Luận văn Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng tại huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ CỦA QUẢN LÝ NHÀ

NưỚC VỀ THI ĐUA, KHEN THưỞNG TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN. 9

1.1. Những vấn đề chung của quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. 9

1.1.1. Khái niệm quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng . 9

1.1.2. Mục đích, nguyên tắc quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng 14

1.1.3. Thẩm quyền quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. 18

1.2. Nội dung quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng tại địa bàn huyện

. 21

1.2.1. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thi đua, khen

thưởng. 23

1.2.2. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen

thưởng. 25

1.2.3. Tổ chức các phong trào thi đua và triển khai chính sách thi đua,

khen thưởng tại địa bàn huyện . 25

1.2.4. Sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả thi đua, khen thưởng. 27

1.2.5. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về thi

đua, khen thưởng. 29

1.2.6. Giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý vi phạm pháp luật về thi đua,

khen thưởng. 30

1.3. Yếu tố tác động đến hoạt động quản lý nhà nước về thi đua, khen

thưởng tại địa bàn huyện . 31

pdf121 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 22/02/2022 | Lượt xem: 104 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng tại huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). - Kế hoạch số 1884/KH-UBND ngày 30/05/2018 của Ủy ban nhân dân huyện về tổ chức Lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày Huyện Cần Giờ sáp nhập Thành phố Hồ Chí minh (29/12/1978 - 29/12/2018). - Kế hoạch số 2287/KH-UBND ngày 25/06/2018 của Ủy ban nhân dân huyện về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước huyện Cần Giờ giai đoạn 2015-2018. 43 - Hướng dẫn số 674/HD-UBND ngày 30/05/2018 của Ủy ban nhân dân huyện về bình chọn gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của huyện giai đoạn 2015-2018. - Kế hoạch số 2608/KH-UBND ngày 13/07/2018 của Ủy ban nhân dân huyện về tổ chức sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019. - Kế hoạch số 3467/KH-UBND ngày 04/09/2018 của Ủy ban nhân dân huyện về tổ chức và phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2018 - 2023, hướng tới kỷ niệm 10 năm triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2013 - 09/11/2023 trên địa bàn huyện Cần Giờ. - Kế hoạch số 5620/KH-UBND ngày 17/09/2018 của Ủy ban nhân dân huyện về phối hợp tổ chức Lễ Mừng công ngư dân Cần Giờ năm 2018. - Kế hoạch số 3532/KH-UBND ngày 11/09/2018 của Ủy ban nhân dân huyện về tổ chức tập huấn Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng. - Kế hoạch số 3531/KH-UBND ngày 11/09/2018 của Ủy ban nhân dân huyện về tổ chức kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2018. - Kế hoạch số 7162/KH-UBND ngày 01/11/2018 của Ủy ban nhân dân huyện về phát động đợt thi đua cao điểm đón chào năm mới 2019, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2019). Toàn huyện có 100% cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện, qua đó các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chú ý hơn công tác tuyên truyền về vị trí vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng; công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, sáng kiến kỹ thuật trong phong trào thi đua, 44 tạo sự chuyển biến tích cực tại từng cơ quan, đơn vị. Trong công tác chỉ đạo xây dựng, phát triển phong trào thi đua yêu nước, huyện đã thường xuyên quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Đảng về đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phát động phong trào thi đua, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, quan tâm đến việc tôn vinh khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua ở các cơ quan, đơn vị, các xã – thị trấn có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và các Cụm – Khối thi đua của huyện, thông qua hoạt động của Cụm – Khối thi đua đã xây dựng nội dung, tiêu chí thi đua và thang điểm thi đua một cách cụ thể, qua đó công tác đăng ký, thực hiện giao ước thi đua theo từng năm để được các cơ quan, đơn vị, các xã – thi trấn thực hiện một cách nghiêm túc. Nhìn chung trong công tác quản lý thi đua, khen thưởng tại huyện Cần Giờ trong những năm qua có nhiều khởi sắc, qua đó huy động được cả hệ thống chính trị và người dân tham gia tích cực, trong đó đã làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, đã gắn hai khâu tuyên truyền và tổ chức thực hiện với nhau do vậy các văn bản quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng đã được triển khai một cách nghiêm túc và bước đầu có hiệu quả, góp phần giúp kinh tế của huyện phát triển toàn diện, duy trì tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, lợi thế trong từng ngành, lĩnh vực được phát huy và khai thác tốt. Đến năm 2018, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 