuân 347 398 734 16 Yên Trung 40 61 131 17 Đồng Trúc 779 875 1,204 18 Kim Quan 1,009 1,113 1,747 19 Dị nậu 1,124 1,513 1,235 20 Hữu Bằng 3,880 2,580 3,426 21 Bình Phú 2,263 2,283 1,977 22 Thạch Xá 1,723 1,969 1,810 23 Cần Kiệm 771 635 893 Tổng 30,441.280 32,462.370 33,778.790 (Nguồn: Các báo cáo [21,tr3][24,tr4][25, tr4] 52 Có thể thấy khối lƣợng thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn huyện Thạch Thất qua các năm đã có sự chuyển biến rõ rệt. Tổng khối lƣợng thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Thạch Thất năm 2019 tăng hơn 1300 tấn so với năm 2018 và hơn 3300 tấn so với năm 2017. Thạch Thất có tốc độ phát triển công nghiệp rất nhanh do có nhiều lợi thế về vị trí địa lý và các làng nghề truyền thống. Trên địa bàn huyện hiện có 50/59 làng có nghề, trong đó có 10 làng đƣợc Thành phố công nhận làng nghề truyền thống. Quá trình phát triển, xây dựng các khu, cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn huyện đã đem lại nhiều lợi ích kinh tế lớn, góp phần tăng thu cho ngân sách và sản phẩm cho xã hội. Tuy nhiên trong quá trình phát triển, xây dựng các khu, cụm điểm công nghiệp cũng tiềm ẩn nguy cơ phải đối mặt với ô nhiễm môi trƣờng do rác thải, nƣớc thải, khí thải gây ra. Bảng 2.3. Tổng hợp lƣợng chất thải phát sinh của 10 làng nghề năm 2018 TT Tên làng nghề Sản phẩm Khối lƣợng nƣớc thải (m 3 /ngày) Khối lƣợng chất thải rắn (tấn/ngày) 1 Làng nghề Mộc Chàng Sơn Đồ gỗ nội thất 1.040 4.5 2 Làng nghề Mộc xây dựng Canh Nậu Đồ gỗ nội thất 1.581 7 3 Làng nghề Mộc xây dựng Dị Nậu Đồ gỗ nội thất 800 4 4 Làng nghề chè lam Thạch Xá Bánh chè lam 276 1.2 5 Làng nghề mây giang đan Bình Xá Mây giang đan xuất khẩu 158 0.7 6 Làng nghề Mây giang đan Thái Hòa Mây giang đan xuất khẩu 186 0.8 7 Làng nghề Mây giang đan Phú Hòa Mây giang đan xuất khẩu 176 0.7 8 Làng nghề Mộc may Hữu Bằng Đồ gỗ nội thất, sản phẩm dệt may 1.797 7 9 Làng nghề cơ kim khí Phùng Xá Sắt thép công nghiệp 679 3 10 Làng nghề mộc dân dụng và làm nhà gỗ Hƣơng Ngải Đồ gỗ nội thất 1.500 4.5 TỔNG 8.193 73.9 (Nguồn: Báo cáo Công tác bảo vệ môi trường làng nghề của UBND huyện Thạch Thất) [23, tr6] 53 Môi trƣờng đất tại một số làng nghề, cụm công nghiệp làng nghề đang bị suy thoái do các hoạt động sản xuất: nƣớc thải ô nhiễm trong sản xuất công nghiệp, từ các làng nghề, nƣớc thải sinh hoạt chƣa đƣợc xử lý thải trực tiếp ra môi trƣờng đất, các chất độc hại, vi sinh vật gây bệnh ngấm vào đất gây ô nhiễm môi trƣờng đất nhƣ làng nghề cơ kim khí ở Phùng Xá, mộc may ở Hữu Bằng, mộc xây dựng ở xã Chàng Sơn, Canh Nậu, Dị Nậu. Rác thải sinh hoạt, rác thải làng nghề phát sinh đang là nỗi bức xúc lớn đối với các xã làng nghề phát triển nhƣ: Canh Nậu, Chàng Sơn, Hữu Bằng, Phùng Xá, Bình Phú... Hiện nay công tác thu gom vận chuyển rác thải đi xử lý đã đƣợc UBND huyện lập hồ sơ đặt hàng vệ sinh môi trƣờng với Hợp tác xã Thành Công, tuy nhiên do lƣợng rác thải phát sinh hàng ngày rất lớn nên công tác xúc, vận chuyển đi xử lý chƣa đƣợc triệt để. Lƣợng rác thải làng nghề phát sinh ngày một lớn nhƣ Hữu Bằng 15tấn/ngày, Chàng Sơn 7 tấn/ngày, Canh Nậu 8 tấn/ngày, Phùng Xá 8 tấn/ngày... Toàn bộ lƣợng rác thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày đã đƣợc Hợp tác xã Thành Công xúc, vận chuyển về nơi xử lý. Riêng xã Hữu Bằng, trong 9 tháng đầu năm 2019 xúc, vận chuyển đƣợc 1.982 tấn/2.404,62 tấn phải xúc, vận chuyển. Chất thải rắn công nghiệp tại các cụm điểm công nghiệp, các làng nghề chƣa đƣợc quản lý, thu gom, phân loại và chƣa có phƣơng án xử lý đảm bảo vệ sinh môi trƣờng. Hầu hết chúng đƣợc đổ lẫn chất thải rắn sinh hoạt, hay đƣợc xử lý sơ bộ nhƣ chôn lấp, đốt. Kết quả phân tích các thông số ô nhiễm môi trƣờng đặc trƣng của nƣớc ngầm cho thấy các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lƣợng nƣớc ngầm. Nhƣ vậy, chất lƣợng nƣớc ngầm trên địa bàn huyện chƣa có biểu hiện ô nhiễm. 