222,8 tỷ đồng, tăng 22% so với năm trước; tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện đạt 1,207 tỷ đồng, tăng 1,87 lần so với năm trước; tổng giá trị sản xuất ước đạt 14,2% (tương ứng đạt 5730 tỷ đồng) vượt 1,2% so với kế hoạch; giá trị sản xuất thủy sản ước đạt 2020 tỷ đồng, 45 tăng 5,2% so với kế hoạch; giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 53 tỷ đồng, tăng 6,9% so với kế hoạch; thương mại dịch vụ ước đạt 13670 tỷ đồng, tăng 20,7% so với kế hoạch... là những minh chứng về hiệu quả của phong trào thi đua yêu nước trong đó có vai trò của công tác tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng đến với người lao động. Về phương pháp tổ chức phong trào thi đua đã có kế hoạch xác định thực ngay từ đầu năm. Tổ chức phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Hệ thống các tiêu chuẩn, tiêu chí đã được phổ biến, quán triệt sâu rộng để mọi chủ thể tham gia thi đua biết và phấn đấu đạt được. Mặt khác, công tác cải cách thủ tục hành chính từ huyện tới cơ sở được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện đã góp phần giải quyết vấn đề tinh giản thủ tục khen thưởng. Tuy nhiên về nội dung hướng dẫn đăng ký thi đua tại một số xã còn nhiều bất cập, triển khai nội dung đăng ký trên tinh thần bắt buộc thay vì tự nguyện đăng ký, làm cho việc đăng ký thi đua còn nặng tính hình thức. Bên cạnh đó, văn hóa hội họp cũng một phần làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý về thi đua, khen thưởng tại huyện Cần Giờ. Tình trạng trong cuộc họp thì nhất trí, sau cuộc họp lại bàn tán vẫn còn xảy ra. 2.1.3. Về tổ chức các phong trào thi đua và triển khai chính sách thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Từ năm 2014 đến năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, phát huy vai trò của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời phát huy tốt vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cơ quan, đơn vị, các xã – thị trấn, sự năng động, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, nhiều phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, lao động, học tập được tổ chức và 46 mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của huyện như: phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội từng năm; phong trào thi đua, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua “Toàn huyện chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào thi đua thực hiện Quốc phòng an ninh, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; phong trào thi đua phòng chống lụt bão, phòng cháy chữa cháy; phong trào thi đua xây dựng chính quyền, cải cách hành chính và các phong trào thi đua tiêu biểu của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các đơn vị trực thuộc huyện. Đặc biệt năm 2018, Ủy ban nhân dân và hội đồng Thi đua – Khen thưởng còn tổ chức phong trào thi đua “Doanh nghiệp – Doanh nhân huyện hội nhập và phát triển cùng thành phố” và phong trào thi đua yêu nước kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/06/1948-11/06/2018). Trong số 80 công chức được khảo sát về kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua so với kế hoạch đề ra thì 60 công chức trả lời đạt 100% kế hoạch (chiếm 75%), 16 công chức trả lời đạt từ 80% - dưới 100% kế hoạch (chiếm 20%), 4 công chức trả lời đạt từ 50% - dưới 80% kế hoạch (chiếm 5%) và 0 công chức trả lời đạt dưới 50% kế hoạch và được thể hiện rõ theo bảng và biểu đồ sau: 47 Bảng 2.2. Kết quả khảo sát triển khai thực hiện phong trào thi đua so với kế hoạch đề ra Tổng Số lƣợng và tỷ lệ lựa chọn 80 Đạt 100% kế hoạch Đạt từ 80%- dƣới 100% kế hoạch Đạt từ 50%- dƣới 80% kế hoạch Dƣới 50% kế hoạch Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) 60 75% 16 20% 4 5 0 0 Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát của tác giả Qua bảng 2.2 và biểu đồ 2.3 cho thấy, việc tổ chức các phong trào thi đua và triển khai chính sách thi đua trên địa bàn huyện Cần Giờ được thực hiện tương đối tốt. Các phong trào thi đua đều mang lại hiệu quả thiết thực, 75% 20% 5% 0% Biểu đồ 2.3. Kết quả khảo sát triển khai thực hiện phong trào thi đua so với kế hoạch đề ra Đạt 100% kế hoạch Từ 80% - dưới 100% kế hoạch Từ 50% - dưới 80% kế hoạch Dưới 50% kế hoạch 48 góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của huyện. Cụ thể như sau: Phong trào thi đua yêu nước của huyện luôn gắn với nhiệm vụ chính trị và chương trình hành động, tập trung trong các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, những việc khó và kể cả những khâu yếu kém nhằm tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra, lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2020. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể huyện tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; thường xuyên quan tâm công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua, chú trọng việc phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, phổ biến gương người tốt việc tốt, xây dựng những mô hình hay, cách làm giỏi, suy tôn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Trong năm 2016, Ủy ban nhân dân và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện đã phát động các phong trào thi đua như: Cả huyện chung sức xây dựng nông thôn mới; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phong trào dân vận khéo; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; phong trào toàn dân phòng chống ma túy; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phong trào tiết kiệm nguyên vật liệu tăng năng suất lao động; phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo bền vững; phong trào thực hiện 12 điều y đức của ngành y tế; phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang nhân dân huyện; phong trào phát huy vai trò phụ nữ Cần Giờ trong 49 xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi... Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước, huyện đã thường xuyên quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Đảng về đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phát động phong trào thi đua, công tác nhân rộng điển hình tiên tiến và việc tôn vinh, khen thưởng kịp thời, đúng thực chất. Nội dung phát động phong trào thi đua luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và chương trình hành động của Thành phố cũng như tình hình thực tiễn và nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, xã – thị trấn. Đồng thời chú trọng những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, những khó khăn, kể cả những khâu yếu kém, những mặt tồn tại, hạn chế để xây dựng phong trào thi đua, nhằm tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã được đề ra trong giao ước thi đua của các Cụm, Khối thi đua của huyện với khẩu hiệu của Thành phố: “Đổi mới nhanh, hiệu quả cao và phát triển mạnh”. Đặc biệt chú trọng đề ra các giải pháp trong phong trào thi đua để thực hiện có hiệu quả 03 chương trình trọng điểm, 07 công trình đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI. Mỗi cơ quan, đơn vị, xã – thị trấn căn cứ nội dung thi đua của Thành phố và huyện phát động, nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị mình đã chủ động xây dựng các chủ đề thi đua phù hợp với nội dung, mục tiêu thi đua cụ thể gắn với việc thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Trong tổ chức phong trào thi đua, mỗi cơ quan, đơn vị, xã – thị trấn đều chọn nội dung, chủ đề cụ thể gắn với từng nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh nhằm tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu 50 kế hoạch và nhiệm vụ công tác đã đề ra như: phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Ban Dân vận Huyện ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện với phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị - văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Liên đoàn Lao động với phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Mùa xuân”, “Bàn tay vàng”, “Vì người thợ”; Hội Nông dân huyện với phong trào thi đua “Nông dân thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Nông dân tham gia xây dựng và phát triển nền nông nghiệp đô thị”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc” phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Hội Cựu chiến binh huyện với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; Huyện Đoàn với phong trào thi đua “Mùa hè xanh”, “Kỳ nghỉ hồng”; Hội Liên hiệp Thanh niên huyện với phong trào thi đua “Phòng chống đuối nước trong thanh thiếu niên”; Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích huyện với phong trào thi đua “Cải cách phương pháp lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu nâng cao năng suất lao động”; ngành y tế với phong trào thi đua “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng đến sự hài lòng của người bệnh”; Công an huyện với phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; Ban Chỉ huy Quân sự huyện với phong trào thi đua “Đoàn kết, lập công, quyết thắng”; Hội Khuyến học với phong trào thi đua “Xây dựng gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học”; Hội Chữ thập đỏ với phong trào thi đua “Hiến máu nhân đạo”... Các phong trào thi đua nêu trên đã tập trung tháo gỡ nhiều vấn đề bức xúc về sản xuất, đời sống của nhân dân, nhiều mô hình sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động được đẩy mạnh, đời sống nhân dân và người lao động được nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo, dân chủ cơ sở được 51 phát huy, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích đã được các cấp khen thưởng kịp thời, nhiều điển hình tiên tiến được suy tôn nêu gương. Ngoài ra, còn có nhiều nhân tố mới được phát hiện, xây dựng từ những giải pháp quan trọng để tổ chức chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, các xã – thị trấn. Công tác tuyên truyền về Chương trình xây dựng nông thôn mới được thực hiện rộng khắp trên toàn hệ thống Chính trị và toàn thể nhân dân trên địa bàn các xã với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Ngoài