54 Mẫu nƣớc thải tại các làng nghề cho thấy các chỉ tiêu đều vƣợt giới hạn cho phép theo QCTĐHN 02:2014/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội nhiều. Chất lƣợng nƣớc mặt ở các kênh, mƣơng tƣới tiêu đều vƣợt giới hạn cho phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Môi trƣờng không khí đang bị ảnh hƣởng, suy thoái tại các làng nghề truyền thống với các ngành nghề có phát sinh lƣợng khí thải độc hại nhƣ mộc dân dụng, cơ kim khí tại các xã Chàng Sơn, Canh Nậu, Hữu Bằng, Phùng Xá. Phát sinh từ các công đoạn sơn sản phẩm, các lò sấy, hàn, sì. Kết quả phân tích các thông số ô nhiễm môi trƣờng đặc trƣng trong môi trƣờng không khí làng nghề cho thấy các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng môi trƣờng không khí xung quanh và QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 2.2.6. Cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận về môi trường. Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng huyện Thạch Thất không có thẩm quyền cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận về môi trƣờng. Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng huyện Thạch Thất tiếp nhận hồ sơ đăng ký kế hoạch Bảo vệ môi trƣờng từ các dự án trên địa bàn huyện, thẩm định hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội cấp Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trƣờng. Giai đoạn 2017-2019, xác nhận đăng ký 170 hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trƣờng cho các dự án, các cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện. 2.2.7. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường. Hàng năm UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên, môi 55 trƣờng của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng, Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng huyện, UBND các xã, thị trấn thƣờng xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện gói thầu vệ sinh môi trƣờng trên địa bàn huyện. Phân công Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách công tác giám sát vệ sinh môi trƣờng tại các xã, thị trấn. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn của huyện thƣờng xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Từ năm 2017 đến hết năm 2019 phòng Tài nguyên và Môi trƣờng huyện chủ trì phối hợp cùng các cơ quan liên quan đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng đối với 55 đơn vị trên địa bàn. Phát hiện và xử lý vi phạm về bảo vệ môi trƣờng đối với với 12 đơn vị, tổng số tiền phạt nộp ngân sách là 660.000.000 đồng; Đã tiếp thu, giải quyết 25 lƣợt đơn kiến nghị, phản ánh của cử tri tại các kỳ họp HĐND huyện và HĐND thành phố liên quan lĩnh vực môi trƣờng. Báo cáo Bộ Quốc Phòng xử lý tình trạng ô nhiễm môi trƣờng tại các khu liên kết chăn nuôi của Đất Quốc Phòng tại xã Thạch Hòa, Yên Bình; Chỉ đạo xử lý khắc phục sự cố ô nhiễm môi trƣờng do cháy nhà xƣởng sản xuất tại Thôn 7, xã Hạ Bằng. Hàng năm, các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trƣờng chỉ đƣợc áp dụng đối với một vài trƣờng hợp, thông thƣờng đều do ngƣời dân hoặc báo chí phản ánh. Xử lý vi phạm hành chính là công cũ hữu hiệu nhƣng chƣa triệt để trong hoạt động quản lý nhà nƣớc về môi trƣờng. Nhiều cơ sở, đơn vị sau khi xử phạt vi phạm hành chính vẫn không khắc phục hậu quả, dẫn tới cơ quan quản lý nhà nƣớc phải ban hành văn bản quy phạm pháp luật, dùng biện pháp cƣỡng chế để buộc các cơ sở, đơn vị chấp hành việc khắc phục hậu quả sau những hành vi vi phạm. 56 2.2.8. Đào tạo nhân lực khoa học và quản lý môi trường; giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về bảo vệ môi trường. Thực hiện Quyết định số 5444/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội, UBND huyện tăng cƣờng chỉ đạo từng bƣớc hoàn thiện, nâng cao năng lực chuyên môn đối với đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý môi trƣờng từ huyện đến xã, thị trấn; Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng huyện Thạch Thất là cơ quan tham mƣu, giúp việc cho UBND huyện Thạch Thất trong quản lý nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng, chịu sự chỉ đạo và hƣớng dẫn về chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng thành phố Hà Nội. Phòng hiện tại gồm 09 biên chế, trong đó có 04 biên chế làm công tác quản lý nhà nƣớc về môi trƣờng, gồm 01 đồng chí lãnh đạo là trƣởng phòng phụ trách chung,

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_quan_ly_nha_nuoc_ve_moi_truong_tren_dia_ban_huyen_t.pdf
Tài liệu liên quan