ra, còn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền khác như: nêu gương hiến đất làm đường, các gương điển hình người tốt – việc tốt trong tham gia xây dựng nông thôn mới; tổ chức các hoạt động hội thi, biểu diễn văn nghệ, giao lưu văn hóa thể thao tại các xã xây dựng nông thôn mới, lồng ghép tuyên truyền xây dựng nông thôn mới trong các buổi sinh hoạt tổ nhân dân. Huyện đã tập trung đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng mô hình nông thôn mới, tập trung vào các công tác đầu tư xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, văn hóa, xã hội, y tế... tạo điều kiện thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và thu hút doanh nghiệp đầu tư. Tính đến thời điểm hiện nay, Thành phố đã công nhận 06/06 xã đạt nông thôn mới, huyện đã làm hồ sơ đề nghị Trung ương công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo được sự đồng thuận, ủng hộ và phát triển sức dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới; cơ sở hạ tầng phát triển đáp ứng nhu cầu sản xuất và dân sinh, góp phần thu hút đầu tư trong cộng đồng; đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả, phù hợp với ngành nghề nông thôn, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tại địa bàn dân cư. 52 Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện làm việc theo chế độ tập trung dân chủ và thực hiện theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, các đề nghị khen thưởng chuyên đề, đột xuất của các cơ quan, đơn vị đều phải thông qua Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện để xét vào thứ hai hàng tuần, khen thưởng tổng kết năm thì họp cả Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện, khen thưởng cấp Nhà nước thì trình cho Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét trước, mọi kết quả khen thưởng đều phải thực hiện theo đúng quy trình và trình tự của Luật Thi đua – khen thưởng, từ đó không để xảy ra trường hợp khiếu nại, tố cáo tại cơ sở. Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp của huyện quan tâm, nhất là công tác thi đua, khen thưởng tại cơ sở, cuối năm các cơ quan, đơn vị, xã – thị trấn tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá xếp loại từng bộ phận, sau đó gửi hồ sơ về Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cấp trên trực tiếp xét, công khai hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua trong thời gian 10 ngày, tiếp đó đề nghị Ủy ban nhân dân và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện ban hành Quyết định công nhận và khen thưởng. Các khen thưởng chuyên đề và đột xuất của các cơ quan, đơn vị đề nghị huyện đều tổ chức họp Thường trực Hội đồng hoặc Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện để lấy ý kiến thành viên Hội đồng; đặc biệt các khen thưởng cấp Nhà nước Ủy ban nhân dân huyện đều trình Ban Thường vụ Huyện ủy để xin ý kiến. Trong năm 2018, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện đã tổ chức 04 cuộc họp xét công nhận danh hiệu thi đua và các loại hình khen thưởng của khối Chính quyền, khối Giáo dục - Đào tạo; họp xét đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước của khối Giáo dục - Đào tạo và khối Chính quyền, họp xét hồ sơ khen thưởng kháng chiến của nhân dân. Ủy ban nhân dân huyện có Thông báo phân công thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện 53 phụ trách từng cụm, khối thi đua, qua đó hoạt động của cụm, khối thi đua của huyện từng bước đi vào nề nếp, ngày càng đạt kết quả tốt hơn. 2.1.4. Về sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả thi đua, khen thưởng Việc sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả thi đua, khen thưởng là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Trong thi đua, nếu như việc xác định mục đích, nhiệm vụ đối tượng của mỗi phong trào, mỗi giai đoạn, việc xây dựng kế hoạch tiến hành là những khâu có tính chất quyết định thì việc tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng điển hình tiên tiến có ý nghĩa hết sức quan trọng và thiết thực. Do vậy, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, công tác khen thưởng là hoạt động cần thiết, cần phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đều có ban hành Quyết định thành lập Hội đồng và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 07/06/2017 về ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện thay thế quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 18/12/2013. Theo đó, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện được kiện toàn với tổng số 20 thành viên, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện duy trì thực hiện chế độ các buổi sinh hoạt chuyên đề về trao đổi kinh nghiệm công tác thi đua, khen thưởng của các cụm, khối thi đua thuộc huyện đi vào nề nếp, đồng thời thường xuyên thực hiện việc theo dõi, kiểm tra các nội dung ký kết giao ước thi đua, chấm điểm, xếp hạng thi đua. Trong năm 2017 đã tổ chức 04 cuộc họp để xét công nhận danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng của khối chính quyền, khối Giáo dục và Đào tạo huyện, xem xét khen thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể và cá nhân theo luật định và năm 2018 đã tổ chức 04 cuộc họp xét công nhận danh hiệu 54 thi đua và các loại hình khen thưởng của khối Chính quyền, khối Giáo dục - Đào tạo; họp xét đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước của khối Giáo dục - Đào tạo và khối Chính quyền, họp xét hồ sơ khen thưởng kháng chiến của nhân dân. Ủy ban nhân dân huyện có thông báo phân công thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện phụ trách từng cụm, khối thi đua, qua đó hoạt động của cụm, khối thi đua của huyện từng bước đi vào nề nếp, ngày càng đạt kết quả tốt hơn. Hội đồng họp định kỳ 03 tháng/lần hoặc lấy ý kiến bằng văn bản để kiểm tra, đánh giá các phong trào thi đua, công tác khen thưởng và hoạt động của Hội đồng hoặc xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Hội đồng có thể họp bất thường do Chủ tịch Hội đồng triệu tập. Phòng Nội vụ huyện là cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện đã ban hành Công văn số 580/NV ngày 02/11/2016 về việc hướng dẫn bình xét danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng, để hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, xã – thị trấn thực hiện. Đối với khen thưởng chuyên đề và đột xuất, các cơ quan, đơn vị phải gửi về Phòng Nội vụ huyện trước 10 ngày để thẩm định trình Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện, sau khi Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện họp xét sẽ có thông báo kết luận của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả xét khen thưởng cho mỗi đơn vị. Đối với khen thưởng năm, sau khi xã – thị trấn, cơ quan, đơn vị họp xét xong gửi văn bản về Phòng Nội vụ huyện tổng hợp, thẩm định trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện có thông báo, sau 10 ngày nếu không có khiếu nại, tố cáo Ủy ban nhân dân huyện ra Quyết định công nhận danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng; nếu đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước thì Thường trực Ủy ban nhân dân huyện trình Ban Thường vụ Huyện ủy để xin ý kiến. 55 Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Nội vụ huyện phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, phổ biến gương “Người tốt – việc tốt“, xây dựng những mô hình hay, cách làm giỏi, biểu dương khen thưởng kịp thời cho những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước do Thành phố và huyện phát động. Bảng số 2.3. Tổng hợp các hình thức khen thƣởng trong phong trào thi đua yêu nƣớc giai đoạn 2014-2018 Hình thức khen thƣởng Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Tổng A. KHEN THƢỞNG CẤP NHÀ NƢỚC Huân chương các loại (nhất, nhì, ba) 3 3 2 3 4 15 Huy chương - - - - - - Danh hiệu vinh dự Nhà nước - 57 - - 2 59 Cờ thi đua Chính phủ - - - - 1 1 Bằng khen Thủ tướng 22 24 3 1 3 53 Chiến sĩ thi đua - - - - - - 56 toàn quốc B. KHEN THƢỞNG CẤP THÀNH PHỐ Bằng khen 162 111 78 78 115 544 Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố 48 - 33 11 24 116 Cờ thi đua Thành phố 5 4 4 4 8 25 Tập thể lao động xuất sắc 57 55 54 54 67 287 Huy hiệu Thành phố - 40 11 11 2 64 Cờ truyền thống - - - - - - Chiến sĩ thi đua cơ sở - - - - 259 259 Giấy khen - 142 - - - 142 (Nguồn: Phòng Nội vụ huyện Cần Giờ) Hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đều tổ chức sơ kết phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng trong 6 tháng đầu năm; tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng năm. Riêng số liệu khen thưởng cấp huyện giai đoạn 2014-2018 cụ thể như sau: - Năm 2014: Công nhận tặng 08 cờ thi đua dẫn đầu khối, công nhận danh hiệu lao động tiên tiến 84 tập thể và 1456 cá nhân, công nhận danh hiệu Chiến 57 sĩ thi đua cơ sở 489 cá nhân, tặng giấy khen cho 77 tập thể và 658 cá nhân; công nhận 33 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu, 33 gương người tốt việc tốt tiêu biểu; 10 ấp – khu phố văn hóa 03 năm liên tục và 57 cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa 03 năm liên tục. Ngoài ra Ủy ban nhân dân và Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện xét khen thưởng đột xuất, chuyên đề cho 277 tập thể và 563 cá nhân đã có thành tích tham gia các phong trào thi đua yêu nước của huyện và Thành phố phát động. - Năm 2015: Ủy ban nhân dân và Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện ban hành 12 quyết định khen thưởng chuyên đề, đột xuất cho 104 tập thể và 234 cá nhân, đồng thời khen biểu dương 340 chiến sĩ mùa hè xanh năm 2015; công nhận 59 tập thể Lao động tiên tiến, 170 Chiến sĩ thi đua cơ sở và tặng giấy khen cho 15 tập thể và 219 cá nhân ngành Giáo dục và Đào tạo huyện năm học 2014 - 2015. - Năm 2016: đã công nhận 60 tập thể Lao động tiên tiến, 244 Chiến sĩ thi đua cơ sở, tặng giấy khen cho 78 tập thể và 511 cá nhân; khen thưởng chuyên đề và đột

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_quan_ly_nha_nuoc_ve_thi_dua_khen_thuong_tai_huyen_c.pdf
Tài liệu liên quan